Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind Länsstyrelsen Västra Götalands län."— Presentationens avskrift:

1 K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen
Kerstin Andersson och Roger Lind Länsstyrelsen Västra Götalands län

2 Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Översiktsplan Fördjupad översiktsplan Områdesbestämmelser Program Detaljplan Fastighetsbildning Bygglov Underhåll/förvaltning

3 Kulturmiljö i samhällsplaneringen
Obligatoriska bestämmelser Frivilliga bestämmelser Skyddsbestämmelser Beteckningen ”q” Varsamhetsbestämmelser Beteckningen ”k” Hänsynsbestämmelser Beteckningen ”f”

4 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen
Kommunen har planmonopol Men… Ska samråda med länsstyrelsen Länsstyrelsen gör statens sammanvägda bedömning Länsstyrelsen kan ingripa mot ett kommunalt beslut att anta en detaljplan

5 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen
Prövningsgrunder enlig Plan- och bygglagen Riksintresse Mellankommunal samordning Miljökvalitetsnormer Strandskydd Hälsa och säkerhet eller risk för olyckor, över-svämning eller erosion

6 Länsstyrelsens roll i samhällsplaneringen
Regional överblick Rådgivning Upplysa om krav enligt annan lagstiftning, KML Tillsynsvägledning Planeringsunderlag Miljömålen

7 Exempel från Västra Götalands län

8 Nybyggnation i kulturmiljö

9 Alt 1. Gamla och nya intryck och avtryck

10 Alt 2. Anpassning - förnyelse

11 Alt 3. Anpassad karaktär

12 Områdesbilder

13 Utställningsförslag

14 Utställningsförslag

15 Anpassning och förnyelse

16 Utformning, panel och räcken

17 Utformning av fönster

18 Avslutande tankar och reflektioner
Detaljplan upprättas ofta vid nyproduktion, inte för att bevara befintlig bebyggelse Tänk hela kedjan från översiktsplan till bygglov Otydliga planbestämmelser Svårt att tolka planbestämmelser vid senare bygglov Bristande kunskap hos planerare och bygglovshandläggare Nya krav på tillgänglighet och energiprestanda Stor tilltro till detaljplanen Dubbelreglering – det kanske redan finns andra bestämmelser och lagstiftning


Ladda ner ppt "K-märkt? Skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen Kerstin Andersson och Roger Lind Länsstyrelsen Västra Götalands län."

Liknande presentationer


Google-annonser