Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-02-16 - 1 - Förstudie Roslagspilen Anna Haapaniemi Sektionschef Strategisk planering Banverket Östra banregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-02-16 - 1 - Förstudie Roslagspilen Anna Haapaniemi Sektionschef Strategisk planering Banverket Östra banregionen."— Presentationens avskrift:

1 2006-02-16 - 1 - Förstudie Roslagspilen Anna Haapaniemi Sektionschef Strategisk planering Banverket Östra banregionen

2 2006-02-16 - 2 - Järnvägen skapar möjligheter Tågtrafiken möjliggör resurssnåla och säkra transporter Låg energiförbrukning och marginella utsläpp Effektiv och säker godstrafik som minskar belastningen på vägnätet Järnvägen är en del av samhällsutvecklingen Utbyggd regional tågtrafik ökar tillgängligheten på arbetsmarknaden Snabbtågsnät binder samman de stora regionerna

3 2006-02-16 - 3 - Östra banregionen

4 2006-02-16 - 4 - Framtidsplan 2004-2015 Uppsala bangårdsombyggnad Kolbäck bangårdsombyggnad Södertälje-Eskilstuna ökad kapacitet Hallsbergs bangård modernisering Hallsberg- Mjölby dubbelspår Linköping-Åtvidaberg upprustning Ostlänken Flen bangårdsombyggnad Gnesta regionaltågstation Stockholm-Kallhäll Ökad kapacitet Citybanan och Stockholm Södertälje Dubbelspår Västerhaninge-Nynäshamn Ökad kapacitet Järna-Hallsberg Ökad kapacitet Laxå Stockholm-Uppsala bangårdsombyggnad Uppsala-Avesta Statsbidrag Tvärbanor mm

5 2006-02-16 - 5 - Behov av samspel mellan ”Marknad” & ”Samhälle” Samhälle Kund &Marknad ”Politik” Jämställt Regional utveckling Miljö Tillgänglighet ”Kund” Effektivt Lönsamt Prisvärt Affärsmässigt AnalyseraPlanera/UtredaGenomföra Leverans 30 År5-3 År10 År Behov & Förväntningar Behov & Förväntningar 0-1 År

6 2006-02-16 - 6 - Planeringsprocessen enligt lagen om byggande av järnväg

7 2006-02-16 - 7 - FS Roslagspilen Från Idéstudie Arningebanan Till Kollektivtrafikstruktur Nordost sektor

8 2006-02-16 - 8 - Projektet Roslagspilen ska bidra till En positiv regional utveckling –enligt UNO-kommunernas vision - fler invånare och fler arbetsplatser Förbättrad tillgänglighet –till kollektivtrafiksystemet –till målpunkterna inom Nordostsektorn och till centrala arbetsplatsområden Ökad säkerhet, god miljö och jämställt transportsystem –genom effektivare kollektivtrafiksystem, som blir ett alternativ till bilen

9 2006-02-16 - 9 - Målet med förstudien – svara på frågan Vad kännetecknar ett effektivt kollektivtrafiksystem inom nordost-sektorn? –Restidsmål –Bytesmöjligheter –Flexibilitet På vilket sätt och till vilken kostnad kan järnvägen fylla behoven om effektivare kollektivtrafiksystem? –Sträckning –Utformning –Komplement eller ersättning

10 2006-02-16 - 10 - Förstudiens övergripande tidplan Föreberedelser och projektplanering (ca 3 månader) –Inventering av tidigare studier –Utredningstrategi tas fram –Upphandling –Uppstart med konsult Genomförande (ca 4-5 månader) –Utredningsarbete –Samrådsprocess med allmänheten, myndigheter, statliga verk, intresseorganisationer Avslutande (ca 4 månader) –Intern kvalitetsgranskning –Extern remiss till kommunerna, Vägverket, SL, RTK, länsstyrelsen m.fl. –Banverkets ställningstagande till utredningsalternativen och fortsatt arbete

11 2006-02-16 - 11 - Utredningsmetodik förstudie Behov Trafik Infrastruktur Nuläges- och problembeskrivning Efterfrågan/resandeunderlag Trafikeringsantaganden (lokal/regional/interregional/nationell) Restider Turtäthet Bytespunkter Järnväg Övrig kollektivtrafik

12 2006-02-16 - 12 - RTK Utveckling Trafikprognoser Förslag Organisation Förstudie Roslagspilen

13 2006-02-16 - 13 - För att förbättra möjligheterna till en statlig finansiering av projektet (inför nästa framtidsplan)…. Motiven till och behoven av investeringen/projektet måste vara tydligt. Konsekvenser om investeringen inte görs måste tydliggöras/beskrivas. Realistiska kostnadsbedömningar måste tas fram. Nyttan med investeringen måste kunna visas.

14 2006-02-16 - 14 - ”Utredningsstrategi” Förstudiens utredningsalternativ ska kunna utvärderas/bedömas utifrån de transportpolitiska målen och visionen. Förstudien ska få en sådan kvalité att den blir ett bra underlag till kommande investeringsplanering. Tillsammans utreder vi om Roslagspilen säkerställer en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i nordostregionen.

15 2006-02-16 - 15 - (Järn-) Vägen till framgång En gemensam vision och målbild Trafikering och infrastruktur hänger ihop En gemensam bild av framtida trafikbehov/efterfrågan Ett bra samarbete i planeringsprocessen Gemensamma prioriteringar Ett lokalt engagemang kopplat till planering och genomförande

16 2006-02-16 - 16 - SLUT!!!


Ladda ner ppt "2006-02-16 - 1 - Förstudie Roslagspilen Anna Haapaniemi Sektionschef Strategisk planering Banverket Östra banregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser