Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukpenning /sjukersättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukpenning /sjukersättning"— Presentationens avskrift:

1 Sjukpenning /sjukersättning
Håkan Wernefur Försäkringskassan

2 Sjukförsäkring När du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan du få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Sjuklön Sjukpenning Rätt till sjukpenning

3 Sjuklön Du gör anmälan till din arbetsgivare den första sjukdagen.
Arbetsgivaren anmäler din sjukdom till Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar. Gäller inte uppdragstagare och egenföretagare. Rätt till sjukpenning

4 Sjuklön Under de första 14 sjukdagarna Rätt till sjuklön har du som
anställts för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar Upphör anställningen – upphör sjuklönen. Rätt till sjukpenning

5 Sjuklön Sjuklön från andra sjukdagen med 80 procents ersättning.
Ingen ersättning första dagen = karensdag. Rätt till sjukpenning

6 Sjukpenning Ersättning med 80 procent av SGI.
Storleken på sjukpenning kan vara hel, halv, 3/4 eller 1/4. Storleken bedöms av Försäkringskassan. Rätt till sjukpenning

7 Sjukpenning – Försäkringskassan
Rätt till sjukpenning från den 15:e sjukdagen eller från andra dagen om du inte har rätt till sjuklön. Betalas som längst under ett år Ingen ersättning första sjukdagen = karensdag. Sjukpenning kan vid långvarig sjukdom bytas ut mot sjuk- eller aktivitetsersättning. Rätt till sjukpenning

8 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Baseras på din årliga arbetsinkomst. SGI:n är lägst 24 procent av prisbasbeloppet och högst 7,5 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2014 är kronor. För 2013 beräknas sjukpenning på inkomster upp till kronor (motsvarar månadslön på kr) Rätt till sjukpenning

9 Sjukdomsbegreppet Det finns ingen definition av begreppet ”sjukdom” i lagstiftningen ”man bör hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gällande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Med den utgångspunkten kan varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen betecknas som sjukdom” ”störningar och fysiologiska förändringar som beror på det naturliga åldrandet, havandeskap eller barnafödande betraktas inte som sjukdom eftersom det hör ihop med den normala livsprocessen” Rätt till sjukpenning

10 Sjukpenning Försäkran ska lämnas till Försäkringskassan när du varit sjuk i 14 dagar. Börjar du arbeta tidigare skickas försäkran i då. Tala om för Försäkringskassan när du börjar arbeta! Rätt till sjukpenning

11 Läkarintyg/utlåtande
Från 8:e sjukdagen till arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Från 15:e sjukdagen Försäkringskassan kräver läkarintyg Rätt till sjukpenning

12 Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Rehabiliteringskedjan För att råda bot på passiviteten i sjukskrivningsprocessen föreslår regeringen att en rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter införs. För fullständigt talarmanus till Rehabiliteringskedjan se Bilaga till talarmanus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

13 Särskilda skäl Tage arbetar som taxichaufför sedan många år tillbaka. Han är sjukskriven på grund av knäledsbesvär. Försäkringskassan har efter kontakt med Tages arbetsgivare i sin utredning kommit fram till att det inte finns några möjligheter till annat arbete inom det relativt lilla åkeriet.

14 Särskilda skäl, forts. På dag 181 bedömer Försäkringskassan att Tages knäbesvär inte hindrar honom från att kunna utföra ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Läkaren menar att det i dagsläget inte går att bedöma om Tage kommer att kunna återgå till sitt arbete eller till något annat arbete hos arbetsgivaren.

15 Bedömning Försäkringskassan bedömer att det inte finns särskilda skäl att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden. Tage har därför inte rätt till sjukpenning från och med dag 181.

16 Tidsbegränsning av sjukpenning
Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar. Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Lön Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Arbetslivs-introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader A-kassa Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk-penning på fortsättnings-nivå betalas ut. Sjukpenningen är tidsbegränsad Normalt kan den anställda få sjukpenning i 364 dagar under en period på 450 dagar (cirka 15 månader). De 450 dagarna kallas ramtid. Ersättningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Om den anställda har fått rehabiliteringspenning eller reseersättning i stället för sjukpenning räknas de dagarna också som sjukpenningdagar. Dessutom räknas 13 dagar med sjuklön med om de dagarna har ingått i en sjukperiod med sjukpenning. Vad händer efter 364 dagar? Sjukpenning på fortsättningsnivå Den anställda kan få sjukpenning på fortsättningsnivå i högst 550 dagar (cirka ett och ett halvt år). (Om den anställda får sjukpenning på fortsättningsnivå sjukpenning på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns). Ersättningen är något lägre än 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Fler dagar med sjukpenning på normalnivå Om den anställda har en allvarlig sjukdom kan han eller hon ha rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Med fler dagar med sjukpenning på normalnivå behåller man samma ersättning som med sjukpenning på normalnivå. Det finns ingen tidsgräns för hur länge fler dagar med sjukpenning på normalnivå kan betalas ut. Även den som har haft tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå I undantagsfall går det att få förlängd sjukpenning längre än 550 dagar. Det kallas fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå och gäller: om den anställda får fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns om en anställda vårdas på sjukhus eller har en sjukdom och får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus om den anställda riskerar att allvarligt försämras i sin sjukdom om den anställda arbetar eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Man kan också få flera dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå om man på grund av sjukdom fått sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att man inte kan tillgodogöra sig information. Även den som har haft tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå. När dagarna med sjukpenning tar slut Om den anställda inte längre kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning från sjukförsäkringen erbjuds han eller hon att delta i arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Arbetslivsintroduktionen innebär en koncentrerad utredning och kartläggning av den anställdas förutsättningar och behov av stöd. När man deltar i arbetslivsintroduktionen får man aktivitetsstöd. Introduktionen pågår som längst i tre månader. Efter avslutad introduktion kommer du att kunna hänvisas till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Anställda som fått maximal ersättning kommer åter i tjänst Anställda som fått maximal ersättning från sjukförsäkringen (sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning) kan vilja komma tillbaka i tjänst när ersättning upphör. Sjukpenning

17 Sjukskrivningsperioder läggs samman
Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Sjukskrivningsperioder läggs samman Ett kortare uppehåll mellan två sjukperioder ska inte medföra att prövning i rehabiliteringskedjan börjar om från början. När det beräknas hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder läggas samman, dels om den försäkrade har förvärvsarbetat under en period om mindre än 90 dagar mellan sjukperioderna, dels om den försäkrade inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna. Vid sammanläggning av dagar i en sjukperiod, för beräkning hur länge den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga, ska endast dagar fr.o.m. ikraftträdandet den 1 juli 2008 beaktas. Vägledning Sjukpenning och samordnad rehabilitering Utlåtande från arbetsgivare En försäkrad ska lämna in ett utlåtande av sin arbetsgivare till Försäkringskassan om Försäkringskassan begär det. I utlåtandet ska det anges vilka möjligheter som finns att ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering eller en rehabiliteringsåtgärd som avses i 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning får dras in eller sättas ned, om den som är berättigad till ersättningen vägrar ge in ett utlåtande av arbetsgivaren. (OBS Träder i kraft 1 januari 2009) För fördjupning se bilaga.

18 Reseersättning Reseersättning istället för sjukpenning
om du kan arbeta men inte resa till och från arbetet på vanligt sätt. kan du resa till och från arbetet på annat sätt, får du ersättning för eventuella merkostnader från Försäkringskassan. Under karensdagen får man inte reseersättning. Rätt till sjukpenning

19 Medicinsk behandling och rehabilitering
Sjukpenning kan du få vid medicinsk behandling medicinsk rehabilitering. Syfte förebygga eller förkorta sjukdom. Krav behandlingen och rehabiliteringen är ordinerad av läkare ingår i en behandlingsplan som är godkänd av Försäkringskassan. Rätt till sjukpenning

20 Sjuk igen inom 5 dagar Återinsjuknanderegel
den nya sjukperioden räknas som fortsättning på den gamla ingen ny karensdag. Påverkar sjukperiodens längd har betydelse för läkarintyg och försäkran. Rätt till sjukpenning

21 Sjuk ofta – sjuk länge Allmänt högriskskydd
högst 10 karensdagar om året från Försäkringskassan och varje arbetsgivare för sig. Särskilt högriskskydd medicinskt väl dokumenterad sjukdom och troligen fler sjukdomsfall än 10 per år eller ett sjukdomsfall som varar längre än 28 dagar. Ger ersättning från första dagen. Skriftlig ansökan till Försäkringskassan. Rätt till sjukpenning

22 Rätt till sjuk- och aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning 19 – 29 år Sjukersättning 30 – 64 år Sjukdom eller nedsättning av psykisk eller fysiskt prestationsförmåga Arbetsförmågan varaktigt nedsatt med minst 1/4 12.2 Rätt till förtidspension

23 AML, Arbetsmiljölagen 2:1
Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar Arbetstagaren ska kunna medverka i utformningen av sin arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning. Även löneformer och förläggningen av arbetstider ska beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. 4.2.1 AML, Arbetsmiljölagen

24 Arbetsgivarens ansvar
Anpassa den fysiska arbetsmiljön Ändra arbetsuppgifter/ ändra arbetsorganisation Arbetsprövning/-träning, utbildning m.m. Påverka attityder på arbetsplatsen Förbättra den psykosociala arbetsmiljön 4.3 Arbetsgivarens ansvar

25 Individens ansvar Lämna in Medicinskt underlag Innehåll Diagnos
Arbetsoförmåga I förhållande till arbetet I förhållande till normalt förekommande arbete Rehabiliteringsbehov Beräknad tid med nedsatt förmåga och grad av nedsättning 4.4 Individens ansvar

26 Försäkringskassans ansvar
Samordna rehabiliteringen Lokalt och regionalt samarbete Upprätta och följa rehabiliteringsplanen Stödja den enskilde Tillsyn (av arbetsgivaren) Utvärdering och uppföljning 4.5 Försäkringskassans ansvar

27 Samarbete är effektivt!
Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Arbetsgivaren Sjukvården Sociala myndigheter Arbetsmiljöinspektionen Facket Samarbete är effektivt! 4.6 Samarbete


Ladda ner ppt "Sjukpenning /sjukersättning"

Liknande presentationer


Google-annonser