Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 1. Brandskydd 2. 2. Delaktighet 3. 3. Alkohol och droger 4. 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetslivet 5. 5. Arbetsskadeanmälan 6. 6. Ensamarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 1. Brandskydd 2. 2. Delaktighet 3. 3. Alkohol och droger 4. 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetslivet 5. 5. Arbetsskadeanmälan 6. 6. Ensamarbete."— Presentationens avskrift:

1 1. 1. Brandskydd 2. 2. Delaktighet 3. 3. Alkohol och droger 4. 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetslivet 5. 5. Arbetsskadeanmälan 6. 6. Ensamarbete 7. 7. Kemiska risker 8. 8. Företagshälsovård 9. 9. Första hjälpen 10. 10. Förändringsarbete 11. 11. Krishantering 12. 12. Introduktion av nya medarbetare 13. 13. Minderåriga i arbetslivet 14. 14. Kränkande särbehandling 15. 15. Hot och våld 16. 16. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner i arbetsmiljöarbetetRUTIN Klicka på F5 för att starta bildspel - Klicka på siffra – Mata fram med högerpilen - Esc stoppar bildspelet Klicka på blå ruta för att komma åter till startsida

2 Utrymningsplan med tydligt utmärkta utrymningsvägar, plats för släckmateriel, och samlingsplats. Förvaringsplats för brandfarliga varor. Brandutbildning och övningar organiseras av brandskyddsansvarig. Lokala brandförsvaret är den naturliga instansen för samarbete. Brandskydd På varje arbetsställe bör en brandskyddsansvarig person utses RUTIN Åter till startsidan

3 Delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare Arbetsplatsträffar är bra för att påverka arbetsförhållanden. Medarbetarsamtal är ett tillfälle för personlig dialog med chefen om framtiden, arbetsuppgifter och utveckling. Organisationen skall präglas av tydlig ansvarsfördelning och öppenhet. Delaktighet RUTIN Åter till startsidan

4 Tidiga insatser minskar den enskildes lidande RUTIN Policy - Arbetsgivarens syn på bruk och missbruk av alkohol och droger. Handlingsprogram - Hur ärenden rörande alkohol och droger skall handläggas. Information och utbildning - Allmän utbildning, särskild utbildning till nyckelgrupper, partsutbildning. Alkohol och droger Åter till startsidan

5 En trygg arbetsmiljö ger trygg personal som kan fokusera på arbetsuppgiften Utredning av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar skall göras på arbetsplatsen. Rapportering och utredning av tillbud förebygger olyckor. Årlig sammanställning över inträffade olycksfall och tillbud. Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetet RUTIN Åter till startsidan

6 V ARFÖR? Arbetsskada är olycksfall, färdolycksfall eller sjukdom i arbetet Anmälan till Försäkringskassan skall göras vid personskada som kopplas till arbetsförhållanden. Rapportering till arbetsgivaren skall göras vid olycka eller sjukdom som förorsakats av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket skall underrättas utan dröjsmål vid dödsfall på arbetet, svårare personskada och vid livshotande tillbud. Arbetsskadeanmälan RUTIN Åter till startsidan

7 Riskerna skall bedömas och rutiner för att undvika negativa följder skall finnas Risker och påfrestningar som arbetet kan innebära, skall klargöras. Tekniska kommunikationsmedel kan förebygga risker vid t.ex rån, hot och våld. Organiserad kontakt med andra människor och besök av arbetsledare underlättar för ensamarbetaren. Ensamarbete RUTIN Åter till startsidan

8 Hanteringsrutinerna för farliga kemikalier skall anpassas till deras egenskaper Kontroll över hanteringen i alla led krävs. Inköp, hantering, avfall. Förteckning över farliga kemikalier skall finnas på arbetsstället. Varuinformationsblad skall lämnas av leverantören. Märkning av förpackning, behållare och rörledning med farliga kemikalier. Kemiska risker RUTIN Åter till startsidan

9 FHV hjälper Er att undersöka och bedöma fysiska och psykiska hälsorisker. De kan föreslå åtgärder och följa upp resultatet. FHV har breda kunskaper i arbetsorganisation, teknik, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. FHV hjälper Er bl.a. med yrkeshygienisk bedömning, riskanalys, stresshantering, läkarundersökning, ergonomi, krisstöd, missbruksproblem, arbetsskadeutredning, rehabilitering, rådgivning m.m. Företagshälsovård RUTIN Åter till startsidan

10 Första hjälpen Vid olycksfall och akut sjukdom Vad kan hända på arbetsplatsen? Planera, utbilda, informera! Beredskap och rutiner skall finnas med hänsyn till verksamhetens art och omfattning  Var finns utrustning? Vem ansvarar?  Vilka personer kan ge första hjälpen på arbetsplatsen?  Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi.  Färdbeskrivning till arbetsstället. Möt upp. RUTIN Åter till startsidan

11 Ett förändringsarbete skall förankras väl bland medarbetarna och ge möjlighet för alla att delta aktivt Medarbetarna måste förstå varför förändringar skall genomföras. Skyddsombudet skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, metoder eller dyl. Vid förändringsarbete som leder till uppsägning eller omplacering måste berörda personer tas om hand på ett bra sätt. Förändringsarbete RUTIN Åter till startsidan

12 Rätt omhändertagande vid kris är av stor betydelse Arbetsplatsen bör ha en bred tolkning av begreppet kris. Beredskapsplan för krishantering bör finnas på arbetsstället. Krissituation i privatlivet är även arbetsplatsens angelägenhet. Debriefing är samtal när det akuta skedet eller chocken är över. Krishantering RUTIN Åter till startsidan

13 Om man känner sig välkommen är grunden lagd för god trivsel, och gemenskap Introduktionsprogram med en teoretisk, en praktisk och en social del. Riskfyllda arbetsplatser kräver skydds- och handhavandeutbildning. En ”fadder” kan vara ett stöd för den nya medarbetaren. Introduktion av nya medarbetare RUTIN Åter till startsidan

14 Särskilda regler gäller för minderåriga i arbetslivet Skyddsombud skall informeras om den minderåriges arbetsuppgifter. Kontrollera att den minderårige får utföra aktuella arbetsuppgifter. Utbildning med muntlig och skriftlig instruktion. Arbetsledaren skall förvissa sig om att den minderårige förstått instruktionen. Minderåriga i arbetslivet RUTIN Åter till startsidan

15 Meningsmotsättningar och konflikter i arbetslivet som inte hanteras på rätt sätt kan leda till mobbing, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier Ett handlingsprogram visar vilka förebyggande insatser som kan göras. Verksamhetens syn på kränkande särbehandling är viktig att göra känd på arbetsplatsen. Arbetsledningen måste våga ta tag i problemen. Träning i ”det svåra samtalet” är ofta bra. Kränkande särbehandling RUTIN Åter till startsidan

16 Arbetsgivaren är skyldig att analysera om hot- eller våldssituationer kan uppkomma i verksamheten Handlingsprogram med rapportering och utredningsrutiner. Samarbete med vaktbolag och polis. Handlingsplaner för särskilda händelser. T.ex våld, hot, bombhot, rån, brand, telefonterror, kidnappning. Hot och våld RUTIN Åter till startsidan

17 Hur man systematiskt planerar, genomför och följer upp sitt arbetsmiljöarbete SAMordnare utses på arbetsplatsen (administrativ funktion). Arbetsmiljön undersöks med hjälp av t.ex. checklistor. Risker och problem åtgärdas. Arbetsplatsträffar arrangeras som forum för informationsutbyte och diskussion. Rutiner införs som gör att arbetsmiljöfrågorna inte glöms bort. Systematiskt arbetsmiljöarbete RUTIN Åter till startsidan


Ladda ner ppt "1. 1. Brandskydd 2. 2. Delaktighet 3. 3. Alkohol och droger 4. 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetslivet 5. 5. Arbetsskadeanmälan 6. 6. Ensamarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser