Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag"— Presentationens avskrift:

1 Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag
Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag Vilka lagar och regler gäller? Vad ska man minst uppfylla? Hur sker kontrollen att lagarna följs? SFK 10 april 2013 Anette Stångmyr, miljöinspektör

2 Många lagar och förordningar finns!
Exempel: Nationella regler EU regler Särskilda regler för vissa verksamheter Särskilda regler för känsliga områden i miljön Särskilda regler för känsliga personer osv osv.. Idag översikt av regelverket

3 Vilka lagar och regler kan beröra dig?
Miljöbalken är styrande Allmänna hänsynsregler Förordningar till miljöbalken EG-förordningar Direkt gällande som svensk lag (ökar i antal)

4 Balkens mål ska vara styrande
Miljöbalkens mål Vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Vi har ett förvaltaransvar Främja hållbar utveckling Balkens mål ska vara styrande

5 Miljöbalken Miljöbalkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden

6 Allmänna hänsynsregler 2 kap MB
1§ Bevisbörderegeln 2§ Kunskapskravet 3§ Försiktighetsprincipen 4§ Produktvalsprincipen 5§ Hushållningsprincipen Kretsloppsprincipen 6§ Platsvalsprincipen 7§ Skadeansvaret

7 Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB
Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för hälsa eller miljö Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande Krav på tillstånd eller anmälan?

8 Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB
3 § Olägenhet för människors hälsa Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Krav på tillstånd eller anmälan?

9

10 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Prövningsnivåer: A Tillstånd från mark- och miljö- domstolen B Tillstånd från länsstyrelsen C Anmälan till miljö- & byggnads- nämnden U Ingen prövning Prövningsnivåerna regleras i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För A och B krävs att man fått sitt tillstånd med tillhörande villkor innan man får starta, för anmälningspliktig verksamhet krävs att man lämnar in anmälan senast 6 v innan man avser starta. Om man inte hört nåt fr myndigheten så får man starta.

11 Hälsoskydd - särskilda bestämmelser 9 kap 9 § MB
Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.  Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

12

13 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Omfattar alla som bedriver verksamhet Motverka och förebygga olägenheter Vad i verksamheten kan påverka miljö eller hälsa? Vilka åtgärder, undersökningar och rutiner behövs för att minska risken för skada? Förordningen om egenkontroll, där finns mer detaljerade regler för större verksamheter A och B. Miljöbalkens mer allmänna bestämmelser I 26 KAP gäller för alla, även privatpersoner. Man ska ha koll på vad man gör!

14 Viktiga punkter i egenkontrollen
Ansvarsfördelning Riskbedömning Rutiner för kontroll Anmälan och åtgärder vid driftsstörning Förteckning över kemiska produkter Egenkontrollen anpassas till verksamheten, t.ex. olika krav på dokumentation.

15 Egenkontroll - frågor? Vilken lagstiftning berörs din verksamhet av?
Vilka risker finns med din verksamhet? Är ansvaret tydligt? Behövs kontroller? Vilka rutiner finns? Behövs fler? Är rutinerna kända och tillämpas de? Hur hanteras avvikelser och åtgärder? Hur hanteras klagomål? Dokumentation? Regelbunden uppdatering av egenkontrollen?

16 Egenkontroll i fyra steg
Planera Riskbedömning Identifiera processer och kemikalier med påverkan på hälsa och miljö Genomför Vilka områden har störst miljöpåverkan? Vidta åtgärder Följ upp Följ upp genomförda åtgärder Förbättra - Uppdatera rutiner och kontroller regelbundet

17 Tillsynsmyndigheter Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket Läkemedelsverket Socialstyrelsen Smittskyddsinstitutet Länsstyrelser Kommuner

18 Miljökontorets tillsyn styrs främst av:
Miljöbalken Miljöfarliga verksamheter Livsmedelslagen Företag med livsmedelshantering inklusive dricksvatten Läkemedelslagen Försäljning av vissa receptfria läkemedel

19 Tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive hälsoskydd
Tillsyn på t.ex. avfall, avlopp, kemikalier, energieffektivitet, buller, utsläpp till luft, vatten, mark m.m. Tillsyn hygien- och smittskyddsrutiner, inomhusmiljö Tillsyn innebär både besök samt granskning av handlingar och handläggning av klagomålsärenden m.m.

