Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikael Jardbrink, Boverket Framtidens detaljplaner Vad görs för att möta kraven?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikael Jardbrink, Boverket Framtidens detaljplaner Vad görs för att möta kraven?"— Presentationens avskrift:

1 Mikael Jardbrink, Boverket Framtidens detaljplaner Vad görs för att möta kraven?

2 Rapport från ett regeringsuppdrag ”Hur informationsutbytet i detaljplaneprocessen kan bli bättre och effektivare”

3 Lantmäteriverket skall tillsammans med Boverket, Svenska Kommunförbundet samt ett antal länsstyrelser och kommuner göra en förstudie som beskriver hur informationsutbytet mellan kommuner, länsstyrelser, lantmäterimyndigheterna, andra statliga organ och övriga berörda intressenter kan förbättras för att erhålla en effektiv digital detaljplaneprocess. En utarbetad processbeskrivning bör inkludera kopplingar till kommunens översiktsplan och det efterföljande bygglovsskedet. Statens, kommunernas och övriga aktörers roller när det gäller den digitala försörjningen med planeringsunderlag bör klarläggas. Lantmäteriverket skall redovisa resultatet av förstudien senast den 1 september 2005. Uppdraget i Lantmäteriets regleringsbrev

4 Deltagare i förstudieuppdraget •Lantmäteriet och Boverket •Sveriges Kommuner och Landsting •Huddinge kommun, Stockholms stad •Länsstyrelsen i Uppsala och Västra Götalands län •SIS/Stanli •Högskolan i Blekinge

5 •Föreslå åtgärder som rör informationsutbytet •Peka på möjligheter att med teknikens hjälp ytterligare underlätta och förstärka möjligheterna för alla att förstå och delta i processen •Söka ytterligare effektiviseringsmöjligheter Hur vi uppfattar uppdraget

6 … är att göra planprocessen både mer effektiv, öppen och lättillgänglig genom att myndigheterna i samverkan övergår till att använda digital teknik Vårt mål är...

7 •planarbete ska underlättas och stödjas med standardiserade data •datautbytet och informations- försörjningen ska ske på överenskommet sätt med standardiserade data •med enkla medel ska planinformation kunna presenteras på nätet •samma data ska också vara tillgänglig för professionella användare Vårt mål är...

8 Detaljplanerna idag • produceras på olika sätt • produceras ofta utan särskilda tekniska krav • produceras ofta utan tanke på ”återanvändning” • ju högre upp i systemet desto lägre utvecklingsnivå. • systemet tillåter inte en helt genomförd digital hantering

9 •att Boverket tillsammans med Lantmäteriet får ansvar för ett utvecklingsarbete Vårt förslag...

10 •skapa förutsättningar för en fullt ut digital hantering av detaljplaneprocessen •skapa förutsättningar för en nätverksbaserad nationellt enhetlig försörjning med planeringsunderlag och planinformation •skapa förutsättning för en omställning av verksamheten grundad på frivillig avtalsbunden samverkan Utvecklingsarbetet syftar till att...

11 Utvecklingsprojektets huvudpunkter • Avsiktsförklaring • Kravspecifikation – en analys som ska resultera i en projektbeskrivning med mål, resurs och tidplanering, organisation m.m. • Standardiseringsarbete • Katalogtjänst med metadata om detaljplaneinformation

12 Utvecklingsprojektets huvudpunkter • Bevaka behovet av regeländringar • Engagera system- och tjänsteleverantörerna och de forskare som finns inom området • Utbildningsinsatser och att råd och anvisningar anpassas till en ny vardag som stöd till verksamheten och användarna

13 Standardiseringsprojekt Skapa informationsmodell (svensk standard) för: • detaljplaner • äldre gällande planer • generella geografiska planeringsunderlag

14 Andra aktiviteter av stor betydelse... • Omställning av verksamheten med systembyten, kompetensutveckling m.m. • Konvertering av äldre gällande plandokument till digital form enligt standard • Utveckling av stödjande programvaror (planarbetet) och e-tjänster (Internettjänster för allmänhet och specialister)

15 •Bana väg för en sammanhängande fysisk planering •Förenklad samverkan mellan kommun och stat •Bredare användning av planerna och informationen Vad kan vi uppnå? Informationsöverföring sker utan papper Möjliggöra ökad delaktighet och insyn i planprocessen för medborgarna Förenklad samverkan mellan kommun och stat Bana väg för sammanhängande fysisk planering Ökad förutsättning till varierad E-tjänst Bättre underlag för regional planering Förenklat samarbete med byggsektorn Ökad möjlighet till rumsanalys med detaljplan som underlag Förbättarade möjligheter för planeringssamverkan på regionalnivå Tekniskt bättre detaljplan Ökad möjlighet till att byta leverantör Krav på hanteringsystem och ärendesystem

16 •Ökad möjlighet till analyser med detaljplan som underlag •Ökad insyn och delaktighet •Mer utvecklade e-tjänster Vad kan vi uppnå? Informationsöverföring sker utan papper Möjliggöra ökad delaktighet och insyn i planprocessen för medborgarna Förenklad samverkan mellan kommun och stat Bana väg för sammanhängande fysisk planering Ökad förutsättning till varierad E-tjänst Bättre underlag för regional planering Förenklat samarbete med byggsektorn Ökad möjlighet till rumsanalys med detaljplan som underlag Förbättarade möjligheter för planeringssamverkan på regionalnivå Tekniskt bättre detaljplan Ökad möjlighet till att byta leverantör Krav på hanteringsystem och ärendesystem

17 Vilka hinder står vi egentligen inför? Vad händer nu då?? Förståelsen för möjligheterna och insikten om problemen hos dem som kan fatta avgörande beslut!

18 NIMIS

19 Nationellt InteroperabilitetsMörker I Sverige

20 Det finns hopp Vi har samma mål och vi ska samverka


Ladda ner ppt "Mikael Jardbrink, Boverket Framtidens detaljplaner Vad görs för att möta kraven?"

Liknande presentationer


Google-annonser