Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."— Presentationens avskrift:

1 Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet

2 2 Från industri- till kunskapssamhälle Förändring av infrastruktursystemen –Konsumtion (Externhandel och Internetbaserad handel) –Produktion (Nedläggning av industrier och offentliga institutioner samt utbyggnad av nya högskolor) –Kommunikation (Investeringar i vägar, järnvägar och telenät)

3 3

4 4 Infrastrukturprojekten medför… –orientering mot expansion –förändring av den urbana strukturen –fragmentering av (stads)land- skapet –en konkurrenssituation mellan olika utvecklingsområden –…

5 5 •Bredare diskussion om konsekvenser för kulturmiljön kommer inte till stånd •Kulturmiljövårdens uppgift – peka ut fysiska bevarandeobjekt och väl avgränsade områden •Materiella och kortsiktiga konsekvenser i direkt berörda miljöer dominerar

6 6 Analysschema (1) –EGENSKAPER •Miljöns fysiska gestalt (materiell aspekt) •Användning, förståelse och upplevelse av miljön (immateriell aspekt) –RUM •Direkt berörda områden •Indirekt berörda områden i omgivningen –TID •Momentant/kortsiktigt •Långsiktig process

7 7 Materiellt +/- Immateriellt Materiellt +/- Immateriellt Materiellt +/- Immateriellt Materiellt +/- Immateriellt RUM Direkt Indirekt Momentant (kortsiktigt) TID Process (långsiktigt) Analysschema (2) Påverkan på kulturmiljön

8 8 Miljöbalken •20 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

9 9 Plan- och bygglagen •9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

10 10 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer •9 § Bidrag får lämnas till att ta fram sådana generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Vid bidragsgivningen ska möjligheterna till medfinansiering beaktas.

11 11 …underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper

12 12 Nya förutsättningar för planering •”Government > Governance” •Attraktivitet och konkurrenskraft •Strategisk planering

13 13 Föreställningar om planering och beslutsfattande MB kap. 3 och 4 PBL kap. 2 och 3 Översiktsplan Detaljplan Områdes- bestäm- melser Lov Väglagen m.fl. lagar Bindande Underlag Verkar genom PBL ”Government > Governance”

14 14 Attraktivitet och konkurrenskraft Marknader (behov och efterfrågan) Produkt (Platsen) Försäljning Marknader (behov och efterfrågan) Produkt (Platsen) Marknadsföring

15 15 Attraktivitet och konkurrenskraft Icke bruksvärde Direkt bruks- värde Options- värde Framtida bruks- värde Bruksvärde Totalt värde Existens- värde Indirekt- bruks- värde Altruis- tiskt värde

16 16 Strategisk planering •Åstadkomma förändring …reglera (undvika), …möjliggöra, …trigga/sätta igång… utvecklingsprocesser •Ständigt pågående •Hantera osäkerhet (flexibilitet, anpassning, mottaglighet) •Genomförandeinriktad •Det som har betydelse

17 17 …underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper Kunskapsunderlag Kunskap om värderingar och nytta Planeringsunderlag

18 Krister Olsson krister.olsson@raa.se 08-5191 8535 Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet krister.olsson@raa.se


Ladda ner ppt "Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser