Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsanalys MKB Sammanfattning Malmö september 2006 Rikard Jacobsson Patrik Texell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsanalys MKB Sammanfattning Malmö september 2006 Rikard Jacobsson Patrik Texell."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsanalys MKB Sammanfattning Malmö september 2006 Rikard Jacobsson Patrik Texell

2 Inledning Bakgrund MKB står inför att nyproducera närmare 600-700 nya bostäder. En stor del av bostäderna kommer att byggas inom projekten Hammars Park, Draken (Bulltofta) och Gyllins Trädgårdar. Trots en stark bostadsmarknad i Malmö har MKB noterat en viss avmattning och det finns en osäkerhet kring avsättningen för dessa volymer bostäder upplåtna med hyresrätt. Syfte och omfattning Uppdragets syfte är att försöka svara på bl.a. frågor som; Hur stor är marknaden för nyproducerade bostäder i Malmö? Hur stor är marknaden för nyproducerade hyresrätter i Malmö? Finns en variation i efterfrågan kopplad till upplåtelseform och marknadssituation?

3 1.Regionens ekonomiska utveckling och bostadsefterfrågan – skattning av marknaden för nyproducerade bostäder 2.Skattning av marknaden för nyproducerade hyresrätter 3.MKBs andel av nyproduktionen Disposition

4 1. Regionens ekonomiska utveckling och bostadsefterfrågan

5 Pendlingsregion Malmö/Lund Öresundsregionen För Öresundsregionen publiceras i Öresundsdatabanken gränsöver­skridande pendlings­statistik på kommunnivå årligen sedan slutet av 1990-talet. Pendlingsflödet från den svenska delen till den danska delen av regionen är i absoluta tal relativt stor. Eftersom stommen i regionen utgörs av storstadskommuner med en stor befolkning kommer det att dröja innan en lokal arbetsmarknad kommer att uppstå enligt de kriterier för LA som SCB tillämpar. Källa: SCB, Region Skåne samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers Not: 2004 ingår även Simrishamn och Tomelilla i pendlingsregionen Malmö/Lund

6 Stark tillväxt i Malmö regionen

7 Stark tillväxt i Malmö regionen senaste kvartalet

8 De senaste 10 åren har de reala småhuspriserna i Malmö ökat med 12 500 kr/kvm och i hela landet med ungefär hälften

9 Småhuspriserna kan till stor del förklaras av BNP-tillväxten

10 Även den regionala sysselsättningen har en stor inverkan på utvecklingen av småhuspriserna

11 Prognosjämförelser för BNP 2006-2008 Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

12 BNP-tillväxt 2005 och prognos 2006-2008 - Hög tillväxt i Sverige relativt Europa men låg tillväxt i Europa relativt världen Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

13 Sysselsättningsutveckling 1993-2005 samt Konjunkturinstitutets prognos för 2006-2008 Källa: Konjunkturinstitutet samt bearbetning av PricewaterhouseCoopers

14 Genomsnittlig tillväxt i småhuspriser - Faktisk utveckling och troligt scenario baserat på framtida ekonomisk tillväxt Senaste 10 åren: 1995-2005 Senaste 5 åren: 2000-2005 Kommande 3 åren: 2005-2008 Småhuspriser i Malmö kommun, procent per år 10 procent9 procent4 procent Källa: Tyréns Temaplan, bearbetning PricewaterhouseCoopers

15 Regionens tillväxt och bostadsefterfrågan - sammanfattning  Fortsatt god ekonomisk tillväxt i Sverige de närmaste 3 åren  Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan 1 300 - 1 500 bostäder per år för de närmaste 3 åren  Bostadsproduktion 2005 (1 265 bostäder) i linje med skattad efterfrågan  Prisskillnader skapar flyttströmmar från Danmark till Sverige

16 2. Skattning av marknaden för nyproducerade hyresrätter

17 Skattaning av andelen hyresrätter utifrån prissamband Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan 1 300 - 1 500 bostäder per år för de närmaste 3 åren Sambandet mellan pris och byggande/1000 invånare används för att skatta total volym, bostadsrätter/äganderätter och hyresrätter Sambandet mellan bostadsrätt/äganderätt och pris är starkare relativt hyresrätten Skattas antalet bostadsrätter/äganderätter respektive hyresrätter utifrån ovanstående blir andelen hyresrätter ca 37% av den totala bostadsproduktionen eller 500-550 hyresrätter per år

18 Historiska andelar av nyproduktionen  Bostadsproduktionen ökar vid stigande priser – både bostadsrätter och hyresrätter  Andelen bostadsrätter/äganderätter ökar och andelen hyresrätter minskar vid stigande priser  Andelen av bostadsproduktionen växlar från ca 35% till ca 65%  I en stark marknad ökar nyproduktionen av bostadsrätter/äganderätter mer än för hyresrätter. Tillämpas historiska andelar på den skattade bostadsproduktionen på i genomsnitt 1 400 bostäder per år i Malmö 2006-2008 skulle andelen hyresrätter utgöra 500 st och bostadsrätter/småhus 900.

19 Konkurrensen från kranskommunerna ökar Betalningsviljan i kranskommunerna har ökat till nivåer som möjliggör nyproduktion Utbudet av nyproducerade bostäder i kranskommunerna har ökat kraftigt Kranskommunerna förväntar sig sammantaget ett bostadsbyggande på 2 200 bostäder för år 2006 och 2 600 bostäder för år 2007

20 Förväntat bostadsbyggande enligt bostadsmarknadsenkäten 2006 Källa: Boverket bearbetat av PricewaterhouseCoopers Fotnot: I kranskommuner ingår ej Lund

21 Sammanfattning  Fortsatt god ekonomisk tillväxt förutspås i Sverige de närmaste 3 åren  Skattat utifrån ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är marknaden för nyproduktion mellan 1 300 - 1 500 bostäder per år för de närmaste 3 åren  Skattat utifrån prissamband och historiska andelar är marknaden för nyproducerade hyresrätter ca 500 hyresrätter per år för de närmaste 3 åren  Ökad konkurrens från kranskommunerna Vad är rimlig andel för MKB ? ….av 1 400 bostäder och 500 hyresrätter ?


Ladda ner ppt "Marknadsanalys MKB Sammanfattning Malmö september 2006 Rikard Jacobsson Patrik Texell."

Liknande presentationer


Google-annonser