Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."— Presentationens avskrift:

1 Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet

2 Från industri- till kunskapssamhälle av infrastruktursystemen
Förändring av infrastruktursystemen Konsumtion (Externhandel och Internetbaserad handel) Produktion (Nedläggning av industrier och offentliga institutioner samt utbyggnad av nya högskolor) Kommunikation (Investeringar i vägar, järnvägar och telenät)

3

4 Infrastrukturprojekten medför…
orientering mot expansion förändring av den urbana strukturen fragmentering av (stads)land-skapet en konkurrenssituation mellan olika utvecklingsområden

5 Bredare diskussion om konsekvenser för kulturmiljön kommer inte till stånd
Kulturmiljövårdens uppgift – peka ut fysiska bevarandeobjekt och väl avgränsade områden Materiella och kortsiktiga konsekvenser i direkt berörda miljöer dominerar

6 Analysschema (1) EGENSKAPER RUM TID
Miljöns fysiska gestalt (materiell aspekt) Användning, förståelse och upplevelse av miljön (immateriell aspekt) RUM Direkt berörda områden Indirekt berörda områden i omgivningen TID Momentant/kortsiktigt Långsiktig process

7 Påverkan på kulturmiljön
Analysschema (2) Påverkan på kulturmiljön Materiellt +/- Immateriellt RUM Direkt Indirekt Momentant (kortsiktigt) TID Process (långsiktigt)

8 Miljöbalken 20 § Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som skall tillämpa denna balk samt åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

9 Plan- och bygglagen 9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.    Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.    Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

10 Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
9 § Bidrag får lämnas till att ta fram sådana generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Vid bidragsgivningen ska möjligheterna till medfinansiering beaktas.

11 Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper
…underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper

12 Nya förutsättningar för planering
”Government > Governance” Attraktivitet och konkurrenskraft Strategisk planering

13 Föreställningar om planering och beslutsfattande
”Government > Governance” PBL MB kap. 3 och 4 PBL kap. 2 och 3 Översiktsplan Detaljplan Områdes-bestäm-melser Lov Väglagen m.fl. lagar Bindande Underlag Verkar genom Föreställningar om planering och beslutsfattande

14 Attraktivitet och konkurrenskraft
Marknader (behov och efterfrågan) Produkt (Platsen) Försäljning Marknadsföring 14

15 Attraktivitet och konkurrenskraft
Icke bruksvärde Direkt bruks-värde Options- värde Framtida bruks- Bruksvärde Totalt värde Existens-värde Indirekt-bruks-värde Altruis- tiskt

16 Strategisk planering Åstadkomma förändring …reglera (undvika),
…möjliggöra, …trigga/sätta igång… utvecklingsprocesser Ständigt pågående Hantera osäkerhet (flexibilitet, anpassning, mottaglighet) Genomförandeinriktad Det som har betydelse

17 …underlag… Kunskap om kulturmiljöns historiska egenskaper Kunskapsunderlag Kunskap om värderingar och nytta Planeringsunderlag

18 Krister Olsson krister. olsson@raa
Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet


Ladda ner ppt "Förändring och kunskapsunderlag Krister Olsson Samhällsbyggnad Samhällsavdelningen Riksantikvarieämbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser