Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Begränsad klimatpåverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Begränsad klimatpåverkan"— Presentationens avskrift:

1 1. Begränsad klimatpåverkan
ILLUSTRATIONer: Tobias Flygar. foto: Hans Geijer/JOHNER 1. Begränsad klimatpåverkan För att undvika farlig klimatpåverkan bör den globala temperaturökningen hållas under två grader. Världens samlade utsläpp av växthusgaser måste halveras fram till och vara nära noll vid seklets slut. Ett globalt klimatavtal krävs för att miljökvalitetsmålet ska nås.

2 foto: Peder Björkegren/JOHNER
2. Frisk luft Luftkvaliteten generellt är god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Internationellt behövs insatser för att minska halterna av partiklar och marknära ozon. Nationellt är ytterligare åtgärder angelägna för att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar från dubbdäck.

3 3. Bara naturlig försurning
foto: Hans Bjurling/JOHNER 3. Bara naturlig försurning Nedfallet av svavel har minskat rejält de senaste decennierna. Ytterligare kraftfulla internationella åtgärder krävs dock, framför allt för att minska utsläppen av kväveoxider från internationell sjöfart. Nationellt måste också åtgärder vidtas särskilt för att minska skogsbrukets försurningspåverkan.

4 foto: Göran Nyrén/JOHNER
4. Giftfri miljö Halterna av vissa miljögifter minskar, men långlivade ämnen är fortsatt ett problem. Det finns ett mycket stort antal kemiska ämnen. Kunskapsnivån är ofta bristfällig om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper och om vilka risker människor utsätts för. Styrmedel utvecklas positivt men fler åtgärder behövs.

5 foto: Per Magnus Persson/JOHNER
5. Skyddande ozonskikt Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat, och att ozonskiktet istället kommer att börja öka i tjocklek före 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.

6 6. Säker strålmiljö foto: Kenneth Bengtsson/JOHNER Strålskyddet inom kärnteknisk verksamhet bedöms generellt vara acceptabelt. Strålskyddsarbetet inom sjukvård och industri uppvisar vissa brister. Till följd av exponering för UV-strålning fortsätter antalet fall av hudcancer att öka. För att bryta trenden måste människors solvanor och livsstil ändras.

7 foto: Lena Koller/JOHNER
7. Ingen övergödning Övergödningssituationen är på många håll i hav och sötvatten otillfredsställande. Sämst förhållanden råder i Östersjön. Återhämtningstiden i miljön är lång. Om målet ska nås behöver utsläppen minska, dels i länderna runt Östersjön, Skagerrak och Kattegatt dels från internationell sjöfart.

8 8. Levande sjöar och vattendrag
foto: Annika Vannerus/JOHNER 8. Levande sjöar och vattendrag Tillståndet i många sjöar och vattendrag når inte upp till god ekologisk status. Fysisk påverkan och fragmentering av livsmiljöer utgör problem i hela landet. Värdefulla sjöar och vattendrag behöver restaureras. Både natur- och kulturmiljöer måste skyddas för att säkerställa den biologiska mångfalden.

9 9. Grundvatten av god kvalitet
foto: Jeppe Wikström/JOHNER 9. Grundvatten av god kvalitet Förorenat grundvatten finns i hela landet men främst i jordbruks- och befolkningstäta områden. Av landets enskilda brunnar har var fjärde otjänligt vatten. Skärpt lagstiftning har minskat användningen av naturgrus. För att nå miljökvalitetsmålet krävs åtgärder inom miljötillsyn och vattenförvaltning.

10 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
foto: Jeppe Wikström/JOHNER 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Övergödning, miljögifter och ett intensivt fiske påverkar fortfarande biologisk mångfald och havens produktions- förmåga negativt. Mer skydd av värdefulla områden och andra nationella åtgärder behövs. Många viktiga gränsöverskridande insatser beror på beslut utanför Sverige.

11 foto: Pär Brännström/JOHNER
11. Myllrande våtmarker Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Biologisk mångfald, kulturvärden och ekosystemtjänster har påverkats negativt. Fortfarande skadas värdefulla våtmarker. Ökad hänsyn behövs och fler våtmarker måste skyddas, restaureras och anläggas.

12 Levande skogar foto: Ulf Huett Nilsson/JOHNER För flera skogstyper är tillståndet inte stabilt och många skogslevande arter är hotade. Långsiktigt skydd av skogsmiljöer går framåt, men miljöhänsynen vid avverkning behöver förbättras. Mer kunskap behövs om effekter på skogens ekosystem av åtgärder och ökad konkurrens om skogsmarken.

13 13. Ett rikt odlingslandskap
foto: Tore Hagman/Naturfotograferna/Pixelfactory 13. Ett rikt odlingslandskap Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning med färre betande djur och ett intensivt jordbruk. Arealen jordbruksmark minskar. Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för miljökvalitetsmålet och påverkas av världsmarknadspriser och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

14 14. Storslagen fjällmiljö
foto: Hans Geijer/JOHNER 14. Storslagen fjällmiljö Fjällmiljön är känslig och påverkas dessutom av pågående klimat- förändringar. Vindkraft, gruvindustri och annan verksamhet bör inte etableras på obrutet fjäll. Fortsatt renbete behövs för den biologiska mångfalden. Kunskapsbristen är stor om fjällens ekosystem och kulturmiljöer.

15 foto: Göran Assner/JOHNER
15. God bebyggd miljö Utvecklingen går åt rätt håll för radon och energieffektiva bostäder. För att komma till rätta med buller och dålig inomhusmiljö krävs stora insatser, liksom för att stärka samhällsplaneringen och skydda kulturvärden. Fler åtgärder och nya styrmedel behövs.

16 16. Ett rikt växt- och djurliv
foto: Kenneth Bengtsson/JOHNER 16. Ett rikt växt- och djurliv Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas. Mark och vatten nyttjas allt mer intensivt. Större hänsyn behövs när olika resurser nyttjas samt ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Sverige måste också påverka det internationella arbetet.


Ladda ner ppt "1. Begränsad klimatpåverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser