Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Roslagspilen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Roslagspilen"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Roslagspilen
Anna Haapaniemi Sektionschef Strategisk planering Banverket Östra banregionen

2 Järnvägen skapar möjligheter
Tågtrafiken möjliggör resurssnåla och säkra transporter Låg energiförbrukning och marginella utsläpp Effektiv och säker godstrafik som minskar belastningen på vägnätet Järnvägen är en del av samhällsutvecklingen Utbyggd regional tågtrafik ökar tillgängligheten på arbetsmarknaden Snabbtågsnät binder samman de stora regionerna

3 Östra banregionen Berätta att vår region motsvarar den funktionella regionen rätt bra Och att tåget utgör transportslaget för storregional pendling (eller är det självklart?)

4 Linköping-Åtvidaberg
Framtidsplan Uppsala bangårdsombyggnad Uppsala-Avesta Stockholm-Uppsala bangårdsombyggnad Kolbäck bangårdsombyggnad Södertälje-Eskilstuna ökad kapacitet Hallsbergs bangård modernisering Hallsberg- Mjölby dubbelspår Linköping-Åtvidaberg upprustning Ostlänken Flen Gnesta regionaltågstation Stockholm-Kallhäll Ökad kapacitet Järna-Hallsberg Ökad kapacitet Laxå Statsbidrag Tvärbanor mm Citybanan och Stockholm Södertälje Dubbelspår Västerhaninge-Nynäshamn Ökad kapacitet

5 Behov av samspel mellan ”Marknad” & ”Samhälle”
”Kund” Effektivt Lönsamt Prisvärt Affärsmässigt ”Politik” Jämställt Regional utveckling Miljö Tillgänglighet Samhälle Kund &Marknad Behov & Förväntningar Leverans Analysera Planera/Utreda Genomföra 30 År 10 År 5-3 År 0-1 År

6 Planeringsprocessen enligt lagen om byggande av järnväg

7 FS Roslagspilen Till Kollektivtrafikstruktur Nordost sektor
Från Idéstudie Arningebanan

8 Projektet Roslagspilen ska bidra till
En positiv regional utveckling enligt UNO-kommunernas vision - fler invånare och fler arbetsplatser Förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet till målpunkterna inom Nordostsektorn och till centrala arbetsplatsområden Ökad säkerhet, god miljö och jämställt transportsystem genom effektivare kollektivtrafiksystem, som blir ett alternativ till bilen

9 Målet med förstudien – svara på frågan
Vad kännetecknar ett effektivt kollektivtrafiksystem inom nordost-sektorn? Restidsmål Bytesmöjligheter Flexibilitet På vilket sätt och till vilken kostnad kan järnvägen fylla behoven om effektivare kollektivtrafiksystem? Sträckning Utformning Komplement eller ersättning

10 Förstudiens övergripande tidplan
Föreberedelser och projektplanering (ca 3 månader) Inventering av tidigare studier Utredningstrategi tas fram Upphandling Uppstart med konsult Genomförande (ca 4-5 månader) Utredningsarbete Samrådsprocess med allmänheten, myndigheter, statliga verk, intresseorganisationer Avslutande (ca 4 månader) Intern kvalitetsgranskning Extern remiss till kommunerna, Vägverket, SL, RTK, länsstyrelsen m.fl. Banverkets ställningstagande till utredningsalternativen och fortsatt arbete

11 Utredningsmetodik förstudie
Nuläges- och problembeskrivning Efterfrågan/resandeunderlag Behov Trafikeringsantaganden (lokal/regional/interregional/nationell) Restider Turtäthet Trafik Bytespunkter Järnväg Övrig kollektivtrafik Infrastruktur

12 Förstudie Roslagspilen
Förslag Organisation Förstudie Roslagspilen

13 För att förbättra möjligheterna till en statlig finansiering av projektet (inför nästa framtidsplan)…. Motiven till och behoven av investeringen/projektet måste vara tydligt. Konsekvenser om investeringen inte görs måste tydliggöras/beskrivas. Realistiska kostnadsbedömningar måste tas fram. Nyttan med investeringen måste kunna visas.

14 ”Utredningsstrategi”
Förstudiens utredningsalternativ ska kunna utvärderas/bedömas utifrån de transportpolitiska målen och visionen. Förstudien ska få en sådan kvalité att den blir ett bra underlag till kommande investeringsplanering. Tillsammans utreder vi om Roslagspilen säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i nordostregionen.

15 (Järn-) Vägen till framgång
En gemensam vision och målbild Trafikering och infrastruktur hänger ihop En gemensam bild av framtida trafikbehov/efterfrågan Ett bra samarbete i planeringsprocessen Gemensamma prioriteringar Ett lokalt engagemang kopplat till planering och genomförande

16 SLUT!!!


Ladda ner ppt "Förstudie Roslagspilen"

Liknande presentationer


Google-annonser