Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Om regionala systemanalyser Varför Viktiga principer Exempel på hur Önskvärda resultat DIALOG OM FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM OCH INFRASTRUKTUR I VÄSTRA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Om regionala systemanalyser Varför Viktiga principer Exempel på hur Önskvärda resultat DIALOG OM FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM OCH INFRASTRUKTUR I VÄSTRA."— Presentationens avskrift:

1 1 Om regionala systemanalyser Varför Viktiga principer Exempel på hur Önskvärda resultat DIALOG OM FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM OCH INFRASTRUKTUR I VÄSTRA GÖTALAND 26e februari 2008 Per Bergström Jonsson, Vägverket

2 2 Regionala systemanalyser Ordförandeskap: Länsstyrelse, regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan Trafikverken tar fram metoden

3 3 Tio skäl att genomföra systemanalyserna 1.Transportslagsövergripande planering 2.Anamma 4-stegsprincipen 3.Skapa bättre balans mellan anslagsposterna i planerna 4.Mer kundorientering; planeringsunderlaget måste vara oberoende av planernas indelning och vem som finansierar 5.Osäker framtida organisation; planeringsunderlaget måste vara oberoende av framtida mandat som planupprättare

4 4 6.Bättre samarbete mellan län, regioner, trafikverken kommuner, kommunalförbund samt andra aktörer. 7.Mer hänsyn till kundbehoven och resenärsperspektiven 8.Bättre leva upp till jämställdhetsmålet 9.Integrering av hastighetsgränsöversyn för vägnätet 10.Ökad transparens av gjorda prioriteringar

5 5 Fyrstegsprincipen Steg 1: Åtgärder som kan påverka transportbehoven och valet av transportsätt Steg 2: Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur Steg 3: Begränsade utbyggnadsåtgärder Steg 4: Nyinvesteringar

6 6 De långsiktiga vägplanerna som vi känner dem idag Nationella planen för vägtransportsystemet –Drift o underhåll –Myndighetsuppgifter –Sektorsuppgifter –Riktade trafiksäkerhet samt miljöåtgärder på hela statliga vägnätet –Bidrag till enskilda vägar –FUD –Investeringar nationella stamvägnätet Regionala planer –Riktade trafiksäkerhetsåtgärder –Bidrag till kollektivtrafik- anläggningar –Bidrag till kommuner avseende TS och Miljö –Investeringar övriga statliga vägar

7 7 Regionala systemanalyser Metodbeskrivningen Allmänt om metoden Ingående delar –Allmänt –Mål –Funktion –Åtgärd Slutrapport och delleverans –Dokumentation och redovisning

8 8 Regionala systemanalyser Ingående delar Hur systemet bör fungera och byggas upp för att möta målen Politiskt processade och beslutade Nationella Regionala Lokala MålFunktionerÅtgärder Hela verktygslådan Kombination av åtgärder mm

9 9 Antalet arbets- marknadsregioner som länet berörs av skall minska till två (konfl. klimat & jämställdhet) Rup:en, Kalmar län, 2006 exempel Restiden mellan huvudorterna ska inte överstiga 45-60 min Regionförstoring en ska primärt ske med kollektivtrafik Resterande bilpendling bör ske med icke fossila bränslen Pendlingsmöjligh eterna ska motsvara män och kvinnors behov. Kundanpassat biljettsystem över gränser Trafikering prioriterade stråk Attraktiva rese- centrum och hållplatser Attraktiva pendel- parkeringar Bussprioriteringar Stöd till etablering av tankställen Banförbättringar Kalmar – Växjö Säker framkom- lighet på väg XX

10 10 Ex Underlag

11 11 Nationell systemanalys Långväga gods- och persontransporter Utifrån dagens transportpolitiska mål identifieras transportsystemet nationella funktioner och brister med avseende på långväga godstransporter och personresor samt identifiera åtgärdsbehoven med hjälp av fyrstegsprincipen. Viktiga utgångspunkter är resultaten som framkommit i inriktningsunderlagen, kombiterminalutredningen, hamnstrategi-utredningen, flygplatsutredningen och KollFramåt.

12 12 Samband inom åtgärdsplaneringen Nationella förutsättningar Regionala systemanalyser Nationell systemanalys Gem förutsättn. Nationella perspektiv Gods o person VV/BV Delproj. - Stöd - Metodbeskr - Dokumentationsform Genomföra analyser Strategisk miljö- bedömning Sammanställa Avväga

13 13 Dokumentation och slutrapport Dokumentation från respektive processteg Strategisk miljöbedömning kräver aktiv dokumentation och motiveringar av gjorda val! Delrapportering 19 juni Slutrapport 30 september med åtgärdsbehov


Ladda ner ppt "1 Om regionala systemanalyser Varför Viktiga principer Exempel på hur Önskvärda resultat DIALOG OM FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM OCH INFRASTRUKTUR I VÄSTRA."

Liknande presentationer


Google-annonser