Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AU Digital samverkan LO Process 2014-03-04. Upplägg Med utgångspunkt från medborgares och företagares behov Genomgång av centrala begrepp –Livssituation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AU Digital samverkan LO Process 2014-03-04. Upplägg Med utgångspunkt från medborgares och företagares behov Genomgång av centrala begrepp –Livssituation."— Presentationens avskrift:

1 AU Digital samverkan LO Process 2014-03-04

2 Upplägg Med utgångspunkt från medborgares och företagares behov Genomgång av centrala begrepp –Livssituation –Livshändelse –Agerande –… Förhållandet till Process, Information och Tjänst och Exempel Våra tankar om vägen framåt (vad behöver göras) Gemensam diskussion

3 Samverkan med medborgare och företags i fokus Målbild 2020 Välfärdstjänster baserade på och ordnade utifrån privatpersoners och företags (kunder) behov, som är enkla och säkra att använda och tillgängliga via flera kanaler. Arbete Skola Hälsa Företag Familj Åldrande Vårdnad Samhälle Med kund avses exempelvis medborgare, invånare, brukare, patient, ombud, god man, företagare, företag och alla andra som har behov av tjänster eller service från offentlig verksamhet

4 Kundens hela situation Hälsa Blir sjuk Arbete Slutar anställning Kommer In på utbildning Är sjuk Mellan jobb Utbildar sig Ny anställning Utbildning KUNDENS HELA LIV KUNDENS SITUATION JUST NU – 2014-03-04 Blir frisk

5 Genomgång av centrala begrepp KUNDRESA Livssituation 1 Livssituation 2 Livssituation 3 Hög komplexitet Mindre komplexitet kunden kan agera A B C Samverkansprocess A D E F

6 Relationen mellan Livshändelse, Agerande, Process, Information och Tjänster Livssituation livshändelse 1livshändelse 2livshändelse 3livshändelse 4 agera Namn på livssituation kund- värde Info kund- värde Samverkande processer med kunden som aktör Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Aktör A Aktör B Aktör C Info

7 Verkligt och förenklat exempel - individ - en kombination av mönster Äldre invånare Livssituation: Hälsa Livshändelse: Olycka, sjukdom eller ålder som gör att individ inte klarar sig själv Kvalitets- register & statistik Ta emot indikatorer Ta emot statistik Utförare Kommun myndighet Utred och besluta Statliga myndigheter Skriv ansökan Ta emot bekräftelse Ta emot insatsplan Tar emot insats Ta emot rapport statistikindikatorer Bedöm och besluta ärende myndighets- information Ta emot beslut utredning beslut Tar emot beställning Planera insats Följ upp insats Utför och rapportera insats kundval bekräftelse insatsplan insats beställning mål- uppföljning Följ upp insats bekräftelse insatsplan Verkställ beslut rapport Välj utförare Tar emot ansökan ansökan

8 Vad behöver göras framåt… Samordning och beslut kring hur det samlade arbetet framåt ska gå till (E-delegation, SKL…). Metod för att identifiera och beskriva livssituationer, livshändelser och agerande behöver tas fram (AU Behovsdriven utveckling?) Fördela ansvar för att tillämpa metoden och börja dokumentera livssituationer, livshändelser och ageranden. En initial kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv bör föregå utpekat ansvar på enskilda situationer/händelser. Metoder för Process, Informations och Tjänsteutveckling behöver tas fram, för att kunna användas utifrån de livshändelser som identifieras och prioriteras (Ligger inom AUDS, kopplas mot MFS). Skapandet av en gemensam Processkatalog

9 Gemensam diskussion Förslag på diskussionspunkter –Känns det tydligt hur vi tänker oss spårbarheten från en kunds situation och vad kunden upplever (livshändelse) till att vi identifierar vilka processer, vilken information samt vilka tjänster som behöver tillgängliggöras / utvecklas. –Känns det begripligt varför vi så tydligt försöker skilja på livshändelsen och kundens agerande? (Varje händelse kan leda till olika ageranden utifrån kundens totala situation och tidigare erfarenheter).

10 Centrala begrepp Genomgång av centrala begrepp –Livssituation: En livssituation är ett förhållande som varar över en viss period (hela eller del av) av livet. En livssituation har ett subjekt, medborgare eller företag, och rör en viss aspekt av livet och vardagen. En livssituation formuleras med ord som visar att någonting pågår över en viss period. –Livshändelse: En livshändelse är något som inträffar i livet eller i vardagen. En livshändelse ändrar status på den livssituationen den hör till. En livshändelse formuleras med ord som visar att någonting händer momentant vid en viss tidpunkt. Exempel: I en livssituation kan således en till flera livshändelser uppstå. En specifik livshändelse tillhör endast en livssituation. Inom livssituationen Arbete kan exempelvis livshändelserna Påbörjar Anställning och Avslutar Anställning finnas identifierade. Löpande kommer fler livshändelser identifieras och livssituationen Arbete kommer då kunna innehålla fler händelser. –Agerande: –Aktör: –Samverkansprocess:


Ladda ner ppt "AU Digital samverkan LO Process 2014-03-04. Upplägg Med utgångspunkt från medborgares och företagares behov Genomgång av centrala begrepp –Livssituation."

Liknande presentationer


Google-annonser