Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org Thomas Kalbro Eidar Lindgren Jenny Paulsson KTH Detaljplaner i praktiken – är plan- och bygglagen i takt med tiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org Thomas Kalbro Eidar Lindgren Jenny Paulsson KTH Detaljplaner i praktiken – är plan- och bygglagen i takt med tiden?"— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org Thomas Kalbro Eidar Lindgren Jenny Paulsson KTH Detaljplaner i praktiken – är plan- och bygglagen i takt med tiden?

2 Kommunernas detaljplanebestämmelser Vad som får regleras i detaljplaner framgår av 4 kap 6-26 §§ PBL Hur ser praktiken ut? KTH-undersökning av 390 detaljplaner i 25 kommuner 30% en eller flera bestämmelser saknar lagstöd 40% en eller flera bestämmelser är otydliga 55% en eller fler bestämmelser saknar lagstöd eller är otydliga Andel av planerna:

3 Plan- och tillståndssystemet – samma struktur 1931 och 2011 Generalplan Stadsplan Tomtindelning Byggnadslov Stadsplanelagen, 1931 Översiktsplan Detaljplan Fastighetsindelnings- bestämmelser Bygglov Plan- och bygglagen, 2011

4 En viktig förändring – projektinitieringen har flyttats ”uppåt” Generalplan Stadsplan Tomtindelning Byggnadslov Stadsplanelagen, 1931 Översiktsplan Detaljplan Fastighetsindelnings- bestämmelser Bygglov Plan- och bygglagen, 2011 Projekt- initiering

5 Detaljplan 1931 års SPL

6 Detaljplan 2011 års PBL

7 Fastighetsindelningsbesämmelser Detaljplanen ingen ”plan” – ett första tillståndsbeslut Översiktsplan Projekt- initiering Detaljplan Bygglov Tillståndsbeslut 1 Tillståndsbeslut 2

8 Detaljplaneprocessen tar i genomsnitt 2 ½ år Projekt 4 500 4 000 3 500 4 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Dagar Källa: Stadsbyggnadsbenchen 2,5 år

9 Gestaltnings- eller kvalitetsprogram

10 Kopplingen detaljplaner – gestaltningsprogram och bygglov Plan- processen Gestaltningsprogram Detaljplan Bygglov Plan- processen Detaljplan Bygglov Gestaltningsprogrammet Kopplat till planbestämmelser Inte kopplat till planbestämmelser Genom- förandeavtal Gestaltnings- program

11 De karaktärsdrag och värden som beskrivs i gestaltningsprogrammet under avsnittet ”Befintlig bebyggelse” skall särskilt beaktas vid ändring Den nya arkitekturen ska vara kraftfull, vacker och varierad samt inordna sig i de karaktärsdrag som beskrivs för området Bebyggelsen ska utformas enligt gestaltningsprogram......lokalgata ska utformas enligt typsektion i gestaltningsprogram Varsamhets- bestämmelse: närmare precisering, se gestaltnings- program Av programmet framgår hur området ska utföras och gestaltas avseende husutformning, markplanering, m.m. Gestaltningsprogram

12 Ofta otydlig koppling mellan detaljplaner och gestaltningsprogram 15 10 5 0 Programmet ska följas I sin helhet otydlig hänvisning Programmet ska delvis följas, men i övrigt otydliga hänvisningar Programmet nämns, men inte som plan- bestämmelse Programmet nämns inte alls på plankartan

13 Detaljplan för Forskaren 1 (KTH) Byggnadens utformning ska följa kvalitets- och gestaltningsprinciper som redogörs för i plan- beskrivningen. Skarvar mellan containrarna ska utföras med en slät täcklist. Hörn mot gata ska vara förskjutna i enlighet med principskiss 1. Alla bostadsenheter ska ha en gavelfasad som utörs av ett glasparti som upptar minst 80% av fasadytan.

14 En viktig förändring – detaljplanernas detaljeringsgrad har ökat Flexibel plan med syftet att lösa konflikter mellan motstående intressen och säkra ett brett medborgarinflytande Detaljplander bör i större utsträckning kunna göras mer översiktliga Plan-och byggkommittén (SOU 205:77) Proposition 1985/86:1, Ny plan-och bygglag

15 Två slutsatser – vad studien visat 12 Detaljplanen är inte längre en plan – ett första ”tillståndsbeslut” till ett byggprojekt Detaljplanerna blir – i kombination med gestaltningsprogrammen – alltmer detaljerade

16 En förenklad modell – ett byggbeslut Gäller i vissa situationer Fördjupad översiktsplan Översiktsplan Byggbeslut Medborgarinflytande Samråd

17 Tre prövningssystem Byggande i känslig kulturmiljö A: Detaljplan definierar byggrätten – ram för byggherrens agerande och information till grannar. Bygglovsprövning där kommunen hävdar gestaltningskrav B: Detaljerad detaljplan definierar byggrätten och reglerar gestaltningen enligt samhällets behov. Ingen bygglovsprövning. Byggande i ”ordinär miljö” C: Grov detaljplan definierar byggrätten och ger medborgarinflytande. Ingen bygglovsprövning Grundmodell med fokus på samhällsbyggande i stället för husbyggande

18 www.bygg.org


Ladda ner ppt "Www.bygg.org Thomas Kalbro Eidar Lindgren Jenny Paulsson KTH Detaljplaner i praktiken – är plan- och bygglagen i takt med tiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser