Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Effektiv och flexibel uppvärmning som tar tillvara energiflöden som annars skulle gå förlorade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Effektiv och flexibel uppvärmning som tar tillvara energiflöden som annars skulle gå förlorade."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Effektiv och flexibel uppvärmning som tar tillvara energiflöden som annars skulle gå förlorade Fjärrvärmen och miljön

2 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 2 ● Varmt vatten i ledning från central anläggning ● Tar tillvara energi & resurser som andra inte kan använda ● Bättre för miljön än småskalig värmeproduktion ● Nästan 50% av all uppvärmning i Sverige ● Enkelt, tryggt och bekvämt Detta är fjärrvärme

3 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 3 ● Tar tillvara energiflöden som annars går förlorade ● Stor flexibilitet ● Hög verkningsgrad ● Få utsläppspunkter och låga emissioner ● God inomhusmiljö, ingen lukt eller buller ● Hjälper lösa andra branschers problem som t ex avfallsberget Fjärrvärmens miljöfördelar

4 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 4 …uppvärmningen av en normalstor villa bidrar till utsläpp av ca: ● 10 ton koldioxid per år om man använder oljepanna ● 18 ton koldioxid per år för elvärme, el från kolkondens ● 1 ton koldioxid om man använder fjärrvärme Visste du att...

5 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 5 Ta tillvara energi som annars går förlorad Spillvärme ● 5 TWh från industrier och 5 TWh från avloppsvatten – ännu mer finns ● Kan värma 500 000 småhus Besvärliga bränslen ● Flis, virkesrester, avfall m.m. förbränns miljöriktigt i stora anläggningar ● Problem och avfall för andra branscher blir resurs för fjärrvärme

6 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 6 ● Tar tillvara värme från elproduktion ● För lite utnyttjat i Sverige ● Utbyggd fjärrvärme kan öka kraftvärmen än mer i framtiden ● Hög verkningsgrad Ta tillvara energi som annars går förlorad Kraftvärme

7 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 7 ● Nyttiggör lokala energiflöden ● Till stor del förnybar, koldioxidfri och oberoende av importerade bränslen ● Fjärrvärme i ca 200 större och 300 mindre tätorter ● Nästan 50% av all uppvärmning i Sverige ● Kraftfullt byggt ut reningstekniken Vad har fjärrvärmebranschen gjort hittills?

8 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 8 Fjärrvärmen i framtiden ● Resurssnål och växande framtidsbransch ● Kraftvärme är ett naturligt val ● Mer spillvärme utnyttjas ● Sammanbindningsledningar: - Hopknytning av fjärrvärmenät möjliggör mer kraftvärme - Värmegles fjärrvärme ● Nya områden för fjärrvärme - t ex kväverening vid avloppsreningsverk

9 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 9 Fjärrkyla miljöfördelar ● ersätter användning av freoner i kylanläggningar ● minskad energiåtgång ● minskat buller från enskilda anläggningar

10 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 10 Fjärrvärme och de 15 Nationella miljökvalitetsmålen - Begränsad klimatpåverkan - Frisk luft - God bebyggd miljö - Grundvatten av god kvalitet - Levande sjöar och vattendrag - Myllrande våtmarker - Hav i balans samt levande kust och skärgård - Ingen övergödning - Bara naturlig försurning - Levande skogar - Ett rikt odlingslandskap - Storslagen fjällmiljö - Säker strålmiljö - Skyddande ozonskikt - Giftfri miljö

11 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 11 Fjärrvärmebranschens miljömål ● Varje år bidra till minskad klimatpåverkan ● Visa en positiv utveckling i relation till riksdagens miljömål ● Öka andelen fjärrvärme på värmemarknaden ● Öka andelen tillförd energi som annars skulle gå förlorad ● Öka den andel av värmeunderlaget som används för kraftvärmeproduktion

12 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 12 Begränsad klimatpåverkan ● Sveriges klimatmål - att minska koldioxidutsläppen med 4% - kan uppnås genom utbyggnad av fjärrvärme ● Fjärrvärme är koldioxidmager - stor andel biobränslen och spillvärme ● När fjärrvärme ersätter elvärme minskar el från kolkondens

13 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 13 Frisk luft ● Luften blir bättre när småskalig vedeldning ersätts med fjärrvärme ● Spillvärme, effektiv förbränning, rening av rökgaser och utsläpp på hög höjd ● Närvärmen tar tillvara lokala energiresurser - biobränslen, spillvärme, solvärme ● Sammanbindningsledningar kan minska lokala utsläpp

14 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 14 Grundvatten av god kvalitet ● Fjärrvärme har mycket begränsad påverkan på grundvatten ● Sanering av gamla kolupplag m.m. sker God bebyggd miljö ● Fjärrvärme är en viktig del av samhällsbyggandet ● Vi använder resurser som annars skulle gå förlorade: spillvärme, kraftvärme, biobränslen, avfall, geotermisk energi

15 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 15 Levande sjöar och vattendrag ● När fjärrvärme ersätter enskilda pannor minskas utsläpp av svavel- och kväveoxider som försurar vatten ● Minska fjärrvärmebranschens vattenanvändning är en utmaning Myllrande våtmarker ● Torvens roll i ett uthålligt energisystem - långsamt förnybart bränsle ● Ett urval av torvmarker för utvinning behövs ● Helhetssyn - t.ex. askåterföring och restaurering av våtmark

16 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 16 Hav i balans & Levande kust och skärgård ● Fjärrvärmen bidrar positivt genom att utsläppen av försurande och övergödande ämnen minskar ● Liten oljeanvändning minskar transporter till havs ● Rutiner för krav på oljetransporter i miljöledningssystem

17 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 17 Ingen övergödning & Bara naturlig försurning ● Förbränning orsakar utsläpp av svavel- och kväveoxider som försurar och övergöder mark och vatten ● Fjärrvärme ersätter enskilda pannor - utsläppen minskar ● Fjärrvärmereturen ger effektiv kväverening vid avloppsreningsverk

18 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 18 ● Biobränslen från skog används till ca 30% av fjärrvärmeproduktionen ● Askåterföring till skogen - det enda hållbara på sikt ● Rutiner i miljöledningssystem: - säkerställa den biologiska mångfalden - deklarera skogsbränslets ursprung Levande skogar

19 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 19 Ett rikt odlingslandskap ● Energiskog, t ex Salix, kan: - Rena mark från tungmetaller - Rena avloppsvatten och slam ● Miljöanpassad odling av energiskog: - Skapa ej monokulturer - Minska jordbrukets miljöbelastning såsom näringsläckage och erosion

20 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 20 Säker strålmiljö ● Ersätta eluppvärmning med fjärrvärme minskar kärnkraftberoendet ● Kontroll av cesium-137 i träbränsle efter Tjernobyl ● Rutiner vid bränsleanskaffning och askhantering för torveldning Skyddande ozonskikt ● Fjärrkyla ersätter lokala kylanläggningar och ozonskadliga köldmedel

21 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 21 Giftfri miljö ● Aktivt förebyggande arbete i fjärrvärmebranschen t ex: - miljöledningssystem - egenkontroll - reningstekniker - källsortering - produktvalsarbete - minskade mängder och antal kemiska produkter

22 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 22 Fjärrvärmen och de nationella miljömålen

23 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 23 ”Fjärrvärme och fjärrkyla skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla”


Ladda ner ppt "2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Effektiv och flexibel uppvärmning som tar tillvara energiflöden som annars skulle gå förlorade."

Liknande presentationer


Google-annonser