Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lön 2014 2014-03-11. HÖK 11 HÖK 11 Förhandlingsprotokoll §4 Fredsplikt Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lön 2014 2014-03-11. HÖK 11 HÖK 11 Förhandlingsprotokoll §4 Fredsplikt Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras under."— Presentationens avskrift:

1 Lön 2014 2014-03-11

2 HÖK 11 HÖK 11 Förhandlingsprotokoll §4 Fredsplikt Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras under fredsplikt. §6 Giltighet och uppsägning … Avtalets giltighet förlängs t.o.m. 2015-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader … …Efter 2015-03-31 förlängs avtalets giltighet för en tid av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. … https://www.vardforbundet.se/Documents/Kollektivavtal/Nationella/Kommun%20-%20Landsting%20- %20Region/H%c3%96K%2011/HOK_11_120501.pdf

3 HÖK 11 HÖK 11 Löneavtal, Bilaga 1 §1 Grundläggande principer för lönesättning Arbetsgivarna Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. individuelldifferentierad Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.

4 HÖK 11 HÖK 11 Löneavtal, Bilaga 1 fortsättning §3 Övriga överenskommelser om lön då part så begär •Förhandlingar om lön upptas då part så begär. enskild arbetstagare •Överenskommelse om lön får träffas med enskild arbetstagare. •Central förhandling kan påkallas i fall som framgår av § 6. §2 Löneöversyner 1.Inför löneöversyn 2.Lönestruktur 3.Löneöversyn 4.Avstämning 5.Resultat av löneöversyn 6.Löneöversynstidpunkt 7.Lokal förhandlingsordning

5 HÖK 11 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande löneprocess, Bilaga 5 •En förutsättning för en önskvärd samsyn är att bilagans olika delar diskuteras. •De lönepolitiska riktlinjerna måste vara kända av och diskuterade med medarbetarna. •Varje arbetsplats måste diskutera vad lönepolitiken innebär för den egna verksamheten. •Lönebildningen ska vara en integrerad del av samverkanssystemet. •Chefens uppdrag och ansvar i löneprocessen ska tydliggöras. •Löneöversynsarbetet kräver god planering. •Löneavtalet förutsätter kartläggning och analys, därutöver kräver diskrimineringslagen detsamma ur ett jämställdhetsperspektiv.

6 HÖK 11 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande löneprocess, Bilaga 5 fortsättning •Analys av löner och lönerelationer möjliggör för arbetsgivaren att ta ett helhetsgrepp på behovet av åtgärder. •För att få acceptans för lönebilden krävs en konsekvent tillämpning av lönepolitiken och delaktighet för de anställda. •En väl förberedd överläggning ökar tilltron till arbetsgivaren som lönesättare. •Individuell lönesättning förutsätter att samtal förs. •Individuell lönesättning kräver chefer med tydlighet. •Kring avstämningen eftersträvas samsyn kring sambandet mellan överläggning och resultat av löneöversynen. •Det är av stor vikt att arbetsgivarna tar tillvara samtliga arbetstagare och det är väsentligt att uppmärksamma de äldre arbetstagarna.

7 Olika avtalsnivåer

8 om individbedömnings- formulär, viktning och tidplan •Inför löneöversyn ska varje Centrum samverka om individbedömnings- formulär, viktning och tidplan. områdes- •Samverkan ska även genomföras om vilken organisatorisk nivå löneutrymmet ska fördelas på; centrum-, områdes- eller enhetsnivå. •Fackliga organisationerna ska ges möjlighet att ge synpunkter/diskutera arbetsgivarens avsikt med strukturella utrymmet. Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

9 Företrädare på arbetsplatserna •Skriv ut lista på Dina medlemmar via inlogget på Vårdförbundets hemsida. •Stämmer listan? •Stämmer listan? Saknas någon be dem ringa Vårdförbundet Direkt 0771 420 420 #3 •Jämför listan med arbetsgivarens lista.

10 •Formulär för individbedömning ska delges medarbetaren före lönesamtalet för att ge medarbetaren möjlighet till ”självskattning” av bedömningsgrunderna. dialog med medarbetaren (lönesamtal) •Lönesättande chef ska ha dialog med medarbetaren (lönesamtal), där de individuella prestationerna och eventuella förändringar i arbetsvärderingen diskuteras. •Om dialogen med medarbetaren resulterar i förändring av individbedömningen ska den fastställas på nytt innan eventuell ny lön fastställs. Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

11 lönesamtal När alla medlemmar haft lönesamtal enligt ovan kan ni som är förtroendevalda på arbetsplatsen skriva in följande text längst ner på namnlistan och sedan skicka den till den som är ordinarie i er OK: •Löneöversynen har genomförts enligt den lokala förhandlings- ordningen. Datum Namn Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

12 När en enhet på området saknar företrädare? rätt och möjlighet •Det är medlemmarnas lagstadgade rätt och möjlighet att utse en företrädare. saknas länk in i samverkanssystemet •Avstår man från det saknas länk in i samverkanssystemet och därmed minskar möjligheten att påverka i frågor som denna. Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

13 Avstämning på Området området När lönesättningarna är slutförda för området lämnas protokoll för fastställande till berörda fackliga företrädare. 10 arbetsdagar framföra eventuella synpunkter avseende prioriteringar, tillämpning av individbedömning samt om genomförande av utvecklings- /lönesamtal Denne har 10 arbetsdagar, efter mottagandet, på sig att framföra eventuella synpunkter avseende prioriteringar, tillämpning av individbedömning samt om genomförande av utvecklings- /lönesamtal. Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

14 Besked om ny lön lämnas efter justering av löneöversynsprotokollet Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

15 Lokal förhandlingsordning

16 Bilaga 2 Lokal förhandlingsordning

17 Yrkanden •Ingen förhandling, snarare samtal •Lönespridningen •Strukturpengar •Politikerpengar 5 Mkr

18 Lönesamtalet … istället för förhandling! Det är som att köra bil, man tittar både framåt och i backspegeln. Samtalet om resultat och lön är både en uppföljning av det gångna året och framåtsyftande. Det är som att köra bil, man tittar både framåt och i backspegeln. Samtalet ska vara en väl genomtänkt dialog om dina resultat, arbetssituation och föreslagen ny lön. Det är inget samtal man har i en korridor eller spontant utan förberedelse. Både du och din chef ska vara förberedda!! Ni kan även komma överens om andra förmåner Efter lönesamtalet kommer du och din chef överens om vilken lön du ska ha. Ni kan även komma överens om andra förmåner, t ex andra arbetstider, flera semesterdagar, högre ersättningar för övertid, obekväm arbetstid, jour och beredskap.

19 Fyra viktiga steg i löneprocessen på nationell nivå 1.Vårdförbundet på nationell nivå tecknar avtal med arbetsgivare om grundläggande villkor. på lokal nivå 2.Vårdförbundet på lokal nivå tecknar avtal om hur den årliga löneöversynen ska gå till hos de olika arbetsgivarna. 3.Den enskilda medlemmen, kommer vid lönesamtalet 3.Den enskilda medlemmen, kommer vid lönesamtalet, överens med sin chef om sin nya lön utifrån sitt bidrag till verksamhetsutvecklingen. 4.Den förtroendevalda på arbetsplatsen 4.Den förtroendevalda på arbetsplatsen vakar över att processen går rätt till.

20 Tala för högre lön Checklista: •Förbered dig noga •Förbered dig noga skriv ner dina argument och träna på att föra fram dem. •Har du fått mer ansvar, svårare eller fler arbetsuppgifter? •Har du fått mer ansvar, svårare eller fler arbetsuppgifter? Har du utvecklat din kompetens? Oavsett om du formellt eller informellt har fått förändrade arbetsuppgifter eller mer kunskap så är detta bra argument för högre lön. •Konkretisera och sätt ord på hur du bidrar till verksamhetens behov och utveckling. •Konkretisera och sätt ord på hur du bidrar till verksamhetens behov och utveckling. Är du den som ofta tar initiativ till reflekterande samtal, som stöttar och svarar på oerfarna kollegers frågor, som hjälper till när tekniken strular eller som hittar lösningar som gynnar patienterna? fundera över hur just du lever upp till det arbetsplatsen värdesätter extra mycket •Utgå från lönekriterierna och fundera över hur just du lever upp till det arbetsplatsen värdesätter extra mycket hos en medarbetare. •Ställ frågor. Tycker chefen att din lön och löneutveckling speglar dina arbetsuppgifter och din prestation? Vad ska du förändra för att få den lön du är värd? När du vet hur din chef tänker är det lättare att formulera dina argument. •Var personlig och utgå från dig själv - men håll dig till arbetet •Var personlig och utgå från dig själv - men håll dig till arbetet. Blanda inte in din privatekonomi (eller dina kollegors löner).

21 Att tacka nej till ett lönesamtal … är att tacka nej till en möjlighet att höja sin lön! •Kom ihåg din •Kom ihåg att ingen annan för din talan när det gäller just din lön. •Det är bara du •Det är bara du som vet vad du har gjort under året som gått och vad du vill göra i framtiden. •Du sitter inne med de rätta argumenten!

22 Hur vill vi ha det?

23


Ladda ner ppt "Lön 2014 2014-03-11. HÖK 11 HÖK 11 Förhandlingsprotokoll §4 Fredsplikt Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska föras under."

Liknande presentationer


Google-annonser