Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeshögskolan Norrköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeshögskolan Norrköping"— Presentationens avskrift:

1 Yrkeshögskolan Norrköping 2013-04-04
Tullhantering Yrkeshögskolan Norrköping

2 Kursens omfattning Inledning/begrepp Tullprocedur Förfarandekoder
Frihandel Klassificering Tullvärde Import & export Transitering & tullager

3 EU EU-land Tredjeland 27 medlemsländer
Gemensam tullagstiftning och tulltaxa Tredjeland Alla andra länder utanför EU EU består idag av 27 länder i Europa samt några områden som ligger utanför Europa men ändå tillhör EU. Inom EU råder de s.k. fyra friheterna d.v.s. fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer mellan länderna. Man får alltså fritt föra varor från ett medlemsland till övriga medlemsländer utan att vare sig anmäla varorna till tullen eller betala tullavgift för varorna. Däremot momsbeläggs varorna i förbrukarlandet om varorna utgörs av kommersiellt gods. Detta görs till Skatteverket av företagen genom momsredovisningen. Tullkontoren har avskaffats vid de inre gränserna i detta avseende. Trots det finns tullen kvar på vissa inre gränsövergångar för kontrolländamål för att förhindra organiserad brottslighet och illegal införsel av t.ex. narkotika och andra farliga varor. Vad gäller då för varor som förs in i eller ut ur EU-området?

4 Redovisning av statistik
Handel mellan EU och tredjeland Import Export Statistik lämnas i tulldeklaration till Tullverket Handel mellan EU-länder Införsel (<4,5 milj./år) Utförsel (<2,2 milj./år) Statistik redovisas genom intrastat till Statistiska centralbyrån Företag som har levererat eller mottagit varor till eller från EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande minst 2,2 miljoner kronor för införsel och 4,5 miljoner för utförsel blir uppgiftsskyldiga att lämna uppgifter till Intrastat. SCB faställer löpande vilka företag som är uppgiftsskyldiga. Det betyder att det endast är företag som informeras av SCB om uppgiftsplikt som ska rapportera till Intrastat.

5 Tullagstiftning Tullkodex Tillämpningskodex Tullag Tullförordning
april 2017 Tullagstiftning Tullkodex Tillämpningskodex Tullag Tullförordning Tullordning Tullfrihetslagstiftning Mervärdesskattelag Tullagstiftningen består av många olika förordningar, lagar och föreskrifter. De viktigaste är: Tullkodex och tillämpningskodex som innehåller EU:s regler för hur en vara hanteras i tullen. Tullag, tullförordning och tullordning är svenska lagar och föreskrifter som utgör komplement till EU:s lagstiftning. Tullfrihetslagstiftningen innehåller bestämmelser om tullfrihet för vissa varor som importeras för vissa ändamål. Mervärdesskattelagen innehåller bl.a. regler för mervärdesskatt vid Sveriges handel med andra EU-länder men också vid Sveriges handel med tredje land.

6 EORI-nummer Economic Operator Registration and Identification
april 2017 EORI-nummer Economic Operator Registration and Identification EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tull relaterad verksamhet inom EU, exempelvis import från och export till land utanför EU. Det finns i Sverige bara tre undantag från krav på EORI-nummer: Privatpersoner som enbart importerar/exporterar varor för eget bruk. Ekonomiska aktörer etablerade i ett land utanför EU som importerar varor temporärt. Återexport efter aktiv förädling, temporär import eller tullager

7 Tullproceduren

8 Tullproceduren Godkänd tullbehandling Tullförfaranden
Varor presenteras för Tullverket Godkänd tullbehandling Tillfälligt lager Frizon & frilager Återexport Förstöring Överlåtelse Tullförfaranden Import Export Transitering Tullförfaranden med ekonomisk verkan Temporär Import Tullager Aktiv förädling Passiv förädling Bearbetning under tullkontroll

9 Begränsad lagringstid
Tillfälligt lager Tillstånd för tidsbegränsad förvaring av oförtullade varor Begränsad lagringstid Hamnar 45 dgr. annars 20 dgr. Måste avslutas med godkänd tullbehandling

10 Godkänd tullbehandling
Anmäla varorna till ett godkänt tullförfarande Föra över varorna på ett Frizon / frilager Återexportera varorna ut från EU Anmäla varorna till förstöring Överlåta varorna till staten

11 Tullförfarande Import övergång till fri omsättning Export Transitering
Tullförfarande med ekonomisk verkan Temporär import Tullager Aktiv förädling Passiv förädling Bearbetning under tullkontroll

12 Övergång till fri omsättning
När alla importvillkor är uppfyllda och tull har betalats Importdeklaration, lämnas och klareras av Tullen Varornas status övergår till gemenskaps vara Importör kan fritt förfoga över varorna

13 skicka en vara till ett land utanför EU
Export skicka en vara till ett land utanför EU Exportdeklaration Exportföljedokument – EAD som skall presenteras för utfartstullkontoret Ansvarig: den som äger varorna vid exporttillfället

14 att flytta oförtullade varor inom/genom ett tullområde
Transitering att flytta oförtullade varor inom/genom ett tullområde T1:a eller T2:a Startas genom uppkoppling mot NCTS ATA-carnet Används i stället för tulldeklaration vid temporär import av yrkesutrustning, varuprover och varor för mässor och utställningar. Utfärdas av Handelskammaren TIR-carnet Används vid vägtransporter till eller från länder utanför EU och Efta, exempelvis till Ryssland och Ukraina. Utfärdas av Sveriges Åkeriföretag

15 Tullförfaranden med ekonomisk verkan
april 2017 Tullförfaranden med ekonomisk verkan Tullager Aktiv förädling Passiv förädling Temporär import Bearbetning under tullkontroll Kräver alltid tillstånd! Tullförfaranden med ekonomisk verkan är fördelaktigt i många sammanhang men kräver noggrann redovisning av den som har tillståndet. Man får helt eller delvis befrielse från tull och andra skatter så länge varorna är anmälda till förfarandet. Tullförfaranden med ekonomisk verkan kräver att man har tillstånd från tullverket Vi ska se vad de fem förfarandena innebär…….

16 Ansökan om tillstånd På särskild ansökningsblankett
april 2017 Ansökan om tillstånd På särskild ansökningsblankett  Gäller för flera sändningar, förutsättningar framgår av tillståndet Tillståndsnummer anges i deklaration Direkt i importdeklarationen enligt normal-förfarandet (direktförtullning) i vissa fall Gäller den specifika sändningen tullid = tillståndsnummer

17 Tillstånd för förvaring av oförtullade gods
Tullager Tillstånd för förvaring av oförtullade gods Allmänt - öppet för alla Privat - lagerhavaren bestämmer själv vems varor som skall lagras på lagret Typ A - allmänt Typ C - privat vanligast Typ D - privat varorna klassificeras vid uppläggningstillfället Typ E - privat Kontroll/redovisning görs bokföringsmässigt

18 Aktiv förädling Varorna importeras tillfälligt
april 2017 Aktiv förädling Varorna importeras tillfälligt Bearbetas eller repareras Återexporteras Två system - suspension - restitution Aktiv förädling kan användas om du vill importera en vara från tredjeland till EU tillfälligt för bearbetning eller reparation och därefter återexportera de förädlade produkterna. Det ska vara tullavgift på varorna (ej tullfritt enl. taxan eller urspr.intyg (med undantag för kvalitetssäkrade företag) Du kan få befrielse från importtullar. Varorna ska vara avsedda för återexport Tillstånd från tullverket krävs. Exempel 1: Volvo importerar delar från USA eller annat 3:e land för tillverkning av bilar. De exporterar de färdiga bilarna till USA. Exempel 2: Ett företag importerar en maskinen för att reparera den. Därefter skickar de den tillbaka till ägaren i tredjeland Man kan välja mellan 2 system: Restitutionssystemet Vid import betalar man tullavgifter som en ”vanlig” import, varan övergår till fri omsättning. Efter återexporten begär man återbetalning av importtullarna. (Förfarandet är tänkt att slopas i framtiden) Suspensionssystemet Vid importen betalar man inga tullavgifter. Företaget får ställa säkerhet för tull och andra skatter. (ev. kreditupplysning) Inom 30 dagar efter exporten lämnas avräkningsnotan till Tullverket med ett antal uppgifter om de exporterade varor och dess värde. Man får då tillbaka ev. ställd säkerhet. Grundregel – det måste utgå tull på varan!

19 Passiv förädling Varorna exporteras tillfälligt
april 2017 Passiv förädling Varorna exporteras tillfälligt Bearbetas eller repareras Återimporteras Passiv förädling innebär att du slipper helt eller delvis betala tull och andra skatter för varor som du återimporterar efter att de har bearbetats eller reparerats i ett land utanför EU. Exempel 1: Företaget Sko Design AB exporterar ett speciellt skinn som ska ingå i slutprodukten. Skorna tillverkas i t.ex. Kina. De återimporterar färdiga skor. Vid återimporten betalar företaget skillnadstull ~ tull på värdet av bearbetningen + ev. tillsatta material samt fraktkostnaderna. Exempel 2: lönsömnad, tyg skickas till 3:e land för att sy skjortor, kostymer e.t.c Tillstånd till passiv förädling måste man söka i förväg. Undantag - passiv förädling i samband med reparation kan sökas i exportdeklarationen.

20 Temporär import Varorna importeras tillfälligt
april 2017 Temporär import Varorna importeras tillfälligt Återexporteras i oförändrat skick Säkerhet kan behöva ställas Temporär import innebär att du importerar och använder icke-EU-varor tillfälligt för mässa, utställning, konserter m.m. Varorna får inte förändras under tiden de är anmälda till temporär import. Ingen bearbetning eller reparation är tillåten (normalt slitage o.k.) Varorna ska vara avsedda för återexport Du får helt eller delvis befrielse från tull och andra skatter Tullverket kan kräva säkerhet för tull och andra skatter (kontant el. bankgaranti) Tillstånd krävs. Tillståndet kan sökas i importdeklarationen Motsvarande gäller när man exporterar för mässa, utställning e.t.c. ATA-carnet är ett internationell, enhetligt utformat tulldokument. Det fungerar som tulldeklaration och ekonomisk säkerhet i ett och samma dokument. Syftet med ATA-carnet - att underlätta temporär import av varor från länder som ingår i ATA-conventionen (ATA är en förkortning av de franska och engelska uttrycken ”Admission Temporaire” och ”Temporary Admission”) Mer information om ATA-carnet kan man få hos Handelskammaren som utfärdar dessa.

21 Bearbetning under tullkontroll
april 2017 Bearbetning under tullkontroll Kan användas vid import av varor som skall bearbetas om tullsats för varan som skall bearbetas är högre än den slutliga produkten. Delar importeras Bearbetning genomförs Slutprodukten förtullas

22 Förfarandekoder

23 En fyrsiffrig kod som anger typ av förfarande
Förfarande koder En fyrsiffrig kod som anger typ av förfarande De två första siffrorna anger vilket förfarande som varan skall anmälas till De två sista representerar föregående förfarande

24 Förfarande koder - struktur
Permanent export Temporär export, avsedd att återinföras Återexport Fri omsättning (import) Temporär import, avsedd att återexporteras Återimport Uppläggning på tullager Bearbetning under tullkontroll

25 Förfarandekoder - Export
De vanligaste koderna är: Permanent export utan föregående förfarande Permanent export av varor som tidigare importerats - Temporär export för passiv förädling Temporär export - Återexport efter aktiv förädling Återexport efter temporär import

26 Förfarandekoder - Import
De vanligaste koderna är: Import till fri omsättning och fri konsumtion Import efter förvaring på tullager Temporär import Import av varor som tidigare exporterats permanent Återimport efter passiv förädling Återimport efter temporär export

27 Frihandel

28 Ursprung Med frihandels hänseende I statistiskt hänseende
Ligger till grund för vilken tullsats som skall betalas för varan, samt om det utgår ex. antidumpingtullar. Varan får sitt ursprung där den tillverkas / sätts ihop Med frihandels hänseende Ligger till grund för de regler som bestämmer om ursprungscertifikat får utfärdas för varan, vilket kan bidra till tullnedsättning. Ursprungsland för innehållet i varan styr om tillverkaren får utfärda ursprungscertifikat

29 Ursprungsregler Icke Preferentiella
Används vid tillämpning av regler för ex. restriktioner, sanktioner, handelsstatistik och ligger till grund för kvoter, licenser och antidumping. - Ger ingen förmånstull vid importen! Preferentiella Frihandelsavtal Ensidiga åtaganden Tullunionsavtal Förmånsbehandling = tullnedsättning Peter presenterar bilden Kurs 1 Ta upp licenser - Hur fungerar de? - Giltighet

30 Frihandelsavtal Ömsesidig förmåns-behandling vid import av varor med ursprung hos någon avtalspart. Ursprung inom EU eller EFTA EUR.1-certifikat

31 Frihandelsavtal Pan-Europa- Medelhavsområdet
Äldre regler i avtalen mellan EU och flera av medelhavsländerna EUR-MED-certifikat

32 Frihandelsavtal Fakturadeklaration
Ett ursprungsintyg för förmånsbehandling där exportören skriver en bestämd formulering direkt på exportfakturan. Värdegräns 6000 euro "Exportören av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung." (Ort och datum) (Namnteckning. Namnförtydligande)

33 Ensidiga förmånstaganden
Förmånsbehandling vid import av varor med ursprung i utvecklingsländer. GSP-certifikat

34 Tullunionsavtal Gemensam- yttre tullmur, tulltaxa och tullbestämmelser. Ingen tull debiteras på varor i fri omsättning. Handel med Turkiet ATR-certifikat

35 Förmånskod 100 normal tullsats 200 GSP
En kombination av tre siffror som deklareras i importdeklarationens fält 36 vid yrkande av förmånsbehandling. 100 normal tullsats 200 GSP 300 EUR1, EUR-MED el. fakt.-dekl. 400 ATR Dokumenttyp och certifikatnummer anges i fält 44

36 Utfärdande av ursprungsintyg
Exportören utfärdar ursprungsintyg om varan uppfyller villkoren. Helt framställd inom land eller område Genomgått tillräcklig bearbetning i ett land eller område

37 Klassificering

38 Klassificering Att bestämma rätt varunummer enligt tulltaxan
Varför är klassificeringen så viktig? Betalar rätt tull och annan skatt Importera och exportera varor enligt rätt bestämmelser Bidrar med korrekt handelsstatistik Undviker påföljder med ev. straffavgifter Ansvar för klassificering Importören eller exportören är alltid ansvarig för de uppgifter som lämnats till Tullverket.

39 Vad behövs för att klassificera?
Kunskap om varans beskaffenhet Information om varans material, innehåll osv. Produktblad Varuprov Tulltaxan Taric Söksystem, I pappersformat genom prenumeration

40 Varukod Skiftnyckel 8204 12 00 00 Kapitel (2) HS-nummer (4)
HS- undernummer (6) KN-nummer (8) Varukod (10)

41 Tulltaxans uppdelning
Avdelningar Kapitel HS-nummer HS-undernummer KN-nummer Varukoder

42 Kapiteluppdelning Efter material Efter förädlingsgrad
Plaster och plast varor kap. 39 Gummi och gummivaror kap. 40 Efter förädlingsgrad Järn och stål kap. 72 Varor av järn och stål kap. 73 Efter användningsområdet Verktyg av oädel metall kap. 82 Möbler m.m. kap. 94

43 Logisk ordningsföljd Obearbetade varor nämn eller inbegrips så tidigt
i tulltaxan som möjligt. Ju högre förädlingsgrad, desto högre tulltaxenummer Varubeskrivning Nr Förädling Bly Råmaterial Skrot av bly Obearbetad produkt Stång, profil Halvfabrikat Plåt, band Färdig vara Förpackning, tub Färdig vara

44 Att läsa tulltaxan Utgå från HS-numret
Jämför varubeskrivningarna på enstrecksnivå, och stanna vid lämplig beskrivning Jämför sedan varubeskrivningarna på tvåstrecksnivå, om sådan nivå existerar. Fortsätt tills det inte finns några undernivåer efter ditt val.

45 Semikolon ; Om det finns ett semikolon i en rubrik innebär det att fler varor omfattas av varukoden. 8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor tillhylsnycklar, med eller utan handtag - Skruvnycklar och skiftnycklar - - Skruvnycklar - - Skiftnycklar - Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag

46 Grunden som styr Allmänna bestämmelser Anmärkningar
Hjälper dig om varorna ….. Inte är kompletta eller färdigbearbetade Består av eller är sammansatta av olika ämnen Antingen är isärtagna eller inte hopsatta Består av varor i form av satser Anmärkningar Finns i början av varje avdelning och kapitel och tar upp: Undantag Begränsningar Utökningar Förklaringar

47 Allmänna bestämmelser
1 – Grundregel Varubeskrivning i tulltaxenummet (4 ställig nivå) tillsammans med Anmärkningarna till respektive avdelning eller kapitel avgör klassificeringen i första hand OBS! Rubrikerna är endast vägledande: Ex. Köksstol av trä Kapitel 44, Varor av trä Kapitel 94, Möbler Anneli presenterar bilden

