Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Steinberg 1. Upplägget 1. Bakgrund 2. Arbetsmiljölagen 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 4. Arbetsmiljöverkets tillämpning 5. Förvaltningsdomstolens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Steinberg 1. Upplägget 1. Bakgrund 2. Arbetsmiljölagen 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 4. Arbetsmiljöverkets tillämpning 5. Förvaltningsdomstolens."— Presentationens avskrift:

1 Maria Steinberg 1

2 Upplägget 1. Bakgrund 2. Arbetsmiljölagen 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 4. Arbetsmiljöverkets tillämpning 5. Förvaltningsdomstolens tillämpning 6. Allmänna domstolars tillämpning 7. Arbetsdomstolens tillämpning 8. Ett genusperspektiv 9. Skyddsombudens och fackets roll 10. Sammanfattning Maria Steinberg2

3 När våldet drabbar oss  AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd  Krisstöd; psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser.  Riskbedömning  Beredskap  Kunskap om krisstöd Maria Steinberg3

4 Arbetsmiljölagen 1. Syfte och vilka gäller lagen för? 2. Vilka krav kan ställas på arbetsmiljön? 3. Vilka är ansvariga för arbetsmiljön? (jfr bygg, kommun, landsting) 4. Arbetsmiljöverket har rätt att utfärda AFS/Staten 5. Minderåriga 6. Samverkan 7. Arbetsmiljöverket 8. Påföljder/Staten 9. Överklaganden Maria Steinberg4

5 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 1. Ag ska utreda och vidta åtgärder 2. Ag ska förebygga våld och hot 3. Rutiner skall finnas för riskfyllda arbeten hållas aktuella fortlöpande följas upp var kända Maria Steinberg5

6 Arbetstagarna skall ha  tillräcklig utbildning  tillräcklig information  tillräckliga instruktioner Så att arbetet blir säkert. Maria Steinberg6

7 Särskilt stöd och handledning skall finnas vid risk för återkommande våld eller hot om våld Arbetsplatser skall vara så utformade att risk för hot och våld förebyggs Maria Steinberg7

8 Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds-eller hotsituation. Larm, rutiner, övning Ej ensamarbete vid påtaglig risk för våld eller hot. Maria Steinberg8

9  Värdetransporter ska ge betryggande säkerhet  Tillbud om våld och hot skall dokumenteras och utredas * Arbetstagare som utsatts för våld eller hot skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada  Ag ska ha rutiner för detta. Maria Steinberg9

10 Ensamarbete (AFS 1982:3)  Ensamarbete: fysisk och social isolering  Vid planering: behov av kontakt med andra,  Tillräcklig utbildning, information och instruktioner  Hänsyn till arbetstagarnas fysiska eller psykiska förutsättningar  Ag ska vidta åtgärder, ej mer riskfyllt än om man var två.  Påtaglig risk, se till att AT får snabb hjälp. Går inte det att ordna, ej ensamarbete.  Ensamarbete med stark psykisk påfrestning, behov av direktkontakt med andra AT  Ej Minderåriga  Skyddsombud skall underrättas Maria Steinberg10

11 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)  Arbetsmiljöpolicy  Fortlöpande riskinventering/riskbedömning  Handlingsplan  Fördelning av arbetsuppgifter  Kunskap/kompetens  Skriftliga instruktioner vid farliga arbeten  Rutiner Maria Steinberg11

12 Arbetsanpassning/rehab. AFS 1994:1  1. Ag ska ha en organisation, ange mål, utreda behov  2. Ag ska tidigt påbörja arbetsanpassning/rehab.  3. Ag ska fördela uppgifter. Kunskap om anpassning-och rehab måste finnas. Samarbeta med AT:s företrädare. Ag ska samarbete med F-kassan och andra myndigheter.  4. Årliga uppföljningar, Rutiner skall finnnas,  5. Dokumentation Maria Steinberg12

13 Arbetsmiljöverkets tillämpning  Arbetsmiljöverket (AV) kan meddela föreläggande och förbud. I vanliga fall sätts ett vite på max 10 miljoner kronor.  Vitet riktas oftast mot juridiska personer. Kan ej riktas mot staten. Finns en utredning som föreslår att vite ska kunna riktas mot staten.  Stockholmsdistriktet meddelade 284 viten, varav 13 gällde hot och våld, vecka 28, 2011- vecka 27 2012, gällde bussar, butiker, bensinstation, omsorg, Securitas (arrestvakt i Flemingsberg) Vite 55 000 gällde information om farliga personer.  Viten 2011, sammanlagt 54 st. 3 st våld och 1 ensamarbete Maria Steinberg13

14 Allmänna domstolars tillämpning Sammanställning för 2011  Brottsbalksbrott: 54 stycken, 1 fall våld, Staten  Brott mot AML; 101, inga mot Staten Ej arbetsmiljöplan i 22 fall Ej anmält enligt 2§ AMF i 6 fall Maria Steinberg14

15 Arbetsdomstolens tillämpning Finns domar som handlar om  Arbetsgivarens våld mot arbetstagare  Arbetstagares våld mot andra arbetstagare  Arbetstagares våld mot klienter  Sexuella trakasserier ett slags våld och hot Maria Steinberg15

16 Ett genusperspektiv Lite får man tåla, sa chefen. Inom omsorgssektorn arbetar många kvinnor. En röst: Varje dag blir jag riven i ansiktet, spottad på, slagen. Ibland slår de mig i huvudet, ibland blöder det. Chefen säger: Lite får man tåla. Skulle polisen tåla det? Vilken utbildning, handledning och vilka skyddskläder får den vårdande personalen i förhållande till polisen t.ex. ? Maria Steinberg16

17 Skyddsombudens betydelse  1. Rätt att delta i planering, 6:4 AML  2. Rätt att vända sig till Ag och AV, 6:6a AML  3. Rätt att stoppa ett arbete, 6:7 AML  4. Rätt att överklaga AV:s beslut,9:3 AML  5. Är en del av den fackliga organisationen Maria Steinberg17

18 Sammanfattning  Vad finns att lära ?1.  2  3.  Vad göra nu?  En god arbetsmiljö ligger i allas vårt intresse: arbetstagarna,  Arbetsgivarna och statens. Tack för mig: Maria Steinberg Maria Steinberg18

19 Förvaltningsdomstolens tillämpning avseende hot och våld Maria Steinberg19


Ladda ner ppt "Maria Steinberg 1. Upplägget 1. Bakgrund 2. Arbetsmiljölagen 3. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 4. Arbetsmiljöverkets tillämpning 5. Förvaltningsdomstolens."

Liknande presentationer


Google-annonser