Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Avtalsförhandlingarna 2012 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Avtalsförhandlingarna 2012 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Avtalsförhandlingarna 2012 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

2 RALS-T Efter slutförda förhandlingar fortsätter Saco-S och AgV utvecklingen av partsgemensamt stöd för den lokala löneprocessen; ny avtalskommentar etc. Bättre förutsättningar för Partsråds- arbete kring lönebildning (mer om det senare). Undantaget inom UH-sektorn från Lönesättande samtal som huvudmodell tidsbegränsas till utgången av år Medskick i förhandlingsprotokoll samt särskilt stöd och utvecklingsarbete kopplat till detta vidtar. I övrigt inga materiella ändringar i RALS-T.

3 ALFA-T Förändringar av avtalet sker stegvis dels den 1 oktober 2012, dels den 1 juni 2013 Utöver detta kommer vissa frågor att hanteras partsgemensamt eller enskilt framöver (till exempel EÖ).

4 ALFA-T/AVA-T Den 1 oktober 2012 sker följande förändringar:
En syftesparagraf införs. Den som uppbär statlig ålderspension kan nu träffa överenskommelse om villkor enligt ALFA-T/AVA-T En ordningsregel om ansökan om föräldraledighet i samband med semesterperioden införs (med en ventil) En skrivning om dialog i samband med arbetstidsförläggning inkl ev restid införs (ej AVA- T). Semesterlönegarantin höjs med 30 kronor per semesterdag (per )

5 ALFA-T (AVA-T) Fortsatt arbete
Tillämpning och genomslag av Enskilda överenskommelser följs upp vid nästa utvärdering av RALS-T. Annat partseget implementeringsarbete Förtroendearbetstid för distriktsveterinärer tas om hand genom lokalt partsarbete

6 Chefsavtalet Ny syftesparagraf
Samarbetsrådet ersätts av samråd med centrala parter Därutöver fortsatt översynsarbete mellan Saco-S och AgV kring förändringar i Chefsavtalet (anställningsformer, villkor, omställning och kompetensutveckling)

7 Partsrådet Fyra olika arbetsområden; De tre nuvarande består men
Hot och våld samt ensamarbete blir ett eget AO. ALFA 5 kap 7 § och 9 kap 2 §

8 Partsrådet (forts.) Parterna är överens om att inom arbetsområdet Stöd till lokal löne- bildning öppna upp för finansiering av olika partsvisa aktiviteter kopplat till respektive RALS. Detta gäller fram till utgången av

9 Omställningsinsatser/ Trygghetsavtal
Yrkanden om förändringar i TA tas om hand i det fortsatta parts- gemensamma beredningsarbetet. Saco-S yrkande om resurser för utvecklat omställningsarbete utan koppling till arbetsbrist förs vidare till en partsgemensam arbetsgrupp om lokala omställningsmedel.

10 Avtal Samverkan för utveckling
AgVs yrkande om översyn av Samverkansavtalet tas om hand genom fortsatt partsgemensamt beredningsarbete. Beräknas slutföras senast december Syftet med det tidigare avtalet om Förslagsverksamhet inarbetas i detta arbete.

11 PSA (Personskadeavtal) och TGL-S (Tjänstegrupplivfösäkring)
Frågan om eventuell översyn skjuts på framtiden

12 URA; internationell utlandstjänstgöring
Förändring för arbetstagare med internationell arbetsskyldighet: Villkoren i URA kan tillämpas även utan nytt anställningsavtal.

13 Avtal om anställningar genom olika arbets- marknadspolitiska åtgärder
AgVs yrkande om nytt centralt kollektivavtal tas om hand genom fortsatt partsgemensamt beredningsarbete. Beräknas slutföras senast juni 2013.

14 Villkorsavtal-T Den 1 juni 2013 sker följande förändringar:
ALFA-T byter namn till Villkorsavtal-T Förändringar i övrigt syftar främst till att avtalet ska uppdateras, förtydligas och förenklas. Avtalet omstruktureras med ny kapitelindelning m.m. (se separat översättningsnyckel). Motsvarande översyn görs även av AVA-T

15 Villkorsavtal-T (forts.)
”Myndighet” ersätts av ”arbetsgivare” (där så är möjligt). Ny enhetlig modell för löneavdrag och ny modell för lönetillägg vid till exempel sjukfrånvaro. Bestämmelserna för löneavdrag samlas i ett separat kapitel. Lokala avtal: hänvisning till denna möjlighet endast på ett ställe i avtalet. Inga förändringar i sak avses.

16 Villkorsavtal-T (forts.)
Lokala avtal kan behöva anpassas till den nya modellen för löneavdrag och lönetillägg. En del definitioner införs eller ändras (till exempel ”deltidsanställd”, ”konc. tjänstgöring” etc). Arbetstidskapitlet delas upp i tre delar; ny del om förtroendearbetstid. Vissa förändringar av materiell betydelse: >

17 Villkorsavtal-T (forts.)
Ny beräkning av mertidstillägg (semestertillägget ingår). Kvalifikationstid för semesterlönegrundande frånvaro utöver semesterlagen slopas. Semesterlönegrundande frånvaro vid offentligt uppdrag utgår. Kvotberäknad semester vid koncentrerad tjänstgöring införs. Avtalet om ersättningar vid utrikes tjänsteresa förs över till Villkorsavtal- T.

18 Villkorsavtal-T (forts.)
Tydliggörs att arbetsgivaren är skyldig att planera in semester. Möjligheten att i vissa fall föra med sig semesterdagar till annan arbetsgivare slopas (ersättning utgår). Föräldrapenningtillägg: Preskriptionstid på två år införs och kvalifikationstid vid återgång efter tjänstledighet slopas (gäller andra ledigheter än föräldraledighet). Justering av myndighetsområden (Skatteverket/KFM ej samma område).


Ladda ner ppt "Resultat Avtalsförhandlingarna 2012 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se."

Liknande presentationer


Google-annonser