Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind."— Presentationens avskrift:

1 K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind

2 Kulturmiljö i samhällsplaneringen •Översiktsplan •Fördjupad översiktsplan •Områdesbestämmelser •Program •Detaljplan •Fastighetsbildning •Bygglov •Underhåll/förvaltning •…

3 Kulturmiljö i samhällsplaneringen •Obligatoriska bestämmelser •Frivilliga bestämmelser –Skyddsbestämmelser •Beteckningen ”q” –Varsamhetsbestämmelser •Beteckningen ”k” –Hänsynsbestämmelser •Beteckningen ”f” –…

4 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen •Kommunen har planmonopol •Men… •Ska samråda med länsstyrelsen •Länsstyrelsen gör statens sammanvägda bedömning •Länsstyrelsen kan ingripa mot ett kommunalt beslut att anta en detaljplan

5 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen •Prövningsgrunder enlig Plan- och bygglagen –Riksintresse –Mellankommunal samordning –Miljökvalitetsnormer –Strandskydd –Hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, över- svämning eller erosion

6 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen •Regional överblick •Rådgivning •Upplysa om krav enligt annan lagstiftning, KML •Tillsynsvägledning •Planeringsunderlag •Miljömålen •…

7 Exempel från Västra Götalands län

8 Nybyggnation i kulturmiljö

9 Alt 1. Gamla och nya intryck och avtryck

10 Alt 2. Anpassning - förnyelse

11 Alt 3. Anpassad karaktär

12 Områdesbilder

13 Utställningsförslag

14

15 Anpassning och förnyelse

16 Utformning, panel och räcken

17 Utformning av fönster

18 Avslutande tankar och reflektioner •Detaljplan upprättas ofta vid nyproduktion, inte för att bevara befintlig bebyggelse •Tänk hela kedjan från översiktsplan till bygglov •Otydliga planbestämmelser •Svårt att tolka planbestämmelser vid senare bygglov •Bristande kunskap hos planerare och bygglovshandläggare •Nya krav på tillgänglighet och energiprestanda •Stor tilltro till detaljplanen •Dubbelreglering – det kanske redan finns andra bestämmelser och lagstiftning


Ladda ner ppt "K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind."

Liknande presentationer


Google-annonser