Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömningar av planer och program – beslutsstöd eller alibi? Mikael Johannesson, PhD Så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömningar av planer och program – beslutsstöd eller alibi? Mikael Johannesson, PhD Så."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömningar av planer och program – beslutsstöd eller alibi? Mikael Johannesson, PhD Så mycket bättre, Göteborg 8 mars 2012

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vilka planer och program ska miljöbedömas? Planer och program som upprättas eller ändras av en kommun eller myndighet Planer och program som krävs i lag eller annan författning Genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan Nationella transportinfrastrukturplaner och länsstransportplaner uppfyller dessa kriterier

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömning är ingen bedömning! Miljöbedömning är en process med ett 10-tal moment 2-4 samråd, upprätta en MKB (dokument) MKB:n ska identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan genomförandet kan antas medföra Rimliga alternativ ska identifieras, beskrivas och bedömas Uppföljning

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Syfte och mål med miljöbedömning Integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas (MB 6 kap. 11 §) Sörja för hög nivå på skyddet av miljön inom EU (2001/42/EG) Bidra till en öppnare beslutsprocess med bl.a. samråd (2001/42/EG) MKB ska utgöra beslutsunderlag då planen eller programmet fastställs (MB rubrik 6 kap. prop. 2003/04) Alternativ ska möjliggöra strategiska val (prop. 2003/04:116)

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömningen ska: Påverka planens utformning och innehåll Möjliggöra strategiska val Integrerad plan- och miljöbedömningsprocess Inte en bedömning i efterhand !

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Regeringen om miljöbedömning Regeringsbeslut 2008-01-17 ”uppdrag om att inleda åtgärdsplanering”  ”Utveckla en metod för genomförande av strategiska miljöbedömningar i enlighet med förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.” Regeringsbeslut 2008-12-19 ”uppdrag att genomföra åtgärdsplanering”  ”En samlad bedömning av planernas miljöpåverkan ska göras. I denna bör ingå sådana uppgifter som anges i 6 kap. 12 § miljöbalken.”

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Planering & miljöbedömning roller & ansvar 1.Identifiera problem eller mål, specificera och prioritera mellan olika mål (Politiska beslut) 2.Identifiera kostnadseffektiva och alternativa sätt att nå målen (Myndighet och experter) 3.Samråd med allmänhet och intressenter 4.Beakta synpunkter 5.Välj och genomför alternativ/plan (Politiska beslut) 6.Följ upp och vidta korrigerande åtgärder

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Förutsättningar Regeringsbeslut om åtgärdsplanering 2008-12-19 -”Kommunikationer med utgångspunkt från resenärers, företags och samhällets behov, som amtidigt är förenliga med klimat- och miljökvalitetsmål” -15 % respektive 25 % mer/mindre än planeringsram -Relatera till de transportpolitiska målen -Samhällsekonomisk effektivitet, samlad effektbedömning -Ska ”särskilt bidra till” 12 punkter varav flera punkter innehåller flera aspekter t.ex. ”att ny befintlig infrastruktur anpassas för att minska negativa miljöeffekter såsom luftföroreningar, buller, barriäreffekter, landskapsfragmentering, energiåtgång och klimatpåverkande utsläpp”

10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 136 miljarder till underhåll av statliga vägar 64 miljarder till drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 217 miljarder till ”utveckling av transportsystemet” Minst 50 % av 217 miljarder ska gå till vägar Ett antal objekt bl.a. Förbifart Stockholm och Älvförbindelsen Göteborg ska ingå Förutsättningar forts

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Förutsättningarna forts ”För att underlätta för regeringens analys av planerna ska det av dessa framgå i vilken ordning de ingående åtgärderna prioriteras. Prioriteringen mellan ingående åtgärder bör inte skilja sig mellan de tre olika beloppsnivåerna. En enskild åtgärds utformning bör inte heller variera mellan de olika beloppsnivåerna”.

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Förutsättningar ”De åtgärder som genomförs i transportinfrastrukturen bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.” Prop. 2008/2009:93 s. 60. ”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige har en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” s. 52.

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 1.Identifiera problem eller mål (saknas prioriteringar) 2.Beslut om olika åtgärder (vägar, järnvägar, underhåll etc.) redan fattade när åtgärdsplaneringen börjar 3.Identifiera kostnadseffektiva och alternativa sätt att nå målen (svårt eller omöjligt) 4.Endast ett alternativ, planförslag tas fram 5.Politiskt beslut om att modifiera förslaget (kräver ev. omarbetning av MKB och nytt samråd) 6.Komplettering av beslutad plan. Ändring av plan kräver behovsbedömning och eventuellt ny miljöbedömning 7.Planeringen görs delvis om redan efter två år ”Kapacitetsutredningen” Planering & miljöbedömning i praktiken

14 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Förutsättningarna forts ”För att underlätta för regeringens analys av planerna ska det av dessa framgå i vilken ordning de ingående åtgärderna prioriteras. Prioriteringen mellan ingående åtgärder bör inte skilja sig mellan de tre olika beloppsnivåerna. En enskild åtgärds utformning bör inte heller variera mellan de olika beloppsnivåerna”.  Hindrar ett kostnadseffektivt användande av pengarna  Hindrar/försvårar möjligheten att ta fram planer med alternativ inriktning

15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Politiskt beslutsdilemma? Besluta om både mål och åtgärd  Sämre måluppfyllelse ej kostnadseffektivt ELLER Besluta om mål och välja bland förslag till åtgärd  Bättre måluppfyllelse och kostnadseffektivt

16 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Målkonflikter Regionförstoring   Minskad miljöbelastning Ökad kapacitet   Minskad miljöbelastning Ökad handel   Minskad miljöbelastning Slutsats ”Man kan inte få allt jämt” Man måste prioritera!

17 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverkets kommentarer Alternativ ska finnas men saknas Redovisning av varför man valt det alternativ man val saknas Bristande redovisning av osäkerheter, antaganden, val etc. Saknas t.ex. alternativ plan som är optimal ur klimatsynpunkt Nollalternativet = EET men det är inget riktigt nollalternativ Tydligare redovisa målkonflikter mellan planeringsdirektiven och transportpolitiska målen Planen bidrar inte till att klimatmålen nås Strider mot planeringsdirektiven

18 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverkets kommentarer forts. För stort fokus på tillgänglighet i förhållande till minska energianvändning och negativa miljöeffekter som t.ex. klimatpåverkan Planen bidrar till ökat persontransportarbete jämfört med nollalternativet Antalet bullerstörda ökar Klimatutsläppen kraftigt underskattade av flera skäl: - inducerad trafik på längre sikt - optimistiskt antagande angående antalet elbilar - koldioxidutsläpp från ökad/minskad elanvändning

19 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket, särskilda yttrande ”Planförslagens påverkan på transportsektorns totala koldioxidutsläpp beräknas bli marginell. De föreslagna planerna bidar alltså inte till att klimatmålen nås. Naturvårdsverket delar därför inte trafikverkens samlade bedömning att planerna bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska målen eller till en långsiktigt hållbar transportförsörjning.” Även Boverket och Riksantikvarieämbetet lämnade särskilda yttranden


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljöbedömningar av planer och program – beslutsstöd eller alibi? Mikael Johannesson, PhD Så."

Liknande presentationer


Google-annonser