Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄNDRINGAR I SEMESTERLAGEN 2013. 1. Ändringar gällande semesterlönen och semesterersättningen ➤ Beräkningen av semesterlönen för arbetstagare med vecko-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄNDRINGAR I SEMESTERLAGEN 2013. 1. Ändringar gällande semesterlönen och semesterersättningen ➤ Beräkningen av semesterlönen för arbetstagare med vecko-"— Presentationens avskrift:

1 ÄNDRINGAR I SEMESTERLAGEN 2013

2 1. Ändringar gällande semesterlönen och semesterersättningen ➤ Beräkningen av semesterlönen för arbetstagare med vecko- eller månadslön ändras när arbetstiden ändras: semesterlönen bestäms på basis av lönen under kvalifikationsåret. (Semesterlag 10 § 4 mom.) ➤ Lagändringen tillämpas på semestrar som intjänats från och med 1.4.2013. 2. Divisorer (25/6) för månads- och veckolönen som används vid beräkningen av semesterersättningen införs på nytt i lagstiftningen. (Semesterlag 17 § 3 mom.) ➤ Lagändringen tillämpas på semestrar som intjänats från och med 1.4.2013. 3. Framflyttning av semesterdagar på grund av arbetsoförmåga ➤ Sju dagars karensen slopas. (Semesterlag 25 §) ➤ Lagändringen träder i kraft 1.10.2013. TRE ÄNDRINGAR I SEMESTERLAGEN

3  Lagändringen gäller personer med vecko- eller månadslön.  Regeln för beräknande av semesterlönen ändras i de fall där arbetstagarens arbetstid och lön ändras under kvalifikationsåret (1.4.–31.3.) till följd av att arbetstagaren övergår från heltidsarbete till ➤ partiell sjukledighet ➤ deltidspension ➤ delinvalidpension ➤ partiell vårdledighet ➤ annan förkortad arbetstid baserad på avtal.  Gäller också i motsvarande mån situationer där arbetstagaren återgår från deltidsarbete till heltidsarbete. 1. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER BERÄKNINGEN AV SEMESTERLÖNEN

4  Om arbetstiden och lönen ändras under kvalifikationsåret(1.4– 31.3) beräknas semesterlönen enligt regeln för beräknande av procentbaserad semesterlön.  Semesterlönen är 9 eller 11,5 procent beroende på anställningsförhållandets längd (om inte något annat avtalas i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal) ➤ 9 procent, om anställningsförhållandet har fortgått under ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden ➤ 11,5 procent, om anställningsförhållandet har fortgått minst ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER BERÄKNINGEN AV SEMESTERLÖNEN

5  Vid procentberäkningen baseras semesterlönen på den lön som betalats eller förfallit till betalning för arbetad tid under kvalifikationsåret (1.4–31.3). ➤ Förhöjningar som betalas för nödarbete eller för övertidsarbete beaktas inte. ➤ Lönegrunden utökas kalkylmässigt med uteblivna löner för frånvarotiden för: ➤ föräldraledigheter, sjukdom, rehabilitering, karantän och permittering. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER BERÄKNINGEN AV SEMESTERLÖNEN

6  Om ändringar i arbetstagarens arbetstid sker först efter kvalifikationsårets (1.4–31.3) utgång, innan semestern eller en del av semestern börjar, beräknas semesterlönen på basis av arbetstiden under kvalifikationsåret (fortgående samma arbetstid) och vecko- eller månadslönen för den. ➤ I praktiken på basis av lönen före ändringen av arbetstiden. ➤ I sådana här fall syns ändringen i semesterlönen först följande år. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER BERÄKNINGEN AV SEMESTERLÖNEN

7  Matts går i deltidspension 1.3.2014.  Han har arbetat 15 år i företaget och han har månadslön.  Matts håller sin semester i juli 2014.  Matts semesterlön är 11,5 procent av hans lön under kvalifikationsåret (1.4.2013–31.3.2014).  Om Matts hade gått i deltidspension 1.4.2014 eller därefter, hade hans semesterlön bestämts på basis av lönen före deltidspensionen utan beräkningsregeln för procentbaserad semesterlön. ➤ I praktiken hade semesterlönen bestämts utifrån den lön som utbetalats månaden innan Matts gått i deltidspension. EXEMPEL

8  I semesterlagen har införts divisorer för månads- och veckolöner.  Används vid beräkningen av semesterersättningen.  Lönen för en semesterdag beräknas ➤ så att divisorn 25 används för anställda med månadslön ➤ och divisorn 6 för anställda med veckolön.  I kollektivavtalen kan avtalas om andra divisorer. 2. DIVISORER FÖR MÅNADS- OCH VECKOLÖNER

9  Lagändringen, dvs. slopandet av 7 dagars karensen, gäller arbetsoförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller förlossning både när semestern börjar och under semestern.  Semestern ska på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt genast från den första sjukdagen. ➤ Efter att semestern flyttats fram har arbetstagaren sjukledigt.  Karensen slopas endast gällande lagstadgad semster, och alltså inte för längre semestrar som avtalats i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal. ➤ Viktigt att i förteckningar över arbetsskift o.dyl särskilja vilket slag av semester/ledighet arbetstagaren har. ➤ Arbetsgivarens semesterbokföring måste vara uppdaterad. 3. INSJUKNANDE UNDER SEMESTERN

10  Arbetstagaren måste begära att semestern flyttas fram. ➤ Det räcker inte enbart med en anmälan till arbetsgivaren eller att skicka läkarintyg till arbetsgivaren. ➤ Begäran ska göras utan obefogat dröjsmål. ➤ Arbetstagaren måste få en bekräftelse av arbetsgivaren på att arbetsoförmågan godkänns och semestern flyttas fram.  Arbetstagaren måste på arbetsgivarens begäran uppvisa en tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga. ➤ Eventuella bestämmelser i kollektivavtalen ska följas vid proceduren. Skäl att på arbetsplatserna komma överens om förfaringssätten mer i detalj. ➤ Arbetstagarna bör behandlas lika. INSJUKNANDE UNDER SEMESTERN

11  Efter att arbetsoförmågan (sjukledigheten) upphört fortsätter och upphör semestern såsom ursprungligen meddelats. ➤ Framflyttad sommarsemester måste ges under semesterperioden. ➤ Framflyttad vintersemester måste ges före ingången av följande semesterperiod. ➤ Om det ovan nämnda inte är möjligt, kan framflyttad sommarsemester ges efter semesterperioden under samma kalenderår och vintersemester före utgången av följande kalenderår. ➤ Om inte heller det ovan nämnda är möjligt, kan utebliven semester ersättas med semesterersättning. TIDPUNKTEN FÖR SEMESTER SOM FLYTTATS FRAM PÅ GRUND AV ARBETSOFÖRMÅGA

12  Övergångsbestämmelse: ➤ Efter att lagändringen trätt i kraft (1.10.2013) får gällande kollektiv- och tjänstekollektivavtal tillämpas till utgången av avtalsperioden, om parterna inte avtalar om något annat. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE GÄLLANDE RÄTTEN TILL FRAMFLYTTNING AV SEMESTER


Ladda ner ppt "ÄNDRINGAR I SEMESTERLAGEN 2013. 1. Ändringar gällande semesterlönen och semesterersättningen ➤ Beräkningen av semesterlönen för arbetstagare med vecko-"

Liknande presentationer


Google-annonser