48 Allmänna bestämmelser
Regel 2 Inkompletta varor (har varans huvudsakliga karaktär) och varor i delar (avsedda att sättas ihop) Klassificeras som komplett vara Cykel i delar Varor av ett visst material eller ämne (även blandade) Klassificeras efter dominerande material eller ämne. T-shirt av 75% bomull och 25% polyester Anneli presenterar bilden

49 Allmänna bestämmelser
Regel 3 - Om två eller flera tulltaxenr. kan komma i fråga: A Den mest specificerade varubeskrivningen Elektrisk rakapparat 8510 ”Rakapparater och hårklippningsmaskiner” 8509 ”Elektromekaniska hushållsapparater” B Huvudsaklig karaktär (ex. volym, kvantitet, kvalitet, vikt, värde) Schweizisk armékniv Huvudsaklig karaktär - Kniv C Sista numret i tulltaxan Tyg 50% bomull och 50% polyester - Polyester Peter presenterar bilden

50 Allmänna bestämmelser
Regel 4 – Klassificering av närmast liknande vara Regel 5 – Varor tillsammans med förvarings och förpackningsartiklar A Fodral, etuier och väskor innehållande annan vara, klassificeras med varan artikeln förvarar. Ex. Set om kamera med tillhörande kameraväska B Förpackningsmaterial och förpackningar klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga Ex. Teburk av silver innehållande te Peter presenterar bilden

51 Andra hjälpmedel Taric Söksystem Förklarande anmärkningar till HS
Förklarande anmärkningar till KN Tullsvar Varuhandbok II (VHBII) BKB, bindande klassificeringsbesked Anneli presenterar bilden

52 Taric - www.tullverket.se

53 Tullvärde

54 Valutakurs Tullvärde och beskattningsvärde skall i deklarationen redovisas i svenska kronor Taxebestämmande dag styr kursen som hämtas i lista på Tullverkets hemsida Vid uträkning av fakturapris utställt i EUR skall kursen för EUC användas

55 Leveransvillkor Leveransklausulerna anger vissa överenskomna villkor i köpeavtalet som till exempel hur transportkostnader, risken och hur ansvar för export- och importklarering fördelas mellan köpare och säljare. Incoterms 2010 är en sammanställning av i nuläget 11 olika leveransvillkor. Ges ut av ICC, internationella handels-kammaren och innehåller internationella standardiserade avtalsbegrepp.

56 Tullvärde Grund för beräkning av tullkostnad
Det värde som ligger till grund för avgifterna som skall betalas för sändningen. Grund för beräkning av tullkostnad Del av grund för beräkning av moms Statistiskt värde till SCB

57 Hur beräknas tullvärde?
Transaktionsvärde + Kostnader som skall läggas till som 3:e landsfrakt, försäkring, hantering m.m. - Kostnader som kan dras av som fraktkostnad i EU, kassarabatt m.m. = Tullvärde

58 Inköpspriset enligt fakturan från leverantör
Transaktionsvärde Inköpspriset enligt fakturan från leverantör Villkor: Äganderätten av varorna Använda varorna utan begränsningar Pris som inte är beroende av villkor Vinst vid vidareförsäljning inte övergår till säljaren Oberoende ställning till säljaren

59 Transaktionsvärde Om villkor ej är uppfyllda används:
Tullvärde för identiska varor Tullvärde för liknande varor Tullvärde beräknat på försäljningspris i EU Produktionsvärdet av slutlig produkt

60 Tillägg vid beräkning av tullvärde
Fraktkostnad fram till EU:s gräns Försäkringskostnad Kostnad för lastning & lossning Provisioner (undantag inköpsprovisioner och mäklar arvoden) Emballagekostnader Royaltier och licensavgfter Ev. materialkostnader Verktygskostnader Konstruktions- och utvecklingsarbete i 3:e land

61 Avdrag från fakturapriset
Ev. tull/skatt/avgifter som betalats i EU Fraktkostnad inom EU Kostnad för konstruktion, uppförande, sammansättning, underhåll el. dyl. som görs efter importtillfället Vissa räntekostnader Kostnad för rätten att reproducera, distribuera eller återförsälja de importerade varorna i EU Inköpsprovisioner Vissa rabatter (kassa-, kvantitet-, bonus-, introduktions- & återförsäljarrabatt)

62 Flygfraktsreducering
Tillämpningskodex bilaga 25 Procentandel av flygtransportkostnaderna som skall inbegripas i tullvärdet vid ankomst Resten av kostnaden för flygtransporten skall läggas på beskattningsvärdet

63 Beskattningsvärde Betalas till Tullverket vid importtillfället
Det värde som ligger till grund för momskostnaden som skall betalas för sändningen. Betalas till Tullverket vid importtillfället Dras av i momsdeklarationen Olika skattesatser 6% Böcker, tidningar, musiknoter, kartor m.m. 12% Livsmedel & konstverk 25% övriga varor

64 Hur beräknas beskattningsvärde?
Transaktionsvärde + Tullkostnad, ev. andra avgifter & skatter Fraktkostnad inom EU = Beskattningsvärde

65 Tullvärdedeklaration
Deklaration som upprättas separat för varor där: Tullvärdet överstiger SEK Tullkostand utgår Kommersiell import Generell TVD kan lämnas efter tillstånd

66 Import

67 Vad ska jag tänka på innan jag importerar?
april 2017 Vad ska jag tänka på innan jag importerar? Hur klassificeras varan Ska jag betala tull och moms Kan jag få ursprungsintyg? Krävs det tillstånd?

68 Deklaration Importdeklaration skall presenteras för Tullen för klarering innan godset kan tas i bruk Avgifterna betalas: Kontant Tullräkning Genom Ombud

69 Den dag tulldeklaration presenteras för Tullverket
Taxebestämmande dag Den dag tulldeklaration presenteras för Tullverket över disk elektroniskt Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

70 Avgifter Tullavgiften beräknas utifrån tullvärdet Moms beräknas utifrån beskattningsvärdet A % B % 37 500

71 Grundregel – tull och moms skall betalas
april 2017 Grundregel – tull och moms skall betalas Exempel på undantag tullkostnad: Lågvärde - värdegräns 1400 kr Varuprover - ej komplett vara Returvaror - tullid på tidigare export måste finnas Exempel på undantag moms: Utländska periodiska publikationer   Returvaror – om det är samma ägare som återimporterar & hänvisning till exporttullid finns Exempel på undantag tull och moms: Avgifter för tull och moms understiger tillsammans 100 kr Gäller inte för: Alkohol Tobak & Parfym Momsbefrielse medges för postorderförsändelser som innehåller utländska periodiska publikationer   försändelser som inte är postorderförsändelse (under förutsättning att varuvärdet inte överstiger 300 kronor. Om varuvärdet överstiger 300 kronor ska moms betalas för hela varans värde, inklusive frakt och försäkring). För andra postorderförsändelser än sådana som innehåller utländska periodiska publikationer medges inte momsbefrielse. Med postorderförsäljning menas till exempel att du har beställt varan per post, telefon eller internet. En försändelse blir avgiftsbefriad om den sammanlagda summan för tull, moms och annan skatt understiger 100 kronor. Befrielsen gäller inte för: alkoholhaltiga drycker tobak eller tobaksvaror. Försändelsen får inte heller vara en postorderförsändelse, såvida inte den består av utländska periodiska publikationer. Med postorderförsäljning menas till exempel att du har beställt varan per post, telefon eller internet.

72 Tullverket är tillsynsmyndighet
Kemikalie inspektionen Kommerskollegium Läkemedelsverket Polisen Skatteverket Statens folkhälsoinstitut Strålsäkerhetsmyndigheten

73 Styrkande handlingar vid import
april 2017 Styrkande handlingar vid import Faktura Fraktdokument Ev. Intyg som medför förmånsbehandling Ev. Importlicens Ev. Tullvärdedeklaration m.m. Styrkande handlingar är dokument (till exempel fakturor och ursprungsintyg) som visar att uppgifterna i din deklaration är riktiga. Om du lämnar din deklaration elektroniskt sparar du de styrkande handlingarna själv. Du måste spara handlingarna för att på begäran kunna visa upp dem. OM SÅ BEHÖVS Ursprungsintyg Importlicens: om så krävs framgår detta av varukoden Tullvärdedeklaration: Då tullvärdet för sändningen överstiger kronor och det utgår tull för varorna Transport- och försäkringshandlingar

74 Förenklat deklarationsförfarande
”Hemtagning” Lämnas i två steg: Steg 1 – Alla uppgifter utom varukod & avgifter Steg 2 - Kompletterande uppgifter Skall lämnas inom 11 dagar vid elektronisk uppgiftslämning, eller inom 10 dagar på blankett Tillstånd krävs – förutsättning Kredittillstånd

75 Debiteras av Tullen om deklaration inte inlämnas i tid.
Förseningsavgift Debiteras av Tullen om deklaration inte inlämnas i tid. Underrättelse om förseningsavgift = 400 SEK Påminnelse om förseningsavgift = 800 SEK Tulldeklaration måste lämnas inom 24 dagar efter utlämning, om så inte görs upprättas : vitesföreläggande & skönstullstaxering

76 Tulltillägg 20% på tullavgifter och andra skatter 10% på moms
Sanktionsavgift som Tullverket debiterar vid upptäckt av undanhållna avgifter 20% på tullavgifter och andra skatter 10% på moms Undantag: Uppenbara fel Självrättelse innan Tullen upptäckt felet

77 Omprövning Kan ej lämnas efter påbörjad tullrevision
Typ av deklaration som skickas för att rätta felaktigt avlämnade uppgifter återbetalning av tullavgift från TV tilläggsdebitering av både tull och moms till TV Kan ej lämnas efter påbörjad tullrevision

78 Export

79 Vad ska jag tänka på innan jag exporterar?
april 2017 Vad ska jag tänka på innan jag exporterar? Hur klassificeras varan Är varan belagd med exporttull? Kan jag utfärda ett ursprungsintyg? Krävs det tillstånd?

80 Var ska exportdeklarationen lämnas?
Huvudregeln - till det tullkontor: där exportören är etablerad där varorna packas och lastas för export Undantag Administrativa skäl - öppettider Välgrundade och styrkta skäl - omväg En exportsändning med ett värde av högst 3000 euro Godkänd exportör

81 Export- och utfartstullkontor
Exporttullkontor Tar emot och godkänner deklarationen Utfartstullkontor Kontrollerar att varan lämnar EU - EAD uppvisas Exporttullkontor är - det tullkontor som är ansvarig för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas och lastas för export. - det tullkontor som tar emot exportdeklarationen, godkänner och klarerar den. Utfartstullkontor är i regel är det sista tullkontoret genom vilket varorna fysiskt lämnar EU vid yttre gränsen För varor som transporteras med järnväg, post, flyg eller båt - det tullkontor på den plats där järnvägsbolag, postmyndighet, flygbolag, rederier tar över varorna för att med ett enda transportavtal transportera dem ut ur EU Utfartstullkontoret förvissar sig om att de varorna som passerar gränsen överensstämmer med dem som deklarerats vid exporttullkontoret Utfartstullkontoret är det enda tullkontor som kan ge bevis på att varorna verkligen har lämnat EU (exportbevis). En svensk export till Ryssland på lastbil exportklareras alltså vid ett tullkontor i Sverige men exporten är inte avslutad förrän varorna passerar ut via ett utfartstullkontor vid EU:s yttre gräns t.ex. finsk-ryska gränsen. Numera ska utfartstullkontoret i kodform anges i exportdeklarationen, se Tullkontorslistan via TARIC. Orsaken är att uppgiften tas in i ECS, EU:s exportkontrollsystem och utfartstullkontoret meddelas i förväg att varor är på väg. EU:s gräns

82 Föranmälan Föranmälan av varor är ett elektroniskt meddelande som skall skickas till Tullen en viss tid innan varor förs in till eller ut från EU. Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan. SJÖ - Container 24 tim innan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU SJÖ - Bulk/parti 4 tim innan fartyget lämnar sista hamn i EU FLYG 30 min före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU VÄG 1 tim före avgång från utfartstullkontoret JÄRNVÄG 2 tim

83 Export restriktioner Jordbruksprodukter Krigsmateriel
Produkter med dubbla användningsområden Kulturföremål Radioaktivt avfall Köldmedier CITES – utrotningshotade djur och växter och varor därav

84 Bevis på att vara fysiskt passerat ut ur EU
Exportbevis Bevis på att vara fysiskt passerat ut ur EU Krävs vid redovisning av återexport efter förfaranden med ekonomisk verkan Begäran görs i fältet Särskilda upplysningar med koden och görs av utfartstullkontoret För vissa exportsändningar behöver exportören ett bevis på att varorna lämnat EU:s tullområde. Exportbevis kan man behöva om man vill bevisa att varan har återexporterats (särskilt vid ekonomiska förfaranden). Detta gör man genom att skriva koden i fält 44 i ED. Vid indirekta exporter skickas ett stämplat exportföljedokument till exportören som bevis och vid direkta exporter lämnas en stämplad utskrift tillbaka till transportören vid gränsen. Det är fr.o.m. 1 januari 2010 tänkt att fungera så att attesterna kommer att skickas automatiskt och elektroniskt direkt till exportörerna.

85 Transitering

86 Typ av transitering  EU medlems-stater  EFTA länder  (TIR) länder

87 Tullstatus och typ av transitering
T1:a används för: Varor som har ej är gemenskapsvara dvs oförtullad T2:a används vid: Transitering av gemenskapsvara dvs förtullad eller producerad inom EU TIR-carnet Används för övriga länder som är anslutna till TIR- konventionen

88 Förfarande vid start av transitering
Normalförfarande Varorna skall visas för tullen Transitering startas av Tullen över disk och följedokument erhålls Förenklat förfarande Krav: TVGAT tillstånd Transitering startas direkt från tullager/tillfälligt lager, följedokument skrivs ut direkt

89 Godkänd avsändare -TVGAT
Tillstånd att starta transitering utan att besöka tullexpedition Förutsättningar för tillstånd: elektronisk uppgiftslämning via NCTS, New Computerised Transit System, samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet redovisa godshanteringen i efterhand.

90 Säkerhet Huvudansvarig för transitering ställer säkerhet
Kontant deposition Individuell säkerhet (tex. bank går i bogen för enstaka transitering) Samlad säkerhet OBS! Särskilda regler gäller för känsliga varor och framgår av bilaga 44C (kött, socker, sprit & tobak)

91 den som ställer säkerheten
Huvudansvarig den som ställer säkerheten Ansvarar för att transiteringen avslutas korrekt - Inom tidsfristen - i oförändrat skick och obruten försegling - Att bestämd färdväg följs Ansvarar för att tull och avgifter betalas om transiteringen inte avslutats korrekt

92 Uppgifter i transitering
Avgångstullkontor Där transiteringen startas Bestämmelsetullkontor Där transiteringen ska avslutas, dvs. dit den är ställd Transittullkontor Första tullkontoret efter gränspassagen

93 Förfarande vid avslut av transitering
Normalförfarande Varorna skall visas för tullen Transitering avslutas av Tullen över disk mot annan godkänd tullbehandling, ex DF , eller direktuppläggning Förenklat förfarande Krav: TVGMT tillstånd Transitering ankomst- registreras, får lossningsmedgivande via NCTS innan avslutning.

94 Godkänd mottagare -TVGMT
Tillstånd att avsluta transitering utan att besöka tullexpedition Förutsättningar för tillstånd: Tillgång till NCTS, även via ombud Tillstånd till: tullager tillfälligt lager, eller till ett Lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning

95 Registrering i NCTS vid avslut
När transport ankommer lagret skickas meddelande om ankomstregistrering via NCTS När lossningsmedgivande erhålls får ev. plomber brytas och lossning påbörjas Lossningsresultat registreras och skickas Godset läggs upp på tullager

96 Tullager

97 Obegränsad lagringstid
Tullager Obegränsad lagringstid Måste avslutas med godkänd tullbehandling: Uppläggning på tullager transitering förtullning återexport förstöring eller överlåtelse

98 Allt god som läggs upp och tas ut från lagret skall
Lagerredovisning Allt god som läggs upp och tas ut från lagret skall bokföras i journal. Varje upplagd sändning tilldelas ett unikt inkommande godsjournalsnummer (IG-nr). Notering om uppläggning Utlämningssedel Notering om tullid eller motsvarande i lagerbokföring

99 Hantering på tullager Framgår av tillståndet för tullager.
Vanlig form av hantering, såsom ompackning, etikettering eller rengöring är en vanlig form som kan tillåtas efter ansökan. Tillämpningskodex Bilaga 72 Varorna får aldrig visas för försäljning under lagringstiden.

100 Lagerhavaren är skyldig att inventera sitt lager
Inventering Lagerhavaren är skyldig att inventera sitt lager minst en gång om året. Tidpunkt för inventering skall meddelas TV i god tid Protokoll för inventeringen skall skrivas under av ansvarig på lagret och skickas till Tullverket. Om gods saknas vid inventeringen skall självrättelse på saknat gods lämnas till TV omgående, om för mkt gods påträffas skall detta läggas upp som oförtullat.

101 Lycka till! Anneli Lindqvist
Electronic Custom Support AB Fotebäcksgatan 3|  ED Tel:


Ladda ner ppt "Yrkeshögskolan Norrköping"

Liknande presentationer


Google-annonser