Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem"— Presentationens avskrift:

1 Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem
Jessica Rosencrantz Kandidatutbildning

2 Den stora bilden Eftersatt drift och underhåll av järnvägen under decennier med S-styre Mindre av skrytbyggen – mer av förstärkning. Konsekvent höjning av anslaget för underhåll av järnvägen – i nivå med Trafikverkets önskemål. Alliansregeringen satsar dubbelt så mycket som Perssons sista regering på DoU och 20 % mer totalt

3 Våra utgångspunkter Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. För en fungerande vardag och lättare för företagen att leverera sina produkter. Ett transportsystem som gör det enklare att leva. Ett transportsystem som binder samman hela landet. Underlätta ett miljövänligt resande. Alla trafikslag behövs.

4 Den totala satsningen Infrastrukturpropositionen.
Höjd ambitionsnivå: satsar under nästa planperiod ( ) 522 miljarder kronor. Historiskt stor satsning på infrastrukturen. Vi har konsekvent förstärkt anslagen för drift och underhåll och investeringar på både väg och järnväg. Flaskhalsar byggs bort och kraftiga insatser för att minska förseningar och uteblivna transporter. Med kapacitetsutredningen som grund.

5 Satsningar på drift och underhåll
86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar. 281 miljarder kronor för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust.

6 Identifierade objekt i infrastrukturpropositionen
Gruvnäring Ny stambana för snabbtåg Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län Ett nationellt trafikledningssystem

7 Satsningar på gruvnäringen
Efterfrågan på malm och mineraler har ökat kraftigt till följd av den ekonomiska tillväxten på global nivå. Investeringar för upprustning av Malmbanan och vägen mellan Pajala och Svappavaara. Sammanlagt investeras cirka 3,5 miljarder kronor åren i gruvrelaterad infrastruktur.

8 Ny stambana för snabbtåg
Ostlänken - möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping Utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg. Skapar bättre förutsättningar jobb och tillväxt genom underlättad arbetspendling.

9 Stockholmsförhandlingen
Regeringen har utsett förhandlingspersoner som ska genomföra förhandlingar om Stockholms läns infrastruktur. Vill åstadkomma en samlad trafiklösning som omfattar en utbyggnad av tunnelbanans blå linje och eventuellt nära anslutande åtgärder i Stockholms östra delar. Viss finansiering med höjda och modifierade trängselavgifter

10 Stockholm Stockholmsregionen spelar en central roll för hela Sveriges ekonomi. Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för regionens funktion och tillväxt. Transportsystemet behöver fungera både för trafik inom länet och för den växande arbetsmarknaden i Mälardalen samtidigt som Stockholm är en nationell och internationell knutpunkt. satsas nära 100 miljarder kronor på infrastrukturen i Stockholmsregionen – stat, kommun, landsting.

11 Citybanan Vad: En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. En 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta. Vem: Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Varför: Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare. Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå ) Trafikstart: 2017

12 Förbifart Stockholm Vad: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. Vem: Trafikverket bygger ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Varför: Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Byggtid: Cirka 10 år. Budget: Knappt 28 miljarder kr (2009 års prisnivå). Finansiering: Ca 80% via trängselskatt och ca 20% från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

13 Förbifarten - konflikt med MP
”För dyrt”: Påstår kostar 60 mdr. Fel inkludera räntekostnader. Fel räkna i löpande priser. Verklig kostnad: 28 mdr. ”Valfråga 2014”: Orimligt. Var redan valfråga 2010 – Stockholmarna har sagt sitt. Projektet är redan i gång sedan Projektering, flyttning av ledningar etc. 600 personer sysselsatta. ”Ökade utsläpp”: Ökning med 0,7 % koldioxidutsläpp på länsnivå. Mycket lite. Tillväxt är en förutsättning för ökade miljöinsatser. Trängsel är värsta miljöboven. ”Fel satsa på väg”: Alla trafikslag behövs. Även kollektivtrafik på väg.

14 Konflikt med andra partier
Socialdemokraterna Mycket snack och lite satsningar Skrytbyggen framför underhåll – höghastighetståg Vill införa en vägslitageavgift (km-skatt) Monopolister (DoU, flygtrafikledningstjänst etc) Miljöpartiet Mot både bil och flyg Flygskatt. För en tvåbarnsfamilj blir en vanlig charterresa utanför Sverige 2160 kr dyrare Km-skatt Höjd bensinskatt Mot Förbifarten

15 Vi satsar stort och på helheten
Alla trafikslag behövs Historiskt stora satsningar Tar hand om det system vi har – satsning på drift och underhåll Förstärker kapaciteten i Stockholm på både väg och järnväg. Främjar jobb, tillväxt och miljö.

16 Tack! Jessica Rosencrantz jessica.rosencrantz@riksdagen.se


Ladda ner ppt "Satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser