Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg gymnasiet Denna bild skall användas som 1:a bild/välkomstbild vid varje seminarie-start. I rubriken anges namnet på seminariet I underrubriken anges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg gymnasiet Denna bild skall användas som 1:a bild/välkomstbild vid varje seminarie-start. I rubriken anges namnet på seminariet I underrubriken anges."— Presentationens avskrift:

1 Betyg gymnasiet Denna bild skall användas som 1:a bild/välkomstbild vid varje seminarie-start. I rubriken anges namnet på seminariet I underrubriken anges Seminarie och aktuellt block, tider samt lokal som seminariet sker i (exakt samma som trycks upp i programhäftet). Bild för rubrik som kräver 1 rad.

2 Skolverkets föreskrifter
om betygskatalog för gymnasieskolan beslutat den 15 oktober 2007 Skolverket föreskriver följande med stöd av 7 kap. 17 § gymnasieförordningen (1992:394). Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc.

3 Information om föreskrifter
Betygssättning är myndighetsutövning Stöd i lag Att betygssättningen skett på ett rättssäkert sätt Eleven skall veta - när en kurs är avslutad - när ett betyg är satt och därmed inte kan ändras Att ett betyg inte kan ändras gäller även om det kommer nya uppgifter eller informationer som i sig skulle kunna ligga till grund för en annan bedömning av elevens kunskaper Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. - att ett satt betyg inte kan överklagas En elev kan däremot göra en prövning efter utbildningstidens slut och därmed få en förnyad bedömning av sina kunskaper i kursen

4 Information om föreskrifter
Lärarens ansvar Läraren sätter betyg på avslutad kurs och efter etapp Läraren ansvarar för betygsättningen och ska sätta betyget Hur betygssättningen skall ske regleras i läroplan och andra anvisningar/förordningar Ett satt betyg kan inte ändras varken av den lärare som satt betyget, rektor eller någon annan Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc.

5 Information om föreskrifter
När ska en kurs anses vara avslutad? En kurs ska anses avslutad när undervisningstiden upphör Betyg ska sättas i anslutning till denna tidpunkt - Anslutning tolkas som perioden 14 dagar före till 14 dagar efter kursslut. När ska ett betyg anses vara satt? Ett betyg är satt när läraren signerar och daterar betyget på skolans betygskatalog Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. Betygen skrivs in i ett dokument för en viss undervisningsgrupp i en viss kurs. Det är detta pappersdokument som signeras och som utgör betygskatalogen.

6 Information om föreskrifter
Vad innebär signering av betyg? Eftersom betyg är en handling med stor rättsverkan är det viktigt att det är helt klart för eleven när ett betyg är satt Läraren ska efter varje kurs signera elevernas betyg i betygskatalogen dvs. bekräfta genom sin namnunderskrift och sitt namnförtydligande på ett pappersdokument att ett betyg satts Signeringen behöver däremot inte finnas på ett särskilt pappersdokument för varje enskild elev Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. Utfärdande av slutbetyg för en enskild elev gör rektor, inte lärare

7 Information om föreskrifter
Vem kan ändra ett betyg? Betyg kan inte ändras Däremot får rektor besluta om att rätta ett betyg enligt 26 § förvaltningslagen till följd av myndighetens (skolans) eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende Detta innebär att rektor kan rätta ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. Bestämmelsen kan inte tillämpas för sådana fel som beror på bristande utredning, felaktig bedömning av fakta eller liknande Avser rättelsen en betygshandling som har lämnats ut till eleven skall en ny sådan handling utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen

8 Betygskatalogen En utskriven betygskatalog är bara ett papper med information… Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. …tills den…

9 Betygskatalogen …är daterad och signerad.
Nu är betygskatalogen ett juridisk dokument. Betygen är satta och går inte att ändra. Det är dessa betygskataloger som är grunden för utfärdandet av samlat betygsdokument och slutbetyg. Denna bild används som bild mellan hållpunkterna, m a o som ”tom-bild”. I denna skrivs punkter ner, kan bilder klistras in etc etc. För att garantera att betygen i databasen inte ändras ska dessa nu omgående låsas.

10 Att sätta betyg steg för steg
3. Bocka för namnförtydligande! 4. Skriv in dagens datum här! 1. Sök din egen signatur 2. Se till att Gymnasiet 00 eller Gymnasiet 11 är markerat på två ställen! 5. Tryck F10 – Hämta urval

11 Att sätta betyg steg för steg
Från och med våren 2013 sätts alla betyg i Dexter. Information om hur detta går till finns i Handbok för personal skola i Dexter som finns på vår hemsida. Glöm inte att skriva ut betygskatalogen och att omgående lämna den påskrivna betygskatalogen till din assistent. Betygen kommer ej att synas på elevens studieplan innan assistenten har låst dem.


Ladda ner ppt "Betyg gymnasiet Denna bild skall användas som 1:a bild/välkomstbild vid varje seminarie-start. I rubriken anges namnet på seminariet I underrubriken anges."

Liknande presentationer


Google-annonser