Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tullhantering Yrkeshögskolan Norrköping 2013-04-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tullhantering Yrkeshögskolan Norrköping 2013-04-04."— Presentationens avskrift:

1 Tullhantering Yrkeshögskolan Norrköping 2013-04-04

2 Kursens omfattning • Inledning/begrepp • Tullprocedur • Förfarandekoder • Frihandel • Klassificering • Tullvärde • Import & export • Transitering & tullager

3 EU EU-land 27 medlemsländer Gemensam tullagstiftning och tulltaxa Tredjeland Alla andra länder utanför EU

4 Redovisning av statistik Handel mellan EU och tredjeland • Import • Export Statistik lämnas i tulldeklaration till Tullverket Handel mellan EU-länder • Införsel (<4,5 milj./år) • Utförsel (<2,2 milj./år) Statistik redovisas genom intrastat till Statistiska centralbyrån

5 Tullagstiftning • Tullkodex • Tillämpningskodex • Tullag • Tullförordning • Tullordning • Tullfrihetslagstiftning • Mervärdesskattelag

6 EORI-nummer Economic Operator Registration and Identification EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tull relaterad verksamhet inom EU, exempelvis import från och export till land utanför EU. Det finns i Sverige bara tre undantag från krav på EORI-nummer: • Privatpersoner som enbart importerar/exporterar varor för eget bruk. • Ekonomiska aktörer etablerade i ett land utanför EU som importerar varor temporärt. • Återexport efter aktiv förädling, temporär import eller tullager

7 Tullproceduren

8 Varor presenteras för Tullverket Tillfälligt lager Godkänd tullbehandling Tullförfaranden Tullförfaranden med ekonomisk verkan ÅterexportFörstöringÖverlåtelseFrizon & frilager TransiteringExport Import Temporär Import Bearbetning under tullkontroll Passiv förädling TullagerAktiv förädling

9 Tillfälligt lager Tillstånd för tidsbegränsad förvaring av oförtullade varor Begränsad lagringstid • Hamnar 45 dgr. • annars 20 dgr. Måste avslutas med godkänd tullbehandling

10 Godkänd tullbehandling • Anmäla varorna till ett godkänt tullförfarande • Föra över varorna på ett Frizon / frilager • Återexportera varorna ut från EU • Anmäla varorna till förstöring • Överlåta varorna till staten

11 Tullförfarande • Import övergång till fri omsättning • Export • Transitering • Tullförfarande med ekonomisk verkan – Temporär import – Tullager – Aktiv förädling – Passiv förädling – Bearbetning under tullkontroll

12 Övergång till fri omsättning När alla importvillkor är uppfyllda och tull har betalats Importdeklaration, lämnas och klareras av Tullen – Varornas status övergår till gemenskaps vara – Importör kan fritt förfoga över varorna

13 Export skicka en vara till ett land utanför EU • Exportdeklaration • Exportföljedokument – EAD som skall presenteras för utfartstullkontoret Ansvarig: den som äger varorna vid exporttillfället

14 Transitering att flytta oförtullade varor inom/genom ett tullområde • T1:a eller T2:a – Startas genom uppkoppling mot NCTS • ATA-carnet – Används i stället för tulldeklaration vid temporär import av yrkesutrustning, varuprover och varor för mässor och utställningar. Utfärdas av Handelskammaren • TIR-carnet – Används vid vägtransporter till eller från länder utanför EU och Efta, exempelvis till Ryssland och Ukraina. Utfärdas av Sveriges Åkeriföretag

15 Tullförfaranden med ekonomisk verkan Tullager Aktiv förädling Passiv förädling Temporär import Bearbetning under tullkontroll Kräver alltid tillstånd!

16 Ansökan om tillstånd • På särskild ansökningsblankett Gäller för flera sändningar, förutsättningar framgår av tillståndet Tillståndsnummer anges i deklaration • Direkt i importdeklarationen enligt normal- förfarandet (direktförtullning) i vissa fall Gäller den specifika sändningen tullid = tillståndsnummer

17 Tullager Tillstånd för förvaring av oförtullade gods Allmänt - öppet för alla Privat - lagerhavaren bestämmer själv vems varor som skall lagras på lagret Typ A - allmänt Typ C -privatvanligast Typ D - privatvarorna klassificeras vid uppläggningstillfället Typ E - privatKontroll/redovisning görs bokföringsmässigt

18 Aktiv förädling • Varorna importeras tillfälligt • Bearbetas eller repareras • Återexporteras • Två system - suspension - restitution Grundregel – det måste utgå tull på varan!

