Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Avtal 2013 AgV området.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Avtal 2013 AgV området."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Avtal 2013 AgV området

2 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013
OFR/S, P, O AgV Resultat 1 oktober 2013 – 30 september 2016 År 1: 2,0% - krontal 420 (21 000) År 2: 2,3% - krontal 465 (20 217) År 3: 2,5% - krontal 545 (21 800) Balkongtillägg ökas med ramvärde Avtalsperiod – längd beroende på innehåll Oenighetsutrymme i nivå med märket, insamlingsmodell Uppräkning balkongtillägg Tillsvidareavtal Sifferlöst 6.8% i tre år ligger i linje med det ”märke” för löneökningar som är resultatet av 2013 års förhandlingar inom privat, kommunal och nu också statlig sektor. Krontalsskiva är en insamlingsmodell som är en del av STs solidariska lönepolitik. Den innebär att myndigheter som har anställda med löner under 21000:- blir tvungna att betala mer än siffran i oenighetsbilagan. Genom denna insamlingsmodell är vår förhoppning att löneläget på dessa myndigheter skall höjas. Även balkongtillägget är en del av STs solidariska lönepolitik och den innebär att de md lägst löner får lite extra pengar i semesterersättning.

3 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013
AgV Resultat OFR/S, P, O Muntligt Definition ’ringa’ Behåller vår modell Avtalet ska ge förutsättningar för både individuell löneutveckling och reallöneskydd Kollektiv förhandling som huvudmodell Lönesättande samtal som huvudmodell Bilaga C med särskilda åtgärder är oförändrad. Även detta år saknas individavstämning. Den försvann 2010 då vi i utbyte fick sjuklön i ytterligare 3 kvartal. Fram tills 2010 var staten enda sektorn som enbart hade sjuklön (10% av sin lön) under enbart 3 månader, övriga sektorer hade 12 månader.

4 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013
OFR/S, P, O Resultat Stärka inflytandet över vilka som omfattas av viss förhandlingsordning Återkommande dialog definieras Individuella utvecklingsplaner Ja – Avtalet ger möjlighet till centralt stöd Förstärkt text i kommentaren Delvis – förstärkt text i kommentaren Om man på en arbetsplats inte kan enas om att viss del av arbetsplatsen ska ha lönesättande samtal (dvs blandmodell) så finns nu möjligheten att begära centralt stöd. Se Rals § 7.2, 1:a stycket2:a meningen Den återkommande dialogen har inte definierats i avtalstexten men i de partsgemensamma kommentarerna har det blivit tydligare att man efter lönesamtal skall ha ett lönebeskedssamtal samt att utvecklingssamtalet är en del av detta. Se Partsgemensamma kommentarer §5 de sista två styckena

5 Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013
OFR / S, P, O Resultat Förbättrat stöd vid lokal oenighet Reglera lokal/lokal nivå Ja - Både i avtalet och kommentaren Förtydligat vad differentiering innebär (ändamålsenlig). I kommentarerna Förbättrad stöd vid oenighet har förts in genom en ny paragraf, Rals § 4 samt i kommentarerna sid 6 Process stöd Skrivningar som pekar på behovet att anpassa lönerevisionsprocessen till de lokala förutsättningarna, se Rals § 6.1 sista meningen samt kommentarerna § 6.1, 4:e stycket 4:e meningen Differentiering, i kommentarerna har vi förtydligat att differentiering av lönerna inte är ett självändamål i sig, se kommentarerna §5, 3:e stycket

6 Förhandlingsresultat, VA/AVA Avtal 2013
ORF /S,P,O Resultat Delvis – Central uppföljning av förekomsten av ’visstid’ Ja – Arbete ska inledas med att ta fram skrift Nej Ja, Översyn ska göras Visstidsanställningar över totalt tre år inom femårsperiod, omvandlas till tillsvidareanställning Centrala riktlinjer för lokala flextidsavtal Semesterersättning ökas 0,05 % Deltidssjuka medlemmar ska inte få semesterskuld Semesterersättningen höjdes för Saco-S med 0,05% 2010 i utbyte mot tillsvidareavtal.

7 Förhandlingsresultat VA,AVA Avtal 2013
AgV Resultat Enskilda ök om intresse finns Inget intresse inom OFR Till skillnad från Saco-S har vi inte direktdelegering av enskilda överenskommelser. Däremot finns möjligheten att teckna lokala avtal om enskilda överenskommelser. På ST.orgs sidor för förtroendevalda finns handledning o hur man ska hantera detta. Om medlemmar uttrycker önskemål om enskilda överenskommelser är förbundets rekommendation att se över möjligheterna för att teckna lokalt avtal

8 Gemensam inriktning i förhandlingarna om nytt omställningsavtal
Fler ska omfattas, visstid från 2 års anställning Differentierade paket Funktionell arbetsgivare Samma kostnadsram Rätten att själv utlösa pensionsersättning avvecklas Övergångsregler Klart 15/5 2014 OFR har kopplat resultatet av förhandlingarna till förstärkt rätt till delpension. Riktlinjerna för de fortsatta förhandlingarna finns i bilaga 5. AgV sa upp Trygghetsavtalet och det löper ut den 19/6-2014 I vår överenskommelse har vi enats kring ramarna för dessa förhandlingar. Förhandlingarna kommer att pågå slutet av 2013 och våren På ST.org kommer man att kunna följa utvecklingen av förhandlingarna.

9 Förhandlingsresultat Översyn av PA
Bra och långsiktiga pensionsbestämmelser Omfatta de födda – 87 och senare Gemensamma underlag Beakta statens särskilda förutsättningar Inriktning mot avgiftsbestämt Beakta pensionernas värde Om PA 03 sägs upp gäller inte inriktning Förhandlingarna klara årsskiftet 14/15 AgV yrkade på omförhandlingar av PA03. De vill gå till ett helt avgiftsbestämt system. De som tjänar under 7.5 pris bas belopp (cA kr) berörs inte av detta utan det är de som tjänar mer som i framtiden kommer att få ett ändrat pensionssystem. Vi är överens om att att dessa ändringar skall beröra framtidens medlemmar, dvs de som är födda 1987 eller senare. Förhandlingarna kommer att pågå under hela 2014 och uppdateringar kommer att läggas ut på ST.org.

10 Förhandlingsresultat, Partsrådet Avtal 2013
OFR/S, P, O AgV Resultat Rabatt avgift under avtalsperioden Ja Nuvarande avgift ska tillsvidare upphöra Kvalitetssäkrad arbetsmiljöutbildning Fortsatt arbete; Ständig förändring Hot och våld Lokal lönebildning (Besta vägen) Lokal samverkan Arbetet inom ramen för Partsrådet kommer att fortsätta. Vi har dessutom enats om att erbjuda arbetsmiljöutbildningar inom ramen för Partsrådet. För vår del ser vi möjlighet till större inflytande över innehållet, kvalitetssäkring av utförandet samt möjlighet till uppföljning för att kunna säkerställa att både skyddsombud och chefer tar del av arbetsmiljöutbildningar. Förhoppningsvis kommer detta att införas i slutet av 2014 alt Avgiften till partsrådet är 0.055% av lönesumman. Idag är Partsrådet kraftigt överfinansierat vilket har lett till att avgiften kommer att rabatteras under avtalsperioden. Det innebär att alla myndigheter har 0.055% extra som vi vill uppmana er att komma ihåg under era lönerevisionsförhandlingar.

11 Att bevaka inför de lokala förhandlingarna
Väl hävdat löneläge Tempo Nya paragrafen 4 a om stöd av centrala parter Definition av ’ringa’ och särskilda åtgärder Medlemskommunikation Omhänderta 0.055 Under de lokala Ralsförhandlingarna vill vi särskilt uppmärksamma er på följande frågor: Idag ger avtalet möjlighet att ge noll i löneutveckling om någon har ”väl hävdat löneläge”, observera att det vi menar kan vara någon som har varit chef och behållit sin chefslön. Det handlar inte om att det skiljer sig med några tusenlappar, det handlar om den individuella lönesättningen. Tempo – medlemmarna vill ha sina löner i tid, vi behöver inte sitta och vänta på att arbetsgivarna ska ta initiativ. I Rals § 7.1 sista stycket står att om vi tycker att det drar ut på tiden kan man ensidigt begära centralt stöd I Rals §4 har vi tydliggjort möjligheten att söka centralt stöd oavsett var i processen som problemen uppstår. Glöm inte att diskutera igenom hur ni ska hantera särskilda åtgärder och hur ni lokalt ser på ringa löneökning. Glöm inte heller att följa upp de särskilda åtgärdsplanerna enl. Rals § 7.4 och bilaga c Kommunikationen med medlemmarna är en viktig framgångsfaktor – det ger styrka i förhandlingarna. Glöm inte rabatten av partsrådsavgiften, saknas pengar i revisionen så påminn om detta extra tillskott.

12 Skillnader mellan de centrala avtalen
Seko ST Saco-S - 6.8 - Sifferlöst - 3 år - Tillsvidare Traditionell förhandling Medlemmar påverkar förhandlingsmodell Lönesättande samtal Föräldraledighet planeras med huvudsemester - Föräldraledighet planeras med huvudsemester Föräldraledighet planeras två månader i förväg (enligt lag) Det finns andra skillnader mellan avtalen men här har jag tagit upp de tydligaste. Andra skillnader är: Saco-S har infört en begränsning i att teckna lokala avtal där man avviker från huvudprincipen om individuell lön. Vi STs avtal står att lokala parter kan komma överrens om avvikelse från lokal lön, i Saco-S avtal står att man kan avvika från individuell lön om särskilda skäl eller omständigheter finns. Både Saco-S och Seko har infört lönetillägg om 10% för gravida som arbetar i riskfyllda miljöer och inte kan omplaceras. Även ST var erbjuden detta men till priset av att begränsa föräldrars rätt att planera sin föräldraledighet (se ovan). ST gjorde bedömningen att nästan allagravida i riskfyllda miljöer blir omplacerade och inte avstängda och tackade därför nej.

13 Fortsatt centralt arbete
Pensionsavtal Partsrådet Trygghetsavtal Stöd till lokal lönebildning Översyn PSA Stöd till lokal samverkan Deltidssjuka och semester VA Ständig förändring o utveckling LOK Arbetsmiljö VASA Hot och Våld Översyn AVA Arbetsmiljöutbildningar Följa upp visstidsanställningar Översyn samarbetsavtalet Skrift om flextidsavtal Pensionsavtalet skall vara färdigförhandlat 31/ , bilaga 4 Trygghetsavtalet skall vara klart till 15/5, bilaga 5 PSA översyn skall vara klar till 1/1 2016, bilaga 6 Deltidssjuka och semester, klart 1/1 2014, § 2 i förhandlingsprotokollet LOK, se över anställningsvillkor för lokalanställda vid utlandsmyndigheter, 1/6 2014, bilaga 7 VASA, anställningsavtal för anställda inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder – klart snarast Översyn AVA – klart snarast, rest från 2012 Följa upp visstidsanställningar, § 10 i förhandlingsprotokollet Översyn Samarbetsavtalet, klart senast 3/9 2014, § 11 förhandlingsprotokollet Riktlinjer flextidsavtal , under avtalsperioden, § 14 förhandlingsprotokollet Partsrådet. Den 18/10 skall nya uppdragsbeskrivningar vara framtagna. Arbete kommer att fortgå inom ramen för samtliga arbetsområden. Det som är nytt är att vi nu ska ta fram arbetsmiljöutbildningar inom ramen för partsrådet, hur det ska se ut etc är ännu inte definierat.

14 Rekryterande implementering
Centrala implementeringskonferenser UH 21-22/10 Länsstyrelser 15-16/10 Kulturen 22/10 Förhandlingar en nivå 17/10 Centro gruppen 25/10 Regionala avtalskonferenser Regionala avtalskonferenser - strategi plus Förbundsstyrelsen har beslutat att avtalsrörelsen 2013 skall vara den mest synliga och rekryterande någonsin. För att uppnå detta satsar vi stort på implementeringskonferenser. De centrala implementeringskonferenserna är utformade som utbildning inför de lokala Rals förhandlingarna Respektive region kommer att genomföra minst 10 rekryterande implementeringskonferenser som är öppna för oorganiserade, medlemmar och förtroendevalda på den plats där de genomförs. Dessutom kommer respektive region att genomföra minst 10 arbetsplatsbesök där vi i första hand prioriterar strategiplus myndigheter. Totalt blir det ca 100 rekryterande implementeringskonferenser under tredje kvartalet 2013.

15


Ladda ner ppt "Resultat Avtal 2013 AgV området."

Liknande presentationer


Google-annonser