Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag Vilka lagar och regler gäller? Vad ska man minst uppfylla? Hur sker kontrollen att lagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag Vilka lagar och regler gäller? Vad ska man minst uppfylla? Hur sker kontrollen att lagarna."— Presentationens avskrift:

1

2 Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag Vilka lagar och regler gäller? Vad ska man minst uppfylla? Hur sker kontrollen att lagarna följs? SFK 10 april 2013 Anette Stångmyr, miljöinspektör

3 Många lagar och förordningar finns! Exempel: •Nationella regler •EU regler •Särskilda regler för vissa verksamheter •Särskilda regler för känsliga områden i miljön •Särskilda regler för känsliga personer •osv osv.. Idag översikt av regelverket

4 Vilka lagar och regler kan beröra dig? •Miljöbalken är styrande •Allmänna hänsynsregler •Förordningar till miljöbalken •EG-förordningar Direkt gällande som svensk lag (ökar i antal)

5 Miljöbalkens mål Vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Vi har ett förvaltaransvar Främja hållbar utveckling Balkens mål ska vara styrande

6 Miljöbalken •Miljöbalkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden

7 Allmänna hänsynsregler 2 kap MB 1§ Bevisbörderegeln 2§ Kunskapskravet 3§ Försiktighetsprincipen 4§ Produktvalsprincipen 5§ Hushållningsprincipen Kretsloppsprincipen 6§ Platsvalsprincipen 7§ Skadeansvaret

8 Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB 1§ Miljöfarlig verksamhet •Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar •Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för hälsa eller miljö •Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande Krav på tillstånd eller anmälan?

9 Miljöfarlig verksamhet 9 kap MB 3 § Olägenhet för människors hälsa •Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Krav på tillstånd eller anmälan?

10

11 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Prövningsnivåer: A Tillstånd från mark- och miljö- domstolen B Tillstånd från länsstyrelsen C Anmälan till miljö- & byggnads- nämnden UIngen prövning

12 Hälsoskydd - särskilda bestämmelser 9 kap 9 § MB •Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. • Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

13

14 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll •Omfattar alla som bedriver verksamhet •Motverka och förebygga olägenheter •Vad i verksamheten kan påverka miljö eller hälsa? •Vilka åtgärder, undersökningar och rutiner behövs för att minska risken för skada?

15 Viktiga punkter i egenkontrollen •Ansvarsfördelning •Riskbedömning •Rutiner för kontroll •Anmälan och åtgärder vid driftsstörning •Förteckning över kemiska produkter Egenkontrollen anpassas till verksamheten, t.ex. olika krav på dokumentation.

16 Egenkontroll - frågor? •Vilken lagstiftning berörs din verksamhet av? •Vilka risker finns med din verksamhet? •Är ansvaret tydligt? •Behövs kontroller? •Vilka rutiner finns? Behövs fler? •Är rutinerna kända och tillämpas de? •Hur hanteras avvikelser och åtgärder? •Hur hanteras klagomål? •Dokumentation? •Regelbunden uppdatering av egenkontrollen?

17 Egenkontroll i fyra steg 1.Planera -Riskbedömning -Identifiera processer och kemikalier med påverkan på hälsa och miljö 2.Genomför -Vilka områden har störst miljöpåverkan? -Vidta åtgärder 3.Följ upp -Följ upp genomförda åtgärder 4.Förbättra - Uppdatera rutiner och kontroller regelbundet

18 Tillsynsmyndigheter •Naturvårdsverket •Kemikalieinspektionen •Livsmedelsverket •Läkemedelsverket •Socialstyrelsen •Smittskyddsinstitutet •Länsstyrelser •Kommuner

19 Miljökontorets tillsyn styrs främst av: •Miljöbalken Miljöfarliga verksamheter •Livsmedelslagen Företag med livsmedelshantering inklusive dricksvatten •Läkemedelslagen Försäljning av vissa receptfria läkemedel

20 Tillsyn av miljöfarliga verksamheter inklusive hälsoskydd •Tillsyn på t.ex. avfall, avlopp, kemikalier, energieffektivitet, buller, utsläpp till luft, vatten, mark m.m. •Tillsyn hygien- och smittskyddsrutiner, inomhusmiljö •Tillsyn innebär både besök samt granskning av handlingar och handläggning av klagomålsärenden m.m.

21 Exempel från miljökontorets tillsyn •Utsläpp från fordonstvättar •Bekämpningsmedel i butik •Granskning årliga miljörapporter •Vattenkvalitet badvatten •Hygien hos tatuerare •Inomhusmiljö i förskolor •Drivmedelsanläggningar •Växthus •Impregnerat trä hos byggvaruhus •Skjutbanor •PCB i fastigheter

22 Andra områden inom miljöskyddet •Förorenad mark •Avlopp •Värmepumpar •Cisterner •Kemiska produkter •Luftmätningar •Miljögifter •Klagomålsärenden bl.a. nedskräpning, buller från trafik

23 Livsmedel, dricksvatten & läkemedel •Regelbunden kontroll att hanteringen av mat i butik eller restaurang sker säkert så att ingen blir sjuk eller lurad •Dricksvattenföreningar krav på vattenanalyser •Receptfria läkemedel kontrolleras bl.a. hur de exponeras i butik

24 Brister vid tillsyn medför: •Krav på åtgärder •Föreläggande •Föreläggande med vite •Förbud •Miljösanktionsavgift •Åtalsanmälan

25 Miljösanktionsavgift 30 kap MB •Straffavgift som tillfaller staten •1000-1.000.000 kronor •Åsidosätter vissa föreskrifter •Påbörjar verksamhet utan tillstånd eller anmälan etc •Exempel: inte inkomma med miljörapport, deponera avfall, inrätta värmepump utan anmälan

26 Miljöbrott Påföljder 29 kap MB •Åtalsanmälan för miljöbrott inte så vanligt •Böter eller fängelse i högst två år •Grovt miljöbrott i Säter 2007 då 2000 liter lösningsmedelsavfall eldades upp i grustäkt

27 Företagets egenkontroll viktig! •Myndighetens kontroll är en ”ögonblicksbild” •Kravet på egenkontroll finns för alla verksamheter •Kraven olika beroende på verksamhet men ”grunderna lika” (både i miljöbalken och t.ex. livsmedelslagstiftning) •Många rutiner kan ofta samordnas med annan lagstiftning såsom arbetsmiljö och brandsäkerhet

28 Egenkontroll är viktigare än tillsyns- myndighetens kontroll!

29 Tack för mig! Anette Stångmyr, Borlänge kommun 0243-742 25 anette.stangmyr@borlange.se Informationsmaterial och rapporter hittar ni här: www.borlange.se → Miljö & natur → Miljö & hälsoskydd


Ladda ner ppt "Miljö och Hälsa Översikt om viktig lagstiftning för företag Vilka lagar och regler gäller? Vad ska man minst uppfylla? Hur sker kontrollen att lagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser