Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden? Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Nationella vindkraftkonferensen 2012 Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden? Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Nationella vindkraftkonferensen 2012 Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden? Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Nationella vindkraftkonferensen 2012 Kalmar 23-24 maj

2 Internationellt samarbete • Vad kan vi förvänta oss på EU nivå? • Frivilligt samarbete inom CEER (Council of European Energy Regulators) • Formaliserat samarbete inom ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) • Hur kan Norden fortsätta att vara Europas främsta elmarknad? • Samarbete inom NordREG

3 Tre pelare för europeisk energipolitik enligt Lissabonfördraget Försörjningstrygghet Konkurrens Energiomställning Klimat

4 EU:s inre marknad för energi Mål och inriktning •Integrering av energimarknaderna i Norden och Europa ger en effektivare resursanvändning och ökad försörjningstrygghet till nytta för kunderna •Marknadsintegration och nätutbyggnad underlättar integrering av förnybar elproduktion motsvarande EU:s mål •Ökad marknadsintegration i Norden och Europa kräver samordning och harmonisering

5 Åtgärder på EU nivå – inre marknaden •Genomförande av tredje energimarknadspaketet – Detaljerad samordning och harmonisering av gränsöverskridande handel – Verktyg - ramriktlinjer (Framework Guidelines) och nätverkskoder (Network Codes) – Aktörer - Tillsynsmyndigheterna genom ACER, de systemansvarigas samarbetsorganisationer ENTSO-E (el) och ENTSOG (gas), medlemsstaterna och Kommissionen genom den s.k. kommittologiprocessen •EU:s beslut om en fullt integrerad energimarknad till 2014 (toppmötet 2011)

6 Den nya rollfördelningen •Kommissionen (KOM) ger uppdrag till ACER att ta fram ramverk för gränsöverskridande handel med el och gas - Framework Guidelines (FG) •Olika FG för olika marknadsfunktioner – nätanslutning, flaskhalshantering osv. • ACER tar fram förslag i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter – konsultation med intressenter •Förslagen godkänns av ACER Board of Regulators (där EI ingår) och överlämnas till KOM för godkännande

7 Övrig relaterad verksamhet •EU:s Regionala Initiativ (RIG) – Regionala införandeprojekt - piloter för EU-lösningar – Sverige liksom övriga Norden, Polen och Tyskland ingår i region Norra Europa för el – Regionöverskridande införandeprojekt - Day ahead, Intra day, Forward, Kapacitetsberäkning •London Forum - CEER driver flera projekt för att främja konsumenternas ställning •Initiativ kring smarta mätare – smarta elnät

8 Slutsatser •Genom Framework Guidelines och Network Codes kläs EUs legala regelverk i form av direktiv och förordningar på med mer detaljerade bestämmelser •Detta är ett sätt att skapa den inre marknaden för el/gas i Europa •EU:s marknadsintegration påverkar oss •Därför är arbetet med ramriktlinjer och nätverkskoder den process genom vilken vi kan påverka hur den framtida marknaden ska fungera

9 Vidareutveckling av den nordiska elmarknaden •NordREG - Samarbete på frivillig grund mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna •Fokusområden – En gemensam nordisk slutkundsmarknad – Utveckla den nordiska råkraftmarknadens funktion – Samarbete kring nätinvesteringar – Kunskapsutbyte beträffande nätreglering

10 En gemensam nordisk slutkundsmarknad till 2015 •Mål och nytta – Likartade processer och regler ger sänkta inträdesbarriärer för nya aktörer – En gemensam marknad effektivare än fyra nationella – Ökat utrymme för nischade produkter då kundbasen blir större - tillfälle att göra marknaden mer kundvänlig •Principer – Ska vara enkelt för elhandlare att agera över gränserna – Marknaden ska vara öppen för alla kunder – Tillräckligt kundskydd oavsett elhandlare – Kritiska frågor först - Allt behöver inte harmoniseras

11 Marknadsmodell – Supplier Centric •NordREG förordar en supplier centric modell •Vad menar vi när vi säger supplier centric? – Kunden ska i de flesta fall vända sig till elhandlaren – Modellen innebär inte att elnätsföretagen förlorar all kontakt med kunden – Kunden ska kunna vända sig till elnätsföretagen i strikt nätrelaterade frågor, t.ex. elkvalitet •NordREG’s styrelse beslöt i december 2011 att förorda obligatorisk samfakturering, dvs elhandlaren ska även fakturera kunderna för nätkostnaderna

12 Var står vi nu? •Nordisk slutkundsmarknad 2015 – målet står fast och anpassning av regler pågår •Europeisk inre marknad i EU 2014 – målet står fast men anpassningen av infrastrukturen till ökad elproduktion av förnybar el är ansträngd

13 För mer info: www.ei.se www.energy-regulators.eu www.nordicenergyregulators.org Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Gemensam elmarknad Norden och Europa – hur långt borta i tiden? Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Nationella vindkraftkonferensen 2012 Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser