Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförandet av rådets direktiv 2002/15/EG i svensk lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförandet av rådets direktiv 2002/15/EG i svensk lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1 Lag (SFS 2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete; vägarbetstidslagen
Genomförandet av rådets direktiv 2002/15/EG i svensk lagstiftning. Gäller fr.o.m. 1 juli 2005. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet. §§

2 Vilka omfattas av vägarbetstidslagen?
Anställda som kör fordon som omfattas av EG-förordningen 561/2006 eller AETR-överenskommelsen. Lagen gäller såväl när en svensk förare kör i Sverige som i utlandet. Lagen gäller utländska förare som kör i Sverige. Egenföretagare omfattas inte.

3 Kort om EG-förordningen 561/2006
Max 9 timmars daglig körtid, som två gånger under en vecka får utökas till 10 timmar. Max körtid 4,5 tim, sedan rast om minst 45 min. Rasten får delas i upp i två; den första om minst 15 min. och den andra om minst 30 min. Dygnsvila: minst 11 timmar. Får reduceras till 9 timmar tre gånger mellan två veckovilor utan kompensation. Max 56 timmars körtid en enskild vecka och 90 timmar på två veckor. Under två veckor i följd; två veckovilor om minst 45 tim. Kan varannan gång reduceras till 24 tim, men skillnaden ska kompenseras inom 3 veckor.

4 Det finns fordon som inte omfattas av 561/2006…
Totalt 15 undantag inkl. dem som finns i svensk lagstiftning. Berörs man av undantagen gäller inte vägarbetstidslagen, utan den ”vanliga” arbetstidslagen! Exempel: Fordon < 3,5 ton som används för godstransporter. Fordon för persontransporter av högst 9 personer. Bussar i linjetrafik, om linjens längd understiger 50 km. Militär- och räddningsfordon inkl. hyrda utan förare. Bärgningsbilar. Fordon när de används för övningskörning och förarprov. Etc…

5 Vägarbetstidslagen kan ändras genom kollektivavtal, men inte helt…
Det parterna inte kan träffa kollektivavtal om är: Sammanlagd genomsnittlig arbetstid Lärlingars och praktikanters viloperiod Raster Krav på att registrera arbetstiden Nattperiodens absoluta gränser

6 Vägarbetstidslagen; raster
Arbete max 6 timmar i följd utan rast. Arbetsdagens längd från 6 timmar till 9 timmar: rast om 30 min Arbetsdagens längd > 9 timmar: rast om 45 min. Rasterna får delas upp i perioder om minst 15 min. OBS! Lagen skiljer sig från 561/2006! Rast ska förläggas i enlighet med 561/2006 och AETR-överenskommelsen. Det som räknas som rast enligt 561/2006 och AETR-överenskommelsen räknas som rast enligt vägarbetstidslagen.

7 Vägarbetstidslagen; exempel på raster och pauser
Arbetsdagens längd; från 6 timmar till 9 timmar: 30 minuters rast. 6 h 2 h Rast 30 min Rast 15 min 4 h Arbetsdagens längd; över 9 timmars arbetstid: 45 minuters rast. 6 h 4 h Rast 45 min 2 h 2 h 2 h 4 h Rast 15 min Rast 15 min Rast 15 min

8 Vägarbetstidslagen; begränsning av den sammanlagda arbetstiden
Högst 48 timmars arbetstid per vecka i genomsnitt under 4 månader (kan förlängas till upp till 6 månader med kollektivavtal), oavsett antal arbetsgivare. Maximal arbetstid/vecka: 60 timmar. (Möjlighet till undantag finns!) Nattarbete: max 10 timmars arbetstid. (Möjlighet till undantag finns!) (Natt = kl. 01:00 – 05:00, eller annan sammanhållen fyratimmarsperiod mellan kl. 00:00 – 07: som överenskommits mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna.)

9 Vägarbetstidslagen; sammanläggning av arbetstid
Om en arbetstagare för samma arbetsgivare både utför arbete som omfattas av vägarbetstidslagen och av arbetstidslagen, ska arbetstiden läggas samman vid tillämpning av vägarbetstidslagen. All arbetad tid (inkl. den tid som föraren arbetar i ett fordon som är undantaget 561/2006) läggs samman och får inte överstiga 48 timmar i snitt per vecka under en beräkningsperiod. Arbetstiden får heller inte överstiga 60 timmar en enskild vecka. Vid sammanläggning av arbetstid från flera arbetsgivare räknas endast arbete som omfattas av vägarbetstidslagen samman.

10 Vägarbetstidslagen; registrering av arbetstid
Arbetsgivaren ska registrera all arbetstid som omfattas av vägarbetstidslagen. För en och samma arbetsgivare; all arbetad tid. För flera arbetsgivare; endast arbetstiden som omfattar vägarbetstidslagen. (Gäller alla arbetsgivare som den anställde har där denne utför arbete som omfattas av lagen.) Registret får se ut hur som helt och bestå av vad för slags dokumentation som helst. Alla delar av registret ska bevaras hos arbetsgivaren i minst två år (t.ex. diagramblad). Arbetsgivaren ska skriftligen begära in uppgifter från sina anställda om de kör fordon som omfattas av vägarbetstidslagen för en annan arbetsgivare. Uppgifterna ska arbetstagarna redovisa skriftligt. På begäran ska arbetsgivaren förse arbetstagare och facklig organisation med uppgifterna.

11 Vägarbetstidslagen; vad menas med ”all” arbetstid?
All arbetstid = alla ”arbetstidsbegrepp” som nämns i lagen, dvs: Ordinarie arbetstid. Övertid/mertid. Sammanlagd arbetstid. Nattarbete. Arbetstidens förläggning. Viloperioder för lärlingar och praktikanter. Raster. Detta innebär att diagramblad och tjänstgöringslistor/tidtabeller aldrig enskilt kan utgöra ett register!

12 Vägarbetstidslagen; hur kan ett register se ut?

13 Vägarbetstidslagen; dispenser
Arbetsmiljöverket får medge undantag om kollektivavtal inte finns och om det finns särskilda skäl, men bara på de punkter man kan träffa kollektivavtal kring. Dispenser handläggs av Arbetsmiljöverkets huvudkontor.

14 Vägarbetstidslagen; påföljder
Arbetsgivaren är ansvarig för alla överträdelser, aldrig föraren. ”Till böter döms den arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet...” …förlägger arbetet så att arbetstagarens arbetstid överstigit vad som är tillåtet, …förlägger arbetet så att raster inte kunnat tas i enlighet med vägarbetstidslagen …inte registrerat all arbetstid som arbetstagaren utfört (All arbetstid vid en arbetsgivare. All arbetstid för arbetsgivare 1 plus den arbetstid som omfattas av vägarbetstidslagen för arbets- givare 2, 3, 4 osv.) Alla krav, åtalsanmälningar etc. skickas till länsstyrelsen för prövning av om tillståndsinnehavaren ska få en varning eller sitt trafiktillstånd indraget.


Ladda ner ppt "Genomförandet av rådets direktiv 2002/15/EG i svensk lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser