Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande transporter av avfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande transporter av avfall"— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande transporter av avfall 2011-10-04
Viktor Forsell Miljöskyddsenheten Samhälle

2 Vad är problemet? Olaglig export av ”avfall” till framförallt Asien och Afrika. Ohållbar hantering och omhändertagande av avfall, framförallt utomlands. Ohållbara materialflöden. (ädelmetaller, koppar, bly med flera) - Ca ton anmälningspliktigt avfall förs ut (exporteras) ur Sverige (2010) - Ca ton importeras lagligen varje år (avfall som kräver godkännande), informationspliktigt avfall vet ej, Illegala flöden har vi väldigt liten vetskap om. Ett av de stora problemen på det här området är den olagliga exporten av avfall… (elavfall (kylskåp, datorer, tv-apparater), skrotbilar, annat farligt avfall) Så det är den olagliga exporten vi ska fokusera på när vi tänker på tillsynen. -Greenpeace ha beräknat att enbart vad gäller el-avfall producerar länderna inom EU27 årligen 8,7 miljoner ton elavfall. Av dessa samlas 25% in för återvinnning eller destruering. De övriga 75%?

3 Avfallshantering i Ghana

4 Regelverk Baselkonventionen (från 1992 – idag är 173 länder med) - förhindra uppkomst / minska miljöpåverkan EG-förordning 1013/2006 (EU och OECD-länder) (GRÖT) Avfallsförordningen SFS 2011:927 Ramdirektiv för avfall, EG nr 1005/2009 (Ozon) och WEEE Förordning (1998:944) om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Bilskrotningsförordningen. Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) Miljöbalken Vilka regler gäller på området? I slutet på 80-talet insåg man att det var ett problem att framförallt farligt avfall skickades till utvecklingsländer. Därför antog man en internationell konvention den sk Baselkonventionen från Syftet var att minska miljöpåverkan från avfallstransporter, ville undvika att avfall dumpades i fattigare länder. Implementerar/införlivar Baselkonv I den nya EG-förordn ställs tuffare krav på att miljömyndigheter i EU:s länder ska samarbeta (inom och utom landet!!). Det ställs även krav på att det ska genomföras kontroller för att lagstiftningen ska efterlevas.

5 Förbud, anmälan eller informationsplikt
Förbud gäller i följande fall: -Avfall får ej skickas för bortskaffande ut ur EU eller OECD. -Farligt avfall får ej skickas utanför EU eller OECD – alltså EJ tillåtet att skicka farligt avfall till utvecklingsländer m fl -Man får inte handla med avfall med länder som ej är part i Baselkonventionen Anmälningsplikt innebär att en anmälan(=ansökan om tillstånd) om utförsel/export ska lämnas in till miljömyndigheten i avsändarlandet, mottagarlandet och även till ev. transitländer. Godkännande ska ges av samtliga innan transport får ske. Bilaga III avfall är t ex järnskrot, viss plast, papper, glas. Får ej innehålla någon som gör att det skulle klassas som farligt avfall. SKA GÅ för ÅTERVINNING Informationsplikt innebär att man vid varje transport ska upprätta ett transportdokument/informationsdokument (kallas annex 7 alt bilaga 7) med uppgifter om transporten, ungefär som vårt svenska transportdokument för farligt avfall.

6 Viktiga aktörer Naturvårdsverket: Central vägledande myndighet gentemot kommuner och länsstyrelser. Internationella kontaktakter. Godkänner anmälan om export. Länsstyrelserna: Tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och över avfallshanteringen på de A- och B-anläggningar som lst ansvarar för. Kommunerna: Tillsyn inrikes avfallstransporter samt tillsyn över avfallshantering i stort i kommunen samt tillsyn av övriga miljöfarliga verksamheter.

7 Viktiga aktörer Tullverket: Befogenhet att kontrollera export/import till och från tredje land. Granskning av tulldeklarationer. Kan beslagta gods. Polisen: Tillsyn farligt gods vid vägtransport. Polishandräckning. Utredning av miljöbrott. Kustbevakning: Tillsyn av farligt gods och lastsäkerhet vid sjötransport. Miljöåklagare: Förundersökningsledare.

8 Straffbestämmelser Ny strafflagstiftning fr.o.m. 1 maj 2010 – 29 kap MB § 4a. Otillåten avfallstransport kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. (Företagsbot?) Miljösanktionsavgifter fr.o.m. 15 juni 2010 – förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Avsaknad av tillstånd och brister av dokumentationen.

9 Aktuellt Nationell samverkansgrupp med uppgift att ta fram en nationell handlingsplan för tillsyn Nationellt tillsynsprojekt 2012 ”uppströms projekt” Koncentration av tillsynen – utredning Enforcement Action III (Impel-TFS) Regional samverkan


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande transporter av avfall"

Liknande presentationer


Google-annonser