Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinster med förebyggande företagshälsovård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinster med förebyggande företagshälsovård"— Presentationens avskrift:

1 Vinster med förebyggande företagshälsovård
Tillsynsdirektör Elisabeth Åkerlund, Arbetsmiljöverket i Umeå Skellefteå 9 april 2013.

2 Arbetsmiljöverkets vision
Kan inte Kan Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill Vill inte Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

3 Arbetsmiljöverket har ett uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling
Det gör vi på flera olika sätt: I anslutning till våra inspektioner informerar vi om vad FHV kan bidra med… I samband med att vi ställer krav på åtgärder kräver vi ibland att företagen ska använda FHV i sitt förbättringsarbete… Vi har (årliga) träffar med FHV i Västerbotten för erfarenhetsutbyte

4 Västerbottens län - antal arbetsställen och inspektioner
Arbetsmiljöverkets distrikt i Umeå omfattar Västerbottens län. Det finns ca arbetsställen med ca anställda. De flesta arbetsställen är små, med mindre än 20 anställda. Under ett år inspekterar vi ca 1000 arbetsställen. Det kan i många fall innebära flera besök på varje arbetsställe, med både inspektion och uppföljning. Under år 2012 gjordes ca 1700 besök, varav 1100 inspektioner.

5 Krav efter inspektioner i Västerbotten 2012
Under 2012 ledde ca 70 % av inspektionerna till skriftliga krav i en kravskrivelse. ca 60 % av dem avser systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta av kraven i SAM handlar om rutiner och riskbedömning. ca 40 % avser teknik, maskiner, ca 30% kemiska arbetsmiljörisker, lokaler samt ca 20 % belastningsergonomi, psykosociala arbetsmiljörisker. Krav på att anlita FHV fanns i ca 3 % av skrivelserna men information om detta finns i varje kravskrivelse.

6 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Naturlig del, Alla för-hållanden, Medverkan Policy, mål och rutiner § 3-4 § 5 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper Extern sakkunnig hjälp, FHV § 12 § 6 Följa upp SAM, årlig ”revision” § 7 § 11 Kunskaper, instruktioner Åtgärda, handlings -plan och kontrollera § 8 § 10 Undersöka och bedöma riskerna § 9 Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud

7 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad
Utbildning i SAM Utbildning i olika föreskrifter - maskiner, kemikalier, belastningsergonomi, buller, vibrationer …. Undersökning/ kartläggning och riskbedömning Medicinsk kontroll, yrkeshygieniska mätningar Utredning av tillbud, arbetsolyckor samt arbetssjukdomar Stöd vid krishändelser

8 Exempel på områden där FHV kan göra stor skillnad, forts.
Enskilda samtal medarbetare – psykolog Stöd till chefer Stöd i förändringsarbete, riskbedömning inför förändring (nya lokaler, neddragning av personal, nya verksamhetsdelar, nya ämnen …..) Årlig uppföljning av SAM (revision)

9 Undersökning/kartläggning och riskbedömning
Psykosociala området; enkäter, intervjuer Belastningsergonomi; enligt olika bedömningsmodeller Yrkeshygieniska mätningar; kemiska ämnen, buller, vibrationer ”Sjuka hus” problem, inomhusklimatproblem Viktigt att det i uppdraget även ingår en redovisning av resultatet av kartläggning, mätning mm, samt förslag till åtgärder om det behövs + att alla kompetenser inom FHV nyttjas

10 Utredning av tillbud, olyckor, sjukdomar
Händelseförlopp Konkret orsak Bakomliggande faktorer; SAM: kunskaper, rutiner, riskbedömning, uppföljning

11 Årlig uppföljning av SAM
Är vår arbetsmiljöpolicy känd? Fungerar vår fördelning av arbetsmiljöuppgifter? Dvs. har de som fått uppgifter även kunskaper, befogenheter samt tillräckliga resurser? Gör vi undersökningar och riskbedömningar i tillräcklig utsträckning? Har vi ett system för kartläggning med t ex skyddsronder, enkäter, undersökning inför förändring? Följer vi upp resultatet av vidtagna åtgärder?

12 Årlig uppföljning av SAM forts …
Har vi genomfört planerade åtgärder enligt årets handlingsplan? Utreder vi anmälda tillbud och arbetsskador? Slutsatser? Samverkan i SAM – hur fungerar den? Skyddskommittén ska bl a behandla frågan om handlingsplaner och FHV

13 Tips till nytillträdd chef
Be att få se den senaste ”årliga uppföljningen”, alternativt be FHV göra en nulägesanalys av ditt företag!!!

14 Arbetsmiljöcertifierade företag enl www.av.se i april 2013
Sverige Västerbotten AFS 2001:1 254 20 OHSAS 18001 609 54

15 AV:s generella prioriteringar 2013
Belastningsergonomi Systematiskt arbetsmiljöarbete – riskbedömning Psykosociala faktorer

16 Kvinnors arbetsmiljö, belastningsergonomi
Nationella projekt 2013 Kvinnors arbetsmiljö, belastningsergonomi EU-veckan v.43, samverkan, ledarskap (tillbud)   Skogen Unga i arbete Byggbranschen Skolan (börjar hösten 2013)  

17 Nationella projekt, vilka avslutas under 2013
Hot och våld inom myndighetsutövning Bemanningsföretag Screening inom den grafiska branschen / grafisk verksamhet


Ladda ner ppt "Vinster med förebyggande företagshälsovård"

Liknande presentationer


Google-annonser