Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskapsmöte 6 maj RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskapsmöte 6 maj RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben."— Presentationens avskrift:

1 Partnerskapsmöte 6 maj RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben

2 RUP RUP Regionalt Utvecklings program RUP för åren 2007-2020 är ett gemensamt utvecklingsprogram för Västmanlands län. Det fungerar som ett paraply för andra utvecklingsarbeten. Reglerat i förordning 2007:713

3 Länsplan för Västmanland Hösten 2010 Områden Våren 2011 uppdragsbeslut Hösten 2011 Förankring och uppstart Året 2012 delprojektrapporter

4 Hur hänger planerna ihop?

5 Den rumsliga dimensionen Den regionala fysiska planeringen, rumsliga dimensionen…. Svårt! Landskapskaraktärsanalysen ett nytt grepp

6 Arbetsgång Karaktärsanalys inriktad på långsiktig regional planering och de åtgärder som aktualiserats här är, ex infrastruktur, gruvnäring, turism, jord- och skogsbruk

7 Landskapskaraktärsanalys

8 Västmanlands landskapstyper: 1.Sjönära landskap 2.Slättlandskap 3.Vattenrikt kuperat skogslandskap 4.Storskaligt kuperat landskap 5.Åsar och ådalar 6.Småslätter 7.Småbrutet mosaiklandskap

9 Delprojekt 1Fysisk planering

10 Delprojekt 2 Infrastruktur och kommunikationer Förutsättningar för ett funktionellt attraktivt Västmanland med beaktande av klimatmål och en säker och trygg tillgänglighet:  Hög tillgänglighet är en förutsättning för länets utveckling  Tillgänglighet med transporter inom länet och till viktiga destinationer utanför länet ska ökas, så att en balanserad regional utveckling i hela Stockholm- Mälardalen möjliggörs.  Länet har ett globalt verksamt näringsliv som är beroende av goda kommunikationer  Viktiga tillväxt- och transportnoder är Stockholm, Arlanda, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Örebro och Norrköping-Linköping.  Restider och resekostnader viktig konkurrensfaktor  IT och bredband viktig del av tillgängligheten  Alla kommuner i länet ska år 2020 ha 100Mbit/s täckning och kapacitet i bredbandsuppkoppling till minst 90 % av alla hushåll och företag. Den mobila kapaciteten ska öka för att tillgodose behoven för pendlare, näringsliv och sjukvård.

11 Infrastruktur och trafikering  Nya infrastrukturplaner utarbetas under 2013  Nationell plan 2014-2025  Regional plan 2014-2025  Fastställs våren 2014  Västmanlands mål och strategier  Transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen  RUP 2007-2020  Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik i Västmanland  Inriktning för ny plan - Slutföra strategi för säkra och framkomliga vägar - Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik, t ex bytespunkter, hållplatser - Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder - Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem, t ex utveckla noder och terminaler för överföring av gods väg-järnväg-hamn  Trafikering på Mälarbanan i fokus

12 Delprojekt 3 Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Förändringar och trender från Västmanlands kompetenskarta: Ökande kompetensgap Västmanland – riket Stora pensionsavgångar – små gymnasiekullar Högre kompetenskrav från arbetslivet

13 Målområden och strategier för Växa i Västmanland

14 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Partnerskapsmöte 6 maj RUP, Länsplan och aktuell statistik utgör god grund för utvecklingsarbete Maria Ek Chef Staben."

Liknande presentationer


Google-annonser