Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009."— Presentationens avskrift:

1 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009

2 Förordning 883/04 Samordning – inte harmonisering Likabehandling
Sammanläggning Exportabilitet Principen om ett lands lagstiftning

3 Likvärdiga omständigheter etc, art 5
Möjlighet beakta förmåner, inkomster och omständigheter Som inträffat i annan medlemsstat som om de inträffat i egna territoriet

4 Sammanläggning av perioder, Art 6
Beakta perioder fullgjorda i annan medlemsstat för att erhålla, bibehålla eller återfå rätt till förmån, som om de fullgjorts enligt egna lagstiftningen (behöriga medlemsstatens) försäkrings- anställnings- eller bosättningsperioder

5 Tillämplig lagstiftning, art 11
Art 11.1 ett lands lagstiftning Art 11.2 uppbär kontantförmån för arbete som anställd el verksamhet som egenföretagare – likställas med arbete/verksamhet U-tag pensioner el kontanta sjukvårdsförmåner som är obegränsade i tid

6 Tillämplig lagstiftning, Avd II
Bestämmer vilket lands lagstiftning som ska tillämpas

7 Tillämplig lagstiftning, art 11.3 o 4
3.a) anställd el egenföretagare – där personen har anställning el bedriver verksamhet 3.b) offentligt anställd – dit förvaltningen som sysselsätter denna hör 3.c) arbetslöshetsersättning i bosättningsstaten enligt art 65 – bosättningsstaten 3.d) militär- eller civil tjänstgöring 3.e) a-d inte tillämplig – bosättningsstaten 4 av anställd el egenföretagare ombord på havsgående fartyg

8 Utsändning, art 12 Art anställda hos arbetsgivare som normalt bedriver verksamhet i utsändningsstaten Art 12.2 normalt bedriver verksamhet i en medlemsstat och som skall bedriva liknande verksamhet i en annan medlemsstat 24 månader Ingen förlängning

9 Normalt anställd i två eller flera medlemsstater, art 13.1
Anställda omfattas av bosättningslandets lagstiftning, om de utför en väsentlig del av arbetet i bosättningslandet eller de är anställda av flera arbetsgivare i olika länder lagstiftningen i det land där arbetsgivaren har sitt säte om de inte utför en väsentlig del av arbetet i bosättningslandet

10 Normalt är egenföretagare i två eller flera medlemsstater, art 13.2
Omfattas av bosättningslandets lagstiftning, om de utför en väsentlig del av arbetet där av lagstiftningen i det medlemsland där verksamhetens huvudsakliga intressen finns om de inte är bosatta i något av de länder där en väsentlig del av verksamheten bedrivs

11 Speciella situationer, art 13.3-5 och art 14-16
Anställd, offentligt anställd och egenföretagare i olika medlemsstater samt frivillig försäkring och fortsättningsförsäkring EGs extrapersonal (kontraktspersonal), Undantag från artiklarna 11-15

12 Samordningsbestämmelser för förmåner vid sjukdom
sammanläggning rätten till ersättning vid vistelse el bosättning i annan MS än behörig planerad vård återbetalning mellan MS administrativt bistånd

13 Förmåner vid sjukdom (Sveriges förklaring om förordningens tillämpningsområde enligt art 9)
Kontantaförmåner bl a sjukpenning och rehabiliteringsersättning Vårdförmåner bl a sjukvård och rehabilitering

14 Kontantförmåner Utges enligt den behöriga MS lagstiftning Vårdförmåner Utges enligt vistelselandets lagstiftning för den behöriga MS räkning Vid vistelse utanför bosättningslandet eller behörig MS endast rätt till nödvändig vård Särskilda bestämmelser om planerad vård

15 Administrativt bistånd mellan MS
Som om MS tillämpade sin egen lagstiftning Kontakter och information Läkarundersökningar enligt vistelserlandets/bosättningslandets lagstiftning eller enligt särskild begäran från den behöriga MS Kontroller

16 Administrativt bistånd forts
Behörig MS kan föreskriva viss läkare Behörig MS kan kräva att personen återvänder till behörig MS för läkarundersökning MS kan enas om särskilda bestämmelser eller förfaranden för att helt eller delvis förbättra arbetsförmågan eller deltagande i befintliga projekt eller program

17 Nordiskt samarbete Nordisk konvention om social trygghet – knuten till förordning 1408/71 Ny nordisk konvention anpassad till förordning 883/2004 (kan tillämpas först när Norge och Island börjar tillämpa förordning 883/2004) Regelbundna förbindelseorgansmöten om bl a tillämplig lagstiftning, vårdfrågor och rehabilitering.

18 Exempel – nordisk gränsarbetare
Arbetar i Sverige – bor i Finland Vid sjukdom kontantersättning från Sverige enligt svensk lagstiftning (sjukpenning, rehaberssättning) vårdförmån enligt finsk lagstiftning vid vistelse i Finland och enligt svensk lagstiftning vid vistelse i Sverige (vård och rehabilitering)

19 Exempel nordisk gränsarbetare
Bor i Sverige – arbetar i Danmark Vid sjukdom Kontantersättning från Danmark enligt dansk lagstiftning (sjukpenning, förrevalidering) Vårdförmån enligt svensk lagstiftning vid vistelse i Sverige och enligt danks lagstiftning vid vistelse i Danmark (vård och rehabilitering (enligt dansk lagstiftning både ersättning och åtgärd – kan inte exporteras))

20 Redovisat problemområde inom sjukförsäkringen
Försäkring på rehabiliteringsplatsen Förordning 1980:631 om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i samband med bl a rehabilitering Gäller inte om beslut om rehabilitering och utredning och ersättning kommer från ett annat land.


Ladda ner ppt "Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning (EG) nr 987/2009."

Liknande presentationer


Google-annonser