Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika slags regler Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter, information), straffregler…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika slags regler Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter, information), straffregler…"— Presentationens avskrift:

1 Olika slags regler Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter, information), straffregler… Indirekta regler: Kan läggas till grund för myndighetsbeslut (t.ex. allmänna hänsynsregler, MKN…) Skyldigheter för vu: T.ex. att anmäla/söka tillstånd för verksamhet/åtgärd Jan Darpö, UU

2 Genomförandet Tillämpningsområde (1-2 kap.)
Allmänna hänsynsregler + kravregler Instrumenten; vem vill vad? 2:1 När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och…villkor…samt vid tillsyn…är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet…åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Sanktioner Jan Darpö, UU

3 Tillstånd/handläggningen
Ansökan/MKB upprättas – samråd Missade samråd, otillräcklig MKB Ansökan granskas och kungörs/ kommuniceras Bohus Energi Beslutet/domen Deldomar, prövotidsvillkor, talerättsförbehåll Kungörs/delges Inte alltid, alla sakägare, delgivning av msa Jan Darpö, UU

4 Tillståndet (22 kap. 25 §) Gemensamma regler i 16 kap. (MKN, DP/OB, säkerhet, vandel…) Allmänna och särskilda villkor Utredningsfrågor REGERINGENS TILLÅTLIGHETSPRÖV-NING (17 kap.) Jan Darpö, UU

5 Tillståndet rättskraft (24 kap.)
Ej överklagat beslut/dom gäller ”mot alla” (24:1) när det vunnit laga kraft Tillståndet ”evigt” (24:3), villkoren kan ändra efter 10 år eller i förtid under vissa omständigheter (24:5) Vid tillsyn; nya krav endast om det rör sådant som inte ”prövats i domen” (24:1 jfr. med 26:9) Jan Darpö, UU

6 MILJÖVÅRDSFAMILJEN (26 kap. 3)
TillsynsF (1998:900) Miljö- och samhällsbyggnads­departementet Centrala TM: NV, KEMI, SoS, KamK, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket Regionala TM: Lst, Vattenmyndig­heter, Skogsvårdsstyrelsen Lokala TM: Kommunala MN Rättsvårdande myndigheter: Polis och åklagaren Jan Darpö, UU

7 Tillsyn (26 kap.) Definieras i 26:1
Anmälan; C-verksamheter, andra åtgärder enligt FMH, mindre vattenverksamheter, kommunal anmälningsplikt, samråd Råd; inte hot (26:1) Jan Darpö, UU

8 Tillsynsmyndighetens instrument
Förelägganden ...Som behövs för efterlevnad; skyddsåtgärder, reparation, undersökning (26:9 och 26:22) ...Administrativa; information (26:21) ...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel) (9:6 2st) ...Överlåtelse (26:15, 26:22 3st) Jan Darpö, UU

9 Tillsynsmyndighetens instrument
Vite (26:14) Precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse (26:17-18) Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn - företag) Tillträde (28 kap.) (Civilrättsliga instrument) Jan Darpö, UU

10 Tillsynsmyndighetens instrument
Miljösanktionsavgifter (30 kap.) Tillsynsmyndigheten beslutar Förutsättningarna anges i 1 § och F (1998:950) om miljösanktionsavgifter Näringsverksamhet, överträdelser, objektivt ansvar + BILAGAN 1.000 kr – 1 Mkr Överklagas till miljödomstol Jan Darpö, UU

11 Miljöstraffrätten (29 kap.)
Åtalsanmälan (26:2) Miljöbrott (29:1-11) Jan Darpö, UU

12 Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02
Tjänstefel att inte åtalsanmäla och inte besluta om miljösanktionsavgift Jan Darpö, UU

13 Prövningsorganisationen
Länsstyrelsen/MPD (21 st) B Kommuner (290 st) C Jan Darpö, UU

14 Prövningsorganisationen
Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen VAN Miljödomstolen (5 st) A Jan Darpö, UU

15 Initiativrätt Verksamheter utan tillstånd Verksamheter med tillstånd
Myndigheter, enskilda Verksamheter med tillstånd Myndigheter, - - - Jan Darpö, UU

16 Klagorätt Tillsynsbeslut ang verksamhet utan tillstånd
Enskilda ”sakägare” (16:12); intresse, berörda, praxis ang ”0-beslut”) Beslut/dom om tillstånd/god-kännanden/dispens Enskilda (16:12) Miljövårdsorganisationer (16:13); medlemmar, 3 år Jan Darpö, UU

17 Rättspraxis Gtb Energi; HD 2004-12-29; Ö 1766-04
Intresse - MÖD Beslut ; M Störningens art och spridning - Tåme o Brännö brygga (HD ; T Ö  ) - Bron över Tofta kanal, Polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. Botniabanan; RegR ; Gtb Energi; HD ; Ö Jan Darpö, UU

18 Enskild talan (32 kap.) Skadestånd för miljöskada (32:1-11)
Förbudstalan (32:12) endast mot verksamheter utan tillstånd; oerhört sällan Grupptalan (32:13-14) Jan Darpö, UU

19 Mer om regler och rättspraxis
FÖRFATTNINGSTEXT M.M. /Lag och rätt/Miljöbalken /Lagboken/År/SFS-nummer RÄTTSPRAXIS Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD) Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD Jan Darpö, UU


Ladda ner ppt "Olika slags regler Direkt bindande regler: Straff- eller avgiftssanktionerade (t.ex. EG-förordningar, bindande före­skrifter, information), straffregler…"

Liknande presentationer


Google-annonser