Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"— Presentationens avskrift:

1 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är ett odelbart paket med tre ersättningsmoment. Följande moment ingår: Ersättning vid arbetsoförmåga (månadsersättning) Ersättning vid vissa diagnoser (engångsersättning) Ersättning vid dödsfall (engångsbelopp) Ersättningsmomenten har samma slutålder; 65 år (kalendermånad).

2 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga Rakt försäkringsbelopp. Ingen reduktion görs på grund av viss ålder. Fast månadsersättning vid Hel arbetsoförmåga kronor Trekvarts arbetsoförmåga 600 kronor Halv arbetsoförmåga 400 kronor

3 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – anslutning, kvalifikation Fullt arbetsför på inträdesdagen samt 90 dagar i en följd dessförinnan, eller senare fullt arbetsför 90 dagar i en följd (efterkvalifikation) Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag när fullständig hälsoförklaring lämnas.

4 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – karensregler Minst halv arbetsoförmåga i 360 sammanhängande dagar (karens). Vid perioder av full arbetsförhet på vardera högst 14 dagar ska beräkning av karens inte avbrytas.

5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid arbetsoförmåga – ersättningsregler Försäkrad som fått ersättning kortare tid än 365 dagar och därefter inom 1 år åter blir minst halvt arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i en följd kan få fortsatt ersättning till dess den maximala ersättningstiden på 365 dagar uppnås Försäkrad som fått ersättning från försäkringen och därefter varit fullt arbetsför i mer än 1 år kan återigen få rätt till ersättning (efter ny karens)

6 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser Rakt försäkringsbelopp, lika för alla grupper (d v s ej valbart). Fast engångsersättning: kronor Ingen reduktion på grund av viss ålder

7 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – anslutning och kvalifikation Rätt till ersättning finns bara för diagnos som är fastställd under försäkringstiden. För diagnos som är orsakad av sjukdom måste dock försäkringen först ha gällt 365 dagar i en följd. Inträde beviljas med full omfattning - alternativt görs avslag vid fullständig hälsoförklaring.

8 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler Rätt till ersättning uppkommer tidigast efter 30 dagar från en fastställd diagnos. Om den försäkrade avlider inom dessa 30 dagar finns inte rätt till ersättning. Ersättning kan lämnas för en diagnos (inom en 2-årsperiod). Ersättning lämnas för högst 3 diagnoser.

9 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser – ersättningsregler Diagnosen ska vara fastställd/verifierad i Sverige av en specialistläkare inom aktuell specialitet och/eller vid en specialistavdelning i Sverige Alla handlingar och upplysningar av betydelse ska anskaffas och insändas utan kostnad för Folksam Folksam har rätt att få ett andra utlåtande av läkare som Folksam anvisar (sådan undersökning bekostas av Folksam)

10 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer) Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör) Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2-diabetes) Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS) Parkinsons sjukdom Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS) Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi)

11 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid vissa diagnoser Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben)) Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen) Dövhet (total hörselförlust på båda öronen) Akut hjärtinfarkt Stroke Aortaaneurysm (aortabråck) Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad) Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt) Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä)

12 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid dödsfall Försäkringsbeloppet är kr. rakt belopp för alla till 65 år Barngrupplivförsäkring ingår i gruppmedlems försäkring.

13 Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Ersättning vid dödsfall– ersättningsregler Gruppmedlems ålder styr medförsäkrads försäkringsbelopp. Vid dödsfall utbetalas dödsfallskapital till förmånstagare

14 Månadspremier: medlem medförsäkrad
Sjuk och efterlevandeförsäkring 94 kr 94 kr Fritidsolycksfall (TFF) kr Avd 46 Västra Blekinge Komplett TFF fullständig ingår i avd


Ladda ner ppt "Sjuk- och efterlevandeförsäkring"

Liknande presentationer


Google-annonser