Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

2 BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet  BUI, bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning  BAL, bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

3 BUI Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

4 Avtalets syfte  Erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för den som - fullgjort Vård– och omsorgsutbildning - saknar relevant yrkeserfarenhet  Ge möjlighet att utveckla sina färdigheter och utvecklas i yrkeslivet  Anställningen syftar till en tillsvidareanställning, efter högst 12 kalendermånader

5 Anställningens utgångspunkter Utbildnings- och introduktionsinsatser förenas med handledning och introduktionsplan vilket innebär  75 procent arbete  25 procent handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser

6 Centrala avtal BUI och BAL LOK Övergripande överläggning före införandet av BUI och BAL Arb.giv. anställer och underrättar möjlighet att begära överläggning

7 Lokal överläggning  innan avtalet börjar tillämpas ska en överläggning äga rum syfte med överläggningen är att partsgemensamt skapa goda förutsättningar för kommande anställningar

8 Lokal överläggning forts.  Diskussionsfrågor om hur BUI-anställningarna ska organiseras hos arbetsgivaren - vilka arbetsplatser - former för handledning - handledare - upplägg av utbildnings- och introduktionsinsatser - utformning av introduktionsplan - i vilken utsträckning ska BUI-anställd omfattas av eventuella lokala avtal, exempelvis arbetstid kontinuerlig diskussion om upplägg av introduktionen, förslagsvis årlig eller terminsvis

9 Anställningsform  BUI-anställd provanställs under 12 kalendermånader  Efter 12 kalendermånaderna övergår anställningen i en tillsvidareanställning  För den tillsvidareanställningen gäller villkor enligt HÖK/AB  Provanställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid  Arbetsgivaren ska lämna besked, senast vid provanställningens utgång, om denne inte vill att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning

10 Företrädesrätt  Utbildnings-och introduktionsanställning kan ske även om det finns arbetstagare med företrädesrätt

11 Utbildnings- och introduktionsplan och underrättelse  Individuell utbildnings- och introduktionsplan ska fastställas - Vilka utbildnings och introduktionsinsatser kommer att genomföras under året Då arbetsgivaren ingått BUI-anställning ska arbetsgivaren snarast underrätta arbetstagarorganisationen om detta samt delge den individuella utbildnings- och introduktionsplanen Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning Ska påkallas senast sju kalenderdagar efter underrättelse

12 Handledare  För BUI-anställd ska handledare utses  Säkerställa en hög kvalitet - Eftersträva handledare med handledarutbildning, godkänd av vård-och omsorgscollege eller motsvarande  Handledaren bör vara en person som - kan förmedla och beskriva sin yrkeskunskap - har goda förutsättningar att stötta och utveckla den anställde yrkesmässigt  Tid avsätts för uppdraget

13 Utbildnings- och introduktionsinsatser  I genomsnitt 25 procent av total arbetstid ska användas till handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser för att ge en bred kompetens och praktisk erfarenhet - inläsning, observationer, utförande, reflektioner, utvärdering samt gemensamma samtal med flera medarbetare i samma situation kring de erfarenheter man gör - separat ”Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning”

14 Arbetstid  Genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka  Vid arbete på schema gäller 38,15 timmar per vecka  Ev. tillämpning av lokala arbetstidsavtal  Genomsnitt högst 75 procent för ordinarie arbetsuppgifter

15 Löneform  Lön utges som månadslön  Månadslönen utgör 75 procent av lägst lön, (för yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års yrkeserfarenhet) enligt HÖK med Kommunal, 18 970 kronor, (2013)

16 Särskilda ersättningar  Ersättning utges enligt avtalet för - Övertid - Obekväm arbetstid - Jour och beredskap - Förskjuten arbetstid - Färdtid

17 Ledigheter  Semester - intjänadeåret är detsamma som kalenderåret - 25 semesterdagar - fast kontant lön=sem.lön samt semesterdagstillägg  Sjukdom - enligt lagen om sjuklön, SjLL och socialförsäkringsbalken SFB  Föräldraledighet - föräldraledig enligt föräldraledighetslagen

18 BAL Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivs- introduktionsanställning

19 Avtalets syfte  Erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och omsorgsverksamhet för personer mellan 19-25 år som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden  Anställningen ger möjligheter till såväl utbildning som introduktion under handledning som bidrar till insikter och kunskaper i yrket och den anställde ges även bättre förutsättningar för fortsatt etablering på arbetsmarknaden.  Fr.o.m. 2014-09-01 möjligt att anställa arbetstagare som är äldre än 25 år

20 Anställningens utgångspunkter Utbilnings- och introduktionsinsatser förenas med handledning och introduktionsplan vilket innebär  75 procent arbete  25 procent handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser

21 Lokal överläggning  Innan avtalet börjar tillämpas ska en överläggning äga rum  Möjlighet att partsgemensamt skapa goda förutsättningar för kommande anställningar  Diskutera arbetslivsintroduktionsanställningar inom andra verksamheter – förutsätter lokalt kollektivavtal

22 Lokal överläggning forts.  Diskussionsfrågor om hur BAL-anställningarna ska organiseras hos arbetsgivaren - vilka arbetsplatser - former för handledning - handledare - upplägg av utbildnings- och introduktionsinsatser - utformning av utbildnings- och introduktionsplan - i vilken utsträckning ska BAL-anställd omfattas av eventuella lokala avtal, exempelvis arbetstid

23 Anställningsform  BAL-anställd anställs för viss tid under 12 kalendermånader  Anställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid

24 Företrädesrätt  Arbetslivsintroduktionsanställning kan ske även om det finns arbetstagare med företrädesrätt

25 Utbildnings- och introduktionsplan och underrättelse  Individuell utbildnings- och introduktionsplan ska fastställas - Vilka utbildnings- och introduktionsinsatser kommer att genomföras under året Då arbetsgivaren ingått BAL-anställning ska arbetsgivaren snarast underrätta arbetstagarorganisationen om detta samt delge den individuella utbildnings- och introduktionsplanen Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning ska påkallas senast sju kalenderdagar efter underrättelse

26 Handledare  För BAL-anställd ska handledare utses  Säkerställa en hög kvalitet - Eftersträva handledare med handledarutbildning, godkänd av vård-och omsorgscollege eller motsvarande  Handledaren bör vara en person som - kan förmedla och beskriva sin yrkeskunskap - har goda förutsättningar att stötta och utveckla den anställde yrkesmässigt  Tid avsätts för uppdraget

27 Utbildnings- och introduktionsinsatser  I genomsnitt 25 procent av total arbetstid ska användas till, utbildning, introduktion och handledning för att ge goda förutsättningar för fortsatt etablering på arbetsmarknaden - ge stöd för att studera mot gymnasieskolans yrkesprogram - ge möjlighet till påbörja alt. slutföra studier - bevilja ledighet för sådan studier - separat ”Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning” inkl. ev. andra områden där det finns behov av insatser

28 Arbetstid  Genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka  Vid arbete på schema gäller 38,15 timmar per vecka  Ev. tillämpning av lokala arbetstidsavtal  Genomsnitt högst 75 procent för ordinarie arbetsuppgifter

29 Löneform  Lön utges som månadslön  Månadslönen utgör 75 procent av lägst lön enligt HÖK med Kommunal, 17 160 kronor, (2013)

30 Särskilda ersättningar  Ersättning utges enligt avtalet för - Övertid - Obekväm arbetstid - Förskjuten arbetstid - Färdtid

31 Ledigheter  Semester - intjänadeåret är detsamma som kalenderåret - 25 semesterdagar - fast kontant lön=sem.lön samt semesterdagstillägg  Sjukdom - enligt lagen om sjuklön, SjLL och socialförsäkringsbalken SFB  Föräldraledighet - föräldraledig enligt föräldraledighetslagen


Ladda ner ppt "Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser