Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumenternas Försäkringsbyrå"— Presentationens avskrift:

1 Konsumenternas Försäkringsbyrå
- Ditt privata försäkringsskydd

2 FÖRSÄKRINGAR Innehåll Konsumenternas Försäkringsbyrå – Vilka är vi och hur kan vi hjälpa dig som konsument? Ditt privata försäkringsskydd? ”Tänk på att”….

3 Konsumenternas Försäkringsbyrå
FÖRSÄKRINGAR Konsumenternas Försäkringsbyrå Verksamhet Stiftelse som startade år 1979 Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” Kostnadsfri telefonrådgivning ärenden (2012) Fånga upp konsumentproblem Huvudmän Finansinspektionen Konsumentverket Svensk Försäkring Konsumenternas Försäkringsbyrå är oberoende rådgivningsbyrå som ger gratis vägledning till privatpersoner i försäkringsfrågor. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på försäkringsområdet och återföra dessa till myndigheterna och branschorganisationen. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är: Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring.

4 FÖRSÄKRINGAR Webbplatsen Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll. Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är två byråer som samarbetar om denna webbplats, I våra verksamhetsberättelser redovisar vi vilka konsumentproblem som under året har varit aktuella på respektive område.

5 Olika försäkringar FÖRSÄKRINGAR
Socialförsäkring - Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar - Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring - Dödsfall Arbetslöshetsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Hemförsäkring Villaförsäkring Fritidshus Motorfordonsförsäkring Reseförsäkring Produktförsäkring Djurförsäkring Försäkringsskydd från flera håll: Samhället, arbetsgivaren och privata försäkringar. En försäkring ger dig ekonomiskt skydd för oförutsedda skador. Det finns ett grundskydd genom samhället t ex vid sjukdom och pension. Avtalsförsäkringar genom arbetsgivaren och facket kompletterar samhällsskyddet. (t ex vid sjukdom, arbetsskada och pension). För att komplettera samhällets grundskydd kan du teckna en privat försäkring. Om du vill ha ett skydd för ditt hem, hus, bil och annat måste du själva teckna en privat försäkring.

6 Hemförsäkringar Alla behöver omfattas av en hemförsäkring
Basen oavsett boende Hyresrätt – hemförsäkring Villa – villahemförsäkring Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring Hemförsäkringen är en bra grundförsäkring. Alla behöver omfattas av en hemförsäkring oavsett hur du bor.

7 Vad innehåller en hemförsäkring?
FÖRSÄKRINGAR Vad innehåller en hemförsäkring? Skydd för saker Reseskydd Rättsskydd Ansvarsskydd Överfallsskydd Tilläggsförsäkringar - till exempel allrisk, olycksfall Hemförsäkringen är en paketförsäkring. Skydd för dina saker: Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Hemförsäkringen gäller för de uppräknade händelser som framgår av försäkringsvillkoren såsom stöld & skadegörelse, brand & blixt, översvämning & läckage, hushållsmaskiner & mat i frysen, snötryck & andra naturskador, skada orsakad av vilda djur och merutgifter då bostaden är helt eller delvis obrukbar. Ett års avtal. En hemförsäkring gäller för ett år i taget. Under den tiden kan du normalt inte byta eller säga upp din försäkring. Bara om ditt försäkringsbehov upphör kan du säga upp försäkringen i förtid, till exempel om du flyttar från din bostad eller flyttar in hos din partner.   Stöld i hemmet Hemförsäkringen omfattar stöld om gärningsmannen tar sig in olovligen (inbrott) eller med nyckel som han har obehörigen innehar. Om gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot ”Öppen stöld” – stöld av någon som har tillåtelse att inneha nyckel. Reseskydd: Under resans första 45 dagar och gäller i hela världen. Rättsskydd: kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du råkar i tvist med någon. Ansvarsskydd: kan betala ersättning för person- och sakskada om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. Överfallsskydd: kan ge ekonomisk ersättning om du får personskador efter att ha utsatts för till exempel misshandel eller våldtäkt. Tilläggsförsäkringar: t ex allriskförsäkring som kan ersätta din lösegendom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse.

8 Tänk på att… Se till att ha en hemförsäkring
FÖRSÄKRINGAR Tänk på att… Se till att ha en hemförsäkring Förvara inte kontanter hemma Dokumentera med kvitton och foton. Stöld ersätts inte – om du släppt in gärningsmannen, eller lämnat ifrån dig nycklarna. Ersättning för stöld i hemförsäkringen: Förvara pengar och värdesaker på betryggande sätt. Dokumentera med kvitto och fotografier. Värdera föremål om du saknar kvitto på. Hemförsäkringen omfattar stöld om gärningsmannen tar sig in olovligen (inbrott) eller med nyckel som han har obehörigen innehar. Om gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot ”Öppen stöld” – stöld av någon som har tillåtelse att inneha nyckel.

9 FÖRSÄKRINGAR Vad kan jag göra? Skaffa en Allriskförsäkring - plötslig och oförutsedd händelse Det finns hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för boende i servicehem/äldreboende. Gruppförsäkring via kommunen eller organisationer (pensionärsorganisation) Tilläggsförsäkring- plötslig och oförutsedd händelse För att skydda sig mot denna typ av stöld –”öppen stöld”- kan man teckna till en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen så kallad allriskförsäkring (kallas också Otur, HemPlus mm.) Med maxbelopp kr. Begränsningar finns också för kontanter kr beroende på försäkringsbolag. Hemförsäkring som omfattar ”öppen stöld” Det finns några hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för boende i servicehem/äldreboende. Då gäller försäkringen för stöld även om gärningsmannen inte tagit sig in olovligen. Grupphemförsäkring genom kommunen eller pensionärsorganisation En del kommuner erbjuder personer som bor på äldreboende eller har hemtjänst/hemsjukvård at teckna en speciell hemförsäkring som kommunen förhanlat fram med försäkringsbolag och som ersätter ”öppen stöld”. Begräsning maxbelopp kr. Även vissa organisationer t ex PRO har tagit fram guppförsäkringar för sina medlemmar som omfattar ”öppen stöld” men med beloppsbegränsningar.

10 Bilförsäkringar Trafikförsäkring – obligatorisk Halvförsäkring
Vagnskada = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring Bilförsäkring Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Alla bilar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du kan också skydda din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil. Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse Du kan teckna en tilläggsförsäkring som ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador. I vissa försäkringar ingår detta i hel- eller halvförsäkringen.

11 Tänk på att… Trafikförsäkring obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad
FÖRSÄKRINGAR Tänk på att… Trafikförsäkring obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad Försäkring från dag ett. Försäkra inte barnbarnets bil – försäkrat intresse. Trafikförsäkring är obligatorisk: Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 106 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr. Det är viktigt att se till att teckna försäkring från första dagen. Det är den faktiska ägaren till bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

12 Reseförsäkringar Ett ambulansflyg från Asien kan kosta 800 000
kr och en dags intensivvård i USA ca kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte. Reseförsäkring. När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Du kan skaffa ett reseskydd på flera olika sätt. Men i alla hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd, som kan betala akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada. I Thailand till exempel kan ett dygn på intensivvården kosta kronor och hemtransport med ambulansflyg kronor. Du står för kostnaderna om du inte har någon reseförsäkring.

13 Reseförsäkringar ersätter
Vårdkostnader vid akut sjukdom/ olycksfall Hemtransport Merkostnader Anhörigs resa Outnyttjad resekostnad/ Förseningar Bagageskador Ansvar/Rättsskydd/ Överfall Reseförsäkring kan man teckna på olika sätt: Hemförsäkringens reseskydd (45 dagar) Hemförsäkringens reseskydd + resetillägg Hemförsäkringens reseskydd + fristående bolags komplement Separata reseförsäkringar Kompletterande reseförsäkring när du betalar din resa med kort En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för skador som annars kan bli oerhört kostsamma för den enskilde, såsom: 1. vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka 2. ersättning för hemtransport till Sverige vid svår skada 3. överfallsskydd vid misshandel 4. rättskydd vid domstolstvist 5. ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

14 Tänk på att… Reseskyddet i hemförsäkringen – bra grundskydd
FÖRSÄKRINGAR Tänk på att… Reseskyddet i hemförsäkringen – bra grundskydd Endast akut sjukdom och olycksfall Teckna försäkring för hela restiden Ta med resekortet från försäkringsbolaget – ditt försäkringsbevis Läkarintyg är oftast helt avgörande för om ersättning ska betalas. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar. Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att: – be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada – själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet. De kan kanske minnas dig och i efterhand förtydliga vilka ordinationer de gav. – efter hemkomsten ta kontakt med läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av. Glöm inte att ta med utlandsresekortet som du får från ditt försäkringsbolag. Där framgår att du har en försäkring och telefonnummer till den alarmcentral som du ska kontakta om du blir sjuk eller skadas. Förvara utlandsresekortet t ex i plånboken så att du har det med dig.

15 Personförsäkring vuxen
FÖRSÄKRINGAR Personförsäkring vuxen Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Inkomstförsäkring Livförsäkring Personförsäkring Privata personförsäkringar kan du teckna individuellt eller som gruppförsäkring. Gruppförsäkring erbjuds ofta via till exempel arbetsgivare, organisationer eller fackförbund. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring ger bland annat en engångsersättning om du får en bestående invaliditet efter en olyckshändelse. Du kan även få vårdkostnader ersatta. Denna försäkring gäller inte vid sjukdom. Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som även kan ge ersättning för bestående invaliditet på grund av sjukdom. Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring ger ofta tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, specialistvård och operation hos privata vårdgivare. Sjukförsäkring Sjukförsäkring (sjukinkomstförsäkring) ersätter en del av inkomstbortfallet vid långvarig sjukskrivning. Vanligtvis finns en karenstid på minst 90 dagar. Inkomstförsäkring Inkomstförsäkring ger ersättning vid arbetslöshet. Den kompletterar ersättningen från arbetslöshetskassan. Det är vanligt att facket erbjuder en inkomstförsäkring till sina medlemmar. Livförsäkring Livförsäkring /Dödsfallsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd till dina anhöriga eller någon annan som du har valt att sätta in som förmånstagare, om du dör under försäkringstiden.

16 Olycksfallsförsäkring vuxen
FÖRSÄKRINGAR Olycksfallsförsäkring vuxen Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse Medicinsk invaliditet Vårdkostnadsersättning Dödsfallsbelopp Olycksfalls begreppet En vanlig definition av olycksfall i försäkringsvillkoren är en kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. En olycksfallsskada kan till exempel vara om du snubblar på en sten och skadar foten, men inte om du får en muskelbristning när du springer. Olycksfallsförsäkringens innehåll Medicinsk invaliditet kan betalas ut om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall. Försäkringsbolagen har ett gemensamt tabellverk som används vid bedömning av invaliditetsgraden. Till exempel ger en amputation av ett ben vid knät 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet. Ca 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut har invaliditetsgrader under 15 procent. Vårdkostnadsersättning ingår i många olycksfallsförsäkringar. Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor till och från vård och behandling kan ersättas. Privat sjukvård och vård utanför Norden ersätts inte. Rätten till ersättning upphör vanligen mellan tre till fem år efter skadan och när medicinsk invaliditet fastställts. Dödsfallsbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till dina efterlevanden om du dör på grund av ett olycksfall under försäkringstiden.

17 FÖRSÄKRINGAR Tänk på att… Ta reda på hur gruppförsäkringen gäller/förändras då du går i pension. Ta också reda på hur försäkringen gäller för medförsäkrad i gruppförsäkring om medlemmen avlider eller uppnår slutålder för försäkringen. Försäkringsbeloppet och ersättningar kan sänkas från en viss ålder. Det är vanligt att försäkringsbeloppet sänks från en viss ålder. Ta reda på från vilken ålder och med vilken procentsats försäkringsbeloppet sänks. I förköpsinformationen och i försäkringsvillkoret kan du läsa om detta. Det kan vara stora skillnader mellan olycksfallsförsäkringarna. Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år kr. Om du till exempel amputerar benet vid knäet och har en protes med bra funktion blir invaliditetsgraden 12 % och ersättning för medicinsk invaliditet vid 51 års ålder kr (12%x kr) och vid 65 års ålder kr (12% x kr).

18 Livförsäkring - dödsfallsförsäkring
FÖRSÄKRINGAR Livförsäkring - dödsfallsförsäkring Du väljer försäkringsbelopp Engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring. En livförsäkring eller dödsfallsförsäkring är en försäkring där ett engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. En livförsäkring tecknar du alltså för att trygga ekonomin för dina efterlevande. Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp. Många har också en livförsäkring som ger ersättning vid dödsfall i den gruppförsäkring tex om du är medlem i facket eller en organisation. Men ersättningen är även här ganska låg. Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder. Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring. Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att själva bevaka och utreda livförsäkringar även om de stora bolagen regelbundet kör sina kundregister mot folkbokföringsregistret. Dödsfallsförsäkring är riskförsäkring och det finns alltså inget sparande i försäkringen.

19 FÖRSÄKRINGAR Tänk på att… Avtalet gäller för ett år i taget och förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Du kan få ut livförsäkringsbelopp från flera försäkringar.

20 Om försäkring på vår webbplats… www.konsumenternas.se
FÖRSÄKRINGAR Om försäkring på vår webbplats…


Ladda ner ppt "Konsumenternas Försäkringsbyrå"

Liknande presentationer


Google-annonser