Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 1 Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Presentation av PBL från Boverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 1 Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Presentation av PBL från Boverkets."— Presentationens avskrift:

1 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 1 Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Presentation av PBL från Boverkets horisont

2 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 2 Tidsplan för ny plan- och bygglag Proposition den 18 mars 2010 Riksdagsbeslut juni 2010 Regeringens förordning/-ar tas fram hösten 2010 Boverket skriver föreskrifter hösten 2010 Ny plan- och bygglag (PBL) gäller från den 2 maj 2011

3 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 3 Konsekvenser av ny förenklad PBL Nuvarande PBL upphävs i sin helhet Byggnadsverkslagen (BVL) upphävs och överförs till PBL Nya regler om instansordningen för PBL-ärenden är inte med i PBL-propositioen, kommer i en separat proposition, men träder i kraft samtidigt som nya PBL Samordning mellan PBL och miljöbalken (MB), väglagen och järnvägslagen Nyligen ändrade regler om strandskydd och vindkraft är med

4 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 4 Disposition nya PBL PBL och BVL i samma lag. Definitioner m.m. finns i kapitel 1 Allmänna och enskilda intressen i kapitel 2 Regler om översiktsplan finns i 3 kap Detaljplanering regleras i kapitlen 4, 5 och 6. Regler för byggande finns i kapitlen 8, 9 och 10. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder i kapitel 11

5 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 5 Definitioner Exempel på definitioner: - bebygga - bebyggelse - byggnad - byggnadsverk - sammanhållen bebyggelse - ombyggnad - m.m.

6 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 6 Allmänna och enskilda intressen Hänsyn till miljö- och klimataspekter och främja resurssnåla transporter Krav på placering och utformning av byggnadsverk

7 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 7 Översiktsplan Stärka planens strategiska funktion genom: hänsyn och samordning med nationella och regionala mål, planer och program för hållbar utveckling den kommunala planeringen ska sättas in i ett större sammanhang så att sambanden med omvärlden blir tydligare

8 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 8 Översiktsplan fortsättning Utställning ersätts med skriftlig granskning för vissa ändringar av översiktsplan Syftet med kommunens aktualitetsprövning av översiktsplanen under mandatperioden förtydligas Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden

9 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 9 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser Förändringar i nya PBL Krav på detaljplan för byggnadsverk när det ger betydande miljöpåverkan, gäller inte vindkraftverk

10 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 10 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser fortsättning Skyddsåtgärder för att motverka översvämningar, erosion m.m. får finnas i planen I planen får regleras att bygglov ges om skydds- eller säkerhetsåtgärd först vidtas vid betydande ändring av markanvändning

11 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 11 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser Viss samordning mellan planläggning och tillstånds- prövningen enligt miljöbalken, eller arbetsplan enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg (LBJ) Förhållandet till miljökonsekvens- beskrivningar (MKB) enligt miljöbalken förtydligas

12 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 12 Detaljplan Kravet på att en detaljplan måste grundas på ett planprogram tas bort De olika frågorna kan behandlas på en och samma handling Bestämmelserna om fastighetsplan slopas Utställning ersätts med skriftlig granskning Det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan vilket minskar behovet av flera planer för ett område

13 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 13 Detaljplan fortsättning Planbesked Rätten att begära ett planbesked från kommunen införs Av planbeskedet, som ska fattas inom 4 månader, ska det framgå om kommunen tänker påbörja ett planläggningsarbete eller inte. Kommunen får ta ut en avgift av den som begär planbeskedet. Beskedet är inte bindande och går inte att överklaga.

14 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 14 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser Ny och flyttade regler om utformningskrav tekniska krav enkelt avhjälpta hinder underhåll och varsamhet byggprodukters lämplighet utsläppande på marknaden typgodkännande och tillverkningskontroll hissar och linbaneanläggningar obligatorisk ventilationskontroll.

15 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 15 Bygglovsprövning Processen förenklas och förtydligas genom att: Möjligheten att få ett villkorsbesked införs. Man ska i förväg få veta om kommunen bedömer en ändring som en ombyggnad Tiden för handläggning av bygglovsärenden ska vara max 10 veckor. Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft. En underrättelse till fastighetsägare är obligatorisk när ansökningar om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren. Vid enklare bygglov ska bygglov och startbesked lämnas samtidigt. Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas Om en åtgärd är lovpliktig behöver inte någon anmälan göras

16 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 16 Bygglov, rivningslov och marklov m.m. Beslut om lov ska innehålla: uppgift om kontrollansvarig – vem, vilka är ansvariga information om att lovet ej ger rätt att påbörja åtgärd innan startbesked lämnats av byggnadsnämnden Vid prövning ska byggnadsnämnden bedöma tillgänglighet och användbarhet i byggnaden. Kungörelse av lov eller förhandsbesked ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar www.bolagsverket.se/etjanster/poit/

17 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 17 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder Startbesked av byggnadsnämnden krävs för påbörjande om åtgärden: kräver lov, eller är anmälningspliktiga enligt föreskrifter som regeringen meddelat. Slutbesked av byggnadsnämnden krävs för att byggnadsverket ska få tas i bruk för de delar som omfattas av startbesked såvida byggnadsnämnden inte beslutar annat.

18 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 18 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder fortsättning Byggherren är alltid ansvarig Kontrollansvarig ska alltid vara certifierad och ”kontrollerar kontrollen” självständig i förhållande till utföraren/entreprenören Tydligare krav på vad kontrollplanen ska innehålla Kontrollen sker genom byggherrens egenkontroll eller sakkunniga Sakkunniga ska alltid vara certifierade.

19 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 19 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder Tillsyn görs av: Regeringen Länsstyrelsen De statliga myndigheter som regeringen bestämmer Byggnadsnämnden

20 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 20 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder fortsättning Byggnadsnämnden kan avtala med byggnadsnämnden i annan kommun om tillsynsuppgift Tidigare tre sanktionsavgifter ersätts med byggsanktionsavgift som betalas till kommunen Avgiften ska högst uppgå till 50 prisbasbelopp Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avgiftens storlek

21 2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 21 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har rätt att ta ut avgift för bland annat: planbesked, villkorsbesked, startbesked tillsynsbesök på byggarbetsplatsen tekniska samråd, slutsamråd kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar www.bolagsverket.se/etjanster/poit/


Ladda ner ppt "2010-04-15 Prop. 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag / 1 Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Presentation av PBL från Boverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser