Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården Hur tänkte man då? 1986/87 Hur tänker vi nu? 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områden av riksintresse för kulturmiljövården Hur tänkte man då? 1986/87 Hur tänker vi nu? 2012."— Presentationens avskrift:

1 Områden av riksintresse för kulturmiljövården Hur tänkte man då? 1986/87 Hur tänker vi nu? 2012

2 Hur var det tänkt - urvalet Prop 85/86:3 Nationella perspektiv -stor betydelse i ett nationellt perspektiv - belysa hela samhällets historia, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick, estetiska ideal, etc. - få motsvarigheter i landet - representativa områden som väl belyser olika skeden i landskapets utveckling - referensområden för forskning och utbildning - åskådliggöra resursutnyttjande under olika tider - mer svårgripbara men därmed inte mindre betydelsefulla från social synpunkt - attraktiva för en nationell publik - tydliga; vem som helst ska förstå att området har kvaliteter som är av nationellt intresse Lokala/regionala perspektiv - vardagliga områden med stort allmänintresse; t.ex. hagmark, stadsmiljöer - vidga intresset från det unika till det karaktäristiska - belysa regionala skillnader i denna utveckling - betydande vikt fästs vid allmänhetens och politiska organs uppfattning om vad som är värdefullt Övrigt Sammanhängande miljöer - urvalet förutsätts ha en stor bredd och områdena ska beskrivas på ett nyanserat och träffande sätt

3 Innehållet Att området har något att berätta om sin tid – förmedlar kunskap om äldre tiders förhållanden Området kan vara både karakteristiskt – märkligt och säreget – enhetligt och homogent – komplext och rikt sammansatt. Enstaka objekt/kulturminnen som redan har ett skydd bör inte tas med i urvalet. Vid urvalet är en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet viktigt. Möjligheterna att uppleva värdet Givetvis ett värde om området är pedagogiskt tydligt – men miljömässiga och konstnärliga värden kan överskugga de mer vetenskapliga/pedagogiska värdena Aktuellt tillstånd Att helheten i området är välbevarad (orörd, ursprunglig, oförvanskad, sakna sentida ingrepp) är givetvis ett värde Möjligheterna att bibehålla värdet Förekomst/frekvens Om området har stora kulturvärden och därtill är sällsynt – måste urvalet i de flesta fall anses som självklart. För urvalet av större miljöer där även mer anspråkslösa delar av miljön kan ingå, är det viktigt att just de representativa egenskaperna är tydligare, lättare att iaktta eller sammanhangen lättare att förstå i det område som väljs ut än i övriga områden med likartad karaktär. Kriterier för urval – ur Allmänna råd RAÄ 1985

4 - Avgränsningen ska inte omfatta några ”säkerhetszoner” – Skyddet gäller oavsett om åtgärden ligger inom eller i anslutning till det riksintresse som påverkas - Områden av riksintresse preciseras och avgränsas i kommunala översiktsplaner Prop 85/86:3 Hur var det tänkt - avgränsningen

5

6 Hur var det tänkt? Beskrivningar - Planeringsunderlag Modell för värdetexter 1995/96 1. Motivering Den kulturhistoriska aspekt som utgör grund för urvalet 2. Uttryck för riksintresset Fysiska betydelsebärare – objekt eller karaktäristiska egenskaper 3. I området ingår även Företeelser av kulturhistoriskt intresse men som saknar funktionellt samband med den riksintressanta aspekten Kulturmiljövårdsanslaget Generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag för att tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen – kan numera få bidrag från kulturmiljövårdsanslaget (7:2) enligt §9 bidragsförordningen. ”De allmänt hållna hushållningsreglerna förutsätter ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning” Värdetext RAÄ Fördjupade beskrivningar Länsstyrelsen Preciseringar Översiktsplanen MKB Tillämpade besluts- underlag

7 Nationell strategi för en hållbar utveckling – regeringsskrivelse 2001/02:172 Hur kan vi tänka idag? ”Hållbar utveckling är i grunden en fråga om värderingar och livshållning” Åtta strategiska kärnområden – här exempel på tre kärnområden som innefattar tydliga kulturmiljöperspektiv Social sammanhållning, välfärd och trygghet Kulturarvets roll för att bevara och utveckla ett tolerant och demokratiskt samhälle, kulturhistoriska och estetiska värdens betydelse för människors välbefinnande, identitet och sammanhang i tillvaron. Regional utveckling och sammanhållning Kulturarvet är en viktig förutsättning för att attraktiviteten i ett landskap ska bibehållas och det är viktigt att vårda kulturarvet för att nå målet om att hela Sverige ska växa. Utveckling av ett hållbar samhällsbyggande Kulturmiljön lyfts fram ur både ett miljö- hälso- och trivselperspektiv

8 Utveckla riksintressenas legitimitet Riksintressen – en lokal angelägenhet! Skapa förståelse och uppslutning kring miljöns kulturvärden Kulturhistoriska utgångspunkter måste finnas preciserade – utveckla planeringsunderlagen – revidera urvalet löpande Utveckla kulturmiljöperspektiven för en hållbar utveckling Hållbar utveckling förutsätter allmän delaktighet i kunskapsutveckling och värdebildning – utveckla inflytande och medansvar för berörda aktörer och intressenter Kulturmiljön måste vara inbyggd i verksamheten, ingå som en resurs i verksamhetsidén Vad behöver göras?

9 …….. områden som har betydelse från allmän synpunkt pga. deras natur- eller kulturvärden ….. RiksintressenMiljömålELC OmrådenMiljökvaliteterHela landskapet Hushålla, SkyddaLösa miljöproblem, skydda Förvalta, planera, skydda 1987 2010 Område Landskap Undvika Anpassa, samverka Uppdraget och fokus har utvecklas 2000 ….. som det uppfattas av människor …hela livsmiljön Grundläggande värde..kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena


Ladda ner ppt "Områden av riksintresse för kulturmiljövården Hur tänkte man då? 1986/87 Hur tänker vi nu? 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser