Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande transporter av avfall 2011-10-04 Viktor Forsell Miljöskyddsenheten Samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande transporter av avfall 2011-10-04 Viktor Forsell Miljöskyddsenheten Samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande transporter av avfall 2011-10-04 Viktor Forsell Miljöskyddsenheten Samhälle

2 Vad är problemet? Olaglig export av ”avfall” till framförallt Asien och Afrika. Ohållbar hantering och omhändertagande av avfall, framförallt utomlands. Ohållbara materialflöden. (ädelmetaller, koppar, bly med flera) - Ca 300.000 ton anmälningspliktigt avfall förs ut (exporteras) ur Sverige (2010) - Ca 600.000 ton importeras lagligen varje år (avfall som kräver godkännande), informationspliktigt avfall vet ej, Illegala flöden har vi väldigt liten vetskap om.

3 Avfallshantering i Ghana

4 Regelverk Baselkonventionen (från 1992 – idag är 173 länder med) - förhindra uppkomst / minska miljöpåverkan EG-förordning 1013/2006 (EU och OECD-länder) (GRÖT) Avfallsförordningen SFS 2011:927 Ramdirektiv för avfall, EG nr 1005/2009 (Ozon) och WEEE Förordning (1998:944) om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Bilskrotningsförordningen. Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) Miljöbalken

5 Förbud, anmälan eller informationsplikt

6 Viktiga aktörer Naturvårdsverket: Central vägledande myndighet gentemot kommuner och länsstyrelser. Internationella kontaktakter. Godkänner anmälan om export. Länsstyrelserna: Tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och över avfallshanteringen på de A- och B-anläggningar som lst ansvarar för. Kommunerna: Tillsyn inrikes avfallstransporter samt tillsyn över avfallshantering i stort i kommunen samt tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter.

7 Viktiga aktörer Tullverket: Befogenhet att kontrollera export/import till och från tredje land. Granskning av tulldeklarationer. Kan beslagta gods. Polisen: Tillsyn farligt gods vid vägtransport. Polishandräckning. Utredning av miljöbrott. Kustbevakning: Tillsyn av farligt gods och lastsäkerhet vid sjötransport. Miljöåklagare: Förundersökningsledare.

8 Straffbestämmelser Ny strafflagstiftning fr.o.m. 1 maj 2010 – 29 kap MB § 4a. Otillåten avfallstransport kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. (Företagsbot?) Miljösanktionsavgifter fr.o.m. 15 juni 2010 – förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Avsaknad av tillstånd och brister av dokumentationen.

9 Aktuellt Nationell samverkansgrupp med uppgift att ta fram en nationell handlingsplan för tillsyn Nationellt tillsynsprojekt 2012 ”uppströms projekt” Koncentration av tillsynen – utredning Enforcement Action III (Impel-TFS) Regional samverkan


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande transporter av avfall 2011-10-04 Viktor Forsell Miljöskyddsenheten Samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser