Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VISION 2020 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess 2014-03-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VISION 2020 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess 2014-03-27."— Presentationens avskrift:

1 VISION 2020 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess 2014-03-27

2 Analys Arbetsgivarens lönepolitik Resultat och utvecklingssamtal Förhandlings start Upptakt Förhandling Förhandlingsavsl ut Meddela ny lön Ny lön Återkoppling Övergripande processmodell för löneöversyn. Analys Överläggning Upptakt Lönesättande samtal Avstämning Ny lön Återkoppling Traditionell förhandlings modell Dialog modellen

3 Löneöversyn Arbetsgivaren har enligt de centrala löneavtalen ett stort ansvar för den lokala lönebildningen. Löneöversyn måste kopplas till verksamhetsmål och budgetprocessen för att få en långsiktig politisk strategi för lönebildning.

4 Löneöversynsprocessen För att lönebildning och löneöversynsprocessen i kommunen ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla inblandade på olika nivåer i organisationen förstår processen och är delaktiga. Löneöversyn är ingen engångshändelse, det är ett pågående arbete hela året.

5 Kommunerna genomför idag löneöversyn med antingen: • Traditionell förhandlingsmodell, facklig organisation och arbetsgivare förhandlar om lönen • Dialog modellen, chefen sätter lönen • Lokal överenskommelse om förhandlingsordning Förhandlingsmodell

6 Analys Arbetsgivarens lönepolitik Resultat och utvecklingssamtal Förhandlings startUpptakt Förhandling Förhandlingsavslut Meddela ny lönNy lön Återkoppling Löneöversynsprocessen – genomförande Traditionell Förhandling

7 Arbetsgivaren analyserar och bedömer konsekvenser Arbetsgivaren tar årligen fram kommunens lönepolitiska dokument som kan Innehålla: - Lönekartläggning och analys av löneläget och handlingsplan utifrån diskrimineringslagens krav på könsneutrala löner. - Omvärldsanalys utifrån konkurrenskraftiga löner med andra kommuner. - Kommunens personalförsörjnings och kompetensbehov som bör ha tagits upp i budgetarbetet. - Identifierade yrkesgrupper för ev. prioriteringar. Information och beslut i personalorganet Arbetsgivarens lönepolitik Arbetsgivarens lönepolitik och motiven för planerade åtgärder presenteras för ledningsgrupp/er. Gemensam presentation för alla arbetstagar- organisationer, kan även genomföras per at-org. Arbetsgivaren kan föreslå lägstalöner för vissa yrkesgrupper. Arbetsgivaren utgår från HÖK – Samtal chef- medarbetare. Förhandlingsmodellen kan fastställs vid detta tillfälle, eller vid de inledande överläggningarna per at- org. Resultat och utvecklingssamtal Medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare syftar till att skapa en process där det positiva sambandet mellan mål och resultat uppnås. Målen för verksamheten måste vara väl kända likväl som lönekriterierna. (framåtsyftande) Lönesamtalet är ett samtal om mål och resultat med tydlig koppling till lön och ska referera till kriterierna i lönesättningen. (inga krontal) Samtalen är en viktig del i verksamhetsplaneringen för att varje enskild medarbetare ska känna engagemang och förståelse för sitt uppdrag och sin utveckling. Samtalen kan hållas separat eller i anslutning till varandra, som ett samtal. Tydliggör vilket samtal som genomförs. Samtalen ska hållas årligen och genomföras enligt årsplanen oavsett om centrala löneavtal är klara eller inte. Förhandlings start Med förhandling avses att arbetstagarorganisation en företräder samtliga sina medlemmar i förhandlingen med arbetsgivaren om löneöversyn. Arbetsgivaren presenterar tidplan och underlag. Arbetstagarorganisa- tionens eventuella yrkanden kommuniceras. Dokumenteras i form av protokoll. Upptakt T idplan och förutsättningar för verksamheterna kommuniceras med verksamhetsansvariga chefer.

8 Förhandling Här samtalar arbetsgivarens företrädare med arbetstagarorganisation en om bud för ny lön på individnivå. Förhandlings- avslut Arbetsgivaren redovisar till arbetstagarorganisatio nen, kommunens samlade bud till ny lön. Erfarenhet av processen kommuniceras. Förhandlingsprotokoll skrivs. Meddela ny lön Medarbetaren får besked om sin nya lön. Ny lön Ny lön utbetalas med eventuell retroaktivitet. Återkoppling Förvaltning och nämnder inför årsbokslut Återkoppling till verksamheterna om resultatet av löneöversyn och genomförda prioriteringar inför årsbokslut. Redovisning till kommunens personalorgan

9 Löneöversynsprocessen – genomförande Samtal chef-medarbetare Arbetsgivaren Analyserar och bedömer konsekvenser Arbetsgivarens lönepolitik Resultat och utvecklingssamtal Överläggning Upptakt Lönesättande samtal AvstämningNy lönÅterkoppling

10 Arbetsgivaren analyserar och bedömer konsekvenser Arbetsgivaren tar årligen fram kommunens lönepolitiska dokument Det lönepolitiska dokumentet kan innehålla: - Lönekartläggning och analys av löneläget. -Handlingsplan utifrån Diskrimineringslagens krav på könsneutrala löner. -Omvärldsanalys utifrån konkurrenskraftiga löner med andra kommuner. -kommunens personalförsörjnings och kompetensbehov som kan ha tagits upp i budgetarbetet. -Identifierade yrkesgrupper för ev. prioriteringar. Information och beslut i personalorganet Arbetsgivarens lönepolitik Arbetsgivarens lönepolitik och motiven för planerade åtgärder presenteras för ledningsgrupp/er. Gemensam presentation för alla Arbetstagar- organisationer, kan även genomföras per at-org. Arbetsgivaren kan föreslå lägstalöner för vissa yrkesgrupper. Arbetsgivaren utgår från HÖK – Samtal chef- medarbetare. Förhandlingsmodellen kan fastställs vid detta tillfälle, eller vid de inledande överläggningarna per at- org. Resultat och utvecklingssamtal Medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare syftar till att skapa en process där det positiva sambandet mellan mål och resultat uppnås. Målen för verksamheten måste vara väl kända likväl som lönekriterierna. (framåtsyftande) Lönesamtalet är ett samtal om mål och resultat med tydlig koppling till lön och ska referera till kriterierna i lönesättningen. (inga krontal) Samtalen är en viktig del i verksamhetsplaneringen för att varje enskild medarbetare ska känna engagemang och förståelse för sitt uppdrag och sin utveckling. Samtalen kan hållas separat eller i anslutning till varandra, som ett samtal. Tydliggör vilket samtal som genomförs. Samtalen ska hållas årligen och genomföras enligt årsplanen oavsett om centrala löneavtal är klara eller inte. Överläggning Överläggning med respektive arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren presenterar tidplan och underlag. I överläggningen bestäms i dialog mellan parterna hur löneöversynsprocessen ska genomföras, följas upp och kvalitetssäkras enligt med modellen samtal chef- medarbetare. Dokumenteras i form av minnesanteckningar/över läggningsprotokoll Upptakt Tidplan och förutsättningar för verksamheterna kommuniceras med verksamhetsansvariga chefer.

11 Lönesättande samtal Arbetsgivaren lämnar förslag i dialog om ny lön till medarbetaren = lönesättande samtal Chefen anger förslag till ny lön i kronor. Samtalet måste ha en form som ger utrymme för ett resonemang om lönesättningen mellan chef och medarbetare samtidigt som samtalet inte är en förhandling. Det samlade förslaget per individnivå lämnas till respektive arbetstagarorganisation Avstämning Avstämning genomförs med respektive arbetstagarorganisation. Förslaget avstäms mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. Stämmer av utfallet utifrån HÖK samt återkopplar till överläggningen. Erfarenheter av löneöversynsprocessen kommuniceras. Ny lön Arbetsgivarens förslag till ny lön är fastställt och kan meddelas till medarbetaren. Ny lön utbetalas med eventuell retroaktivitet. Återkoppling Förvaltning och nämnder inför årsbokslut Återkoppling till verksamheterna om resultatet av löneöversyn och genomförda prioriteringar inför årsbokslut. Redovisning till kommunens personalorgan


Ladda ner ppt "VISION 2020 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess 2014-03-27."

Liknande presentationer


Google-annonser