Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag"— Presentationens avskrift:

1 Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag
Presentation av PBL från Boverkets horisont

2 Tidsplan för ny plan- och bygglag
Proposition den 18 mars 2010 Riksdagsbeslut juni 2010 Regeringens förordning/-ar tas fram hösten 2010 Boverket skriver föreskrifter hösten 2010 Ny plan- och bygglag (PBL) gäller från den 2 maj 2011

3 Konsekvenser av ny förenklad PBL
Nuvarande PBL upphävs i sin helhet Byggnadsverkslagen (BVL) upphävs och överförs till PBL Nya regler om instansordningen för PBL-ärenden är inte med i PBL-propositioen, kommer i en separat proposition, men träder i kraft samtidigt som nya PBL Samordning mellan PBL och miljöbalken (MB), väglagen och järnvägslagen Nyligen ändrade regler om strandskydd och vindkraft är med Ny PBL ska förenkla och förtydliga

4 Disposition nya PBL PBL och BVL i samma lag.
Definitioner m.m. finns i kapitel 1 Allmänna och enskilda intressen i kapitel 2 Regler om översiktsplan finns i 3 kap Detaljplanering regleras i kapitlen 4, 5 och 6. Regler för byggande finns i kapitlen 8, 9 och 10.  Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder i kapitel 11

5 Definitioner Exempel på definitioner: - bebygga - bebyggelse - byggnad
- byggnadsverk - sammanhållen bebyggelse - ombyggnad - m.m.

6 Allmänna och enskilda intressen
Hänsyn till miljö- och klimataspekter och främja resurssnåla transporter Krav på placering och utformning av byggnadsverk

7 Översiktsplan Stärka planens strategiska funktion genom:
hänsyn och samordning med nationella och regionala mål, planer och program för hållbar utveckling den kommunala planeringen ska sättas in i ett större sammanhang så att sambanden med omvärlden blir tydligare

8 Översiktsplan fortsättning
Utställning ersätts med skriftlig granskning för vissa ändringar av översiktsplan Syftet med kommunens aktualitetsprövning av översiktsplanen under mandatperioden förtydligas Länsstyrelsen ska på eget initiativ redovisa ett samlat underlag om statliga intressen en gång under mandatperioden

9 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
Förändringar i nya PBL Krav på detaljplan för byggnadsverk när det ger betydande miljöpåverkan, gäller inte vindkraftverk

10 Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser fortsättning
Skyddsåtgärder för att motverka översvämningar, erosion m.m. får finnas i planen I planen får regleras att bygglov ges om skydds- eller säkerhetsåtgärd först vidtas vid betydande ändring av markanvändning Omskrivet! (Yvonne S är det okej) Bygglov för åtgärder som innebär väsentlig ändrad användning av marken. Bygglov får ges om skydds- eller säkerhetsåtgärd först vidtas

11 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
Viss samordning mellan planläggning och tillstånds-prövningen enligt miljöbalken, eller arbetsplan enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg (LBJ) Förhållandet till miljökonsekvens-beskrivningar (MKB) enligt miljöbalken förtydligas Samordnat förfarande vid tillståndsprövning enligt MB, prövning enligt Väglag och LBJ, t.ex. inget samråd

12 Detaljplan Kravet på att en detaljplan måste grundas på ett planprogram tas bort De olika frågorna kan behandlas på en och samma handling Bestämmelserna om fastighetsplan slopas Utställning ersätts med skriftlig granskning Det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan vilket minskar behovet av flera planer för ett område Detaljplaneprocessen Regeringen föreslår att planläggningen förenklas och att den totala tidsåtgången för planläggningen förkortas genom att: Kravet på att en detaljplan • måste grundas på ett planprogram tas bort. • Kravet på att det till detaljplanen ska fogas flera separata handlingar tas bort. I stället kan de olika frågorna behandlas på en och samma handling. • Bestämmelserna om fastighetsplan slopas. Sådant som i dag regleras i särskilda fastighetsplaner kommer framöver att kunna regleras direkt i en detaljplan. • Utställning ersätts med skriftlig granskning både för detaljplaneprocessen och för vissa ändringar av översiktsplan. • Det får finnas fler än en huvudman i samma detaljplan vilket minskar behovet av flera planer för ett område.

13 Detaljplan fortsättning
Planbesked Rätten att begära ett planbesked från kommunen införs Av planbeskedet, som ska fattas inom 4 månader, ska det framgå om kommunen tänker påbörja ett planläggningsarbete eller inte. Kommunen får ta ut en avgift av den som begär planbeskedet. Beskedet är inte bindande och går inte att överklaga. Planbesked Rätten att begära ett så kallat planbesked från kommunen införs. Rätten införs för den som tänker vidta en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Av planbeskedet, som ska fattas inom fyra månader, ska det framgå om kommunen tänker påbörja ett planläggningsarbete eller inte. Kommunen får ta ut en avgift av den som begär planbeskedet. Planbeskedet är inte bindande och inte heller möjligt att överklaga.

14 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Ny och flyttade regler om utformningskrav tekniska krav enkelt avhjälpta hinder underhåll och varsamhet byggprodukters lämplighet utsläppande på marknaden typgodkännande och tillverkningskontroll hissar och linbaneanläggningar obligatorisk ventilationskontroll.

15 Bygglovsprövning Processen förenklas och förtydligas genom att:
Möjligheten att få ett villkorsbesked införs. Man ska i förväg få veta om kommunen bedömer en ändring som en ombyggnad Tiden för handläggning av bygglovsärenden ska vara max 10 veckor. Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft. En underrättelse till fastighetsägare är obligatorisk när ansökningar om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren. Vid enklare bygglov ska bygglov och startbesked lämnas samtidigt. Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas Om en åtgärd är lovpliktig behöver inte någon anmälan göras Bygglovsprövningen Processen förenklas och förtydligas genom att: Möjligheten att få ett så kallat • villkorsbesked införs. Det innebär att man i förväg ska kunna få veta om kommunen bedömer en ändring som en ombyggnad. • Tiden för handläggning av bygglovsärenden preciseras till max 10 veckor. • Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft. • En underrättelse till fastighetsägare föreslås bli obligatorisk när ansökningar om bygglov eller förhandsbesked görs av annan än fastighetsägaren. • Vid enklare bygglov ska det gå att få bygglov och startbesked samtidigt. • Av bygglovsbeslutet ska det framgå vad som förväntas av sökanden innan byggarbetet kan påbörjas.

16 Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Beslut om lov ska innehålla: uppgift om kontrollansvarig – vem, vilka är ansvariga information om att lovet ej ger rätt att påbörja åtgärd innan startbesked lämnats av byggnadsnämnden Vid prövning ska byggnadsnämnden bedöma tillgänglighet och användbarhet i byggnaden. Kungörelse av lov eller förhandsbesked ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar Förutom uppgift om lovets giltighetstid, villkor och övriga upplysningar ska lovbeslutet också innehålla information om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka dessa är. I lovbeslutet ska också framgå att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän BN gett startbesked. Vid lovprövningen ska BN också ta ställning till om byggnadsverket är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Beslut om lov skickas till sökanden och annan part samt den som lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. Nytt är att om sökanden begär det ska BN genom kungörelse enligt delgivningslagen underrätta okända sakägare om tillkännagivandet.

17 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder
Startbesked av byggnadsnämnden krävs för påbörjande om åtgärden: kräver lov, eller är anmälningspliktiga enligt föreskrifter som regeringen meddelat. Slutbesked av byggnadsnämnden krävs för att byggnadsverket ska få tas i bruk för de delar som omfattas av startbesked såvida byggnadsnämnden inte beslutar annat. En bygg- eller rivningsåtgärd får inte påbörjas förrän BN gett startbesked om åtgärden kräver bygglov eller rivningslov eller är anmälningspliktig enligt förordning. Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän BN gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutat annat.

18 Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder fortsättning
Byggherren är alltid ansvarig Kontrollansvarig ska alltid vara certifierad och ”kontrollerar kontrollen” självständig i förhållande till utföraren/entreprenören Tydligare krav på vad kontrollplanen ska innehålla Kontrollen sker genom byggherrens egenkontroll eller sakkunniga Sakkunniga ska alltid vara certifierade.

19 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
Tillsyn görs av: Regeringen Länsstyrelsen De statliga myndigheter som regeringen bestämmer Byggnadsnämnden Regeringens tillsyn över regionplaneinstitutet och planföreläggande mot kommun, länsstyrelsens överprövning av detaljplaner och områdesbestämmelser, den kommunala tillsynen vid t.ex. olovligt byggande och tillsynsmyndighetens möjlighet till föreläggaden av olämpliga byggprodukter eller CE-märkta byggprodukter samlas nu i ett kapitel finns nu samlade i 11 kap. som är det mest omfattande med 63 §§.

20 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder fortsättning
Byggnadsnämnden kan avtala med byggnadsnämnden i annan kommun om tillsynsuppgift Tidigare tre sanktionsavgifter ersätts med byggsanktionsavgift som betalas till kommunen Avgiften ska högst uppgå till 50 prisbasbelopp Regeringen meddelar närmare föreskrifter om avgiftens storlek En explicit bestämmelse i PBL om att en kommun får avtala med en annan kommun om att tillsynsuppgifter som BN ska ansvara för enligt 11 kap. ska utföras av helt eller delvis av BN i den andra kommunen. Men kommunen får inte överlåta befogenheten att meddela beslut i tillståndsärenden. Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. Om BN finner att en certifierad kontrollansvarig åsidosatt sina skyldigheter enligt hans ansvar i 10 kap. 10 § PBL så ska BN informera den som certifierat honom och på förslag från BH besluta om ny kontrollansvarig. Om en kontrollansvarig visat sig olämplig för sin uppgift får den som certifierat honom återkalla certifieringen för en viss tid. Det blir en avgift för olika förseelser, nämligen byggsanktionsavgift. Denna tillfaller kommunen. Sannolikt kommer Avgiften föreslås regleras i en särskilda byggsanktionsförordning motsvarande den miljösanktionsavgiftsförordning som finns på miljöområdet. Här kommer Boverket sannolikt att få en uppgift.

21 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har rätt att ta ut avgift för bland annat: planbesked, villkorsbesked, startbesked tillsynsbesök på byggarbetsplatsen tekniska samråd, slutsamråd kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar Inga större sakliga ändringar utan i huvudsak språkliga. Nyheter är att kommunens rätt att ta ut avgift för nya ärenden som det finns möjlighet att ansöka om. Avgiften bygger som idag på självkostnadsprincipen.


Ladda ner ppt "Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag"

Liknande presentationer


Google-annonser