20 Exempel från miljökontorets tillsyn
Utsläpp från fordonstvättar Bekämpningsmedel i butik Granskning årliga miljörapporter Vattenkvalitet badvatten Hygien hos tatuerare Inomhusmiljö i förskolor Drivmedelsanläggningar Växthus Impregnerat trä hos byggvaruhus Skjutbanor PCB i fastigheter

21 Andra områden inom miljöskyddet
Förorenad mark Avlopp Värmepumpar Cisterner Kemiska produkter Luftmätningar Miljögifter Klagomålsärenden bl.a. nedskräpning, buller från trafik

22 Livsmedel, dricksvatten & läkemedel
Regelbunden kontroll att hanteringen av mat i butik eller restaurang sker säkert så att ingen blir sjuk eller lurad Dricksvattenföreningar krav på vattenanalyser Receptfria läkemedel kontrolleras bl.a. hur de exponeras i butik Sfte/uppdraget Livsmedel MBN kontrollerar att verksamheterna hanterar livsmedel på sådant sätt att Borlängebornar inte blir sjuka genom att bla kontrollera hanteringen av livsmedel, hygienen, lokalernas utformning. Att märkning av livsmedel inte är vilseledande så att Borlängeborna inte blir lurade. Dricksvatten MBN kontrollerar dricksvattenproducenterna så att drickvattnet som distribueras till Borlängeborna har bra kvalitet. Detta görs genom att kontrollera vattenverk, analysrapporter från provtagning Läkemedel Mbn kontrollerar försäljningsställen som säljer vissa typer av receptfria läkemedel. Kontroll sker bla av exponering och förvaring av dessa Alla verksamheter som hanterar livsmedel 0ch/eller säljer läkemedel ska vara registrerade hos Mbn eller för läkemedel hos läkemedelsverket Kommunikation Livsmedelslagstiftningen är målstyrd och därför är kraven ofta allmänt uttryckta, vilket gör att vi måste förmedla kraven utan att vi säger ”så här ska ni göra” eftersom målen går oftast att nå på flera olika sätt. Många av verksamhetsutövarna har annan kultur o annat modersmål, vilket gör att det många gånger kan vara svårt att förstå varandra. Effekter Brister som vi ser ute i verksamheterna, åtgärdas och därmed minskar risken för att kunderna ska bli sjuka och/eller lurade Roligt Det är roligt att samverka med företagen när de flesta ser våra kontroller som en hjälp att bli bättre och att vi vid nästkommande besök ser en förbättring. I många fall har vi även kontakt med andra myndigheter som också utför kontroll på verksamheterna.

23 Brister vid tillsyn medför:
Krav på åtgärder Föreläggande Föreläggande med vite Förbud Miljösanktionsavgift Åtalsanmälan

24 Miljösanktionsavgift 30 kap MB
Straffavgift som tillfaller staten kronor Åsidosätter vissa föreskrifter Påbörjar verksamhet utan tillstånd eller anmälan etc Exempel: inte inkomma med miljörapport, deponera avfall, inrätta värmepump utan anmälan Förordningen om MSA. Även privatpersoner kan numera åka på msa. En rad förseelser har också tagits bort och är nu enbart brottsliga. Tidigare dubbelbestraffning, både åtal o msa.

25 Miljöbrott Påföljder 29 kap MB
Åtalsanmälan för miljöbrott inte så vanligt Böter eller fängelse i högst två år Grovt miljöbrott i Säter 2007 då 2000 liter lösningsmedelsavfall eldades upp i grustäkt

26 Företagets egenkontroll viktig!
Myndighetens kontroll är en ”ögonblicksbild” Kravet på egenkontroll finns för alla verksamheter Kraven olika beroende på verksamhet men ”grunderna lika” (både i miljöbalken och t.ex. livsmedelslagstiftning) Många rutiner kan ofta samordnas med annan lagstiftning såsom arbetsmiljö och brandsäkerhet

27 Egenkontroll är viktigare än tillsyns-myndighetens kontroll!

28 Tack för mig! Anette Stångmyr, Borlänge kommun
Informationsmaterial och rapporter hittar ni här: → Miljö & natur → Miljö & hälsoskydd


Ladda ner ppt "Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag"

Liknande presentationer


Google-annonser