Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Skyddsombuds- utbildning. 2 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö • förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor • skapa nätverk med andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Skyddsombuds- utbildning. 2 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö • förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor • skapa nätverk med andra."— Presentationens avskrift:

1 1 Skyddsombuds- utbildning

2 2 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö • förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor • skapa nätverk med andra skyddsombud Syftet

3 3 • känna till ditt uppdrag • göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö • vara aktiv i arbetsmiljöarbetet • samverka med arbetsgivaren Mål

4 4 • Arbetsmiljölagen • Arbetsmiljöförordningen • Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifterna • Kollektivavtal Regelverket

5 5 Arbetsmiljöns tre hörnstenar 2. Organisatorisk arbetsmiljö 1. Fysisk arbetsmiljö 3. Social arbetsmiljö

6 Samverkan Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska: informera utreda undersöka vidta åtgärder organisera rehabilitering Arbetstagaren ska: medverka följa föreskrifter delta i genomförandet använda skydd underrätta om fara

7 7 Visions uppdrag och befogenheter 1. Gör en inventering av skyddsombudets uppgifter 2. Stäm av ”listan” med - AMLs skrivningar - Uppdragshandlingen för Skyddsombud - Visions mål Övning

8 8 Skyddsombudets befogenheter • 6 Kap AML • Arbetsmiljöförordningen

9 9 • Förebygga • Planera • Utreda och kartlägga arbetsmiljörisker • Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet Arbetsmiljöansvaret innebär att

10 10 • Självständig ställning • Befogenheter • Kompetens • Behov • Skriftlig • Återföring Delegering av arbetsmiljöuppgifter

11 11 Fullmäktige Nämnd Verksamhetschef Avdelningschef VD Styrelse Förvaltningschef

12 12 Arbetsmiljöansvar på min arbetsplats Gör en egen reflektion: •Finns det brister i de arbets- miljöuppgifter som delegerats? •Ska Vision/jag ställa krav utifrån lagstiftningen? •Om jag inte vet – vad ska jag göra när jag kommer hem? •Skriv ner dina beslut i handlings- planen Reflektion

13 13 Systematiskt arbetsmiljöarbete ÅtgärdsplanGenomförande Utvärdering & uppföljning Nulägesanalys

14 14 Samverkan i den löpande verksamheten Samverkansgrupper Arbetsplatsträffar Utvecklings- och medarbetarsamtal

15 15 Olika förutsättningar beroende på lokala avtal och lagstiftning Ge exempel på hur samverkan enligt AML kan ske: • med samverkansavtal • utan samverkansavtal Arbetsmiljö i samverkan

16 16 ? Faktorer i arbetsmiljön

17 17 • Vad är en risk? • Varför undersöka risker? Riskhantering

18 18 Riskhanteringens sju steg 1.Vad är risken? 2.Hur farlig är den? 3.Vad får det för konsekvenser om vi gör eller inte gör något? 4.Hur hanteras de olika riskerna? 5.Gör en plan? 6.Genomför 7.Följ upp

19 19 Det sker en olycka på arbetsplatsen …vad gäller nu? Ta med hjälp av lagstiftning mm reda på: • vad gäller för arbetsgivaren • vad gäller för den skadade • vad gäller för dig som skyddsombud Övning

20 20 • Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via samma webbplats • Arbetsgivare anmäler, www.anmalarbetsskada.sewww.anmalarbetsskada.se • Samråda med skyddsombud – kopia - Kopior skrivs ut vid anmälan, men kan också begäras i efterhand från Arbetsmiljöverket • Den skadade/anhöriga vid dödsfall begär själv ersättning från försäkringen • Försäkringskassan utreder och lämnar besked om ev. ersättning och i vilken form. Beslutet kan överklagas Anmäl arbetsskador, färdolyckor dödsfall, sjukdom och allvarliga tillbud

21 21

22 22 1.Tydlig rubricering 2.Kort bakgrundsbeskrivning 3.Tydlig bristbeskrivning 4.Beskriv riskerna (konsekvenser för at) 5.Åtgärdskrav för arbetsgivaren 6.Hänvisning till lagstöd, AML/AFS 7.Kopia till AV/arbetsgivaren Framställan till AV enligt Kap 6:6a § AML

23 23 Arbeta i grupper med olika arbetsmiljöfrågor Uppgiften är att • Göra en problemanalys • Göra ett förslag till agerande • Vilka åtgärder kräver du? • Vilket lagstöd och ev annat stöd har du? • Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision? • På vilket sätt synliggör du Visions arbete? Dokumentera noga då era förslag ska delges alla deltagare Övning Att lösa en arbetsmiljöfråga

24 24 • Inspektion • Inspektionsmeddelande • Om man inte åtgärdar bristerna  Föreläggande – förbud  Vite  Straff  Överklagande Inspektion

25 25 SkyddsansvarStraffansvar Förebyggande arbetsmiljöåtgärder I efterhand fastställa vem som ska hållas ansvarig för olycka /tillbud

26 26 Att driva ett arbetsmiljöärende • Gör tillsammans i gruppen upp en kort checklista för hur Vision ska driva en arbetsmiljöfråga. • Dokumentera för din egen del i handlingsplanen – vad behöver du göra när du kommer hem? Övning

27 27 E tt enda förslag till en enda förbättring av arbetsmiljön från ett enda skyddsombud eller arbetsledare som leder till att en enda arbetstagare undgår en enda arbetsskada, är ovärderlig för individen, gynnar arbetsgivaren och är en samhällsinsats Maria Steinberg, ”Skyddsombudsrätt Samverkan, ansvar och tillsyn” (1995).


Ladda ner ppt "1 Skyddsombuds- utbildning. 2 • grundläggande kunskaper om arbetsmiljö • förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor • skapa nätverk med andra."

Liknande presentationer


Google-annonser