Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koncept för Digital samverkan Offentliga rummet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koncept för Digital samverkan Offentliga rummet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Koncept för Digital samverkan Offentliga rummet 2014

2 Dagens situation Brist på samarbete mellan myndigheter, landsting och kommuner Enskilda måste själva leda och styra myndighetskontakter i sitt ärende. Lämna samma uppgifter flera gånger Ej enhetliga användargränssnitt Ologiskt tjänsteutbud Myndigheterna i centrum Krångliga regelverk Befintliga tjänster stödjer endast myndigheternas processer Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Vision Upplever en offentlig förvaltning Utgår utifrån medborgarens livshändelser och behov På medborgarens villkor Erbjudna tjänster stödjer medborgarens processer/aktiviteter Lämna en uppgift en gång Enhetliga användargränssnitt Enklare regelverk Effektiv statsförvaltning Krav på offentlig förvaltning Självständiga myndigheter i samverkan Mer transparent statsförvaltning Dela information, tjänster och ramverk Stödja medborgarnas livshändelse- processer och situation just nu

3 Ett urval förutsättningar… Medborgaren i centrum. Den svenska modellen Vi ska ge förutsättningar för att uppfylla de mål som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppställt för utvecklingen av en digitalt samverkande statsförvaltning.

4 Ett urval förutsättningar… Subsidiaritetsprincipen Minimera tekniska låsningar Succesivt införande Öppna upp för näringslivet

5 Ett urval förutsättningar… Öppna upp för och främja marknadskonkurrens Olika finansiering Medvetet ganska svag regeringsstyrning Krav på effektiviseringar - demografiska utmaningar - olika ekonomiska förutsättningar för olika regioner

6 Ett urval förutsättningar… What’s in it for me…, incitament Ny teknik Legacy, kostnader Hur positiva vi än är till att samverka brukar just ovanstående tre utmaningar dyka upp allteftersom…

7 Och framförallt… Vi kommer ha svårt att komma överens… - Vilket överföringsformat ska gälla – troligen fler än ett - Kalenderformat/datumformat – troligen fler än ett - Unika ID’n (ex.vis UUID) – vilken standard ska gälla, säkerligen fler än en - Juridik - Attribut på informationsobjekt - Projektmodeller och metoder - osv.

8 Kundens processer och livshändelser Digitala möten med medborgare och företag Förvaltningsgemensamma tjänster och information Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder och arkitektur) Plattform för säker meddelandehantering Sektorsvisa digitala möten ex vis verksamt.se Myndighetsvisa digitala möten Privata aktörers digitala möten e-legitimation Mina ärenden Mina fullmakter Mina meddelandenMina uppgifterMitt arkiv Myndighetsspecifika tjänster och information Starta eget Söka studieplats Söka boende Söka tillstånd Invandra till Sverige Söka vård omsorg Söka arbete Kundens processer, livshändelser och behov Säker meddelandeförmedling Privata tjänster och information

9 Begrepp TermerBegreppsmodell Informationsmodell Datamodell Databasmodell Databas Företeelser i verksamheten och i verkligheten. Begreppsmodell(erna) visar relationer mellan termer och samband mellan begrepp och verksamheten Informationsmodell(erna) visar vilken information som ska hanteras i verksamheten/IT-stödet samt ger underlag till datamodell(erna) Datamodell(erna) visar vilken information inklusive attribut som ska hanteras i en viss tillämpning samt ger underlag till databasmodellerna Databasmodell(erna) visar hur en databas ska realiseras Faktisk fysisk förekomst av data i en databas Från Begrepp till Databas – en generalisering

10 Verksamhet Begrepp Informationsmodell Datamodell för lagring Informationsutbytesmodell Objekttypsbeskrivningar (informationsutbytesobjekt) Objekttypskatalog (virtuell) Datamodell för informationsutbyte Data Refererar till Dokumenteras i Kräver hög grad av standardisering

11 Begrepp Termer Begrepps Informationsmodell Databas Från Begrepp till Schema – samverkansperspektivet modell Informations- utbytesmodell Datamodell Databas- modell Informationsutbytesobjekt Datautbytes- modell Meddelandebeskrivning Meddelandeschema Kräver också initialt mycket arbete med standardisering…

12 Begrepp Termer Begrepps Informationsmodell Databas Från Begrepp till Schema – samverkansperspektivet modell Informations- utbytesmodell Datamodell Databas- modell Objekttypsbeskrivningar (Informationsutbytesobjekt) Datautbytes- modell Meddelandebeskrivning Meddelandeschema Informations- utbytesmodell Informationsutbytesobjekt Meddelandebeskrivning

13 Arkitektur Säkerhet Verksamhet Information Applikation Teknik Strategier Policy Principer Modeller Artefakter Standarder Metoder Mönster PortföljerArkitekturprodukter Uppdragsportföljer UtvecklingFörvaltning Myndighet SverigeEU Initiativ Resurser Leveranser Effekter Vår initiala utgångspunkt…

14 Koncernen Sverige ”Organisationsaxel” för svenska myndigheter Självständiga myndigheter Ledningsstyrt Optimera sin egen verksamhet Regering Dep Mynd A Samverkan mellan många aktörer Samverka Mynd C Mynd A

15 Digital samverkan ur olika perspektiv Förutom ovanstående - Uppgiften totalt sett är komplex!

16 Digital samverkan ur olika perspektiv

17

18 Digital samverkan ur olika perspektiv – det finns fler perspektiv…

19 Mer samverkan kräver mindre komplexitet Komplexitet Antal aktörer Förändringsbarhet

20 Federation Partnership Enterprise Mer samverkan kräver mindre komplexitet Komplexitet Antal aktörer Minska komplexiteten Förändringsbarhet Samverkansformer

21 Konfederation En sammanslagning där aktörer samordnar sig och samarbetar kring verksamhet och resurser mot gemensamma mål. Alla aktörer har samma befogenheter, Samrådsmöten Federation En sammanslagning där aktörer underordnar sig en högre nivå under ledning för gemensamma mål. En aktör kan ha högre befogenheter, Samrådsmöten Partnerskap (Partnership) En sammanslagning där ett fåtal aktörer som samarbetar kring verksamhet och resurser. Styrgrupp och operativ, Samarbetsgruppering Koncern (Enterprise) En Aktör som ansvarar för hela verksamheten och alla resurser. Ledningsstyrt Samverkansformer Den kollegiala modellen vi förenklat kallar federation

22 Begrepp & Information Koncept och byggstenar för samverkan Samverkan ”(Kon-)federation” Syfte? Aktör Samordning Tjänst.xsd Tjänst.csv Information Tjänster Processer Informations- utbyteskatalogen Tjänster Tjänstekatalog Förvaltnings- gemensamma Katalogernas tjänster Tjänstebeskrivningar Begrepp Informations- utbytesobjekt Operativa koncept Process- katalogen ”Livshändelser” Samverkans- processkarta Processbeskrivningar Info.beskrivningar Aktör Sektor

23 Lite slutsatser… Konceptet för samverkan behöver innehålla så lite beroenden mellan parterna som möjligt, detta för vi bedömer att trenden är en allt mer ökande konkurrens, högre förändringstakt och allt fler omvärldsfaktorer att ta i beaktande. Förutom detta bedömer vi behovet av ökad innovation, effektivitet och samverkan mellan allt fler parter. Vi kommer att ha olika behov av grad av samverkan avseende hur mycket som ska standardiseras och kommas överens om – dvs det behövs inte alltid en federation för att samverka. Vi behöver arbeta med alla delar av samverkan för att lyckas Minsta gemensamma nämnaren vid digital samverkan är Processkatalogen, Informationskatalogen och Tjänstekatalogen.

24 Verksamhets- och samverkans planering Gemensam utvecklings- process Program- samordning Arkitektur- ramverk E-delegationens vägledningar och riktlinjer

25 Tjänst & Information

26 Utmaningar Spårbarhet: Spårbarhet och interoperabilitet kan uppnås om ALLA kör samma teknik och samma version av utbytesmodellen… Om en liten ändring av ett utbytesformat sker eller att tex versionsbyte av hela eller delar av utbytesmodellen sker måste samtliga som använder tjänsten skriva om sina tjänster och de eventuella nyttjare av dessa tjänster måste också skriva om sina tjänster, dvs det blir följdverkningar i flera steg… Teknik: Ska vi ha samma teknik och samma version innebär det att informationsutbyte och tjänster vi har idag i stor omfattning kommer tvingas göras om för just denna samverkan Vi kommer inte ha bara ett format/tekniker för utbyte (XML) utan vi behöver kunna hantera andra format/tekniker också (hur många?)

27 Slutsatser Mappning Vi behöver förhålla oss till att sk mappning kommer att ske mellan modeller Den minsta gemensamma nämnaren är informationsmodellen dvs mappa mellan Informationsobjekt (i informationsmodellen) och meddelandeschemat per tjänst. (Princip: Service Encapsulation) Spårbarhet Digital samverkan sker genom tjänster. Tjänster publiceras i den gemensamma tjänstekatalogen. Tjänstekatalogen är den enda gemensamma plats (minsta gemensamma nämnare) där vi alla kan mötas vid Digital samverkan!

28 Informationshantering i samverkan 1.Spårbarhet måste säkerställas 2.Flera tekniker och överföringsformat ska kunna användas (XML, Json etc) 3.Mappning mellan informationsmodeller behöver ske 4.Vi behöver kontinuerligt arbeta med standardisering InformationsmodellMeddelandeschema Tjänstekatalog Tjänste beskrivning Spårbarhet bör ske i tjänstebeskrivningen Mappning

29 Utrycks som tjänster Tjänstekatalog Tjänstebeskrivning xxxxx Info./Dataschema-mappning xxxxxx xxxxx Info.katalog Info.beskrivning Spårbarhet emellan Federationens komponenter xxxxxx

30 Från enskilda processer, samverkande processer till samverkansprocesser – gradvis mognad Kundvärde Produktivitet Flödeseffektivitet Resurseffektivitet En gradvis förbättring över tiden A B C Enskilda processer Kunden: - koordinerar - samlar information - delar med sig information - måste veta vart den ska vända sig Aktörerna: - sköter sitt - delar inte med sig - har sina egna uppdrag Kan leda till: - långa ledtider - brister i informationskvalitet - brister i beslut A B C Samverkande processer Kunden: - koordinerar mindre - samlar mindre information - delar med sig information - vet ofta vart den ska vända sig Aktörerna: - delar information - koordinerar vissa processer - har sina egna uppdrag Kan leda till: - kortare ledtider - bättre informationskvalitet - bättre beslut Samverkansprocess Kunden: - koordinerar inte - samlar inte information - delar med sig information - vet vart den ska vända sig Aktörerna: - delar information - koordinerar sina processer - har sina egna uppdrag Leder till: - kortare ledtider - bättre informationskvalitet - bättre beslut Målbild 2020

31 Centrala begrepp Genomgång av centrala begrepp –Livssituation: En livssituation är ett förhållande som varar över en viss period (hela eller del av) av livet. En livssituation har ett subjekt, medborgare eller företag, och rör en viss aspekt av livet och vardagen. En livssituation formuleras med ord som visar att någonting pågår över en viss period. –Livshändelse: En livshändelse är något som inträffar i livet eller i vardagen. En livshändelse ändrar status på den livssituationen den hör till. En livshändelse formuleras med ord som visar att någonting händer momentant vid en viss tidpunkt. Exempel: I en livssituation kan således en till flera livshändelser uppstå. En specifik livshändelse tillhör endast en livssituation. Inom livssituationen Arbete kan exempelvis livshändelserna Påbörjar Anställning och Avslutar Anställning finnas identifierade. Löpande kommer fler livshändelser identifieras och livssituationen Arbete kommer då kunna innehålla fler händelser.

32 Tjänstekatalog Informationskatalog Processkatalog Katalogernas tjänsteutbyte Processebeskrivning Tjänstebeskrivning Info.beskrivning Uppdragskatalog Utvecklingsinsats Styrkort Gemensamma kataloger

33 Livssituation livshändelse 1 livshändelse 2livshändelse 3 livshändelse 4 agera Namn på livssituation kund- värde Info kund- värde Aktör A Aktör B Aktör C Info Informationsutbytes- katalog Tjänstekatalog Processkatalog Kundens behov och livshändelser skapar processer som utbyter information. Bilden visar hur samverkande processer återanvänder information och hur det hänger samman med kundens livshändelse.

34 Vad ger arbetet med Digital samverkan Ger insikter kring samverkan och dess möjligheter (Beskrivning Digital samverkan). Ger ”tänk” och struktur för digital samverkan från styrning ned till informationshantering och tjänst (Ramverk, Samverkansmodell och leveransområden) Tydliggör ett antal utmaningar vid samverkan och kommer också med vägledningar och övrigt stöd för hur dessa utmaningar ska hanteras (Vägledningar)

35 Vad hjälper e-delegationen Digital samverkan till med? Vi tar fram krav på Tjänstekatalogen och vilka egna tjänster som tjänstekatalogen för digital samverkan ska tillhandahålla Xxxxx Yyyyy Zzzzz

36 Vi beskriver innehåll och en struktur på tjänstebeskrivningar/- specifikationer i en distribuerad samverkande tjänstearkitektur

37 Vi tar fram metodik/arbetsgång kring utveckling enligt Koncept för samverkan

38 Vi beskriver var och hur kopplingen mellan tjänstekatalogen och informationskatalogen samt Processkatalogen ska ske och vilka mekanismer som måste tillföras


Ladda ner ppt "Koncept för Digital samverkan Offentliga rummet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser