Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RALS 2010 Presentation av Saco-S, vår värdegrund och vår politik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RALS 2010 Presentation av Saco-S, vår värdegrund och vår politik."— Presentationens avskrift:

1 RALS 2010 Presentation av Saco-S, vår värdegrund och vår politik.
Anslaget: Dialog med åhörarna

2 Erfarenheter 2007-2010 ”Inte avtalet det är fel på utan tillämpningen”
”Lokala arbetsgivare kan inte skilja på Saco-S och OFR:s avtal” ”Inget genomslag för Enskilda överenskommelser”

3 Saco-S övergripande målsättning
konkurrenskraftiga akademikerlöner – kompetens och prestation ska löna sig samt attraktiva arbetsplatser och avtal som ger utrymme för individen att påverka sina egna villkor

4 Utgångspunkter för Saco-S yrkanden
Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling. Saco-S arbetar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamhetens uppdrag och mål. Saco-S arbetar för en lönepolitik där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling.

5 Utgångspunkter för Saco-S yrkanden
Saco-S skapar möjlighet för medlemmar att, inom ramen för kollektivavtalsreglerade villkor och utifrån verksamhetens behov, påverka sin arbetssituation och sina villkor utifrån personliga önskemål och prioriteringar. Saco-S arbetar för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenhet samt mot diskriminering. Saco-S förordar ett arbetssätt som bygger på samverkan och dialog.

6 Avtalsrörelsen 2010 - några huvudpunkter
Avtalen löper tills vidare Lönesättande samtal huvudmodell Nysatsning på enskilda överenskommelser Utvecklat centralt samarbete och partsstöd

7 Avtalsrörelsen 2010 - några huvudpunkter
Stärkt lokal lönebildning Nya RALS-texter och ny avtalsstruktur Ny RALS-kommentar för Saco-S Egen ALFA, AVA och eget Chefsavtal

8 Inget central angivet utrymme
Löneutvecklingen bygger på: verksamhetens mål och resultat både kort- och långsiktigt kompetensförsörjningsbehov och lön som motivationsfaktor

9 Individuell och differentierad lön
Ökad motivation genom ett tydligare samband mellan å ena sidan lön och å andra sidan bidrag till verksamheten, dess utveckling och resultat

10 Avtal tills vidare Tillsvidareavtal stärker den lokala lönebildningen och förtydligar löneprocessen Lönerevision årligen per 1 oktober om inte annat avtalas lokalt Årlig uppsägningsbarhet om 6 månader per 1 oktober

11 Lönebildningsprocessen förtydligas
Avtalet tydliggör bättre de olika faserna; förberedelse, revision och avstämning Avstämningen ger bättre förutsättningar att utveckla lönebildningen i dialog med alla berörda; lokala parter, chef och medarbetare

12 Differentiering även på systemnivå
Individuell och differentierad lön förutsätter differentiering även på organisatorisk nivå Bygger på analys av kvantitativa och kvalitativa mål och resultat samt av kompetensförsörjningsbehov Ger bättre förutsättningar för lönesättande chefers delaktighet, inflytande och ansvarstagande

13 Lönesättande samtal huvudmodell
Lokal partsgemensam planering av förhandlingsordning Obligatorisk konsultation vid oenighet om metod Undantag för Universitets- och högskoleområdet; vid oenighet om lönesättningsmetod gäller lokal förhandling. Dessutom särskilt utvecklingsarbete.

14 Bedömningen av prestation
Lönekriterier behöver utvecklas och verksamhetsanpassas Tydligare fokus på skillnader i medarbetares olika uppdrag, funktion och arbetsuppgifter

15 Löneöversyn mellan revisioner
9 § RALS utvecklas; ”skäl” istf ”särskilda skäl” Ett verktyg i lönebildningen T ex väsentlig förändring eller ”kvarköp” ”måttfullhet” – inte tvister

16 Nytt samarbete AgV/Saco-S
Omfattande centralt utvecklingsarbete Gemensamt stöd till lokala parter om tolkning och tillämpning Partsgemensamma avtalskonferenser

17 Nytt samarbete AgV/Saco-S
Egna avtalskommentarer; RALS resp delar av ALFA, AVA om enskilda överenskommelser Annat process-stöd Nya former för central utvärdering

18 ALFA-T/AVA-T Löper också tills vidare Egna avtal för Saco-S

19 Nysatsning på Enskilda överenskommelser
Gemensam satsning på ökad lokal implementering Ny möjlighet för Enskild överenskommelse ang KÅPAN Extra-avsättning mellan 65 och 67 års ålder Egen ALFA/AVA-kommentar för Saco-S med fokus på enskilda överenskommelser

20 Höjt semestertillägg Gäller bara Saco-S!
Ger + 0,05 % av månadslönen för varje semesterdag. (Motsvarar 0,15 % på lönen; t.ex. 525 kr/år för den som tjänar 30 tkr och tar ut 35 dagar ett visst år) ALFA; 0,49 % och AVA 0,7 % per semesterdag Gäller fr o m

21 Trygghetsavtalet Ej rätt till pensionsersättning om man avstår erbjudande om ”liknande anställning” Gränsfall prövas i Trygghetsnämnden

22 Chefsavtalet nyheter Renodlad chefskrets; chefer samt endast specialister som företräder AG ingår (säkerhetsansvarig etc) RALS-liknande text om dialog chef- överordnad chef Lön genom överenskommelse; rådrum vid oenighet

23 Översyn av Chefsavtalet
Översyn ang kriterier för chefskretsning och lönesättningsmetod Studera anställningsformer Analysera kompetensutvecklingsbehov ur ett omställningsperspektiv Identifiera andra utvecklingsområden

24 Partsrådets arbetsområden
Stöd till lokal lönebildning fortsätter (inkl metod ang osakliga löneskillnader) Stöd till lokal samverkan utvecklas Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd; förändringskunskap resp arbetsmiljö. En nyhet!

25 Annat partsarbete Information om konsekvenser av flera deltidsanställningar Information om förtroendearbetstid (inklusive restid) Stöd till lokala parter i arbetstidsrelaterade frågor


Ladda ner ppt "RALS 2010 Presentation av Saco-S, vår värdegrund och vår politik."

Liknande presentationer


Google-annonser