19 Passiv förädling • Varorna exporteras tillfälligt • Bearbetas eller repareras • Återimporteras

20 Temporär import • Varorna importeras tillfälligt • Återexporteras i oförändrat skick • Säkerhet kan behöva ställas

21 Bearbetning under tullkontroll Kan användas vid import av varor som skall bearbetas om tullsats för varan som skall bearbetas är högre än den slutliga produkten. 1.Delar importeras 2.Bearbetning genomförs 3.Slutprodukten förtullas

22 Förfarandekoder

23 En fyrsiffrig kod som anger typ av förfarande De två första siffrorna anger vilket förfarande som varan skall anmälas till De två sista representerar föregående förfarande

24 Förfarande koder - struktur 1Permanent export 2Temporär export, avsedd att återinföras 3Återexport 4Fri omsättning (import) 5Temporär import, avsedd att återexporteras 6Återimport 7Uppläggning på tullager 8Bearbetning under tullkontroll

25 Förfarandekoder - Export De vanligaste koderna är: 1000- Permanent export utan föregående förfarande 1040- Permanent export av varor som tidigare importerats 2100 - Temporär export för passiv förädling 2300- Temporär export 3151 - Återexport efter aktiv förädling 3153- Återexport efter temporär import

26 Förfarandekoder - Import De vanligaste koderna är: 4000- Import till fri omsättning och fri konsumtion 4071- Import efter förvaring på tullager 5300- Temporär import 6110- Import av varor som tidigare exporterats permanent 6121- Återimport efter passiv förädling 6123- Återimport efter temporär export

27 Frihandel

28 Ursprung I statistiskt hänseende Ligger till grund för vilken tullsats som skall betalas för varan, samt om det utgår ex. antidumpingtullar. Varan får sitt ursprung där den tillverkas / sätts ihop Med frihandels hänseende Ligger till grund för de regler som bestämmer om ursprungscertifikat får utfärdas för varan, vilket kan bidra till tullnedsättning. Ursprungsland för innehållet i varan styr om tillverkaren får utfärda ursprungscertifikat

29 Ursprungsregler Icke Preferentiella Används vid tillämpning av regler för ex. restriktioner, sanktioner, handelsstatistik och ligger till grund för kvoter, licenser och antidumping. - Ger ingen förmånstull vid importen! Preferentiella • Frihandelsavtal • Ensidiga åtaganden • Tullunionsavtal Förmånsbehandling = tullnedsättning

30 Frihandelsavtal Ömsesidig förmåns- behandling vid import av varor med ursprung hos någon avtalspart. Ursprung inom EU eller EFTA EUR.1-certifikat

31 Frihandelsavtal Pan-Europa- Medelhavsområdet Äldre regler i avtalen mellan EU och flera av medelhavsländerna EUR-MED-certifikat

32 Frihandelsavtal Fakturadeklaration Ett ursprungsintyg för förmånsbehandling där exportören skriver en bestämd formulering direkt på exportfakturan. Värdegräns 6000 euro "Exportören av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung."......................... (Ort och datum)......................... (Namnteckning. Namnförtydligande)

33 Ensidiga förmånstaganden Förmånsbehandling vid import av varor med ursprung i utvecklingsländer. GSP-certifikat

34 Tullunionsavtal Gemensam- yttre tullmur, tulltaxa och tullbestämmelser. Ingen tull debiteras på varor i fri omsättning. Handel med Turkiet ATR-certifikat

35 Förmånskod En kombination av tre siffror som deklareras i importdeklarationens fält 36 vid yrkande av förmånsbehandling. 100normal tullsats 200GSP 300EUR1, EUR-MED el. fakt.-dekl. 400ATR Dokumenttyp och certifikatnummer anges i fält 44

36 Utfärdande av ursprungsintyg Exportören utfärdar ursprungsintyg om varan uppfyller villkoren. • Helt framställd inom land eller område • Genomgått tillräcklig bearbetning i ett land eller område

37 Klassificering

38 Att bestämma rätt varunummer enligt tulltaxan Varför är klassificeringen så viktig? • Betalar rätt tull och annan skatt • Importera och exportera varor enligt rätt bestämmelser • Bidrar med korrekt handelsstatistik • Undviker påföljder med ev. straffavgifter Ansvar för klassificering Importören eller exportören är alltid ansvarig för de uppgifter som lämnats till Tullverket.

39 Vad behövs för att klassificera? • Kunskap om varans beskaffenhet - Information om varans material, innehåll osv. - Produktblad - Varuprov • Tulltaxan - Taric Söksystem, www.tullverket.sewww.tullverket.se - I pappersformat genom prenumeration

40 Varukod Skiftnyckel 8204 12 00 00 Kapitel (2) HS-nummer (4) HS- undernummer (6) KN-nummer (8) Varukod (10)

41 Tulltaxans uppdelning 21 Avdelningar 96 Kapitel 1 200 HS-nummer 5 000 HS-undernummer 9 725 KN-nummer 11 600 Varukoder

42 Kapiteluppdelning Efter material - Plaster och plast varorkap. 39 - Gummi och gummivarorkap. 40 Efter förädlingsgrad - Järn och stålkap. 72 - Varor av järn och stålkap. 73 Efter användningsområdet - Verktyg av oädel metall kap. 82 - Möbler m.m.kap. 94

43 Logisk ordningsföljd Obearbetade varor nämn eller inbegrips så tidigt i tulltaxan som möjligt. Ju högre förädlingsgrad, desto högre tulltaxenummer Varubeskrivning Nr Förädling • Bly 7801 Råmaterial • Skrot av bly 7802 Obearbetad produkt • Stång, profil 7803 Halvfabrikat • Plåt, band 7804 Färdig vara • Förpackning, tub 7806 Färdig vara

44 Att läsa tulltaxan 1.Utgå från HS-numret 2.Jämför varubeskrivningarna på enstrecksnivå, och stanna vid lämplig beskrivning 3.Jämför sedan varubeskrivningarna på tvåstrecksnivå, om sådan nivå existerar. 4.Fortsätt tills det inte finns några undernivåer efter ditt val.

45 Semikolon Om det finns ett semikolon i en rubrik innebär det att fler varor omfattas av varukoden. 8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor tillhylsnycklar, med eller utan handtag - Skruvnycklar och skiftnycklar - - Skruvnycklar - - Skiftnycklar - Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag ;

46 Grunden som styr Allmänna bestämmelser Hjälper dig om varorna ….. • Inte är kompletta eller färdigbearbetade • Består av eller är sammansatta av olika ämnen • Antingen är isärtagna eller inte hopsatta • Består av varor i form av satser Anmärkningar Finns i början av varje avdelning och kapitel och tar upp: • Undantag • Begränsningar • Utökningar • Förklaringar

47 Allmänna bestämmelser 1 – Grundregel Varubeskrivning i tulltaxenummet (4 ställig nivå) tillsammans med Anmärkningarna till respektive avdelning eller kapitel avgör klassificeringen i första hand OBS! Rubrikerna är endast vägledande: Ex. Köksstol av trä Kapitel 44,Varor av trä Kapitel 94,Möbler

48 Allmänna bestämmelser Regel 2 Inkompletta varor (har varans huvudsakliga karaktär) och varor i delar (avsedda att sättas ihop) Klassificeras som komplett vara Cykel i delar Varor av ett visst material eller ämne (även blandade) Klassificeras efter dominerande material eller ämne. T-shirt av 75% bomull och 25% polyester

49 Regel 3 - Om två eller flera tulltaxenr. kan komma i fråga: ADen mest specificerade varubeskrivningen Elektrisk rakapparat 8510”Rakapparater och hårklippningsmaskiner” 8509 ”Elektromekaniska hushållsapparater” B Huvudsaklig karaktär (ex. volym, kvantitet, kvalitet, vikt, värde) Schweizisk armékniv Huvudsaklig karaktär - Kniv C Sista numret i tulltaxan Tyg 50% bomull och 50% polyester - Polyester Allmänna bestämmelser

50 Regel 4 – Klassificering av närmast liknande vara Regel 5 – Varor tillsammans med förvarings och förpackningsartiklar AFodral, etuier och väskor innehållande annan vara, klassificeras med varan artikeln förvarar. Ex. Set om kamera med tillhörande kameraväska BFörpackningsmaterial och förpackningar klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga Ex. Teburk av silver innehållande te Allmänna bestämmelser

51 Andra hjälpmedel • Taric Söksystem • Förklarande anmärkningar till HS • Förklarande anmärkningar till KN • Tullsvar 0771-520 520 • Varuhandbok II(VHBII) • BKB, bindande klassificeringsbesked

52 Taric - www.tullverket.se

53 Tullvärde

54 Valutakurs Tullvärde och beskattningsvärde skall i deklarationen redovisas i svenska kronor Taxebestämmande dag styr kursen som hämtas i lista på Tullverkets hemsida Vid uträkning av fakturapris utställt i EUR skall kursen för EUC användas

55 Leveransvillkor Leveransklausulerna anger vissa överenskomna villkor i köpeavtalet som till exempel hur transportkostnader, risken och hur ansvar för export- och importklarering fördelas mellan köpare och säljare. • Incoterms 2010 är en sammanställning av i nuläget 11 olika leveransvillkor. • Ges ut av ICC, internationella handels-kammaren och innehåller internationella standardiserade avtalsbegrepp.

56 Tullvärde Det värde som ligger till grund för avgifterna som skall betalas för sändningen. Grund för beräkning av tullkostnad Del av grund för beräkning av moms Statistiskt värde till SCB

57 Hur beräknas tullvärde? Transaktionsvärde + Kostnader som skall läggas till som 3:e landsfrakt, försäkring, hantering m.m. - Kostnader som kan dras av som fraktkostnad i EU, kassarabatt m.m. = Tullvärde

58 Transaktionsvärde Inköpspriset enligt fakturan från leverantör Villkor: • Äganderätten av varorna • Använda varorna utan begränsningar • Pris som inte är beroende av villkor • Vinst vid vidareförsäljning inte övergår till säljaren • Oberoende ställning till säljaren

59 Transaktionsvärde Om villkor ej är uppfyllda används: 1.Tullvärde för identiska varor 2.Tullvärde för liknande varor 3.Tullvärde beräknat på försäljningspris i EU 4.Produktionsvärdet av slutlig produkt

60 Tillägg vid beräkning av tullvärde • Fraktkostnad fram till EU:s gräns • Försäkringskostnad • Kostnad för lastning & lossning • Provisioner (undantag inköpsprovisioner och mäklar arvoden) • Emballagekostnader • Royaltier och licensavgfter • Ev. materialkostnader • Verktygskostnader • Konstruktions- och utvecklingsarbete i 3:e land

61 Avdrag från fakturapriset • Ev. tull/skatt/avgifter som betalats i EU • Fraktkostnad inom EU • Kostnad för konstruktion, uppförande, sammansättning, underhåll el. dyl. som görs efter importtillfället • Vissa räntekostnader • Kostnad för rätten att reproducera, distribuera eller återförsälja de importerade varorna i EU • Inköpsprovisioner • Vissa rabatter ( kassa-, kvantitet-, bonus-, introduktions- & återförsäljarrabatt)

62 Flygfraktsreducering Tillämpningskodex bilaga 25 Procentandel av flygtransportkostnaderna som skall inbegripas i tullvärdet vid ankomst Resten av kostnaden för flygtransporten skall läggas på beskattningsvärdet

63 Beskattningsvärde Det värde som ligger till grund för momskostnaden som skall betalas för sändningen. Betalas till Tullverket vid importtillfället Dras av i momsdeklarationen Olika skattesatser • 6% Böcker, tidningar, musiknoter, kartor m.m. • 12% Livsmedel & konstverk • 25% övriga varor

64 Hur beräknas beskattningsvärde? Transaktionsvärde + Tullkostnad, ev. andra avgifter & skatter + Fraktkostnad inom EU = Beskattningsvärde

65 Tullvärdedeklaration Deklaration som upprättas separat för varor där: • Tullvärdet överstiger 102 400 SEK • Tullkostand utgår • Kommersiell import Generell TVD kan lämnas efter tillstånd

66 Import

67 Vad ska jag tänka på innan jag importerar? • Hur klassificeras varan • Ska jag betala tull och moms • Kan jag få ursprungsintyg? • Krävs det tillstånd?

68 Deklaration Importdeklaration skall presenteras för Tullen för klarering innan godset kan tas i bruk Avgifterna betalas: • Kontant • Tullräkning • Genom Ombud

69 Taxebestämmande dag Den dag tulldeklaration presenteras för Tullverket • över disk • elektroniskt Taxebestämmande dag styr vilka bestämmelser som gäller för tullförfarandet, till exempel tullsatser och restriktioner.

70 Avgifter Tullavgiften beräknas utifrån tullvärdet Moms beräknas utifrån beskattningsvärdet A00100 000 10 % 10 000 B00110 000 25 % 27 500 37 500

71 Grundregel – tull och moms skall betalas Exempel på undantag tullkostnad: Lågvärde - värdegräns 1400 kr Varuprover - ej komplett vara Returvaror - tullid på tidigare export måste finnas Exempel på undantag moms: Utländska periodiska publikationer Returvaror – om det är samma ägare som återimporterar & hänvisning till exporttullid finns Exempel på undantag tull och moms: Avgifter för tull och moms understiger tillsammans 100 kr Gäller inte för: Alkohol Tobak & Parfym

72 Tullverket är tillsynsmyndighet • Kemikalie inspektionen • Kommerskollegium • Läkemedelsverket • Polisen • Skatteverket • Statens folkhälsoinstitut • Strålsäkerhetsmyndigheten

73 Styrkande handlingar vid import • Faktura • Fraktdokument • Ev. Intyg som medför förmånsbehandling • Ev. Importlicens • Ev. Tullvärdedeklaration • m.m.

74 Förenklat deklarationsförfarande ”Hemtagning” Lämnas i två steg: Steg 1 – Alla uppgifter utom varukod & avgifter Steg 2 - Kompletterande uppgifter Skall lämnas inom 11 dagar vid elektronisk uppgiftslämning, eller inom 10 dagar på blankett Tillstånd krävs – förutsättning Kredittillstånd

75 Förseningsavgift Debiteras av Tullen om deklaration inte inlämnas i tid. Underrättelse om förseningsavgift = 400 SEK Påminnelse om förseningsavgift = 800 SEK Tulldeklaration måste lämnas inom 24 dagar efter utlämning, om så inte görs upprättas : vitesföreläggande & skönstullstaxering

76 Tulltillägg Sanktionsavgift som Tullverket debiterar vid upptäckt av undanhållna avgifter 20% på tullavgifter och andra skatter 10% på moms Undantag: • Uppenbara fel • Självrättelse innan Tullen upptäckt felet

77 Omprövning Typ av deklaration som skickas för att rätta felaktigt avlämnade uppgifter • återbetalning av tullavgift från TV • tilläggsdebitering av både tull och moms till TV Kan ej lämnas efter påbörjad tullrevision

78 Export

79 Vad ska jag tänka på innan jag exporterar? • Hur klassificeras varan • Är varan belagd med exporttull? • Kan jag utfärda ett ursprungsintyg? • Krävs det tillstånd?

80 Var ska exportdeklarationen lämnas? Huvudregeln - till det tullkontor: • där exportören är etablerad • där varorna packas och lastas för export Undantag • Administrativa skäl - öppettider • Välgrundade och styrkta skäl - omväg • En exportsändning med ett värde av högst 3000 euro • Godkänd exportör

81 Export- och utfartstullkontor Exporttullkontor Tar emot och godkänner deklarationen Utfartstullkontor Kontrollerar att varan lämnar EU - EAD uppvisas -------EU:s gräns--------

82 Föranmälan Föranmälan av varor är ett elektroniskt meddelande som skall skickas till Tullen en viss tid innan varor förs in till eller ut från EU. Norge och Schweiz är undantagna från kravet på föranmälan. SJÖ - Container24 timinnan godset lastas på det fartyg med vilket godset ska lämna EU SJÖ - Bulk/parti4 tim innan fartyget lämnar sista hamn i EU FLYG30 min före avgång från den flygplats där flygplanet lämnar EU VÄG1 timföre avgång från utfartstullkontoret JÄRNVÄG2 timföre avgång från utfartstullkontoret

83 Export restriktioner • Jordbruksprodukter • Krigsmateriel • Produkter med dubbla användningsområden • Kulturföremål • Radioaktivt avfall • Köldmedier • CITES – utrotningshotade djur och växter och varor därav

84 Exportbevis Bevis på att vara fysiskt passerat ut ur EU Krävs vid redovisning av återexport efter förfaranden med ekonomisk verkan Begäran görs i fältet Särskilda upplysningar med koden 30400 och görs av utfartstullkontoret

85 Transitering

86 Typ av transitering  EU medlems- stater  EFTA länder  (TIR) länder

87 Tullstatus och typ av transitering T1:a används för: Varor som har ej är gemenskapsvara dvs oförtullad T2:a används vid: Transitering av gemenskapsvara dvs förtullad eller producerad inom EU TIR-carnet Används för övriga länder som är anslutna till TIR- konventionen

88 Förfarande vid start av transitering Förenklat förfarande • Krav: TVGAT tillstånd • Transitering startas direkt från tullager/tillfälligt lager, följedokument skrivs ut direkt Normalförfarande • Varorna skall visas för tullen • Transitering startas av Tullen över disk och följedokument erhålls

89 Godkänd avsändare -TVGAT Tillstånd att starta transitering utan att besöka tullexpedition Förutsättningar för tillstånd: • elektronisk uppgiftslämning via NCTS, New Computerised Transit System, • samlad säkerhet eller befrielse från att ställa säkerhet • redovisa godshanteringen i efterhand.

90 Säkerhet Huvudansvarig för transitering ställer säkerhet • Kontant deposition • Individuell säkerhet (tex. bank går i bogen för enstaka transitering) • Samlad säkerhet OBS! Särskilda regler gäller för känsliga varor och framgår av bilaga 44C (kött, socker, sprit & tobak)

91 Huvudansvarig den som ställer säkerheten • Ansvarar för att transiteringen avslutas korrekt - Inom tidsfristen - i oförändrat skick och obruten försegling - Att bestämd färdväg följs • Ansvarar för att tull och avgifter betalas om transiteringen inte avslutats korrekt

92 Uppgifter i transitering • Avgångstullkontor Där transiteringen startas • Bestämmelsetullkontor Där transiteringen ska avslutas, dvs. dit den är ställd • Transittullkontor Första tullkontoret efter gränspassagen

93 Förfarande vid avslut av transitering Förenklat förfarande • Krav: TVGMT tillstånd • Transitering ankomst- registreras, får lossningsmedgivande via NCTS innan avslutning. Normalförfarande • Varorna skall visas för tullen • Transitering avslutas av Tullen över disk mot annan godkänd tullbehandling, ex DF, eller direktuppläggning

94 Godkänd mottagare -TVGMT Tillstånd att avsluta transitering utan att besöka tullexpedition Förutsättningar för tillstånd: • Tillgång till NCTS, även via ombud • Tillstånd till: – tullager – tillfälligt lager, eller till ett – Lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning

95 Registrering i NCTS vid avslut • När transport ankommer lagret skickas meddelande om ankomstregistrering via NCTS • När lossningsmedgivande erhålls får ev. plomber brytas och lossning påbörjas • Lossningsresultat registreras och skickas • Godset läggs upp på tullager

96 Tullager

97 Obegränsad lagringstid Måste avslutas med godkänd tullbehandling: • Uppläggning på tullager • transitering • förtullning • återexport • förstöring eller överlåtelse

98 Lagerredovisning Allt god som läggs upp och tas ut från lagret skall bokföras i journal. Varje upplagd sändning tilldelas ett unikt inkommande godsjournalsnummer (IG-nr). • Notering om uppläggning • Utlämningssedel • Notering om tullid eller motsvarande i lagerbokföring

99 Hantering på tullager Framgår av tillståndet för tullager. Vanlig form av hantering, såsom ompackning, etikettering eller rengöring är en vanlig form som kan tillåtas efter ansökan. Tillämpningskodex Bilaga 72 Varorna får aldrig visas för försäljning under lagringstiden.

100 Inventering Lagerhavaren är skyldig att inventera sitt lager minst en gång om året. Tidpunkt för inventering skall meddelas TV i god tid Protokoll för inventeringen skall skrivas under av ansvarig på lagret och skickas till Tullverket. Om gods saknas vid inventeringen skall självrättelse på saknat gods lämnas till TV omgående, om för mkt gods påträffas skall detta läggas upp som oförtullat.

101 Lycka till! Anneli Lindqvist Electronic Custom Support AB Fotebäcksgatan 3| 668 32 ED Tel: 0771-375 700 anneli@ecus.se


Ladda ner ppt "Tullhantering Yrkeshögskolan Norrköping 2013-04-04."

Liknande presentationer


Google-annonser