Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro läns läkarförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro läns läkarförening"— Presentationens avskrift:

1 Örebro läns läkarförening
Arbetsmiljö 140428 Håkan Löfstedt huvudskyddsombud Örebro läns läkarförening

2 Vilka faktorer kan förekomma i vår arbetsmiljö?
Kemikalier - härdplaster, cytostatika, lösningsmedel Fysikaliska faktorer - joniserande strålning, buller Mikrobiologi - bakterier, virus Ergonomi - arbetsställningar, datorarbete Psykosociala faktorer - arbetsbelastning, arbetstider, inflytande, trivsel, konflikter, hot, våld Olycksfallsrisker - trafik, nålstick, fall

3 Lagar och föreskrifter
Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som innehåller allmänna minimikrav på arbetsmiljön. Arbetsmiljöförordningen kompletterar AML med bestämmelser angående skyddsombud, skyldighet att anmäla arbetsskador, olycksfall, tillbud m.m. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) med allmänna råd innehåller mer detaljerade föreskrifter om arbetsmiljön.

4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
2012:3 Belastningsergonomi 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 2011:18 Hygieniska gränsvärden 2009:7 Artificiell optisk strålning 2009:2 Arbetsplatsens utformning 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare 2005:18 Härdplaster (ändrad i 2012:4) 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (ändrad i 2009:6) 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 2001:7 Anestesigaser 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning (ändrad i 2009:8 och 2010:11) 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (ändrad i 2003:4 och 2008:15) 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 1998:5 Arbete vid bildskärm 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 1986:23 Skydd mot blodsmitta 1982:3 Ensamarbete 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

5

6

7

8

9 Skyddsombudets roll Företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
Är facklig förtroendeman Viktigt att arbetsgivaren underrättas skriftligt när skyddsombud utsetts Har rätt till - utbildning - ledighet för uppdraget - upplysningar och handlingar i ärende

10 Skyddsombudets roll Får inte
- hindras att fullgöra sina arbetsuppgifter - ges försämrade arbetsförhållanden - ges försämrade anställningsvillkor Kan kräva undersökningar eller åtgärder för att förbättra arbetsmiljön Kan påkalla ingripande av AV

11 AML 6 kap 6a §

12 Samverkansgrupp är skyddskommitté
Frågor som ska behandlas är bl a: Systematiskt arbetsmiljöarbete/handlingsplan Arbetstidsfrågor Sjukfrånvaron Rapporter om tillbud och arbetsskador Resultat av medarbetarenkät Personalekonomiska bokslut Frågor om arbetsmiljö, skyddsrond och arbetsmiljöutbildning Planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och arbetsorganisation

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Ytterligare information
Läkarförbundet slf.se » ”arbetsliv” ÖLL intranät ”verksamhet” » ”personal” Prevent prevent.se » ”A-Ö” » ”checklistor”


Ladda ner ppt "Örebro läns läkarförening"

Liknande presentationer


Google-annonser