Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-09 Jan Darpö, UU Olika slags regler • Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-09 Jan Darpö, UU Olika slags regler • Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter,"— Presentationens avskrift:

1 2005-05-09 Jan Darpö, UU Olika slags regler • Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter, information), straffregler… • Indirekta regler: Kan läggas till grund för myndighetsbeslut (t.ex. allmänna hänsynsregler, MKN…) • Skyldigheter för vu: T.ex. att anmäla/söka tillstånd för verksamhet/åtgärd

2 2005-05-09 Jan Darpö, UU Genomförandet •Tillämpningsområde (1-2 kap.) •Allmänna hänsynsregler + kravregler •Instrumenten; vem vill vad? 2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. •Sanktioner

3 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillstånd/handläggningen •Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB •Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi •Beslutet/domen Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll •Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa

4 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillståndet (22 kap. 25 §) •Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) •Allmänna och särskilda villkor •Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV- NING (17 kap.)

5 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillståndet rättskraft (24 kap.) • Ej överklagat beslut/dom gäller ”mot alla” (24:1) när det vunnit laga kraft •Tillståndet ”evigt” (24:3), villkoren kan ändra efter 10 år eller i förtid under vissa omständigheter (24:5) •Vid tillsyn; nya krav endast om det rör sådant som inte ”prövats i domen” (24:1 jfr. med 26:9)

6 2005-05-09 Jan Darpö, UU MILJÖVÅRDSFAMILJEN (26 kap. 3) TillsynsF (1998:900) • Miljö- och samhällsbyggnads­departementet •Centrala TM: NV, KEMI, SoS, KamK, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket •Regionala TM: Lst, Vattenmyndig­heter, Skogsvårdsstyrelsen •Lokala TM: Kommunala MN •Rättsvårdande myndigheter: Polis och åklagaren

7 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillsyn (26 kap.) Definieras i 26:1 Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd Råd; inte hot (26:1)

8 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillsynsmyndighetens instrument •Förelägganden...Som behövs för efterlevnad; skyddsåtgärder, reparation, undersökning (26:9 och 26:22)...Administrativa; information (26:21)...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel) (9:6 2st)...Överlåtelse (26:15, 26:22 3st)

9 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillsynsmyndighetens instrument •Vite (26:14) Precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) •Verkställighet och rättelse (26:17-18) Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag) •Tillträde (28 kap.) •(Civilrättsliga instrument)

10 2005-05-09 Jan Darpö, UU Tillsynsmyndighetens instrument Miljösanktionsavgifter (30 kap.) •Tillsynsmyndigheten beslutar •Förutsättningarna anges i 1 § och F (1998:950) om miljösanktionsavgifter •Näringsverksamhet, överträdelser, objektivt ansvar •+ BILAGAN •1.000 kr – 1 Mkr •Överklagas till miljödomstol

11 2005-05-09 Jan Darpö, UU Miljöstraffrätten (29 kap.) •Åtalsanmälan (26:2) •Miljöbrott (29:1-11)

12 2005-05-09 Jan Darpö, UU Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02 •Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift

13 2005-05-09 Jan Darpö, UU Prövningsorganisationen Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C

14 2005-05-09 Jan Darpö, UU Prövningsorganisationen Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen VAN pt Miljödomstolen (5 st) A

15 2005-05-09 Jan Darpö, UU Initiativrätt •Verksamheter utan tillstånd Myndigheter, enskilda •Verksamheter med tillstånd Myndigheter, - - -

16 2005-05-09 Jan Darpö, UU Klagorätt •Tillsynsbeslut ang verksamhet utan tillstånd Enskilda ”sakägare” (16:12); intresse, berörda, praxis ang ”0-beslut”) •Beslut/dom om tillstånd/god- kännanden/dispens Enskilda (16:12) Miljövårdsorganisationer (16:13); 2 000 medlemmar, 3 år

17 2005-05-09 Jan Darpö, UU Rättspraxis Intresse - MÖD Beslut 2001-06-27; M 3550-00 Störningens art och spridning - Tåme o Brännö brygga (HD 2004-10-21; T 1002-03 Ö 1976-04) - Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. Botniabanan; RegR 2004-12-02; 3887-03 Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04

18 2005-05-09 Jan Darpö, UU Enskild talan (32 kap.) •Skadestånd för miljöskada (32:1-11) •Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan •Grupptalan (32:13-14)

19 2005-05-09 Jan Darpö, UU Mer om regler och rättspraxis FÖRFATTNINGSTEXT M.M. www.naturvardsverket.sewww.naturvardsverket.se /Lag och rätt/Miljöbalken www.notisum.sewww.notisum.se /Lagboken/År/SFS-nummer RÄTTSPRAXIS www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD) www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "2005-05-09 Jan Darpö, UU Olika slags regler • Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter,"

Liknande presentationer


Google-annonser