Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krisberedskap – före – under - efter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krisberedskap – före – under - efter"— Presentationens avskrift:

1

2 Krisberedskap – före – under - efter

3

4

5 Samhällsviktig verksamhet (SVV)
För att samhället ska fungera även vid en allvarlig kris är det viktigt definiera vilka verksamheter som är nödvändiga för att undvika eller hantera kriser. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra.

6 Vad är samhällsviktig verksamhet?
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

7 Lagen om extraordinära händelser
Uppgifter enligt lagen Risk och sårbarhetsanalyser Planera Geografiskt områdesansvar Utbildning och övning Höjd beredskap Rapportering Samverka

8 Föreskrifter MSBFS 2010:6 Om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser MSBFS 2010:7 Om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

9 Föreskrifterna säger vad
Övergripande beskrivning av verksamheten och dess ansvarsområde Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom verksamhetens ansvarsområde Identifierade och värderade hot, risker och sårbarheter samt kritiska beroenden inom verksamhetens ansvarsområde Övergripande beskrivning av viktiga resurser som verksamheten kan disponera för att motstå allvarliga störningar och hantera kriser Bedömning av förmågan inom verksamhetens ansvarsområde att motstå och hantera identifierade hot och risker Särskild förmågebedömning enligt förutsättningar som MSB:s beslutar Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av ytterligare åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.

10 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

11 27 nationella risker Dammbrott Pandemi Solstorm Kärnkraftsolycka
Isstorm Cyberattack Storm Svaveldimma Epizooti Översvämning Störningar i transporter Störningar i elektroniska kommunikationer Störningar i elförsörjningen Störningar i drivmedelsförsörjningen Störningar i livsmedelsförsörjningen Väpnat angrepp Pandemi Kärnkraftsolycka Skolskjutning Terrorhandling Ras och skred Kemikaliespridning via bomb Störningar i GNSS Social oro med våldsinslag Brand i särskilda objekt Fartygskollision Värmebölja Förorenad dricksvattentäckt (kemiskt utsläpp) (biologiskt utsläpp)

12 FOI:s RSA- modell (FORSA-modellen)
Framtagen på uppdrag av Stockholms stad Vetenskaplig, följer lagar, föreskrifter och vägledningar Forskning inom FOI Handbok till FORSA-modellen finns! Framtagen 2011 Handledning från start till mål Rapportmall finns som följer MSB:s föreskrifter

13 FORSA-modellen, arbetsprocess

14 Stöddokument för Eskilstuna
-missiv och tjänsteskrivelse: kortfattad beskrivning om processen, ansvarsfördelning, tidsåtgång och deltagande -Rapporteringsmall RSA 2014 (Word) -Genomförande RSA 2014 (Powerpoint) -FORSA handbok (Pdf)

15 Stöd i FORSA Handbok Block 1. Verksamhetsbeskrivning s. 59-64
Block 2. Riskbedömning Block 3. Händelseanalys Block 4. Åtgärder Block 5. Aggregering och sammanställning Block 6. Implementering och uppföljning s s s


Ladda ner ppt "Krisberedskap – före – under - efter"

Liknande presentationer


Google-annonser