Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljölagen och SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljölagen och SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljölagen och SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

2 Arbetsmiljölagen Kap 1:Lagens ändamål och tillämpningsområde §1 Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

3 Vad är arbetsmiljö? TeknikArbetsinnehållArbetsorganisation Fysisk påverkan • Rörelse aktivitet • Strålning • Belastning • Inomhusklimat • Monotont • Fröslitningsskador • Belastningsskador • Stor arbetsmängd • Kraftigt styrt • Enahanda • Högt tempo • Schemaläggning Psykisk påverkan • Rädsla för teknik • Ökade kunskapskrav • Generationsklyftor • Ständigt tillgänglig • Meningsfullhet eller ej • Värderingar • Höga eller oklara krav • Risk för hot och våld • Återkoppling • Möjlighet till påverkan • Arbetsklimat • Ständiga förändringar • Oklara rollförväntningar • Otrygghet i anställning Social påverkan • Sätt att kommunicera • Distansarbete • Hinder pga buller eller liknande • Hindrar kontakt med andra • Socialt utarmat • Krav på ”socialitet” • ensamarbete • Möjlighet att ingå i team • Kränkningar • Tolerans gentemot olikheter • Schemaläggning • Tillgång till avlastning

4 Vad är god arbetsmiljö? • Fysiska behov är tillgodosedda • Fysiska miljön • Anpassade Lokaler • Arbetsklimat. Samarbete, samma mål • Trygghet, psykosocialt och fysiskt • Bli sedd, är behövd, bekräftelse, feedback • Lagom belastning, stress, ansvar mm. och även den fysiska • Återhämtning • Utveckling • Lönen • Meningsfulla arbetsuppgifter • Klara förväntningar på roller och arbetsinnehåll mm. • Feedback

5 Skyddsombudets roll • Medarbetarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. • Göra huvudman uppmärksam på problem. • Kontrollera att huvudman uppfyller de krav som finns på systematiskt arbetsmiljöarbete.

6 Ska involveras vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön bl a: • Ombyggnad och flytt • Förberedelse för en omorganisation • Införandet av nya arbetsmetoder Ingen får hindra skyddsombudet och huvudmannen är skyldig att meddela skyddsombudet förändringar som berör arbetsmiljön. Har rätt till alla handlingar som krävs för att sköta sitt uppdrag.

7 Vad är psykosocial arbetsmiljö? • Individens tankar, scheman, beteenden, attityder, resurser mm • Det sociala sammanhang som individen befinner sig i och samspelet inom denna grupp • Samspelet mellan individ och dess omgivning – där dessa två kretsar möts.

8 Psykosociala hälsorisker • Våldsrisker • Ensidigt och monotont arbetsinnehåll • Stor arbetsmängd, högt arbetstempo, tidspress. • Arbete med människor • Trakasserier, mobbing, konflikter • Rollkonflikter, otydlig rollfördelning • Otrygghet i anställningen • Dålig eller ingen återkoppling

9

10 Psykosociala konsekvenser i verksamheten • Tillbud och ”felhandlingar” • Konflikter och samarbetssvårigheter • Syndabocks sökande • Arbetsskador och sjukfrånvaro • Personalomsättning och kompetensförlust • Andra produktionsstörningar • Kränkningar kan vara både en orsak och ett symtom på andra arbetsmiljöfaktorer.

11 Kränkningar och mobbing Kränkande särbehandling/mobbing menas handlingar som upprepas över tid, av en eller flera mot en eller ett fåtal. Den eller de som blir utsatta befinner sig i underläge och löper risk att drabbas av ohälsa. Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:17 Arbetsgivaren ska: • Planera och organisera i förebyggande syfte • Klargöra att kränkningar inte accepteras • Ha rutiner för att fånga upp tidiga signaler • Snarast vidta åtgärder • Ha rutiner för snabb hjälp och stöd

12 Kap 2: Arbetsmiljöns beskaffenhet • Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. • Arbetsförhållandena skall anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar fysiskt och psykiskt.

13 Kap. 3 Allmänna skyldigheter • Alla verksamheter är skyldiga att bedriva ett organiserat arbete för att förbättra arbetsmiljön, s k systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. • Arbetsgivaren och medarbetarna ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö.

14 Ansvarsfördelning: Huvudmans ansvar: • Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. • Instruera och informera • Organisera rehabiliteringsarbete. • Anlita den företagshälsovård som behövs. Medarbetarens ansvar: • Medverka i arbetsmiljöarbetet • Följa föreskrifter och rutiner • Underrätta arbetsledare eller skyddsombud om risker

15 Fördelning av ansvar • Till nivå där bästa kunskap och operativa förmågan finns • Krav: Tydlig, tillräckliga kunskaper, tillräckliga resurser/befogenheter • Person anställd i verksamheten

16 • Kap: 4 Bemyndiganden • Kap 5: Minderåriga • Kap: 6: Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare • Kap: 7 Tillsyn • Kap: 8 Påföljder • Kap: 9 Överklagande

17 SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

18 AFS 2001:1 • § 1 Gäller för alla arbetsplatser • § 2 Arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. • § 3 Naturlig del i det dagliga arbetet • § 4 Arbetsgivaren ska arbetstagarna och skyddsombuden en möjlighet att medverka. • § 5 Policy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. • § 6 Uppgiftsfördelning och tillräcklig kompetens • § 7 Information och skriftliga instruktioner för arbetstagarna.

19 Innebär att alla arbetsplatser ska ha dokumenterade RUTINER för: • Undersöker risker • Riskbedömning • Åtgärdar • Kontrollerar och följer upp fel och brister Rutinerna gäller både fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Om man följer rutinerna har man större möjlighet att kartlägga och åtgärda brister så tidigt som möjligt.

20 Rutiner Vilka är våra rutiner för att undersöka vår arbetsmiljö? • Hur undersöks arbetsmiljön? • Hur görs uppföljning? • När? • Vem är ansvarig? Tips! Upprätta en årssnurra.

21 Skapa underlag: • Tillbud och olyckor • Arbetssjukdom/besvär • Sjukfrånvaro • Regelverk • Arbetsinstruktioner • Standarder, praxis

22 Från grovanalys till djupanalys Grovanalys • Checklistor • Enkäter • Personalmöte • Skyddsrond - prata med medarbetare/skyddsombuden för att identifiera och hinna göra förebyggande åtgärder. • Utvecklingssamtal • Mätningar • Medicinska kontroller • Intervjuer Djupanalys

23 Riskbedömning AFS §8 Riskbedömning och konsekvensanalys ska göras: • Regelbundet • Vid förändringar i organisationen/verksamheten.

24 Riskbedömning ska göras innan den planerade förändringen, och gälla och avse tiden efter. • Nya arbetstider • Nya arbetsmetoder, produktionsförändring • Ändrat, utökat arbetsinnehåll • Personalneddragning • Nya gruppsammasättningar • Om- och nybyggnad

25 Handlingsplan: Verksamheten ska upprätta handlingsplan utifrån riskbedömningen. AFS § 11 arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart som möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

26 Åtgärder som resultat av riskbedömningen. • Ta bort riskkällan • Begränsa riskerna vid källan • Gemensamma skyddsåtgärder • Individuella skyddsåtgärder • Informera om kvarvarande risker

27 Uppföljning AFS § 11 Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Ladda ner ppt "Arbetsmiljölagen och SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser