Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömning vid ändring i verksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömning vid ändring i verksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömning vid ändring i verksamheten
Målet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas

2 Tillvägagångssätt - metod
Identifiera risker – lyft fram farhågor Bedöm riskerna Upprätta en handlingsplan Identifiera alla riskerna. Undvik lösningsdiskussioner i detta skede. Bedöma allvarlighet på risken (sannolikhet och konsekvens). Riskvärdet blir en prioritering för fortsatta steg, dvs diskussioner kring lösning ska fokuseras på de saker som har högst allvarlighet till att börja med. Diskutera fram lämplig åtgärd enligt prioritering. Utgångspunkt för riskhantering är alltid att eliminera risken. Om det inte går så jobbar man för att minska sannolikheten och/eller minimera konsekvensen. Lösningar kan vara av både tillfällig och permanent karaktär. Utse en person i gruppen som ansvarar för att driva frågan: Obs! ansvaret för lösningen kan ligga någon annanstans, men ansvaret att driva frågan ligger i gruppen. Tidsätt åtgärden. Besluta var handlingsplanen ska följas upp. Det kan antingen läggas i ordinarie möte (ex APT) eller så bedöms att gruppen behöver boka in uppföljningsmöten för att driva på vissa frågor. Alla punkter måste inte följas upp på samma ställe.

3 Riskbedömningen ska göras innan förändringen genomförs
ska avse tiden efter genomförd förändring ska göras både på grupp- och individnivå ska omfatta såväl fysiska som sociala och psykologiska risker Observera att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa!

4 Syfte och mål med riskbedömningen
Syftet med riskbedömningen är att tidigt involvera de som berörs av förändringen Bidra med erfarenheter och lärdomar Bred förankring ”Rätt direkt” Målet med riskbedömningen är att genomföra en förändring på bästa möjliga sätt Förutse hinder på vägen och mitigera Säkerställa att alla är ”med på tåget” Observera! Riskbedömningen är inte ett verktyg för att förhindra en förändring, utan att göra den så smidig som möjligt. Det kan komma upp saker vid en genomgång som gör att tidpunkten för förändringen förflyttas i tiden. Startskottet för att sätta igång en riskbedömning går när man tar beslutet för att en förändring ska genomföras!

5 Stödblankett

6 Steg 1 Risker/farhågor Oros-molnen SPÅNA FRITT! Hot Stor arbetsmängd
Exempel som kan innebära risk för ohälsa och olycksfall Hot Stor arbetsmängd Tidspress Svåra/komplicerade arbetsuppgifter Liten påverkansmöjlighet/ lågt inflytande Otydlig organisation Brister i samarbetet Ensamarbete Våld och hot Otydliga arbetsuppgifter Arbete från höjd Hantering av farliga ämnen Dåligt anpassade arbetslokaler Ensidigt upprepat arbete Ändrad arbetsutrustning Buller/vibrationer Blöta skräpiga golv Yttre omständigheter (väder o vind, årstider, hög/låg Passerande trafik SPÅNA FRITT!

7 Steg 2 Riskbedömning Värdera Sannolikhet Konsekvens
Och utifrån detta avgör hur allvarlig risken är Högt värde= allvarlig Lågt värde= inte allvarlig När alla risker är bedömda gör en rimlighetscheck att de som fått höga värden spontant känns som viktigast och prioriterade! Riskvärde

8 Riskmatris 3 Mycket stor risk Stor risk Liten risk Obetydlig risk

9 Steg 3 Handlingsplan Bestäm åtgärder för att hantera risken utifrån principen Förebygga Mildrande Efterhjälpande Namnge ansvarig och klardatum Bestäm hur ofta uppföljning ska ske

10 Steg 4 Återkoppling Informera vad ni kommit fram till på mötet till övriga på lämpligt sätt. Anslå handlingsplanen på lämpligt ställe. Informera löpande så länge det finns öppna punkter på handlingsplanen. Ta aktivt beslut för när handlingsplanen övergår till ordinarie verksamhet och riskbedömningen kan bedömas som avslutad. Vid ett avslut bör man utvärdera processen utifall de finns förbättringspunkter kring arbetssättet inför kommande riskbedömningar.


Ladda ner ppt "Riskbedömning vid ändring i verksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser