Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag1 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Miljöbalken och EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöstörande verksamheter – en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag1 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Miljöbalken och EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöstörande verksamheter – en."— Presentationens avskrift:

1 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag1 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Miljöbalken och EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöstörande verksamheter – en diskussion kring rättspraxis i processuella frågor •Uppdelning av verksamheter •Talerätt

2 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag2 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Allmänna problem med MBs prövningsmodell •tvåpartsförfarandet med svagare officialprövning •FPL och RB •rättegångskostnader

3 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag3 Miljöbalkens processuella regler och prövningens omfång OBSERVERA; frågan om prövningens omfång har inte ETT svar, beror på VAD som ska prövas, NÄR i processen och av VEM •HÄR; uppdelningen av prövningen och förhållandet till de materiella reglerna på området •OCH något om sakägarbegreppet

4 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag4 Samlad bedömning; Natura 2000 RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter •Artikel 6 (3) Alla planer eller projekt…som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt (”likely to have a significant effect”)…på lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna…området. Med ledning av slutsatserna… godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt.

5 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag5 Samlad bedömning; Natura 2000 MILJÖBALKEN 7 kap. 28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 § första stycket 1 eller 2. 7 kap. 28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. Kan skada den livsmiljö.., 2. Medför att den art… utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet…

6 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag6 Samlad bedömning; Natura 2000 21 kap. 3 § Även i annat fall än som avses i 14 kap. 1-7 §§ rättegångsbalken får mål eller ärende enligt denna balk handläggas i en och samma rättegång, om de har samma sökande och avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra. Om en miljödomstol prövar ett sådant mål eller ärende, får en ansökan i ett annat sådant ärende göras hos domstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en förvaltningsmyndighet eller kommun. (…). En miljödomstol får vid handläggningen av ett mål eller ärende som sägs i första stycket förbehålla sig prövningen av ett annat sådant ärende som handläggs vid en förvaltningsmyndighet eller en kommun. + spridda bestämmelser för speciella situationer

7 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag7 Natura 2000 - Rättspraxis BROARNA ÖVER LJUSNAN MÖD dom 2003-11-19; M 5005-02/M 5008-02 ”När det slutligen gäller täkten vid Edeberget kommer den sammantagna påverkan på Natura 2000-området av täkten och bron att bedömas i det pågående täktmålet. Timmerterminalen har inte ett sådant samband med de ansökta verksamheterna att dess påverkan på Natura 2000-området skall bedömas i förevarande mål.”

8 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag8 Natura 2000 - Rättspraxis SÖDRA SANDBY Miljödomstolen i Växjö 2003-06-12; M 375-01 •Täkt med grundvattenbortledning och kringverksamheter (asfaltsverk, krossverk) •Sökanden (NCC Roads) ansökte om gemensam handläggning i ETT tillståndsmål, MKBn omfattade påverkan från samtliga verksamheter, närhet till N2000-området Måryd-Hällestad •Miljödomstolen avslog sökanden begäran med hänvisning till sökandens eget intresse av en skyndsam handläggning = UPPDELNING I TRE PRÖVNINGEN AV OLIKA MYND OCH TIDPUNKTER

9 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag9 Natura 2000 - Rättspraxis SÖDRA SANDBY, forts. •Enskilda överklagade, Lst yttrade till MÖD: ”Lst kan svårligen finna någon situation där en samordnad prövning skulle vara mera lämplig än i förevarande fall” •Sökanden justerade ansökan •Lst meddelade täkttillstånd, ingen N2000-påverkan bedömdes •Enskilda återkallade, målet avskrevs och tillståndet vann laga kraft = HADE EN SAMLAD BEDÖMNING SKETT?

10 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag10 Natura 2000 - Rättspraxis BOTNIABANAN Regeringen meddelade tillåtlighetsbeslut enligt 17 kap. MB 2003-06-12 för ”Botnia-banan, delen Nordmaling – Umeå” efter hörande av EU-kommissionen. Villkor om bl.a. plan för kompensationsåtgärder, järnvägsplan senast 1 juli 2009. Länsstyrelsen i Västerbotten meddelade tillstånd enligt 7: 28a och 7:29b §§ att anlägga järnvägen inom Natura 2000-området ”undantaget passage genom de områden som byggs i vatten och därför prövas av miljödomstolen”. Miljödomstolen i Umeå beslutar 2004-11-26 att samtliga mål ska handläggas gemensamt RegRs beslut i rättsprövningsmålet 2004-12-02; 3887-03

11 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag11 Natura 2000 - Diskussion Om olika beslut av olika myndigheter vid olika tidpunkter, DÅ måste någon göra den samordnade bedömningen och denna prövning måste vara giltig för andra led! •Frivillig kumulation eller obligatorisk samordnad bedömning? •Har Lst en ”restkompetens” på området om man konstaterar att någon samlad bedömning inte är gjord? •Regeringens beslut vid tillåtlighetsprövning (11 kap. 23 §, 24 kap. 10 §) •Förhandsbesked av EG-domstolen i fall då Kommissionen har yttrat sig?

12 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag12 Samlad bedömning; Verksamheter - Rättspraxis •Botniabanan I och II: MÖD beslut i prot 2000-04-11; M 9655-99 resp. dom 2002-11-12; M 7202-01 •Gruppstationen: MÖD dom 2003-06-03; M 6615-01 •Miljöbolaget: MÖD beslut 2003-06-13; M 3399-03 •SCA i Lilla Edet: MÖD dom 2004-02-09; M 7531-02 •Citytunneln: MÖD beslut 2004-03-12; M 487-04

13 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag13 ”STORA MÖJLIGHETER MEN FÅ KRAV” •Uppdelning i tiden •Uppdelning mellan olika aktiviteter och/eller geografisk utsträckning •Uppdelning av produktionens storlek •Uppdelning mellan olika störningsformer •Uppdelning av regleringen

14 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag14 IPPC-DIREKTIVET (96/61/EG) Art. 2.9: ”Tillstånd: ett eller flera skriftliga beslut eller en del härav, varigenom tillstånd meddelas att driva en anläggning eller delar därav på vissa villkor som säkerställer att anläggningen uppfyller kraven i detta direktiv. Ett tillstånd kan gälla för en eller flera anläggningar eller delar därav som är belägna på samma plats och som drivs av samma verksamhetsutövare.” 2.12: ”driver eller innehar en anläggning” Art. 3: ”…anläggningen drivs så att… a) alla lämpliga förebyggande åtgärder vidtas för att undvika föroreningar, särskilt genom att BAT används c) energianvändningen är effektiv f) nödvändiga åtgärder vidtas när verksamheten avslutas och att platsen återställs i ett tillfredsställande skick…”

15 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag15 IPPC-DIREKTIVET (96/61/EG) Art. 7: MS ska vidta nödvändiga åtgärder för att prövningsförfarandet och tillståndsvillkoren ska vara fullständigt samordnade när flera behöriga myndigheter medverkar, för att hos alla myndigheter…säkerställa effektiviteten i det samordnade förfaringssättet.”. Bil IV: Definitionen av BAT omfattar bl.a. 3. Främjande av återvinning och återanvändning av utsläppta ämnen som används i processer och, i förekommande fall, avfall 9. Hushållning med råvaror (inkl. vatten) och energieffektivitet

16 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag16 Samlad bedömning; Verksamheter - Diskussion •Vad styr processen; ansökan och/eller den materiella bedömningen? •Förhållandet mellan tillståndsplikten och prövning? •Hur påverkas tillämpningen av MBs allmänna hänsynsregler av en uppdelad prövning? •Hur påverkas EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöpåverkan av anläggningar, projekt och planer?

17 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag17 Samlad bedömning; Verksamheter - Diskussion •Frågan om tillståndens rättskraft •Flera verksamhetsutövare – ansvar och genomdrivande •Hur påverkas enskildas och miljöorganisationers möjligheter att komma till tals?

18 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag18 Talerätt/klagorätt Intressen: •Strandskydd (MÖD Beslut 2001-06-27; M 3550-00) •Landskapsskydd (MÖD beslut 2004-09-13; M 5057- 04) •Verksamheter: •Broarna över Ljusnan (MÖD beslut 2002-12-05; M 5008-02) •Tåme (MÖD dom 2003-02-07; M 6427-01) •Brännö brygga (MÖD beslut 2004-04-01; M 1035-04)

19 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag19 Talerätt/klagorätt Högsta domstolens beslut i Tåme och Brännö brygga (HD beslut 2004-10-21; T 1002-03 resp. Ö 1976-04) Syftet med miljöbalken…övergripande och sammanhållen miljölagstiftning…integrerad tillämpning ur verksamhets- utövarnas synvinkel…antal rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler…tillämpas på all verksamhet… enhetlig ordning för att pröva… Propositionen; enhetligt sakägarbegrepp… miljöskyddslagen… generös. Avsetts bli utvidgad…miljöskyddslagen…varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet...inte enbart helt teoretisk eller obetydlig…fastighetsanknytning (enligt VL) inte upprätthållas… 250-450 (700) meter, omfattande ombyggnation, ökad båt- och vägtrafik, belastning på miljön, landskapsbilden

20 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag20 Talerätt/klagorätt Regeringsrätten (RegR beslut 2004-12-02; 3887-03): ”…frågan om tillåtligheten i det aktuella fallet avgjord… närmare sträckning…beslutet om järnvägsplan…bestämningen av…sakägare…inte göras…skedet av planläggningsarbetet…exakta dragningen först i järnvägsplanen…möjlighet till domstolsprövning…av beslutet om fastställelse av järnvägsplan…AVVISAS.” Skiljaktig ledamoten: ”Tillåtlighetsbeslutet bindande… järnvägsplanen begränsad till frågor som inte prövats av regeringen…rättsverkan som regeringens beslut har och den intresseavvägning… enbart görs i 17 kap-ärendet…särskilt viktigt med rättsprövning av detta beslut…i första hand enskilda med fastigheter i direkt anslutning till planerade banpassagen, går inte att bedöma på föreliggande underlag…FORTSATT UTREDNING.

21 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag21 Talerätt/klagorätt - diskussion STÖRNINGENS ART OCH SPRIDNING alltifrån bron över Tofta kanal, polymerer i Perstorp, Göteborgs hamn och Uppsala Värme. ÅRHUSKONVENTIONEN Enskilda •NGOs (HDs beslut 2004-12-29 i målet om Gtb Energi, mål nr Ö 1766-04)

22 2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag22 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004-. www.jandarpo.se Lista över vägledande avgöranden från MÖD 1999- 2003


Ladda ner ppt "2005-02-17/Jan DarpöVJS miljörättsdag1 MILJÖPRÖVNINGENS OMFÅNG Miljöbalken och EU-rättens krav på en samlad bedömning av miljöstörande verksamheter – en."

Liknande presentationer


Google-annonser