Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Titel på presentationen 2014-06-28 Medlemsbarn Invaliditet - medicinsk invaliditet - ekonomisk invaliditet Kritisk sjukdom Ärr Dödsfallsbelopp Vårdkostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Titel på presentationen 2014-06-28 Medlemsbarn Invaliditet - medicinsk invaliditet - ekonomisk invaliditet Kritisk sjukdom Ärr Dödsfallsbelopp Vårdkostnader."— Presentationens avskrift:

1 1 Titel på presentationen 2014-06-28 Medlemsbarn Invaliditet - medicinsk invaliditet - ekonomisk invaliditet Kritisk sjukdom Ärr Dödsfallsbelopp Vårdkostnader - vid vårdbidrag - vid tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn Kostnader - för skadans läkande - resor - invaliditetshjälpmedel - tandbehandling (olycksfall) - skadade kläder och glasögon (olycksfall) - fritidsaktivitet - krisbehandling - ersättning vid akut sjukhusvistelse - sjukhusvistelse - vård i hemmet

2 2 Titel på presentationen 2014-06-28 Medlemsbarn Vid sjukdom och olycksfallsskada •Vårdkostnader, ersättning vid vårdbidrag och vid tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn •Läke- och resekostnader •Hjälpmedel vid bestående invaliditet •Fritidsaktivitet •Krisbehandling •Ersättning vid akut sjukhusvistelse •Ersättning vid sjukhusvistelse •Vård i hemmet efter sjukhusvistelse

3 Medlemsbarn Vid sjukdom och olycksfallsskada •Medicinsk invaliditet •Ekonomisk invaliditet •Ärr •Dödsfallsbelopp Vid Kritisk sjukdom •Engångsbelopp för vissa sjukdomar 3 Titel på presentationen 2014-06-28

4 Medlemsbarn Vid olycksfallsskada •Tandskadekostnader •Skadade kläder och glasögon 4 Titel på presentationen 2014-06-28

5 Kostnader •Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader inom 5 år från det att olycksfallet inträffade. •Skadade kläder och glasögon Om olycksfallsskada leder till behandling av läkare lämnas ersättning för vid olycksfallet skadade kläder och glasögon med högst 25% av ett prisbasbelopp. För specialkläder och skyddsutrustning lämnas ersättning med högst 10 000 kronor. 5 Titel på presentationen 2014-06-28

6 Kostnader •Vårdkostnader - Ersättning lämnas vid beviljat vårdbidrag, i längst 6 år. - Ersättning lämnas vid beviljad tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn i minst 14 dagar. Grad av vårdbidrag/Ersättning i pbb/år tillfällig föräldrapenning 1/12 pbb 3/41 pbb 1/20,5 pbb 1/40,25 pbb 6 Titel på presentationen 2014-06-28

7 Kostnader •Olycksfallets läkande och resor 600 kr vid läkarvård första året, därefter högst 600 kr per år i ytterligare 2 år •Sjukdomens läkande och resor Nödvändiga kostnader i längst 3 år från skadetillfället. Självrisk 3 procent av prisbasbeloppet. •Övriga resor Ersättning för resa mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen i längst 3 år från det att skadan inträffade. Självrisk 3 procent av prisbasbeloppet vid sjukdom. 7 Titel på presentationen 2014-06-28

8 Kostnader •Hjälpmedel vid bestående invaliditet Nödvändiga och skäliga kostnader för inköp eller hyra av hjälpmedel inom 5 år från det skadan inträffade och med högst 1 prisbasbelopp. •Fritidsaktivitet Ersättning lämnas för avgift för organiserad aktivitet utanför hemmet eller kostnad för assistent vid aktivitet. Den medicinska invaliditetsgraden ska vara minst 20 procent. Den försäkrade ska vara minst 6 år. Ersättning lämnas med högst 4 000 kr/år och högst 3 gånger per skada. 8 Titel på presentationen 2014-06-28

9 Kostnader •Krisbehandling Om försäkrad drabbas av psykisk ohälsa på grund av - olycksfallsskada eller sjukdom - nära anhörigs död - överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld av nära anhörig eller annan och som har polisanmälts lämnas ersättning för högst 10 behandlingar hos psykolog eller psykoterapeut som Folksam anvisar. Behandlingen ska påbörjas inom två år och avslutas inom 3 år efter försäkringsfallet. Ersättning lämnas inte för psykisk ohälsa pga mobbning 9 Titel på presentationen 2014-06-28

10 Kostnader •Akutersättning vid sjukvård över natt Ersättning lämnas med 600 kr vid akut sjukhusvistelse över natt, högst 2 ggr per tolvmånadersperiod. •Ersättning vid sjukhusvistelse Ersättning med 425 kr/dag i högst 365 dagar vid sjukhusvistelse i minst tre dagar i följd. Ersättning lämnas från första dagen. Ersättning upp till 25 år. 10 Titel på presentationen 2014-06-28

11 Kostnader •Vård i hemmet direkt efter sjukhusvistelse Ersättning med 425 kr/dag i längst 30 dagar för försäkrad yngre än 16 år. Vårdbehovet ska kvarstå minst 14 dagar från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning för högst 365 dagar sammantaget för sjukhusvistelse och för vård i hemmet. 11 Titel på presentationen 2014-06-28

12 Invaliditet •Medicinsk invaliditet Ersättning för bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Nedsättningen graderas från 1 till 100 procent och bestäms med ledning av försäkringsgemensamma tabeller. Ersättning lämnas med så stor del av försäkrings- beloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Från 20 procent medicinsk invaliditet räknas försäkringsbeloppet upp så att högsta ersättningen är 300 procent av försäkringsbeloppet 12 Titel på presentationen 2014-06-28

13 Medicinsk invaliditet - ersättning 13 Titel på presentationen 2014-06-28 Inv gradErsättning1-19% 25% 26% 30% 34% 35% 43% 40% 53% 45% 66% 50% 79% 55% 95% 60%111% 65%130% 70%149% 75%171% 80%194% 85%218% 90%244% 95%271% 100%300%

14 Invaliditet •Ekonomisk invaliditet Ersättning för bestående nedsättning av arbetsförmågan. - Minst halv sjukersättning eller - minst halv aktivitetsersättning/tidsbegränsad sjukersättning under minst sju år ska ha beviljats före 32 års ålder. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot graden av aktivitets- eller sjukersättningen, 50, 75 eller 100 procent. Ingen samordning med medicinsk invaliditet. 14 Titel på presentationen 2014-06-28

15 Invaliditet •Ärr Om skada leder till behandling av läkare lämnas ersättning i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och enligt av Folksam fastställda tabeller 15 Titel på presentationen 2014-06-28

16 Dödsfall •Ersättning lämnas med 1 prisbasbelopp som begravningshjälp •Ersättning lämnas oavsett dödsorsak •Betalning sker till dödsboet 16 Titel på presentationen 2014-06-28

17 Kritisk sjukdom •Engångsbelopp med 10 procent av försäkringsbeloppet om den försäkrade drabbas av någon av följande sjukdomar. •Cancer •Multipel Skleros •Hjärnskador t ex hjärntumör, hjärnhinneinflammation •Livshotande sjukdom med behov av hjärt-, lever- eller njurtransplantation Ersättning lämnas när diagnosen är fastställd och säkerställd av läkare. 17 Titel på presentationen 2014-06-28

18 Begränsningar •Försäkring tecknad efter sex års ålder gäller inte - för neuropsykiatrisk störning oavsett när symtom visar sig - för nedan angivna sjukdomar innan försäkringen varit gällande i ett år i en följd •För nedanstående sjukdomar lämnas - ersättning med högst tio procent medicinsk invaliditet - inte ersättning för ekonomisk invaliditet, vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas. Angående ICD-koder i villkoren hänvisas till socialstyrelsen.se 18 Titel på presentationen 2014-06-28

19 Begränsningar •Försäkringen omfattar inte sådan sjukdom som av WHO fastställt som en pandemi •Vissa begränsningar finns också vid - grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling - vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar 19 Titel på presentationen 2014-06-28

20 Medlemsbarn •Premie 2012 •Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn som inte fyllt 16 år •Försäkringen gäller till och med det kalenderår försäkrad fyller 25 år 20 Titel på presentationen 2014-06-28 20 pbb30 pbb40 pbb50 pbb 0 - 7 år7590106121 8 år -84101118135


Ladda ner ppt "1 Titel på presentationen 2014-06-28 Medlemsbarn Invaliditet - medicinsk invaliditet - ekonomisk invaliditet Kritisk sjukdom Ärr Dödsfallsbelopp Vårdkostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser