Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det fastighetsjuridiska och tekniska stödet i planprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det fastighetsjuridiska och tekniska stödet i planprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Det fastighetsjuridiska och tekniska stödet i planprocessen
Kommunerna, Lantmäteriet, Trafikverket och Länsstyrelsen som ett team. Torsten Allvar och Pellas Mats Andersson Namn Efternamn, 2008-XX-XX, Plats

2 Geodatastrategin

3 Så här når vi Visionen: Samverkan genom nätverk
Visionen Svenskt Lantmäteri Så här når vi Visionen: Samverkan genom nätverk Frivillig samverkan mellan Lantmäteriet och alla svenska kommuner Vi ansvarar tillsammans för landets försörjning med fastighets och geografisk information – även andra myndigheter kan innefattas. Vi tillgodoser behoven för såväl lokala, regionala, nationella och europeiska tillämpningar. Informationen betraktas som en för parterna gemensamt tillgänglig resurs. Lantmäteriet i sin nationella samordnarroll leder och administrerar nätverket.

4 Ramavtalet Lantmäteriet Sveriges kommuner och Landsting 2007
Lantmäteriet har en aktiv roll i samhällsbyggandet på lokal, regional och nationell nivå. För kommuner med KLM säkerställs lantmäterikompetensen i den kommunala planeringsprocessen genom KLM:s aktiva roll i samhällsbyggandet. För kommuner, där staten är ansvarig för verksamheten vid lantmäterimyndighet, har SLM motsvarande roll. Kommunernas tillgång till fastighetsrättsliga lantmäteritjänster kan säkerställas genom samverkan med lantmäteriet.

5 Tillgång till aktuell och samma information
Fastighetskarta – Primärkarta Bestämmelser – Planer – Rättigheter Avtal NDRK - DRK – ABT – TPK - KFF - ARKEN Nationella registerkartan (NDRK) Topografi (GGD) Gemensamt referenssystem

6 Markreglerande bestämmelser, Natur, mm
Hantering av planer kräver ett antal processer som samverkar både internt och externt Markreglerande bestämmelser, Natur, mm B Detaljplaner, mm C Fastighetsbildning H A Inskrivning D SLM KLM LST Kom. IM E Registrera Andra aktörer G F Lagra Kvalitéts- förbättring Tillhandahålla

7 Planeringsprocessens tidiga skede
Projektet avser att studera modeller för samverkan i planeringsprocessens tidiga skede, att beskriva befintliga arbetssätt samt att vid behov utveckla samverkanslösningarna mellan lantmäterikontoren och länets kommuner. Genomgång av och eventuell uppdatering av samverkansavtal mellan Lantmäteriets lokalkontor och kommunen är en del i denna diskussion. Lantmäteriets medverkan klargörs för moment som framtagandet av grundkarta, fastighetsförteckning, samråd, genomförandebeskrivning och formellt samråd.

8 B Lantmäteriets lokalkontors medverkan i planeringsprocessens senare skeden. Lantmäteriets insatser kan avse: – upprättandet av grundkarta – upprättandet av fastighetsförteckning till plan – utarbetandet av genomförandebeskrivning Frågor kring uppdatering av den digitala registerkartan med underlag från grundkarta bör behandlas.

9 C. Formellt samråd. Målsättningen med tidigt samråd är att när Lantmäteriet får planen för formellt samråd skall ”standardsvaret” vara ”ingen erinran”.

10 D. Länsstyrelsesamråd Lantmäteriets lokalkontors samverkan i detta skede med länsstyrelsen behöver studeras.

11 E. Leverans av planakter till Länsstyrelse och Lantmäteri
Utveckling behöver ske av registreringskvalitet, registreringstid och rapportrutiner enligt Lantmäteriets regleringsbrev 2008 och 2009. Diskussioner och test kring leverans av detaljplaner till Lantmäteriet och länsstyrelsen. Frågor kring arkivering av planakt och inläggning i ARKEN. Lantmäteriets rapportering till kommun och länsstyrelse om genomförd registrering och ARKEN-arkivering.

12 F. Kvalitetsarbete i DRK
Frågor som behöver klargöras kommunspecifikt avser upprättande och uppföljning av samverkansavtal för kvalitetsarbetet i DRK.

13 G. Tillhandahållande och datautbytesfrågor
Information om och gemensamma slutsatser utifrån förändrade regler genom Inspirelagstiftningen. Tillhandahållande till Lantmäteriets lokalkontor av primärkartmaterial för fastighetsbildning behöver diskuteras och eventuellt bekräftas i avtal. Kommunens tillgång till det digitala arkivet ARKEN.

14 H. Lantmäteriets lokalkontors roll i plangenomförandeprocessens första steg Lantmäteriets lokalkontors medverkan i plantolkning och fastighetsbildning. Samråd med kommunen. Lantmäteriets eventuella medverkan i att ta fram nybyggnadskarta.


Ladda ner ppt "Det fastighetsjuridiska och tekniska stödet i planprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser