Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå 2013-11-04. 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå 2013-11-04. 1."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå 2013-11-04. 1

2 2014-06-30 2 Arbetsmiljöverkets vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Kan inteKan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 2014-06-30 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete –Undersök –Bedöm risker –Dokumentera riskerna –Åtgärda riskerna –Skriv en handlingsplan –Kontrollera åtgärderna UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

4 2014-06-30 4 Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön –Arbetsledning –Arbetstid –Risk för hot och våld –Belysning –Lokalutformning –Arbete med människor –Arbetsutrustning –Arbetsmängd –Handlingsutrymme –Arbetsrörelser –Värme och kyla –Ensidigt, monotont arbete UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

5 2014-06-30 5 Exempel på undersökningsmetoder –Skyddsronder/arbetsmiljöronder –Personalmöten där arbetsmiljöfrågor tas upp (planerat) –Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal –Intervjuer med arbetstagare och skyddsombud –Skriftliga enkäter –Mätningar, till exempel av buller UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

6 2014-06-30 6 Exempel på underlag för undersökningen –Arbetstagarnas och skyddsombudens erfarenheter –Sjukdom, olyckfall och tillbud i arbetet –Sjukskrivningar –Arbetsmiljöregler –Checklistor –Informationsmaterial från branschen –Företagshälsovårdens kunskaper UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

7 2014-06-30 7 Riskbedömning –Bedöm vilka risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall –Sammanställ riskerna och bedöm om de är allvarliga eller inte –Skriv ner riskerna och ange vilka som är allvarliga –Allvarliga olyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

8 2014-06-30 8 Åtgärda –Försök få bort orsaken till risken –Ge arbetstagarna instruktioner, stöd och handledning eller personlig skyddsutrustning –Bestäm vem som ska kontrollera de åtgärder som genomförts –Gör en skriftlig handlingsplan för det som inte genomförs genast UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

9 2014-06-30 9 Kontrollera –Ledde åtgärderna till det ni tänkt –Behöver åtgärderna kompletteras med ytterligare insatser UndersökningRiskbedömningÅtgärdaKontrolleraSystematiskt arbetsmiljöarbete

10 2014-06-30 10 AV:s generella prioriteringar 2013  Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskbedömning  Psykosociala faktorer  Belastningsergonomi

11 2014-06-30 11 AV:s verksamhetsplattform 2014- 2016 Strategiska mål som berör området  Fler arbetsgivare har ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete  Färre i arbetslivet ska drabbas av psykisk ohälsa  EU-veckan v 43 2014, psykosociala frågor

12 Västerbottens län - antal arbetsställen och inspektioner Arbetsmiljöverkets distrikt i Umeå omfattar Västerbottens län. Det finns ca 10 000 arbetsställen med ca 114 000 anställda. De flesta arbetsställen är små, med mindre än 20 anställda. Under ett år inspekterar vi ca 1000 arbetsställen. Det kan i många fall innebära flera besök på varje arbetsställe, med både inspektion och uppföljning. Under år 2012 gjordes ca 1700 besök, varav 1100 inspektioner. 2014-06-30 12

13 Krav efter inspektioner i Västerbotten 2012 Under 2012 ledde ca 70 % av inspektionerna till skriftliga krav i en kravskrivelse. –ca 60 % av dem avser systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta av kraven i SAM handlar om rutiner och riskbedömning. –ca 40 % avser teknik, maskiner, ca 30% kemiska arbetsmiljörisker, lokaler samt ca 20 % belastningsergonomi, psykosociala arbetsmiljörisker. Krav på att anlita FHV fanns i ca 3 % av skrivelserna men information om detta finns i varje kravskrivelse. 2014-06-30 13

14 Årlig uppföljning av SAM –Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Omfattar den även vår psykosociala arbetsmiljö –Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter även kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Har chefer och arbetsledare de särskilda arbetsmiljökunskaper som behövs om hur psykosociala förhållanden i verksamheten påverkar arbetstagarnas hälsa –Gör vi undersökningar och riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Ingår även den psykosociala arbetsmiljön i våra regelbundna undersökningar (förebyggande) – eller är det bara om det är kris (efterhand) 2014-06-30 14

15 Årlig uppföljning av SAM forts … –Har vi ett system för kartläggning med t ex skyddsronder, enkäter, undersökning inför förändring? Har vi undersökningsmetoder även för den psykosociala arbetsmiljön, enkäter, medarbetarsamtal –Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Kan tillbud/felhandlingar bero på stress. Vad är bakomliggande faktorer –Följer vi upp resultatet av vidtagna åtgärder? Vilken typ av åtgärder vidtar vi – motverkande, mildrande, efterhjälpande –Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Skjuts vissa typer av åtgärder framåt ….. 2014-06-30 15

16 Årlig uppföljning av SAM forts … Samverkan i SAM – hur fungerar den? –Hur har vi organiserat vårt arbetsmiljöarbete. Finns skyddskommitté, skyddsombud? Har vi arbetsplatsträffar? Deltar arbetstagare i arbetsmiljöarbetet genom att förmedla sina erfarenheter –Skyddskommittén ska bl a behandla frågan om handlingsplaner och FHV. Diskuterar vi behov av stöd av FHV om vi inte har egna resurser. 2014-06-30 16

17 Exempel på områden där FHV kan vara ett stöd –Utbildning i SAM, utbildning i olika föreskrifter –Undersökning/ kartläggning och riskbedömning –Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar –Stöd vid krishändelser, enskilda samtal medarbetare – psykologhjälp, stöd till chefer –Stöd i förändringsarbete, riskbedömning inför förändring (neddragning av personal, nya verksamhetsdelar …..) –Årlig uppföljning av SAM (revision) 2014-06-30 17

18 Informationsmaterial www.av.se telefon 010-730 90 00 2014-06-30 18

19 Informationsmaterial ADI 657 H 351 - Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress 2014-06-30 19

20 2014-06-30 20 Inspektionsinsatser SLIC 2012

21 www.av.se/SLIC2012 Självskattningsverktyg Psykosociala riskbedömningar Inspection campaign toolkit, 22 languages –Psykosociala risker på arbetsplatsen (dokument 3) –Checklista: Stress på arbetet (dokument 11)


Ladda ner ppt "Systematiskt arbetsmiljöarbete för god psykosocial arbetsmiljö Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå 2013-11-04. 1."

Liknande presentationer


Google-annonser