Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar och de europeiska målen till år 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar och de europeiska målen till år 2020"— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar och de europeiska målen till år 2020
Regionens nuläge Utmaningar och de europeiska målen till år 2020

2 Europa har haft sämre tillväxt
USD, 2000 års priser Källa: World Bank Smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa ●sysselsättning ● forskning ●utbildning ● fattigdomsminskning ● klimat ● energi

3 ●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat
Utmaningarna ●demografi ● urbanisering ●tillväxt ● klimat

4 Demografisk utmaning i mindre kommuner…
Utmaningar Demografisk utmaning i mindre kommuner… Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora pensionsavgångar och små ungdomskullar innebär brist på arbetskraft I figuren ingår alla kommuner med negativt födelsenetto och en befolkning på mindre än Brist på kvinnor i barnafödande ålder Källa: Konjunkturläge Västerbotten, våren 2012

5 Utmaningar …och i större kommuner
Utflöde av unga människor efter avslutade studier Andelen som ska försörja hela befolkningen minskar Stora ungdomskullar kommer samtidigt ut på arbets- och bostadsmarknaden

6 Ökande urbanisering Utmaningar
Hög befolkningskoncentration i norra Sveriges FA-regioner Befolkningskoncentrationen har ökat i alla FA-regioner mellan 2000 och 2010 (utom Jokkmokk) Umeå kommun, Stockholms län Samtidigt ökar inflyttningen till städer: Umeå +10,5% Stockholm +12,7% Peking +44% Mellan 2000 och 2010 Källa: Regional tillväxt, Tillväxtanalys

7 Europa, en liten kontinent som förväntas minska
Utmaningar Europa, en liten kontinent som förväntas minska Källa: Förenta Nationerna, 2006

8 Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten
Utmaningar Förutsättningar för tillväxt i Västerbotten SEK, miljarder Tillväxt +90% sedan 1993 Real tillväxt +34% sedan 1993

9 BRP i länet relativt andra delar av Sverige
Utmaningar BRP i länet relativt andra delar av Sverige Relativt låg privat tjänsteproduktion Relativt hög varuproduktion och offentlig verksamhet Västerbotten relativt: Sektor: Riket Småland-Blekinge Värmland-Dalarna Norrbotten Jämtland Väster-norrland Varuproduktion (SNI A01-F43) 129 99 104 98 103 Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 70 85 96 107 91 Offentliga myndigheter 141 135 100 89 109 110 Mindre privat tjänstesektor i Västerbotten än de flesta jämförda regionerna Sektorns andel av bruttoregionprodukten 2009 i länet relativt samma andel i andra delar av Sverige. Värde >100 innebär att sektorn är större i Västerbotten, värde<100 att sektorn är mindre i Västerbotten.

10 Globala miljöproblem utmaning för tillväxt
Utmaningar Globala miljöproblem utmaning för tillväxt Kolutsläpp per energienhet BRP per invånare Energi-intensitet Befolknings-storlek Växthusgasutsläpp *Kolutsläpp anger hur mycket kol som frigörs från olika energikällor. Kolutsläppen är höga i icke-förnybara energikällor som kol, koks och råolja. Förnybara energikällor kan ha höga kolutsläpp men kolet binds igen när energikällan förnyas. Sambandet kallas ”Kaya identity”. När målen är minskade växthusgasutsläpp, ökande befolkning och positiv ekonomisk tillväxt krävs minskad användning av icke-förnybara energikällor och minskad energiintensitet

11 Målen Svenska målen för EU2020
●sysselsättning ●utbildning ● utanförskap ● forskning ● klimat ● energi

12 Andelen sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020
EU 2020 sysselsättning Andelen sysselsatta ska öka till väl över 80% till år 2020 Lägre andel sysselsatta bland kvinnor och betydligt lägre bland utrikesfödda

13 Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020*
EU2020 utbildning Andelen som går ut gymnasiet ska öka till över 90% till år 2020* Den exakta formuleringen är: Att andelen 18–24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10 procent Den statistiken finns inte tillgänglig på regional nivå.

14 EU2020 utbildning Andelen år som har en eftergymnasial utbildning ska vara minst 40-45% år 2020* Kvinnor Män Västernorrland 49% 33% Jämtland 51% 32% Västerbotten 59% 42% Norrbotten

15 Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande),
EU2020 utanförskap Andel 20–64 år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020 Andel år som varken förvärvsarbetar eller studerar Det saknas data för långtidsarbetslösa och långtidssjukrivna Underskattar omfattningen

16 Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 4%
EU2020 FoU Andel av BRP som går till FoU ska vara minst 4% Västerbotten lägre än storstadsregionerna men högre än övriga

17 Största källan till utsläpp har ökat
EU2020 klimat Växthusgasutsläpp ska minska med 40% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer Ton/år Största källan till utsläpp har ökat Största minskningen inom energiförsörjning Användning av fluorerande gaser För pappersmasseindustrin, metallindustrin, raffinaderier och förbränningsanläggningar ska minskningen vara -21 procent jämfört med Dessa omfattas av handeln med utsläppsrätter (EU-ETS) och är ej med i figuren ovan. Västerbotten -6% Riket -9%

18 EU2020 energi Energiintensiteten* ska minska med 20 procent från 2008 (MWh/miljoner SEK) Förändringen sedan 1995 ska upprepas Något högre energiintensitet än riket Energiintensiteten visar förhållandet mellan energianvändning och bruttoregionprodukten i fasta priser. Siffran t h anger förändring i energiinetensitet sedan 1995.

19 EU2020 energi Andelen förnybar energi ska vara minst 50% av totala energianvändningen Andel förnybart: 1990 ca 63% 2009 ca 66% Total energiproduktion i Europa Skift mot ökad andel fjärrvärme

20 Regionala utvecklingsstrategin/ regionala tillväxtprogrammet (RTP)
Instrument Regionala utvecklingsstrategin/ regionala tillväxtprogrammet (RTP) ●regionala mål ●tillväxtarbete

21 Projekt som en del av det regionala tillväxtarbetet
Regionala mål/tillväxtarbete EU2020 EU-finansiering Nationella strategier Nationella anslag RUS/RTP Regional/lokal medfinansiering Projekt som en del av det regionala tillväxtarbetet

22 Beviljade medel mot olika prioriteringar
Regionala mål/tillväxtarbete Beviljade medel mot olika prioriteringar Mest medel till innovativa miljöer Många gränsöverskridande projekt SEK, miljoner Projekt som genomförts helt eller delvis i Västerbotten har totalt beviljats 6,3 miljarder 2007-

23 Vad blir prioriteringarna i Västerbotten fram till 2020?


Ladda ner ppt "Utmaningar och de europeiska målen till år 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser