Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rehabkedjan och konsekvenser för oss. 2 Innehåll •- Nya sjukförsäkringsregler •- Våra avtals- och medlemsförsäkringar •- Ny rehabkedja för Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rehabkedjan och konsekvenser för oss. 2 Innehåll •- Nya sjukförsäkringsregler •- Våra avtals- och medlemsförsäkringar •- Ny rehabkedja för Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 1 Rehabkedjan och konsekvenser för oss

2 2 Innehåll •- Nya sjukförsäkringsregler •- Våra avtals- och medlemsförsäkringar •- Ny rehabkedja för Försäkringskassan •- Hur går vi vidare?

3 3 Socialför- säkring Försäkring genom avtal Medlemsförsäkring Individuell SjuklönSjukpenning Sjukdom Aktivitets /Sjukersättning

4 4 Den nya ersättningen vid sjukdom 2008 ”En reformerad sjukförsäkringsprocess för ökad återgång i arbete”

5 5 Sjukpenning på 80 procent endast under 364 dagar •Sjukpenning på 80 procent av S.G.I ska endast utges under maximalt 364 dagar under en ramtid på 450 dagar. •Oavsett om ersättning utgår som hel eller partiell per dag så räknas det som EN ersättningsdag •Finns synnerliga skäl kan ”fortsatt sjukpenning” ges på 80 procent för ytterligare dagar. Ingen formell tidsbegränsning. Ansökan krävs •Synnerliga skäl = allvarliga sjukdomar av livshotande karaktär, ex. tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar och transplantation av vitala organ.

6 6 Så ska ramtidsberäkningen fungera. Ett exempel Ny sjukperiod påbörjas 450 dagar Tidigare sjukperiod på 200 dagar 364 – 200 = 164 Personen har alltså rätt till 164 dagar med sjukpenning på 80 procent

7 7 Ex. Ramtiden flyttas framåt. Arvid, arbetslös, blir sjuk den 15 juli. (15 juli = karensdag) Ramtiden 450 dagar blir då 23/4 2007 – 15 juli 2008 Ny sjukperiod påbörjas. Kvarvarande dagar = 164 till 26/12 2008 23/4 2007 Tidigare sjukperiod på 200 dagar 16/7 2008 8/11 2007 Den 26/12 2008 = ny ramtid 4/10 2007 26/12 2008 8/11 2007 = 36 dagar Inom denna ramtid finns 36 + 164 sjukdagar = 200 Alltså återstår 164 dagar med sjukpenning 80%. 450 16/7 till 26/12 = 164 dagar

8 8 Förlängd sjukpenning •Förlängd sjukpenning kan utges när maximalt antal dagar med sjukpenning har förbrukats •Förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. •Förlängd sjukpenning ska kunna utges i 550 dagar i följd. Med dagar menas när förlängd sjukpenning har utbetalats oavsett omfattningen av ersättningen. •Förlängd sjukpenning utges med 75 procent av S.G.I, dvs högst 613 kr per dag.

9 9 Förlängd sjukpenning •Efter 550 dagar med förlängd sjukpenning upphör rätten till sådan ersättning, även om den försäkrade har en tillfällig eller långvarig nedsättning av arbetsoförmågan. •Återgång till ordinarie arbete eller – för den som inte har en anställning – anmälan till AF är då viktigt •Om särskilda skäl finns kan ytterligare dagar med förlängd sjukpenning beviljas.

10 10 Vad kan vara särskilda skäl? •Särskilt långvarig medicinsk behandling •Nytt sjukdomstillstånd uppstått •Långvarig rehabilitering Om det är sannolikt att den försäkrade kan återgå i arbete efter:

11 11 Efter förlängd sjukpenning •Om arbetsförmågan förbättras ska ett avstämningsmöte ordnas mellan den försäkrade, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att aktualisera en överflyttning till arbetsförmedlingen •Övergång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan också bli aktuell i detta skede. •Om arbetsoförmågan bedöms vara stadigvarande ska sjukersättning erbjudas.

12 12 Så påverkas andra förmåner av införandet av förlängd sjukpenning •Rehabiliteringspenning ska utgå med motsvarande nivå som sjukpenning och förlängd sjukpenning. Hel rehabiliteringspenning för arbetslösa ska högst utges med 486 kronor. •Smittbärarpenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning och närståendepenning ska emellertid alltid utges med 80 procent av S.G.I

13 13 Övergångsbestämmelser för sjukpenning •Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 •För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli 2008 beviljas förlängd sjukpenning med automatik

14 14 Kraven skärps för att få sjukersättning •Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga •Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda •Särskilda skäl ska inte beaktas

15 15 Tidsbegränsad sjukersättning upphör •Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder •Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

16 16 1. Ersättning vid sjukdom: Dag: 1 2 - 14 15 90 360 Sjuk och aktivitets- ersättning från Försäkrings- kassan 64 % Avtal 15/21 % KarensdagKarensdag Sjuklön från Arbets- givaren 80 % Sjukpenning från Försäkringskassan 80 % (av SGI x faktor 0,97) Avtal 10% dag 15- 90 Lön upp till 7,5 pris- basbelopp: 25 625 kr/mån Medlemsförsäkring 1 200 kr/mån Från dag 361 i max 1 år Sjukpension 10% dag 91- 360

17 17 Sjuk- och efterlevandeförsäkring = 3 delar Ersättning vid dödsfall 90 000 kronor (ingen hälsoförklaring) Ersättning vid arbetsoförmåga 1 200 kronor månad 360 dagars karens och längst ett års ersättning. Fullt arbetsför vid inträdet och 90 dagar dessförinnan För nya medlemmar och tidigare oförsäkrade Ny medlemsförsäkring Ersättning vid vissa diagnoser 30 000 kronor Allvarliga sjukdoms-/ olycksfallsdiagnoser snabb utbetalning efter 30 dagar Vid sjukdom: Med i försäkringen i 1 år innan ersättning 1 2 3

18 18 Rehabiliteringskedjan - Tre länkar •Länk 1: Under de första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan mot sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. •Länk 2: Från och med dag 91 i sjukperioden ska även beaktas om den försäkrade kan försörja sig efter omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. •Länk 3: Från och med dag 181 i sjukperioden ska, om det inte finns särskilda skäl, även beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.

19 19 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid ”särskilda skäl” kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid ”synnerliga skäl” (allvarliga sjukdomar) betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

20 20 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? •Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår •Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen •Arbetsgivarutlåtande via den anställde - gäller från 1 jan 2009 - samma uppgifter som i rehabutredning

21 21 Vad innebär regeländringarna för facket? •Arbetsrättsligt ingen förändring •Troligen en uppsnabbad rehab-process •Kräver att vi kommer in tidigt vid rehab !!!

22 22 Framtiden •Hur arbetar vi med rehab i klubbarna? •Vad har de ansvariga för utbildning? •Hur arbetar vi med rehab i framtiden?


Ladda ner ppt "1 Rehabkedjan och konsekvenser för oss. 2 Innehåll •- Nya sjukförsäkringsregler •- Våra avtals- och medlemsförsäkringar •- Ny rehabkedja för Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser