Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om utformningen av statlig tillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om utformningen av statlig tillsyn"— Presentationens avskrift:

1 Om utformningen av statlig tillsyn
Tänk till om tillsynen Om utformningen av statlig tillsyn

2 Varför denna studie? Stort intresse för tillsyn
Förvaltningspolitiskt intressant Saknas övergripande studie om tillsynens utformning SYFTE: Öka kunskapen om hur den statliga tillsynen (övergripande) bör utformas för att ge önskat resultat

3 Metod och avgränsningar
Fokus på regeringens styrning Bygger på sekundärdata Studerat fem verksamheter närmare Frågeställningar: Hur är tillsynen utformad? Karaktären på verksamheten? Vad bidrar till en tillsyn som ger önskat resultat?

4 Definition Tillsyn: ”Verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.” (Skr 2009/10:79)

5 Tillsynsorgan Statliga tillsynsmyndigheter:
- Myndigheter med enbart central tillsynsfunktion Myndigheter med regional och/eller lokal organisation - Länsstyrelserna Kommunala tillsynsmyndigheter Privaträttsliga kontrollorgan

6 Kostnader och finansiering
Svårt beräkna kostnaderna Totala kostnaden: 4-5 miljarder (år 2000) Finansiering: Avgiftsfinansiering (ca 50 % av totala kostnaderna) Anslagsfinansiering

7 Om tillsynens utformning
Stora variationer Begränsad styrning med mål Sanktionsinstrumenten skarpare Uppgifter om effekter saknas

8 Om resultatredovisning
Tillsynsmyndigheten ska kunna följa upp och redovisa prestationer som ger regeringen en bild av hur väl tillsynen fungerar, t.ex. fördelningen mellan egeninitierad och externt initierad tillsyn, hur mycket tillsyn som har skett på plats, hur många ingripanden som har gjorts, handläggningstider samt kostnader för tillsynens prestationer. Bör också vara möjligt redovisa någon form av effekter av tillsynen.

9 Om kostnader och förväntningar
Viktigt att beakta kostnaden för tillsynen när verksamhet reformeras och tillsyn utgör en del … särskilt viktigt när offentliga verksamheter öppnas för privata utförare. Övertro på att styra med hjälp av tillsyn?

10 Att tänka på när tillsynen utformas 1
Tydlighet med vad som avses och ska åstadkommas med tillsynen Balans mellan regleringens olika delar Tillsynsmyndighetens uppgifter noga övervägas Tydlig ansvarsfördelning Tydliga ramar i bemyndigandet Varierad ingripandearsenal

11 Att tänka på när tillsynen utformas 2
Planerad tillsyn på bekostnad av händelsestyrd Riskanalyser bör tas fram Utveckla erfarenhetsutbytet

12 En samlad utformning av tillsynen 1
Frågor att klara ut: Befintlig myndighet eller särskild tillsynsmyndighet? Uppgifter utöver tillsyn? Central eller delegerad tillsyn? Statlig eller kommunal utförare?

13 En samlad utformning av tillsynen 2
Hur detaljerad styrning? Hur ska tillsynen finansieras? Vilka ingripandemöjligheter ska tillsynsmyndigheten ha?


Ladda ner ppt "Om utformningen av statlig tillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser