Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskhanteringsplaner - tidplan, struktur och innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskhanteringsplaner - tidplan, struktur och innehåll"— Presentationens avskrift:

1 Riskhanteringsplaner - tidplan, struktur och innehåll
Ett antal frågor kommer att diskuteras under eftermiddagens pass. Vi har identifierat möjliga vägar i arbetet och vill gärna diskutera dessa med er innan MSB färdigställer en vägledning för arbetet med riskhanteringsplanerna. MSBs avsikt är att förenkla arbetet så långt möjligt, till viss del för att planen saknar legala möjligheter att verkligen styra åtgärder.

2 18 riskhanterings-planer
Sista datum för leverans av plan och övrig information till MSB Vägledning för arbetet med riskhanterings-planer Samråd ang. plan och MKB MSB 31 /12 2015 Hot- och riskkartor Dec 2013 Våren 2015 22 /12 2015 18 riskhanterings-planer 2014 Länsstyrelserna MSBs förslag på tidplan för arbetet Arbete med att ta fram riskhanterings-planerna Sista datum för färdigställande av riskhanterings-planer

3 Riskhanteringsplanens obligatoriska innehåll
Karta med avgränsning Slutsatser från hot- och riskkartorna samt utdrag ur dessa som är viktiga för planen Målen för arbetet med planen Sammanfattning av åtgärder och hur prioriteringar genomförts. Sammanfattning av åtgärder som vidtas enligt annan lagstiftning Sammanfattning av miljöbedömningen och MKBn som tagits fram i arbetet Sammanfattning av samråd och justeringar efter samråd Beskrivning av uppföljning av planen och MKBn För Haparanda: Metodbeskrivning för kostnadsnyttoanalys av eventuella åtgärder som har gränsöverskridande effekter

4 Målen – styr arbetet med planen
Planerna skall bygga på mål som tas fram av respektive länsstyrelse Denna målstruktur presenterades 2012 och har diskuterats vid tidigare seminarier MSB har föreslagit en målstruktur för arbetet. De övergripande nationella resultatmålen finns beskrivna i vägledningen för riskkartor.

5 Övergripande nationella mål
MSB:s förslag på övergripande resultatmål för de fyra fokusområdena: Människors hälsa ska inte påverkas väsentligt av en översvämning - Högst 500 personer (nattbefolkning) ska beröras av beräknat högsta flöde inom område som riskerar översvämmas av BHF - Högst 100 personer (nattbefolkning) ska beröras av ett flöde med återkomsttid på 100 år Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktionalitet ska inte utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning - Högst 100 personer (dagbefolkning) ska beröras av ett flöde med återkomsttid på 100 år Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas vid en översvämning Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kunskap inte förloras vid en översvämning Dessa övergripande nationella mål är presenterade i vägledningen för

6 Exempel på målformulering i Finland

7 Bedömning om resultatmålen uppnås för 50-, 100-årsflöden och BHF
Resultatmålen uppnås, inga förslag på åtgärdsmål behövs. Ingen betydande översvämningsrisk råder. Resultatmålen uppnås ej, förslag på åtgärdsmål behövs Kunskap saknas för bedömningen Bedömning om tillräcklig kunskap finns för att formulera åtgärdsmål Åtgärdsmål formuleras Kunskapsmål formuleras Prioritering Prioritering Lista med preciserade åtgärder som beskrivs i planen Lista med preciserade utredningar/studier som beskrivs i planen

8 Förebyggande åtgärder
Undvika hotat område Flytta på hotade objekt Reducera konsekvens Skyddsåtgärder Åtgärder uppströms Flödes-regulering Invallning, dammar Dagvatten-hantering Förberedande åtgärder Prognos och varnings-system Insats-planering Information till allmänheten Återställning och erfarenhets-återföring För allmän och enskild egendom Miljö-sanering Erfarenhets-återföring Så här har Kommissionen föreslagit att åtgärder skall redovisas. Det är också i denna struktur som MSB önskarar att åtgärder presenteras i riskhanteringsplanen.

9 Styrning av hur de olika flödena i ska översvämningskarteringarna används?
Åtgärdsmål för Förberedande åtgärder för en händelse Återställning efter en händelse Resultatmål 50-årsflöde Resultatmål 100-årsflöde Åtgärdsmål för Förebyggande åtgärder Skyddsåtgärder Åtgärdsmål för Förebyggande åtgärder Resultatmål BHF-flöde

10 Gruppdiskussioner om riskhanteringsplaner

11 Timer

12 Fråga 1 MSB ska rapportera en avgränsning av området som berörs av riskhanteringsplanen. Hur tycker ni att denna avgränsning ska göras? Ska respektive länsstyrelse lämna förslag på avgränsningen utifrån vad rikshanteringsplanen innehåller, dvs avgränsningen tas fram sist i arbetet? Ska respektive länsstyrelse först avgränsa området, exempelvis utgå från riskkartan för det beräknade högsta flödet, och sedan utarbeta riskhanteringsplanen?

13 Fråga 2 I MSBFS 2013:1 står det att riskhanteringsplanen ska innehålla en beskrivning av samordningen med arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen. Hur tycker ni att denna samordning av arbetet mellan förordningarna bör ske? Ska det vara upp till varje vattendistrikt att avgöra nivån för samordningen eller bör det styras av MSB?

14 Fråga 3 Riskhanteringsplanerna ska samordnas inom vattendistriktet enligt 13 § i förordningen, hur skall det ske? Vad tycker ni om att samordning sker genom gemensamma mål i arbetet? På vilken nivå bör målen i så fall samordnas, motivera svaren? Samordning av riskhanteringsplaner mellan stora och små orter, är det lämpligt/möjligt? Ska samordnade planer kunna tas fram för orter inom samma avrinningsområde?

15 Fråga 4 Riskhanteringsplanen ska följas upp i nästa cykel. MSB överväger att föreslå en begränsning av tidplanen för riskhanteringsplanen till åtgärder som ska vidtas inom en eller högst två cykler, dvs inom 6 eller 12 år. Vad tycker ni om det, motivera svaren? Riskhanteringsplanen ska innehålla en beskrivning av hur genomförandet av planen övervakas under tiden fram till uppföljningen i nästa cykel. Ska MSB styra regelbundenheten i länsstyrelsens uppföljning av planen, motivera svaren?

16 Fråga 5 Riskhanteringsplanerna skall ställas ut för allmänhet och berörda under minst två månader. Hur ser ni på samordning av samrådet med Vattenförvaltningsförordningen där utställning ska ske under sex månader? MSB överväger att föreslå när samrådstiden ska vara så att nationella myndigheter kan samordna sin granskning och sina svar, hur ser ni på det, motivera svaren?

17 Fråga 6 Ska MSB styra hur de olika karterade nivåerna användas i arbetet med riskhanteringsplanen? Ska MSB exempelvis styra att 50 årsflödet endast ska användas för förberedelseåtgärder och det beräknade högsta flödet som underlag inför nybyggnation av samhällsviktig verksamhet?


Ladda ner ppt "Riskhanteringsplaner - tidplan, struktur och innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser