Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukpenning /sjukersättning Håkan Wernefur Försäkringskassan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukpenning /sjukersättning Håkan Wernefur Försäkringskassan"— Presentationens avskrift:

1 Sjukpenning /sjukersättning Håkan Wernefur Försäkringskassan hakan.wernefur@forsakringskassan.se

2 Sjukförsäkring När du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan du få ersättning för förlorad arbetsinkomst. • Sjuklön • Sjukpenning 5.2.2. Rätt till sjukpenning

3 Sjuklön • Du gör anmälan till din arbetsgivare den första sjukdagen. • Arbetsgivaren anmäler din sjukdom till Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar. Gäller inte uppdragstagare och egenföretagare. 5.2.3. Rätt till sjukpenning

4 Sjuklön Under de första 14 sjukdagarna Rätt till sjuklön har du som • anställts för minst en månad eller • har arbetat sammanhängande i 14 dagar Upphör anställningen – upphör sjuklönen. 5.2.4. Rätt till sjukpenning

5 Sjuklön • Sjuklön från andra sjukdagen med 80 procents ersättning. Ingen ersättning första dagen = karensdag. 5.2.5. Rätt till sjukpenning

6 Sjukpenning • Ersättning med 80 procent av SGI. • Storleken på sjukpenning kan vara hel, halv, 3/4 eller 1/4. • Storleken bedöms av Försäkringskassan. 5.2.6. Rätt till sjukpenning

7 Sjukpenning – Försäkringskassan Rätt till sjukpenning • från den 15:e sjukdagen eller • från andra dagen om du inte har rätt till sjuklön. • Betalas som längst under ett år Ingen ersättning första sjukdagen = karensdag. Sjukpenning kan vid långvarig sjukdom bytas ut mot sjuk- eller aktivitetsersättning. 5.2.7. Rätt till sjukpenning

8 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) • Baseras på din årliga arbetsinkomst. • SGI:n är lägst 24 procent av prisbasbeloppet och högst 7,5 gånger prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2014 är 44 400kronor. För 2013 beräknas sjukpenning på inkomster upp till 333 000 kronor (motsvarar månadslön på 27 700 kr) 5.2.8. Rätt till sjukpenning

9 Sjukdomsbegreppet Det finns ingen definition av begreppet ”sjukdom” i lagstiftningen • ”man bör hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gällande läkarvetenskaplig uppfattning anses vara sjukdom. Med den utgångspunkten kan varje onormalt kropps- eller själstillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen betecknas som sjukdom” • ”störningar och fysiologiska förändringar som beror på det naturliga åldrandet, havandeskap eller barnafödande betraktas inte som sjukdom eftersom det hör ihop med den normala livsprocessen” 5.2.9. Rätt till sjukpenning

10 Sjukpenning • Försäkran ska lämnas till Försäkringskassan när du varit sjuk i 14 dagar. • Börjar du arbeta tidigare skickas försäkran i då. Tala om för Försäkringskassan när du börjar arbeta! 5.2.10. Rätt till sjukpenning

11 Läkarintyg/utlåtande Från 8:e sjukdagen • till arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Från 15:e sjukdagen • Försäkringskassan kräver läkarintyg 5.2.11. Rätt till sjukpenning

12 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

13 Särskilda skäl Tage arbetar som taxichaufför sedan många år tillbaka. Han är sjukskriven på grund av knäledsbesvär. Försäkringskassan har efter kontakt med Tages arbetsgivare i sin utredning kommit fram till att det inte finns några möjligheter till annat arbete inom det relativt lilla åkeriet.

14 Särskilda skäl, forts. På dag 181 bedömer Försäkringskassan att Tages knäbesvär inte hindrar honom från att kunna utföra ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Läkaren menar att det i dagsläget inte går att bedöma om Tage kommer att kunna återgå till sitt arbete eller till något annat arbete hos arbetsgivaren.

15 Bedömning Försäkringskassan bedömer att det inte finns särskilda skäl att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden. Tage har därför inte rätt till sjukpenning från och med dag 181.

16 Sjukpenning på normalnivå Ersättningsnivå 80% 364 dagar Sjukpenning på fortsättningsnivå Ersättningsnivå 75% 550 dagar Lön A-kassa Sjukpenning Arbetslivs-introduktion Aktivitetsstöd/ utvecklingsersättning 3 månader Aktivitetsstöd/ utvecklings- ersättning I vissa undantagsfall kan fler dagar med sjuk- penning på fortsättnings- nivå betalas ut. Vid allvarliga sjukdomar kan fler dagar med sjukpenning på normalnivå betalas ut. FörsäkringskassanArbetsförmedlingen Tidsbegränsning av sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar.

17 Sjukskrivningsperioder läggs samman • Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras

18 Reseersättning Reseersättning istället för sjukpenning • om du kan arbeta men inte resa till och från arbetet på vanligt sätt. • kan du resa till och från arbetet på annat sätt, får du ersättning för eventuella merkostnader från Försäkringskassan. Under karensdagen får man inte reseersättning. 5.2.14. Rätt till sjukpenning

19 Medicinsk behandling och rehabilitering Sjukpenning kan du få vid • medicinsk behandling • medicinsk rehabilitering. Syfte • förebygga eller förkorta sjukdom. Krav • behandlingen och rehabiliteringen är ordinerad av läkare • ingår i en behandlingsplan som är godkänd av Försäkringskassan. 5.2.15. Rätt till sjukpenning

20 Sjuk igen inom 5 dagar Återinsjuknanderegel • den nya sjukperioden räknas som fortsättning på den gamla • ingen ny karensdag. Påverkar sjukperiodens längd • har betydelse för läkarintyg och försäkran. 5.2.16. Rätt till sjukpenning

21 Sjuk ofta – sjuk länge Allmänt högriskskydd • högst 10 karensdagar om året från Försäkringskassan och varje arbetsgivare för sig. Särskilt högriskskydd • medicinskt väl dokumenterad sjukdom och troligen fler sjukdomsfall än 10 per år eller ett sjukdomsfall som varar längre än 28 dagar. • Ger ersättning från första dagen. Skriftlig ansökan till Försäkringskassan. 5.2.17. Rätt till sjukpenning

22 Rätt till sjuk- och aktivitetsersättning • Aktivitetsersättning 19 – 29 år • Sjukersättning 30 – 64 år • Sjukdom eller nedsättning av psykisk eller fysiskt prestationsförmåga • Arbetsförmågan varaktigt nedsatt med minst 1/4 12.2 Rätt till förtidspension

23 AML, Arbetsmiljölagen 2:1 • Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar • Arbetstagaren ska kunna medverka i utformningen av sin arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete. • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning. Även löneformer och förläggningen av arbetstider ska beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete ska undvikas eller begränsas. 4.2.1 AML, Arbetsmiljölagen

24 Arbetsgivarens ansvar • Anpassa den fysiska arbetsmiljön • Ändra arbetsuppgifter/ ändra arbetsorganisation • Arbetsprövning/-träning, utbildning m.m. • Påverka attityder på arbetsplatsen • Förbättra den psykosociala arbetsmiljön 4.3 Arbetsgivarens ansvar

25 Individens ansvar Lämna in Medicinskt underlag Innehåll • Diagnos • Arbetsoförmåga -I förhållande till arbetet -I förhållande till normalt förekommande arbete -Rehabiliteringsbehov • Beräknad tid med nedsatt förmåga och grad av nedsättning 4.4 Individens ansvar

26 Försäkringskassans ansvar • Samordna rehabiliteringen • Lokalt och regionalt samarbete • Upprätta och följa rehabiliteringsplanen • Stödja den enskilde • Tillsyn (av arbetsgivaren) • Utvärdering och uppföljning 4.5 Försäkringskassans ansvar

27 Samarbete • Försäkringskassan • Arbetsförmedlingen • Arbetsgivaren • Sjukvården • Sociala myndigheter • Arbetsmiljöinspektionen • Facket Samarbete är effektivt! 4.6 Samarbete


Ladda ner ppt "Sjukpenning /sjukersättning Håkan Wernefur Försäkringskassan"

Liknande presentationer


Google-annonser