Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till år 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till år 2020."— Presentationens avskrift:

1 Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till år 2020

2 Europa har haft sämre tillväxt Smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa ●sysselsättning ● forskning ●utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi USD, 2000 års priser Källa: World Bank

3 Utmaningarna ●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat

4 Demografisk utmaning i mindre kommuner… Utmaningar Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora pensionsavgångar och små ungdomskullar innebär brist på arbetskraft Brist på kvinnor i barnafödande ålder Källa: Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012

5 …och i större kommuner Utmaningar Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora ungdomskullar kommer samtidigt ut på arbets- och bostadsmarknaden Utflöde av unga människor efter avslutade studier

6 Ökande urbanisering Hög befolkningskoncentration i norra Sveriges FA-regioner Befolkningskoncentrationen har ökat i alla FA-regioner mellan 2000 och 2010 (utom Jokkmokk) Utmaningar Samtidigt ökar inflyttningen till städer: Umeå +10,5% Stockholm +12,7% Peking +44% Mellan 2000 och 2010 Källa: Regional tillväxt, Tillväxtanalys

7 Europa, en liten kontinent som förväntas minska Utmaningar Källa: Förenta Nationerna, 2006

8 Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten Utmaningar Tillväxt +90% sedan 1993 Real tillväxt +34% sedan 1993 SEK, miljarder

9 BRP i länet relativt andra delar av Sverige Utmaningar Sektorns andel av bruttoregionprodukten 2009 i länet relativt samma andel i andra delar av Sverige. Värde >100 innebär att sektorn är större i Västerbotten, värde<100 att sektorn är mindre i Västerbotten. Västerbotten relativt: Sektor: Riket Småland- Blekinge Värmland- Dalarna NorrbottenJämtland Väster- norrland Varuproduktion (SNI A01-F43) Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) Offentliga myndigheter Relativt låg privat tjänsteproduktion Relativt hög varuproduktion och offentlig verksamhet Mindre privat tjänstesektor i Västerbotten än de flesta jämförda regionerna

10 Globala miljöproblem utmaning för tillväxt Utmaningar När målen är minskade växthusgasutsläpp, ökande befolkning och positiv ekonomisk tillväxt krävs minskad användning av icke-förnybara energikällor och minskad energiintensitet Växthusgasutsläpp Energi- intensitet Kolutsläpp per energienhet BRP per invånare Befolknings- storlek

11 Svenska målen för EU2020 Målen ●sysselsättning ●utbildning ● utanförskap ● forskning ● klimat ● energi

12 EU 2020 sysselsättning Andelen sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020 Lägre andel sysselsatta bland kvinnor och betydligt lägre bland utrikesfödda

13 EU2020 utbildning Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020*

14 EU2020 utbildning Andelen år som har en eftergymnasial utbildning ska vara minst 40-45% år 2020* KvinnorMän Västernorrland49%33% Jämtland51%32% Västerbotten59%42% Norrbotten51%33%

15 EU2020 utanförskap Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020 Andel år som varken förvärvsarbetar eller studerar Det saknas data för långtidsarbetslösa och långtidssjukrivna Underskattar omfattningen

16 EU2020 FoU Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 4% Västerbotten lägre än storstadsregionerna men högre än övriga

17 EU2020 klimat Växthusgasutsläpp ska minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer Största källan till utsläpp har ökat Användning av fluorerande gaser Största minskningen inom energiförsörjning Västerbotten -6% Riket -9% Ton/år

18 EU2020 energi Energiintensiteten* ska minska med 20 procent från 2008 (MWh/miljoner SEK) Förändringen sedan 1995 ska upprepas Något högre energiintensitet än riket

19 EU2020 energi Skift mot ökad andel fjärrvärme Andelen förnybar energi ska vara minst 50% av totala energianvändningen Andel förnybart: 1990 ca 63% 2009 ca 66% Total energiproduktion i Europa

20 Regionala utvecklingsstrategin/ regionala tillväxtprogrammet (RTP) Instrument ●regionala mål ●tillväxtarbete

21 Regionala mål/tillväxtarbete EU2020 Nationella strategier RUS/RTP EU-finansiering Nationella anslag Regional/lokal medfinansiering Projekt som en del av det regionala tillväxtarbetet

22 Beviljade medel mot olika prioriteringar Regionala mål/tillväxtarbete Projekt som genomförts helt eller delvis i Västerbotten har totalt beviljats 6,3 miljarder Många gränsöverskridande projekt Mest medel till innovativa miljöer SEK, miljoner

23 Vad blir prioriteringarna i Västerbotten fram till 2020?


Ladda ner ppt "Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till år 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser